Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Instanyl (fentanyl citrate) – Marķējuma teksts - N02AB03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsInstanyl
ATĶ kodsN02AB03
Vielafentanyl citrate
RažotājsTakeda Pharma A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

BĒRNIEM NEATVERAMA KASTĪTE (daudzdevu)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Instanyl 50 mikrogrami/devā deguna aerosols, šķīdums

Fentanyl

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur fentanila citrātu, kas atbilst 500 mikrogramiem fentanila. 1 deva pa 100 mikrolitriem satur 50 mikrogramus fentanila.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Papildus satur: nātrija dihidrogenfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, attīrīts ūdens

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Deguna aerosols, šķīdums 1,8 ml

Deguna aerosols, šķīdums 2,9 ml

Deguna aerosols, šķīdums 5,0 ml

1,8 ml- 10 devas

2,9 ml- 20 devas

5,0 ml- 40 devas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intranazālai lietošanai

Instrukcija kastītes atvēršanai un aizvēršanai:

Paņemiet kastīti

Noņemiet aizsarguzlīmi, kā pierādījumu, ka kastīte tiek atvērta pirmo reizi

Ar īkšķi un vidējo pirkstu satveriet kastītes sānus

Ar īkšķi un vidējo pirkstu spiediet sānu plāksnītes uz iekšu

Tai pašā laikā savu otru īkšķi uzlieciet uz priekšējās plāksnītes un arī spiediet uz iekšu

Turpiniet spiest visos trijos punktos

Pavelciet vāciņu, lai to atvērtu

Pēc Instanyl lietošanas deguna aerosolu atkal ievietojiet kastītē un aizveriet to

Aizverot kastīti, pārliecinieties, ka sānu plāksnītes nonāk rieviņās

Uzmanīgi spiediet uz leju līdz sānu plāksnītes nonāk vietā, atskanot klikšķim

Atzīmējiet vienu laukumiņu pēc katras devas [atzīmējiet 10, 20 vai 40 laukumiņus]

Vienmēr pēc lietošanas nolieciet deguna aerosolu atpakaļ bērniem neatveramajā iepakojumā.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt ierīci ar vāciņu uz augšu.

Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Informāciju par utilizēšanu skatīt lietošanas instrukcijā.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/531/001

EU/1/09/531/002

EU/1/09/531/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Instanyl 50

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE/PUDELE (daudzdevu)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Instanyl 50 mikrogrami/devā deguna aerosols

Fentanyl

Intranazālai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1,8 ml- 10 devas

2,9 ml- 20 devas

5,0 ml- 40 devas

6.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

BĒRNIEM NEATVERAMA KASTĪTE (daudzdevu)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Instanyl 100 mikrogrami/devā deguna aerosols, šķīdums

Fentanyl

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 ml satur fentanila citrātu, kas atbilst 1,0 mg fentanila. 1 deva pa 100 mikrolitriem satur 100 mikrogramus fentanila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Papildus satur: nātrija dihidrogenfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, attīrīts ūdens

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Deguna aerosols, šķīdums 1,8 ml

Deguna aerosols, šķīdums 2,9 ml

Deguna aerosols, šķīdums 5,0 ml

1,8 ml- 10 devas

2,9 ml- 20 devas

5,0 ml- 40 devas

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intranazālai lietošanai

Instrukcija kastītes atvēršanai un aizvēršanai:

Paņemiet kastīti

Noņemiet aizsarguzlīmi, kā pierādījumu, ka kastīte tiek atvērta pirmo reizi

Ar īkšķi un vidējo pirkstu satveriet kastītes sānus

Ar īkšķi un vidējo pirkstu spiediet sānu plāksnītes uz iekšu

Tai pašā laikā savu otru īkšķi uzlieciet uz priekšējās plāksnītes un arī spiediet uz iekšu

Turpiniet spiest visos trijos punktos

Pavelciet vāciņu, lai to atvērtu

Pēc Instanyl lietošanas deguna aerosolu atkal ievietojiet kastītē un aizveriet to

Aizverot kastīti, pārliecinieties, ka sānu plāksnītes nonāk rieviņās

Uzmanīgi spiediet uz leju līdz sānu plāksnītes nonāk vietā, atskanot klikšķim

Atzīmējiet vienu laukumiņu pēc katras devas [atzīmējiet 10, 20 vai 40 laukumiņus]

Vienmēr pēc lietošanas nolieciet deguna aerosolu atpakaļ bērniem neatveramajā iepakojumā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt pudeli stateniski.

Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Informāciju par utilizēšanu skatīt lietošanas instrukcijā.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/531/004

EU/1/09/531/005

EU/1/09/531/006

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Instanyl 100

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE/PUDELE (daudzdevu)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Instanyl 100 mikrogrami/devā deguna aerosols

Fentanyl

Intranazālai lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1,8 ml- 10 devas

2,9 ml- 20 devas

5,0 ml- 40 devas

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

BĒRNIEM NEATVERAMA KASTĪTE (daudzdevu)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Instanyl 200 mikrogrami/devā deguna aerosols, šķīdums

Fentanyl

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 ml satur fentanila citrātu, kas atbilst 2,0 mg fentanila. 1 deva pa 100 mikrolitriem satur 200 mikrogramus fentanila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Papildus satur: nātrija dihidrogenfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, attīrīts ūdens

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Deguna aerosols, šķīdums 1,8 ml

Deguna aerosols, šķīdums 2,9 ml

Deguna aerosols, šķīdums 5,0 ml

1,8 ml- 10 devas

2,9 ml- 20 devas

5,0 ml- 40 devas

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intranazālai lietošanai

Instrukcija kastītes atvēršanai un aizvēršanai:

Paņemiet kastīti

Noņemiet aizsarguzlīmi, kā pierādījumu, ka kastīte tiek atvērta pirmo reizi

Ar īkšķi un vidējo pirkstu satveriet kastītes sānus

Ar īkšķi un vidējo pirkstu spiediet sānu plāksnītes uz iekšu

Tai pašā laikā savu otru īkšķi uzlieciet uz priekšējās plāksnītes un arī spiediet uz iekšu

Turpiniet spiest visos trijos punktos

Pavelciet vāciņu, lai to atvērtu

Pēc Instanyl lietošanas deguna aerosolu atkal ievietojiet kastītē un aizveriet to

Aizverot kastīti, pārliecinieties, ka sānu plāksnītes nonāk rieviņās

Uzmanīgi spiediet uz leju līdz sānu plāksnītes nonāk vietā, atskanot klikšķim

Atzīmējiet vienu laukumiņu pēc katras devas [atzīmējiet 10, 20 vai 40 laukumiņus]

Vienmēr pēc lietošanas nolieciet deguna aerosolu atpakaļ bērniem neatveramajā iepakojumā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt pudeli stateniski.

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Informāciju par utilizēšanu skatīt lietošanas instrukcijā.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/531/007

EU/1/09/531/008

EU/1/09/531/009

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Instanyl 200

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE/PUDELE (daudzdevu)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Instanyl 200 mikrogrami/devā, deguna aerosols

Fentanyl

Intranazālai lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1,8 ml- 10 devas

2,9 ml- 20 devas

5,0 ml- 40 devas

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS-KASTĪTE (vienreizēja deva)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Instanyl 50 mikrogrami deguna aerosols, šķīdums vienreizējas devas trauciņā Fentanyl

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (100 mikrolitri) satur fentanila citrātu, kas atbilst 50 mikrogramiem (µg) fentanila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Papildus satur: nātrija dihidrogenfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Deguna aerosols, šķīdums

2 vienreizējas devas trauciņi

6 vienreizējas devas trauciņi

8 vienreizējas devas trauciņi

10 vienreizējas devas trauciņi

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intranazālai lietošanai

Aerosola trauciņš satur tikai vienu devu. Pirms lietošanas neizmēģināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Blisteri uzglabāt ārējā iepakojumā. Uzglabāt vertikālā stāvoklī.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Informāciju par utilizēšanu skatīt lietošanas instrukcijā.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/531/010

EU/1/09/531/011

EU/1/09/531/012

EU/1/09/531/013

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Instanyl 50, vienreizēja deva

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BĒRNIEM NEATVERAMS BLISTERS (vienreizēja deva)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Instanyl 50 mikrogrami deguna aerosols

Fentanyl

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Takeda Pharma A/S

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.CITA

Intranazālai lietošanai 1 deva

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE/VIENAS DEVAS DEGUNA AEROSOLS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Instanyl 50 mikrogrami deguna aerosols

Fentanyl

Intranazālai lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS-KASTĪTE (vienreizēja deva)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Instanyl 100 mikrogrami deguna aerosols, šķīdums vienreizējas devas trauciņā Fentanyl

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (100 mikrolitri) satur fentanila citrātu, kas atbilst 100 mikrogramiem (µg) fentanila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Papildus satur: nātrija dihidrogenfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Deguna aerosols, šķīdums

2 vienreizējas devas trauciņi

6 vienreizējas devas trauciņi

8 vienreizējas devas trauciņi

10 vienreizējas devas trauciņi

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intranazālai lietošanai

Aerosola trauciņš satur tikai vienu devu. Pirms lietošanas neizmēģināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Blisteri uzglabāt ārējā iepakojumā. Uzglabāt vertikālā stāvoklī.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Informāciju par utilizēšanu skatīt lietošanas instrukcijā.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/531/014

EU/1/09/531/015

EU/1/09/531/016

EU/1/09/531/017

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Instanyl 100, vienreizēja deva

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BĒRNIEM NEATVERAMS BLISTERS (vienreizēja deva)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Instanyl 100 mikrogrami deguna aerosols

Fentanyl

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Takeda Pharma A/S

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. CITA

Intranazālai lietošanai 1 deva

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE/VIENAS DEVAS DEGUNA AEROSOLS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Instanyl 100 mikrogrami deguna aerosols

Fentanyl

Intranazālai lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ARĒJAIS IEPAKOJUMS-KASTĪTE (vienreizēja deva)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Instanyl 200 mikrogrami deguna aerosols, šķīdums vienreizējas devas trauciņā Fentanyl

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (100 mikrolitri) satur fentanila citrātu, kas atbilst 200 mikrogramiem (µg) fentanila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Papildus satur: nātrija dihidrogenfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Deguna aerosols, šķīdums

2vienreizējas devas trauciņi 6 vienreizējas devas trauciņi 8 vienreizējas devas trauciņi 10 vienreizējas devas trauciņi

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intranazālai lietošanai

Aerosola trauciņš satur tikai vienu devu. Pirms lietošanas neizmēģināt.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Blisteri uzglabāt ārējā iepakojumā. Uzglabāt vertikālā stāvoklī.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Informāciju par utilizēšanu skatīt lietošanas instrukcijā.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/531/018

EU/1/09/531/019

EU/1/09/531/020

EU/1/09/531/021

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Instanyl 200, vienreizēja deva

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BĒRNIEM NEATVERAMS BLISTERS (vienreizēja deva)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Instanyl 200 mikrogrami deguna aerosols

Fentanyl

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Takeda Pharma A/S

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Intranazālai lietošanai 1 deva

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE/VIENAS DEVAS DEGUNA AEROSOLS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Instanyl 200 mikrogrami deguna aerosols

Fentanyl

Intranazālai lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE – KĀRBA: DoseGuard

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Instanyl 50 mikrogrami/devā deguna aerosols, šķīdums

Fentanyl

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur fentanila citrātu, kas atbilst 500 mikrogramiem fentanila. 1 deva pa 100 mikrolitriem satur 50 mikrogramus fentanila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Papildus satur: nātrija dihidrogenfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, attīrīts ūdens

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

DoseGuard

Deguna aerosols, šķīdums 2,0 ml

Deguna aerosols, šķīdums 3,2 ml

Deguna aerosols, šķīdums 4,3 ml

Deguna aerosols, šķīdums 5,3 ml

10 devas (2,0 ml)

20 devas (3,2 ml)

30 devas (4,3 ml)

40 devas (5,3 ml)

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intranazālai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Pēc deguna aerosola lietošanas vienmēr uzlikt tam bērniem neatveramo vāciņu.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Informāciju par utilizēšanu skatīt lietošanas instrukcijā.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/531/022

EU/1/09/531/023

EU/1/09/531/024

EU/1/09/531/025

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Instanyl 50

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE/DEGUNA AEROSOLS DoseGuard

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-)

Instanyl 50 mikrogrami/devā deguna aerosols

Fentanyl

Intranazālai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 devas (2,0 ml)

20 devas (3,2 ml)

30 devas (4,3 ml)

40 devas (5,3 ml)

6. CITA

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Pēc deguna aerosola lietošanas vienmēr uzlikt tam bērniem neatveramo vāciņu.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE – KĀRBA: DoseGuard

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Instanyl 100 mikrogrami/devā deguna aerosols, šķīdums

Fentanyl

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur fentanila citrātu, kas atbilst 1000 mikrogramiem fentanila. 1 deva pa 100 mikrolitriem satur 100 mikrogramus fentanila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Papildus satur: nātrija dihidrogenfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, attīrīts ūdens

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

DoseGuard

Deguna aerosols, šķīdums 2,0 ml

Deguna aerosols, šķīdums 3,2 ml

Deguna aerosols, šķīdums 4,3 ml

Deguna aerosols, šķīdums 5,3 ml

10 devas (2,0 ml)

20 devas (3,2 ml)

30 devas (4,3 ml)

40 devas (5,3 ml)

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intranazālai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Pēc deguna aerosola lietošanas vienmēr uzlikt tam bērniem neatveramo vāciņu.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Informāciju par utilizēšanu skatīt lietošanas instrukcijā.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/531/026

EU/1/09/531/027

EU/1/09/531/028

EU/1/09/531/029

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Instanyl 100

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE/DEGUNA AEROSOLS DoseGuard

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-)

Instanyl 100 mikrogrami/devā deguna aerosols

Fentanyl

Intranazālai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 devas (2,0 ml)

20 devas (3,2 ml)

30 devas (4,3 ml)

40 devas (5,3 ml)

6. CITA

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Pēc deguna aerosola lietošanas vienmēr uzlikt tam bērniem neatveramo vāciņu.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE – KĀRBA: DoseGuard

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Instanyl 200 mikrogrami/devā deguna aerosols, šķīdums

Fentanyl

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur fentanila citrātu, kas atbilst 2000 mikrogramiem fentanila. 1 deva pa 100 mikrolitriem satur 200 mikrogramus fentanila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Papildus satur: nātrija dihidrogenfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, attīrīts ūdens

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

DoseGuard

Deguna aerosols, šķīdums 2,0 ml

Deguna aerosols, šķīdums 3,2 ml

Deguna aerosols, šķīdums 4,3 ml

Deguna aerosols, šķīdums 5,3 ml

10 devas (2,0 ml)

20 devas (3,2 ml)

30 devas (4,3 ml)

40 devas (5,3 ml)

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intranazālai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Pēc deguna aerosola lietošanas vienmēr uzlikt tam bērniem neatveramo vāciņu.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Informāciju par utilizēšanu skatīt lietošanas instrukcijā.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/531/030

EU/1/09/531/031

EU/1/09/531/032

EU/1/09/531/033

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Instanyl 200

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE/DEGUNA AEROSOLS DoseGuard

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-)

Instanyl 200 mikrogrami/devā deguna aerosols

Fentanyl

Intranazālai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 devas (2,0 ml)

20 devas (3,2 ml)

30 devas (4,3 ml)

40 devas (5,3 ml)

6. CITA

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Pēc deguna aerosola lietošanas vienmēr uzlikt tam bērniem neatveramo vāciņu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas