Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Integrilin (eptifibatide) – Lietošanas instrukcija - B01AC16

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsIntegrilin
ATĶ kodsB01AC16
Vielaeptifibatide
RažotājsGlaxo Group Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Integrilin 0,75 mg/ml šķīdums infūzijām

Eptifibatide

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai slimnīcas farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Integrilin un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Integrilin lietošanas

3.Kā lietot Integrilin

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Integrilin

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Integrilin un kādam nolūkam to lieto

INTEGRILIN ir trombocītu salipšanas kavētājs. Tas nozīmē, ka tas palīdz novērst asins recekļu veidošanos.

To lieto pieaugušajiem ar smagām koronāro asinsvadu mazspējas izpausmēm, par ko liecina spontānas un nesen noteiktas sāpes krūškurvī ar patoloģiskiem elektrokardiogrāfijas rezultātiem vai bioloģiskām pārmaiņām. Parasti to lieto kopā ar aspirīnu un nefrakcionēto heparīnu.

2. Kas Jums jāzina pirms Integrilin lietošanas

Jums nedrīkst ievadīt Integrilin šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret eptifibatīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu .

ja Jums nesen ir bijusi asiņošana no kuņģa, zarnām, urīnpūšļa vai citiem orgāniem, piemēram, ja Jūs novērojāt patoloģisku asiņu piejaukumu izkārnījumiem vai urīnam (izņemot mēnešreizes) iepriekšējo 30 dienu laikā.

ja iepriekšējo 30 dienu laikā Jums bija insults vai iepriekš pārciests insults ar asinsizplūdumu (pārliecinieties, ka ārsts zina, ja Jūs iepriekš esat pārcietis insultu).

ja Jums bijis smadzeņu audzējs vai stāvoklis, kas ietekmē smadzeņu asinsvadus.

ja Jums pēdējo 6 nedēļu laikā veikta plaša operācija vai bijusi smaga trauma.

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijuši ar asiņošanu saistīti sarežģījumi.

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijusi apgrūtināta asins sarecēšana vai mazs trombocītu skaits.

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijusi smaga hipertensija (augsts asinsspiediens).

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijuši smagi nieru vai aknu darbības traucējumi.

ja Jūs iepriekš esat lietojis citas Integrilin tipa zāles.

Lūdzu, pastāstiet ārstam, ja uz Jums attiecas kāds no šiem nosacījumiem. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Integrilin ieteicams lietot tikai pieaugušiem hospitalizētiem pacientiem kardioloģiskā (koronāro sirds slimību terapijas) nodaļā;

Integrilin neiesaka lietot bērniem vai pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam;

Pirms ārstēšanas uzsākšanas un ārstēšanas laikā ar Integrilin, Jūsu asins paraugi tiks pārbaudīti kā drošības līdzeklis, lai noteiktu negaidītas asiņošanas iespējamību;

Integrilin terapijas laikā Jūs tiksiet rūpīgi pārbaudīts, lai noteiktu jebkuras neparastas vai negaidītas asiņošanas pazīmes.

Citas zāles un Integrilin

Lai izvairītos no iespējamas mijiedarbības ar citām zālēm, lūdzu, pastāstiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. Īpaši par:

asins šķidrinātājiem (iekšķīgi lietojamiem antikoagulantiem) vai

-zālēm, kas novērš asins recekļu veidošanos, piemēram, varfarīnu, dipiridamolu, tiklopidīnu, aspirīnu (izņemot tās, ko varat saņemt papildus Integrilin terapijai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Integrilin parasti neiesaka lietot grūtniecības laikā. Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība, vai to plānojat, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ārsts izvērtēs guvumu Jums, salīdzinot ar risku bērnam, ja lietojat Integrilin grūtniecības laikā.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, zīdīšana terapijas laikā ir jāpārtrauc.

3.Kā lietot Integrilin

Integrilin ievada vēnā tiešas injekcijas veidā, kam seko infūzija (pilienveida sistēma). Ievadāmo devu aprēķina atbilstoši Jūsu ķermeņa masai. Ieteicamā deva ir 180 mikrogrami/kg, ko ievada bolus (straujas intravenozas injekcijas) veidā, kam seko infūzija (pilienveida sistēma) ar ātrumu

2 mikrogrami/kg/min līdz 72 stundas ilgi. Ja Jums ir nieru slimība, infūzijas devu var samazināt līdz

1 mikrogramam/kg/min.

Ja Integrilin terapijas laikā tiek veikta perkutāna koronāra iejaukšanās (PKI), intravenozo šķīdumu var turpināt ievadīt līdz 96 stundas ilgi.

Jums jāsaņem arī aspirīna un heparīna devas (ja tas nav kontrindicēts Jūsu gadījumā).

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti biežas blakusparādības

Tās var būt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

-neliela vai masīva asiņošana (piemēram, asiņu piejaukums urīnam, asiņu piejaukums izkārnījumiem, vemšana ar asinīm vai asiņošana ķirurģisku procedūru laikā).

-anēmija (samazināts sarkano asins šūnu skaits).

Biežas blakusparādības

Tās var būt līdz pat 1 no 10 cilvēkiem

-vēnas iekaisums.

Retākas blakusparādības

Tās var būt līdz 1 no 100 cilvēkiem

-trombocītu (asins šūnas, kas nepieciešamas asinsrecei) skaita samazināšanās.

-pavājināta smadzeņu apgāde ar asinīm.

Ļoti retas blakusparādības

Tās var būt līdz 1 no 10 000 cilvēkiem

-smaga asiņošana (piemēram, asiņošana vēdera dobumā, smadzenēs un plaušās).

-letāla asiņošana.

-izteikta trombocītu (asins šūnas, kas nepieciešamas asinsrecei) skaita samazināšanās.

-izsitumi uz ādas (piemēram, nātrene).

-pēkšņa, smaga alerģiska reakcija.

Ja Jūs novērojat jebkādas asiņošanas pazīmes, nekavējoties paziņojiet par to ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai. Ļoti reti asiņošana var būt smaga, vai pat ar letālu iznākumu. Lai izvairītos no šādiem gadījumiem, ir jāveic drošības pasākumi, tai skaitā jāveic asins analīzes un veselības aprūpes speciālistiem Jūs ir rūpīgi jānovēro.

Ja Jums rodas smaga alerģiska reakcija vai nātrene, nekavējoties paziņojiet par to ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

Citas blakusparādības, kas var rasties pacientiem, kam nepieciešama šāda veida terapija, ir saistītas ar slimību, kas tiek ārstēta, piemēram, strauja vai neregulāra sirdsdarbība, zems asinsspiediens, šoks vai sirds apstāšanās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, slimnīcas farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Integrilin

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un uz flakona pēc „Der. līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Taču lietošanas laikā nav nepieciešams Integrilin sargāt no gaismas.

Pirms lietošanas jāapskata flakona saturs.

Integrilin nedrīkst lietot, ja ievērojat sīkas redzamas daļiņas vai tam ir mainījusies krāsa.

Pēc iepakojuma atvēršanas visi neizlietotie materiāli ir jāizmet.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet slimnīcas farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Integrilin satur

Aktīvā viela ir eptifibatīds. Katrs ml šķīduma infūzijām satur 0,75 mg eptifibatīda. Viens 100 ml flakons šķīduma infūzijām satur 75 mg eptifibatīda.

Citas sastāvdaļas ir citronskābes monohidrāts, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

Integrilin ārējais izskats un iepakojums

Integrilin šķīdums infūzijām: 100 ml flakons, iepakojumā ir viens flakons.

Caurspīdīgs, bezkrāsains šķīdums 100 ml stikla flakonā, kas ir noslēgts ar butilgumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu ar noņemamu virsmu.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Lielbritānija

Ražotājs:

Glaxo Operations UK Ltd., (Trading as Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle, Co. Durham, DL12 8DT, Lielbritānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Тел. + 359 2 953 10 34

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: + 36 1 225 5300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline BV

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tel: + 31 (0)30 6938100

produkt.info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: + 372 6676 900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

 

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

at.info@gsk.com

España

Polska

GlaxoSmithKline, S.A.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 202 700

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

es-ci@gsk.com

 

France

Portugal

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 351 21 412 95 00

diam@gsk.com

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK Ltd

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Integrilin 2 mg/ml šķīdums injekcijām

Eptifibatide

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai slimnīcas farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Integrilin un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Integrilin lietošanas

3.Kā lietot Integrilin

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Integrilin

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Integrilin un kādam nolūkam to lieto

Integrilin ir trombocītu salipšanas kavētājs. Tas nozīmē, ka tas palīdz novērst asins recekļu veidošanos.

To lieto pieaugušajiem ar smagām koronāro asinsvadu mazspējas izpausmēm, par ko liecina spontānas un nesen noteiktas sāpes krūškurvī ar patoloģiskiem elektrokardiogrāfijas rezultātiem vai bioloģiskām pārmaiņām. Parasti to lieto kopā ar aspirīnu un nefrakcionēto heparīnu.

2. Kas Jums jāzina pirms Integrilin lietošanas

Jums nedrīkst ievadīt Integrilin šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret eptifibatīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu .

ja Jums nesen ir bijusi asiņošana no kuņģa, zarnām, urīnpūšļa vai citiem orgāniem, piemēram, ja Jūs novērojāt patoloģisku asiņu piejaukumu izkārnījumiem vai urīnam (izņemot mēnešreizes) iepriekšējo 30 dienu laikā.

ja iepriekšējo 30 dienu laikā Jums bija insults vai iepriekš pārciests insults ar asinsizplūdumu (pārliecinieties, ka ārsts zina, ja Jūs iepriekš esat pārcietis insultu).

ja Jums bijis smadzeņu audzējs vai stāvoklis, kas ietekmē smadzeņu asinsvadus.

ja Jums pēdējo 6 nedēļu laikā veikta plaša operācija vai bijusi smaga trauma.

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijuši ar asiņošanu saistīti sarežģījumi.

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijusi apgrūtināta asins sarecēšana vai mazs trombocītu skaits.

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijusi smaga hipertensija (augsts asinsspiediens).

ja Jums pašreiz ir vai iepriekš bijuši smagi nieru vai aknu darbības traucējumi.

ja Jūs iepriekš esat lietojis citas Integrilin tipa zāles.

Lūdzu, pastāstiet ārstam, ja uz Jums attiecas kāds no šiem nosacījumiem. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Integrilin ieteicams lietot tikai pieaugušiem hospitalizētiem pacientiem kardioloģiskā (koronāro sirds slimību terapijas) nodaļā;

Integrilin neiesaka lietot bērniem vai pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam;

Pirms ārstēšanas uzsākšanas un ārstēšanas laikā ar Integrilin, Jūsu asins paraugi tiks pārbaudīti kā drošības līdzeklis, lai noteiktu negaidītas asiņošanas iespējamību;

Integrilin terapijas laikā Jūs tiksiet rūpīgi pārbaudīts, lai noteiktu jebkuras neparastas vai negaidītas asiņošanas pazīmes.

Citas zāles un Integrilin

Lai izvairītos no iespējamas mijiedarbības ar citām zālēm, lūdzu, pastāstiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. Īpaši par:

asins šķidrinātājiem (iekšķīgi lietojamiem antikoagulantiem) vai

zālēm, kas novērš asins recekļu veidošanos, piemēram, varfarīnu, dipiridamolu, tiklopidīnu, aspirīnu (izņemot tās, ko varat saņemt papildus Integrilin terapijai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Integrilin parasti neiesaka lietot grūtniecības laikā. Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība, vai to plānojat, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ārsts izvērtēs guvumu Jums, salīdzinot ar risku bērnam, ja lietojat Integrilin grūtniecības laikā.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, zīdīšana terapijas laikā ir jāpārtrauc.

3. Kā lietot Integrilin

Integrilin ievada vēnā tiešas injekcijas veidā, kam seko infūzija (pilienveida sistēma). Ievadāmo devu aprēķina atbilstoši Jūsu ķermeņa masai. Ieteicamā deva ir 180 mikrogrami/kg, ko ievada bolus (straujas intravenozas injekcijas) veidā, kam seko infūzija (pilienveida sistēma) ar ātrumu

2 mikrogrami/kg/min līdz 72 stundas ilgi. Ja Jums ir nieru slimība, infūzijas devu var samazināt līdz

1 mikrogramam/kg/min.

Ja Integrilin terapijas laikā tiek veikta perkutāna koronāra iejaukšanās (PKI), intravenozo šķīdumu var turpināt ievadīt līdz 96 stundas ilgi.

Jums jāsaņem arī aspirīna un heparīna devas (ja tas nav kontrindicēts Jūsu gadījumā).

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti biežas blakusparādības

Tās var būt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

-neliela vai masīva asiņošana (piemēram, asiņu piejaukums urīnam, asiņu piejaukums izkārnījumiem, vemšana ar asinīm vai asiņošana ķirurģisku procedūru laikā).

-anēmija (samazināts sarkano asins šūnu skaits).

Biežas blakusparādības

Tās var būt līdz pat 1 no 10 cilvēkiem

-vēnas iekaisums.

Retākas blakusparādības

Tās var būt līdz 1 no 100 cilvēkiem

-trombocītu (asins šūnas, kas nepieciešamas asinsrecei) skaita samazināšanās.

-pavājināta smadzeņu apgāde ar asinīm.

Ļoti retas blakusparādības

Tās var būt līdz 1 no 10 000 cilvēkiem

-smaga asiņošana (piemēram, asiņošana vēdera dobumā, smadzenēs un plaušās).

-letāla asiņošana.

-izteikta trombocītu (asins šūnas, kas nepieciešamas asinsrecei) skaita samazināšanās.

-izsitumi uz ādas (piemēram, nātrene).

-pēkšņa, smaga alerģiska reakcija.

Ja Jūs novērojat jebkādas asiņošanas pazīmes, nekavējoties paziņojiet par to ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai. Ļoti reti asiņošana var būt smaga, vai pat ar letālu iznākumu. Lai izvairītos no šādiem gadījumiem ir jāveic drošības pasākumi, tai skaitā jāveic asins analīzes un veselības aprūpes speciālistiem Jūs ir rūpīgi jānovēro.

Ja Jums rodas smaga alerģiska reakcija vai nātrene, nekavējoties paziņojiet par to ārstam vai slimnīcas farmaceitam, vai medmāsai.

Citas blakusparādības, kas var rasties pacientiem, kam nepieciešama šāda veida terapija, ir saistītas ar slimību, kas tiek ārstēta, piemēram, strauja vai neregulāra sirdsdarbība, zems asinsspiediens, šoks vai sirds apstāšanās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai slimnīcas farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Integrilin

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un uz flakona pēc „Der. līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Taču lietošanas laikā nav nepieciešams Integrilin sargāt no gaismas.

Pirms lietošanas jāapskata flakona saturs.

Integrilin nedrīkst lietot, ja ievērojat sīkas redzamas daļiņas vai tam ir mainījusies krāsa.

Pēc iepakojuma atvēršanas visi neizlietotie materiāli ir jāizmet.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet slimnīcas farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Integrilin satur

Aktīvā viela ir eptifibatīds. Katrs ml šķīduma injekcijām satur 2 mg eptifibatīda. Viens 10 ml flakons šķīduma infūzijām satur 20 mg eptifibatīda.

Citas sastāvdaļas ir citronskābes monohidrāts, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

Integrilin ārējais izskats un iepakojums

Integrilin šķīdums injekcijām: 10 ml flakons, iepakojumā ir viens flakons.

Caurspīdīgs, bezkrāsains šķīdums 10 ml stikla flakonā, kas ir noslēgts ar butilgumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu ar noņemamu virsmu.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Lielbritānija

Ražotājs:

Glaxo Operations UK Ltd., (Trading as Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle, Co. Durham, DL12 8DT, Lielbritānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Тел. + 359 2 953 10 34

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: + 36 1 225 5300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline BV

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tel: + 31 (0)30 6938100

produkt.info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: + 372 6676 900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

 

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd Τηλ: + 357 22 39 70 00 gskcyprus@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687 lv-epasts@gsk.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00 info.produkt@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Ltd Tel: + 44 (0)800 221441 customercontactuk@gsk.com

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas