Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Intrinsa (testosterone) – Zāļu apraksts - G03BA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsIntrinsa
ATĶ kodsG03BA03
Vielatestosterone
RažotājsWarner Chilcott UK Ltd.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Intrinsa 300 mikrogrami/24 stundās transdermāls plāksteris

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs 28 cm2 plāksteris satur 8,4 mg testosterona (testosterone) un 24 stundu laikā izdala 300 mikrogramus testosterona.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

 

tas

Transdermāls plāksteris.

 

 

 

 

Plāns, caurspīdīgs, ovālas matrices tipa transdermāls plāksteris, kas sastāv no īs slāņiem:

 

 

ē

caurspīdīgas pamata plēves, lipīgā zāļu saturošā slāņa un aizsargslāņa, kas tiek noņemts pirms

aplikācijas. Katra plākstera virsma ir marķēta ar T001.

istr

 

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

 

ğ

 

4.1

Terapeitiskās indikācijas

 

 

 

Intrinsa ir paredzēts lietošanai samazinātas dzimumtieksmes traucējumu (hypoactive sexual desire

 

re

disorder, HSDD) ārstēšanai sievietēm ar bilaterālu o arektomiju un histerektomiju (ķirurģiski izraisītu

menopauzi), kuras vienlaicīgi saņem estrogēnu ter piju.

 

nav

 

4.2 Devas un lietošanas veids

Devas

 

 

Ieteicamā testosterona dienas deva

300 mikrogrami. Lai saņemtu šādu devu, regulāri divas reizes

nedēļā ir jāuzliek plāksteris. Plākste

jānomaina ar jaunu plāksteri reizi 3 līdz 4 dienās. Vienlaicīgi

drīkst nēsāt tikai vienu plāksteri.

 

Vienlaicīga estrogēnu terapija

 

 

les

 

Pirms Intrin a terapijas uzsākšanas un, regulāri izvērtējot šo terapiju, jāņem vērā atbilstošais

pielietojums un ierobežojvairsumi, kas saistīti ar estrogēnu terapiju. Ilgstoša Intrinsa lietošana ir ieteicama

tikai gadījumo , kad tiek lietota atbilstoša vienlaicīga estrogēnu terapija (t.i. mazākā efektīvā deva

īsāko iespējamo ārstēšanas laiku).

 

ā

 

Pacientiem, kuri ārstēšanā lieto konjugēto zirgu estrogēnu (conjugated equine estrogen, CEE), nav

Z

 

 

ieteicama Intrinsa lietošana, jo nav pierādījumu par Intrinsa efektivitāti (skatīt apakšpunktus 4.4 un 5.1).

Ārstēšanas ilgums

Lai noteiktu, vai Intrinsa terapija ir piemērota, 3 – 6 mēnešu laikā pēc ārstēšanas uzsākšanas ir jāizvērtē atbildes reakcija uz ārstēšanu. Pacientiem, kuri neizjūt būtisku uzlabošanos, ārstēšana ir atkārtoti jāizvērtē un jāapsver terapijas pārtraukšanas iespēja.

Tā kā Intrinsa efektivitāte un drošība nav pētīta pētījumos, kas ilgāki par 1 gadu, ieteicams ārstēšanu izvērtēt reizi 6 mēnešos.

Lietošanas veids
Pediatriskā populācija
Intrinsa nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā.

Īpašas pacientu grupas

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru mazspēju pētījumi nav veikti.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem pētījumi nav veikti.

Gados vecāki pacienti

Intrinsa ir ieteicams lietošanai sievietēm ar ķirurģiski izraisītu menopauzi līdz 60 gadu vecumam.

Atbilstoši HSDD sastopamības biežumam, ir maz datu par sievietēm, kuras vecākas par 60 gadiem. ētas Plākstera lipīgā puse jāuzliek uz tīras, sausas ādas vēdera apakšējā daļā zem jos asvie as. Aplikācijas

vieta ir jāmaina vismaz reizi 7 dienās. Plāksterus nedrīkst uzlikt uz krūtīm vai ci ām ķe meņa daļām. Ieteicams izvēlēties ādas rajonu ar pēc iespējas gludāku virsmu un tādu, kam cieši nepieguļ apģērbs.

Ādas rajons nedrīkst būt taukains, bojāts vai kairināts. Lai izvairītos no Intr n a adhezīvo īpašību

 

ğ

pavājināšanās, uz ādas rajona, kur plānota plākstera uzlikšana, nedrīkst l etot krēmus, losjonus vai

pulverus.

re

istr

Plāksteris ir jāuzliek tūlīt pēc paciņas atvēršanas un abu aizsa gslāņa daļu noņemšanas. Aptuveni

10 sekundes plāksteris ir stingri jāpiespiež pie aplikācijas vietas, lai pārliecinātos, ka tam ir labs kontakts ar ādu, īpaši malu rajonā. Ja paceļasnavkāda plākstera daļa, tā ir jāpiespiež. Ja plāksteris

priekšlaicīgi atlīmējas, to iespējams uzlikt atkārtoti. Ja nav iespējams atkārtoti uzlikt to pašu plāksteri, ir jāuzliek jauns plāksteris citā vietā. Jebkurā g dījumā, jāturpina sākotnējais ārstēšanas režīms. Plāksteris ir veidots tā, lai ejot dušā, vannā, peldoties v i fizisku vingrinājumu laikā, tas neatlīmētos.

4.3

Kontrindikācijas

 

 

vairs

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām.

Krūts vēzis, aizdomas par krūts vēzi vai krūts vēzis anamnēzē, vai estrogēnu atkarīgs audzējs vai

aizdomas par to, vai jebkāds stāvokl s, kad kontrindicēta estrogēnu lietošana.

4.4

Īpaši brīdinājumi un pies rdzība lietošanā

Īpaši brīdinājumi

 

 

les

 

Androgēnu blaku parādības

Ārstēšanas aikā ārstam regulāri jāpārbauda, vai pacientam neveidojas iespējamās androgēnu

ā

 

blakuspar dības (piemēram, pinnes, izmaiņas matiņu augšanā vai matu izkrišana). Pacienti jāapmāca,

kā p rbaudīt sevi, vai neveidojas androgēnu blakusparādības. Novērojamās virilizācijas pazīmes,

Z

 

 

piemēram, balss tembra pazemināšanās, hirsutisms vai klitora palielināšanās, var būt neatgriezeniskas un šādos gadījumos jāapsver ārstēšanas pārtraukšana. Klīniskajos pētījumos vairumam pacientu šīs reakcijas bija atgriezeniskas (skatīt apakšpunktu 4.8).

Paaugstināta jutība

Paaugstināta jutība pret plāksteri aplikācijas vietā var izpausties kā smaga ādas eritēma, lokāla tūska un čulgu veidošanās. Šādā gadījumā plākstera lietošana jāpārtrauc.

Ilgstoša drošība, tostarp krūts vēzis

Intrinsa drošība nav pētīta dubultaklos placebo kontrolētos pētījumos laika periodā, kas ilgāks par 1 gadu. Par drošību ilgstošas lietošanas gadījumā ir maz datu, ieskaitot ietekmi uz krūts audiem,

kardiovaskulāro sistēmu un insulīna rezistences palielināšanos. Literatūrā ir maz datu par testosterona

ietekmi uz krūts vēža risku sievietēm, tie ir nepārliecinoši un pretrunīgi. Pašreiz nav zināma ilgstošas testosterona lietošanas ietekme uz krūtīm, tādēļ pacienti rūpīgi jākontrolē attiecībā uz krūts vēža attīstību, atbilstoši pašreiz pieņemtajai skrīninga praksei un individuālām pacienta vajadzībām.

Kardiovaskulāra slimība

Nav pētīti pacienti, kas slimo ar kardiovaskulārām slimībām. Pacienti ar kardiovaskulāriem riska faktoriem, īpaši hipertensiju, un pacienti, kuri slimo ar kardiovaskulāru slimību, rūpīgi jāuzrauga, īpaši pievēršot uzmanību asinsspiediena un ķermeņa svara izmaiņām.

Diabēta pacienti

Diabēta pacientiem testosterona metaboliskie efekti var samazināt glikozes koncentrāciju asinīs un

tādējādi – vajadzību pēc insulīna. Pacienti ar diabetes mellitus nav pētīti.

tas

 

Ietekme uz endometriju

Ir maz datu par testosterona ietekmi uz endometriju. Nedaudzie dati par testosterona ie ekmi uz endometriju ne apstiprina, ne noliedz endometrija vēža sastopamību.

Tūska

ē

 

Lielu testosterona vai citu anabolo steroīdu devu lietošana pacientiem ar jau esošu si ds, nieru vai aknu

 

istr

slimību var izraisīt nopietnu komplikāciju – tūsku (ar vai bez sastrēguma rds mazspējas). Tomēr šāda

komplikācija nav gaidāma, lietojot mazas testosterona devas, ko piegādā Intr n a plāksteris.

Piesardzība lietošanā

ğ

Intrinsa nevajadzētu lietot sievietēm ar dabisku menopauzi

 

Nav noteikta Intrinsa efektivitāte un drošība sievietēm ar dabisku menopauzi ar HSDD, kuras

vienlaicīgi lieto estrogēnus, ar vai bez progestogēna. Intrinsa nav ieteicams sievietēm ar dabisku

menopauzi.

 

 

re

 

 

 

Intrinsa nevajadzētu lietot sievietēm, kuras vienl

icīgi lieto CEE

Lai gan Intrinsa ir indicēts pacientēm, kuras vie

laicīgi saņēma estrogēnu terapiju, pacientu

 

nav

 

apakšgrupa, kas saņēma iekšķīgi lietojamos ko jugētos zirga estrogēnus (conjugated equine estrogen, CEE) neuzrādīja nozīmīguvairsseksuālās funkcijas uzlabošanos. Tādēļ Intrinsa nevajadzētu lietot sievietēm, kuras vienlaicīgi saņem CEE ( katīt apakšpunktus 4.2 un 5.1).

Vairogdziedzera hormonu koncent ācija

Androgēni var samazināt tiroksīnu saistošā globulīna koncentrāciju, un izraisīt kopējā T4 seruma koncentrācijas samazināš nos un palielināt T3 un T4 (resin) saistīšanās spēju. Tomēr brīvo vairogdziedzera hormonu koncentrācijas nemainās un nav klīnisku pierādījumu par vairogdziedzera disfunkciju.

4.5 Mijilesdarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Navāveikti mijiedarbības pētījumi. Lietojot testosteronu vienlaikus ar antikoagulantiem var

pastiprin ties antikoagulantu iedarbība. Pacientiem, kuri saņem iekšķīgi lietojamos antikoagulantus, Ztestosterona terapijas uzsākšanas vai pārtraukšanas laikā ir nepieciešama rūpīga novērošana.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Intrinsa nedrīkst lietot grūtnieces vai sievietes, kurām var iestāties grūtniecība.

Testosterona lietošana grūtniecības laikā var izraisīt sieviešu dzimuma augļa virilizāciju. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt apakšpunktu 5.3).

Gadījumā, ja zāles nejauši aplicētas grūtniecības laikā, Intrinsa lietošana ir jāpārtrauc.

Zīdīšanas periods

Intrinsa nedrīkst lietot sievietes zīdīšanas laikā.

Fertilitāte

Dati par Intrinsa ietekmi uz fertilitāti nav pieejami.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Intrinsa neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr pacienti jāinformē, ka Intrinsa terapijas laikā ziņots par migrēnu, bezmiegu, uzmanības traucējumiem un redzes dubultošanos.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

tas

Drošības profila kopsavilkums

ē

Visbiežāk (30,4%) novērotās blakusparādības bija reakcijas aplikācijas vietā. Lielākā daļa šo

blakusparādību izpaudās kā viegla eritēma un nieze, un nebija nepieciešama ārstēšanas pārtraukšana.

 

 

 

istr

Arī hirsutisms bija bieži novērojams. Lielākā daļa ziņojumu, kas attiecās uz zodu un vi slūpu, bija

vieglas blakusparādības (≥ 90%) un no pētījuma hirsutisma dēļ izstājās mazāk nekā 1% pacientu.

Lielākajai daļai pacientu hirsutisms bija atgriezenisks.

ğ

Citas androgēnu blakusparādības, kas tika bieži novērotas, bija pinnes, balss tembra pazemināšanās un

 

 

re

 

alopēcija. Vairāk nekā 90% no šīm blakusparādībām varēja uzskatīt par vieglām. Lielākajai daļai

pacientu šīs reakcijas bija atgriezeniskas. Šo reakciju dēļ no pētījuma izstājās mazāk nekā

1% pacientu. Visas citas bieži novērotās blakusparādības lielākajai daļai pacientu atrisinājās.

Blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā

nav

 

 

 

 

 

6 mēnešu ilgas dubultaklas lietošanas laikā šād s bl kusparādības ārstēšanas grupā (n=549) tika novērotas biežāk nekā placebo grupā (n=545), un pētnieki tās novērtēja kā iespējami vai varbūtēji saistītas ar Intrinsa terapiju. Ja blakusparādība i tegrētajos III fāzes pētījumos tika novērota biežāk (Intrinsa pacientu skaits = 1498; placebo pacie tu skaits = 1297), šis biežums ir norādīts tabulā. Biežums klasificēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1,000) vai ļoti eti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

 

MedDRA

 

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

 

orgānu sistēmu klasifikācija

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

 

 

Sinusīts

 

Asins un limfāti kās

istēmas

 

 

Izmainīts asinsreces faktors

 

traucējumi

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas traucējumi

 

Paaugstināta jutība

 

Vielmaiņas un uztures

 

Palielināta apetīte

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

Psihiskie traucējumi

 

 

Bezmiegs

Uzbudinājums, trauksme

 

Nervu sistēmas traucējumi

Migrēna

Uzmanības traucējumi,

 

ā

 

 

 

disgeizija, līdzsvara traucējumi,

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiperestēzija, orālas

 

 

 

 

 

parestēzijas, īslaicīga išēmiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lēkme

 

Acu bojājumi

 

 

 

Diplopija, acu apsārtums

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

Sirdsklauves

 

Elpošanas sistēmas traucējumi,

Balss tembra

Aizlikts deguns,

 

krūšu kurvja un videnes

pazemināšanās

sasprindzinājums rīklē

 

slimības

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Sāpes vēderā

Caureja, sausa mute, slikta dūša

MedDRA

 

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

 

orgānu sistēmu klasifikācija

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

Hirsutisms

pinnes,

Ekzēma, pastiprināta svīšana,

bojājumi

 

 

 

alopēcija

rosacea

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu

 

 

 

Artrīts

 

sistēmas bojājumi

 

 

 

 

 

 

Reproduktīvās sistēmas

 

 

Sāpes krūtīs

Krūts cista, klitora pieplūšana

traucējumi un krūts slimības

 

 

 

ar asinīm, palielināts klitors,

 

 

 

 

 

 

nieze dzimumorgānu apvidū,

 

 

 

 

 

 

dedzināšanas sajūta vagīnā

Vispārēji traucējumi un

Reakcija

 

 

Anasarka, astēnija, krūšu kurvja

reakcijas ievadīšanas vietā

aplikācijas

 

sasprindzinājums, diskomforts

 

 

 

vietā (eritēma,

 

krūtīs

 

 

 

 

nieze)

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

 

 

Ķermeņa svara

Fibrinogēna koncen rācij s

 

 

 

 

 

palielināšanās

asinīs novirze no normas,

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

palielināta si dsda bības

 

 

 

 

 

 

frekvence, paaugstinātaē

 

 

 

 

 

 

alanīnamino ransferāzes

 

 

 

 

 

 

koncentrācija, paaugstināta

 

 

 

 

 

 

a partātaminotransferāzes

 

 

 

 

 

 

koncentrācija, paaugstināta

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

bilirubīna koncentrācija asinīs,

 

 

 

 

 

ğaknu funkcijas testa novirze no

 

 

 

 

 

re

normas, paaugstināta

 

 

 

 

 

triglicerīdu koncentrācija asinīs

4.9

Pārdozēšana

 

 

 

 

 

 

Ņemot vērā Intrinsa ievadīšanas veidu, tā pārdozēš na ir maz ticama. Plākstera noņemšana izraisa

strauju seruma testosterona koncentrācijas samazi

āšanos (skatīt apakšpunktu 5.2).

 

5.

 

 

 

nav

 

 

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

 

 

 

5.1

Farmakodinamiskās īp šības

 

 

 

 

Farmakoterapeitiskā grup : dzimumhormoni un uroģenitālās sistēmas modulatori, androgēni, ATĶ

kods: G03BA03

vairs

 

 

 

 

Darbības mehāni ms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testost rons –,galvenais sievietes organismā cirkulējošais androgēns, ir dabisks steroīds, ko izdala

olnīcas unlesvirsni r s. Sievietēm pirms menopauzes testosterona produkcija ir 100ā- 400 mikrogrami/24 stundās, pusi no tā izdala olnīcas testosterona vai prekursora veidā.

ZPalielinoties sievietes vecumam androgēnu koncentrācija serumā samazinās. Sievietēm pēc bilaterālas ovarektomijas, dažu dienu laikā pēc operācijas testosterona koncentrācija serumā samazinās par aptuveni 50%.

Transdermāli ievadot testosteronu ar Intrinsa, tiek ārstēti HSDD; palielinot testosterona koncentrāciju līdz koncentrācijai, kāda bijusi pirms menopauzes, tiek pastiprināta seksuālā tieksme.

Klīniskā efektivitāte un drošība

Intrinsa efektivitātes un drošības izvērtēšanai tika veikti divi vairāku centru, dubultakli, placebo kontrolēti sešus mēnešus ilgi pētījumi; tajos piedalījās 562 (INTIMATE SM1) un 533 (INTIMATE SM2) sievietes vecumā no 20 – 70 gadiem ar ovarektomiju un histerektomiju (ķirurģiski izraisītu menopauzi) un HSDD, un viņas vienlaicīgi saņēma estrogēnu terapiju. Izmantojot apstiprinātus instrumentus, tika izvērtēta kopējā apmierinošā seksuālā aktivitāte (primārais mērķa kritērijs),

dzimumtieksme un psiholoģiska spriedze, kas saistīts ar zemu dzimumtieksmi (sekundārie mērķa kritēriji).

Kombinētā pētījuma analīzē 24. nedēļā starpība starp vidējo pilnībā apmierinošo epizožu skaitu Intrinsa un placebo grupā bija 1,07 4 nedēļās.

Par klīniski būtisku uzlabojumu trīs mērķa kritērijos ziņoja procentuāli izteikti vairāk sieviešu Intrinsa grupā salīdzinot ar sievietēm placebo grupā. Analizējot kombinētos III fāzes datus, izslēdzot pacientes, kuras lietoja iekšķīgi konjugētos zirga estrogēnus (CEE) un kurām nenovēroja būtisku seksuālās funkcijas uzlabošanos, pozitīvu atbildes reakciju attiecībā uz kopējo apmierinošo seksuālo aktivitāti

(primārais mērķa kritērijs) novēroja 50,7% sieviešu (n=274) Intrinsa grupā un 29,4% placebo grupā

 

tas

(n=269), kad pozitīva atbildes reakcija tika iepriekš definēta kā apmierinošu aktivitāšu palielināšanās

par > 1 četru nedēļu laikā.

 

Intrinsa iedarbība tika novērtēta 4 nedēļas pēc ārstēšanas uzsākšanas (pirmais mērījumu punk s) un pēc

tam – reizi mēnesī.

 

Dažādās apakšgrupās efektivitāte salīdzinot ar placebo bija ievērojama. Apakšg upās pacienti tika

 

ē

iekļauti, ņemot vērā šādus kritērijus: vecums (visās apakšgrupās līdz 65 gadu vecumam), ķermeņa

svars (ne vairāk kā 80 kg) un olnīcu izņemšana (līdz 15 gadiem).

 

Apakšgrupu analīze liecina, ka vienlaicīgi lietojamā estrogēna ievadīšanasistrve ds un tips (transdermāls estradiols, iekšķīgi lietojams konjugēts zirga estrogēns (CEE), iekšķīgi lietojams ne-CEE estrogēns),

var ietekmēt pacienta atbildes reakciju. Analizējot galveno II un IIIğfāz s pētījumu pacientes, kurām novēroja atbildes reakcijas, tika atklāts, ka būtisku visu t īs galv no klīnisko mērķa kritēriju

uzlabojumu salīdzinot ar placebo pacientēm, kuras vienlaicīgi lietoja transdermālos un iekšķīgi

lietojamos ne-CEE estrogēnus. Tomēr pacientu apakšgrupa, kas saņēma iekšķīgi lietojamos CEE,

 

 

re

neuzrādīja nozīmīgu seksuālās aktivitātes uzlabošanos salīdzinājumā ar placebo grupu (skatīt

apakšpunktus 4.2 un 4.4).

nav

 

 

 

5.2Farmakokinētiskās īpašības

Absorbcija

vairs

 

Testosterons no Intrinsa tiek t an po tēts cauri ādai pasīvās difūzijas ceļā, ko galvenokārt kontrolē

izsūkšanās caur stratum corneum. Int insa ir veidots, lai sistemātiski piegādātu

300 mikrogramus/dienā. Pēc plākste a aplikācijas uz vēdera ādas maksimālā testosterona koncentrācija serumā tiek sasniegta 24 – 36 stundu laikā, šis rādītājs var būtiski atšķirties starp indivīdiem. Stabila (steady-state) testosterona koncentrācija serumā tiek sasniegta, aplicējot otro plāksteri, ja aplicēšana notiek divas reizes nedēļā. Intrinsa neietekmē dzimumhormonu saistīšanas globulīna (sex hormone binding protein, SHBG), estrogēnu vai virsnieru hormonu koncentrāciju serumā.

 

Testost rona un SHBG koncentrācijas serumā pacientēm, kuras klīniskajos drošības un efektivitātes

 

pētījumos saņēma Intrinsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormons

Izejas stāvoklis

 

24. nedēļa

 

 

52. nedēļa

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

N

Vidējais (SEM)

N

Vidējais (SEM)

 

N

Vidējais (SEM)

 

Brīvais testosterons

0,92 (0,03)

4,36 (0,16)

 

4,44 (0,31)

 

(pg/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējais

17,6 (0,4)

79,7 (2,7)

 

74,8 (3,6)

 

testosterons (ng/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

DHT (ng/dl)

7,65 (0,34)

20,98 (0,98)

 

21,04 (0,97)

 

SHBG (nmol/l)

91,7 (2,5)

93,9 (2,8)

 

90,0 (3,6)

 

DHT = dihidrotestosterons, SHBG = dzimumhormonu saistīšanas globulīns

 

 

 

SEM = vidējās vērtības standartkļūda

 

 

 

 

 

Sadalījums

Sievietēm cirkulējošais testosterons serumā galvenokārt saistās ar SHBG (65 – 80%) un albumīniem (20 – 30%), brīvā frakcija ir tikai aptuveni 0,5 – 2%. Saistīšanās spēja ar SHBG ir relatīvi augsta un tiek uzskatīts, ka ar SHBG saistītā hormona frakcija nav bioloģiski aktīva. Saistīšanās spēja ar albumīniem ir relatīvi vāja un tā ir atgriezeniska. Ar albumīniem saistīta frakcija un brīvā frakcija tiek saukta par “biopieejamo” testosteronu. SHBG un albumīna daudzums serumā un kopējā testosterona koncentrācija nosaka brīvā un biopieejamā testosterona sadalījumu. Seruma SHBG koncentrāciju ietekmē vienlaicīgi lietotās estrogēnu terapijas ievadīšanas veids.

Biotransformācija

 

Testosterons galvenokārt tiek metabolizēts aknās. Testosterons tiek metabolizēts dažādos

tas

17-ketosteroīdos un turpmākā metabolisma rezultātā rodas neaktīvi glikuronīdi un citi konjugāti. Testosterona aktīvie metabolīti ir estradiols un dihidrotestosterons (DHT). DHT piemīt lielāka saistīšanās spēja ar SHBG nekā testosteronam. Ārstēšanas ar Intrinsa laikā DHT koncentrācija

palielinājās paralēli testosterona koncentrācijai. Pacientēm, kuras tika ārstētas ar Intrinsa, ne ika

 

ē

novērotas būtiskas atšķirības estradiola un estrona koncentrācijās serumā laika periodā līdz

52 nedēļām salīdzinājumā ar izejas stāvokli.

istr

 

Īsā terminālā eksponenciālā pusperioda dēļ (aptuveni 2 stundas) pēc Intrinsa plāks e a noņemšanas testosterona koncentrācija serumā 12 stundu laikā atgriežas gandrīz izejas āvoklī. Ārstēšanas laikā,

Eliminācija

Testosterons galvenokārt izdalās ar urīnu testosterona un tā m tabolītu glikuronskābes un sērskābes konjugātu veidā.

kas nepārsniedza 52 nedēļas, netika novērota testosterona akumulācija. reğ

5.3Preklīniskie dati par drošību

 

nav

Testosterona toksikoloģiskie pētījumi uzrādīja tik i tādus efektus, ko var izskaidrot ar hormona

profiliem.

 

Tika atklāts, ka testosterons nav genotoksisks. Preklīniskie pētījumi par testosterona terapijas un vēža saistību norāda, ka lielas devas laboratorijas dzīvniekiem var veicināt audzēju veidošanos dzimumorgānos, piena dziedze os un aknās. Nav zināma šo datu nozīme Intrinsa lietošanā pacientiem.

Subkutāni ievadot testosteronu g ūsnām žurkām organoģenēzes periodā devā 0,5 vai 1 mg/dienā (propionāta estera veidā), novēroja maskulinizējošu iedarbību uz žurku sieviešu dzimuma augļiem.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

 

vairs

6.1

Palīgvi lu araksts

Ārējais s nis

Caurspīdīga polietilēna pamata plēve

 

les

Apdrukas tinte

ā

saulrieta dzeltenais FCF (E110)

latolrubīns BK (E180)

Z

 

vara ftalocianīna zilā krāsviela.

Lipīgais zāļu saturošais slānis Sorbitāna oleāts

Akrila kopolimēra līme, kas satur 2-etilheksilakrilāta-1-vinil-2-pirolidona kopolimēru.

Aizsargslānis

Silikonizēta poliestera plēve.

REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.2 Nesaderība

Nav piemērojama.
6.3 Uzglabāšanas laiks
3 gadi

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

 

 

tas

Katrs plāksteris ir iesaiņots noslēgtā paciņā. Paciņas materiāls sastāv no pārtikas

ē

istr

 

papīra/ZBPE/alumīnija folijas/etilēna metakrilskābes kopolimēra (virzienā no ā ējā slāņa uz iekšējo slāni). Etilēna metakrilskābes kopolimērs (Surlyn) ir slānis, kas karstuma iedarbības ezultātā savieno abas vairāku slāņu paciņas daļas un izveido paciņu.

Kastītes ar 2, 8 un 24 plāksteriem. ğ

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Transdermālo plāksteri nedrīkst izmest tualetes podā.

re

 

 

 

 

 

Izlietoto plāksteri saloka uz pusēm, salīmējot plāksteri kopā, un jāizmet drošā, bērniem nepieejamā

vietā (piem., atkritumu tvertnē).

 

 

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiz īci a atbilstoši vietējām prasībām.

7.

 

 

 

nav

 

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

 

Warner Chilcott UK Limited

 

 

Old Belfast Road

vairs

 

 

Millbrook, Larne

 

 

County Antrim

 

 

BT40 2SH

 

 

Lielbritānija

 

 

8.

 

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

les

 

 

 

EU/1/06/352/001-003

 

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

 

9. Reģistrācijas datums: 2006. gada 28. jūlijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2011. gada 28. jūlijs

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas