Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invega (paliperidone) – Marķējuma teksts - N05AX13

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsInvega
ATĶ kodsN05AX13
Vielapaliperidone
RažotājsJanssen-Cilag International NV

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS PVH-PCTFE/ALUMĪNIJA BLISTERIEM (baltam un caurspīdīgam blisterim)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 1,5 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 1,5 mg paliperidona.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 ilgstošās darbības tabletes

28 ilgstošās darbības tabletes

30 ilgstošās darbības tabletes

49 ilgstošās darbības tabletes

56 ilgstošās darbības tabletes

98 ilgstošās darbības tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

14 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/077 - CAURSPĪDĪGS

28 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/078 - CAURSPĪDĪGS

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/079 - CAURSPĪDĪGS

49 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/080 - CAURSPĪDĪGS

56 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/081 - CAURSPĪDĪGS

98 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/082 - CAURSPĪDĪGS

14 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/083 - BALTS

28 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/084 - BALTS

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/085 - BALTS

49 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/086 - BALTS

56 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/087 - BALTS

98 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/088 - BALTS

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

invega 1,5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 7 UN 10 TABLETES PVH-PTFE/ALU BLISTERĪ (baltam un caurspīdīgam blisterim)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 1,5 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Janssen-Cilag International NV

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS OPA-ALUMĪNIJA-PVH/ALUMĪNIJA BLISTERIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 1,5 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 1,5 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 ilgstošās darbības tabletes

28 ilgstošās darbības tabletes

49 ilgstošās darbības tabletes

56 ilgstošās darbības tabletes

98 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

14 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/089

28 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/090

49 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/091

56 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/092

98 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/093

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

invega 1,5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDAS UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 7 TABLETES OPA-ALU-PVH/ALU BLISTERĪ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 1,5 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Janssen-Cilag International NV

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTES KARTONA IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 1,5 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 1,5 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības tabletes

350 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt pudelīti cieši noslēgtu.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/094

350 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/095

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

invega 1,5 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 1,5 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 1,5 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības tabletes

350 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt pudelīti cieši noslēgtu.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/094

350 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/095

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS PVH-PCTFE/ALUMĪNIJA BLISTERIEM (baltam un caurspīdīgam blisterim)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 3 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 3 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Laktozes monohidrāts.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 ilgstošās darbības tabletes

28 ilgstošās darbības tabletes

30 ilgstošās darbības tabletes

49 ilgstošās darbības tabletes

56 ilgstošās darbības tabletes

98 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

14 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/065 - CAURSPĪDĪGS

28 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/001 - CAURSPĪDĪGS

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/002 - CAURSPĪDĪGS

49 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/003 - CAURSPĪDĪGS

56 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/004 - CAURSPĪDĪGS

98 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/005 - CAURSPĪDĪGS

14 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/066 - BALTS

28 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/021 - BALTS

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/022 - BALTS

49 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/023 - BALTS

56 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/024 - BALTS

98 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/025 - BALTS

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

invega 3 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 7 UN 10 TABLETES PVH-PTFE/ALU BLISTERĪ (baltam un caurspīdīgam blisterim)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 3 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Janssen-Cilag International NV

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS OPA-ALUMĪNIJA-PVH/ALUMĪNIJA BLISTERIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 3 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 3 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Laktozes monohidrāts.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 ilgstošās darbības tabletes

28 ilgstošās darbības tabletes

49 ilgstošās darbības tabletes

56 ilgstošās darbības tabletes

98 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

14 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/067

28 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/041

49 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/042

56 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/043

98 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/044

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

invega 3 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 7 TABLETES OPA-ALU-PVH/ALU BLISTERĪ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 3 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Janssen-Cilag International NV

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTES KARTONA IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 3 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 3 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Laktozes monohidrāts.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības tabletes

350 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt pudelīti cieši noslēgtu.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/057

350 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/058

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

invega 3 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 3 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 3 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Laktozes monohidrāts.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības tabletes

350 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt pudelīti cieši noslēgtu.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/057

350 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/058

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS PVH-PCTFE/ALUMĪNIJA BLISTERIEM (baltam un caurspīdīgam blisterim)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 6 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 6 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 ilgstošās darbības tabletes

28 ilgstošās darbības tabletes

30 ilgstošās darbības tabletes

49 ilgstošās darbības tabletes

56 ilgstošās darbības tabletes

98 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

14 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/068 - CAURSPĪDĪGS

28 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/006 - CAURSPĪDĪGS

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/007 - CAURSPĪDĪGS

49 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/008 - CAURSPĪDĪGS

56 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/009 - CAURSPĪDĪGS

98 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/010 - CAURSPĪDĪGS

14 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/069 - BALTS

28 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/026 - BALTS

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/027 - BALTS

49 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/028 - BALTS

56 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/029 - BALTS

98 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/030 - BALTS

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

invega 6 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 7 UN 10 TABLETES PVH-PTFE/ALU BLISTERĪ (baltam un caurspīdīgam blisterim)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 6 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Janssen-Cilag International NV

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS OPA-ALUMĪNIJA-PVH/ALUMĪNIJA BLISTERIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 6 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 6 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 ilgstošās darbības tabletes

28 ilgstošās darbības tabletes

49 ilgstošās darbības tabletes

56 ilgstošās darbības tabletes

98 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

14 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/070

28 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/045

49 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/046

56 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/047

98 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/048

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

invega 6 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 7 TABLETES OPA-ALU-PVH/ALU BLISTERĪ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 6 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Janssen-Cilag International NV

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTES KARTONA IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 6 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 6 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības tabletes

350 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt pudelīti cieši noslēgtu.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/059

350 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/060

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

invega 6 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 6 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 6 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības tabletes

350 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt pudelīti cieši noslēgtu.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/059

350 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/060

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS PVH-PCTFE/ALUMĪNIJA BLISTERIEM (baltam un caurspīdīgam blisterim)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 9 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 9 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 ilgstošās darbības tabletes

28 ilgstošās darbības tabletes

30 ilgstošās darbības tabletes

49 ilgstošās darbības tabletes

56 ilgstošās darbības tabletes

98 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

14 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/071 - CAURSPĪDĪGS

28 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/011 - CAURSPĪDĪGS

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/012 - CAURSPĪDĪGS

49 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/013 - CAURSPĪDĪGS

56 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/014 - CAURSPĪDĪGS

98 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/015 - CAURSPĪDĪGS

14 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/072 - BALTS

28 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/031 - BALTS

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/032 - BALTS

49 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/033 - BALTS

56 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/034 - BALTS

98 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/035 - BALTS

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

invega 9 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 7 UN 10 TABLETES PVH-PTFE/ALU BLISTERĪ (baltam un caurspīdīgam blisterim)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 9 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Janssen-Cilag International NV

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS OPA-ALUMĪNIJA-PVH/ALUMĪNIJA BLISTERIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 9 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 9 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 ilgstošās darbības tabletes

28 ilgstošās darbības tabletes

49 ilgstošās darbības tabletes

56 ilgstošās darbības tabletes

98 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

14 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/073

28 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/049

49 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/050

56 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/051

98 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/052

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

invega 9 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 7 TABLETES OPA-ALU-PVH/ALU BLISTERĪ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 9 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Janssen-Cilag International NV

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTES KARTONA IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 9 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 9 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības tabletes

350 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt pudelīti cieši noslēgtu.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/061

350 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/062

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

invega 9 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 9 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 9 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības tabletes

350 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt pudelīti cieši noslēgtu.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/061

350 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/062

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS PVH-PCTFE/ALUMĪNIJA BLISTERIEM (baltam un caurspīdīgam blisterim)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 12 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 12 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 ilgstošās darbības tabletes

28 ilgstošās darbības tabletes

30 ilgstošās darbības tabletes

49 ilgstošās darbības tabletes

56 ilgstošās darbības tabletes

98 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

14 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/074 - CAURSPĪDĪGS

28 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/016 - CAURSPĪDĪGS

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/017 - CAURSPĪDĪGS

49 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/018 - CAURSPĪDĪGS

56 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/019 - CAURSPĪDĪGS

98 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/020 - CAURSPĪDĪGS

14 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/075 - BALTS

28 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/036 - BALTS

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/037 - BALTS

49 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/038 - BALTS

56 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/039 - BALTS

98 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/040 - BALTS

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

invega 12 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 7 UN 10 TABLETES PVH-PTFE/ALU BLISTERĪ (baltam un caurspīdīgam blisterim)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 12 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Janssen-Cilag International NV

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS OPA-ALUMĪNIJA-PVH/ALUMĪNIJA BLISTERIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 12 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 12 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 ilgstošās darbības tabletes

28 ilgstošās darbības tabletes

49 ilgstošās darbības tabletes

56 ilgstošās darbības tabletes

98 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

14 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/076

28 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/053

49 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/054

56 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/055

98 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/056

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

invega 12 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 7 TABLETES OPA-ALU-PVH/ALU BLISTERĪ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 12 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Janssen-Cilag International NV

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTES KARTONA IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 12 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 12 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības tabletes

350 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt pudelīti cieši noslēgtu.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/063

350 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/064

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

invega 12 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

INVEGA 12 mg ilgstošās darbības tabletes paliperidonum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 12 mg paliperidona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības tabletes

350 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norīt veselu, nekošļāt, nedalīt, nesmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Lai aizsargātu no mitruma, uzglabāt pudelīti cieši noslēgtu.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

30 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/063

350 ilgstošās darbības tabletes - EU/1/07/395/064

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas