Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ivabradine Accord (ivabradine hydrochloride) – Marķējuma teksts - C01EB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsIvabradine Accord
ATĶ kodsC01EB17
Vielaivabradine hydrochloride
RažotājsAccord Healthcare Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ivabradine Accord 5 mg apvalkotās tabletes Ivabradine Accord 7,5 mg apvalkotās tabletes ivabradinum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena apvalkotā tablete satur 5 mg ivabradīna (hidrohlorīda veidā)

Viena apvalkotā tablete satur 7,5 mg ivabradīna (hidrohlorīda veidā)

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī laktozi.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Apvalkotā tablete

14x1 apvalkotās tabletes

28x1 apvalkotās tabletes

56x1 apvalkotās tabletes

84x1 apvalkotās tabletes

98x1 apvalkotās tabletes

100x1 apvalkotās tabletes

112x1 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS

ZĀLES VAI

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM

ZĀLĒM, JA

 

PIEMĒROJAMS

 

 

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Ivabradine Accord 5 mg apvalkotās tabletes

EU/1/17/1190/001 14x1 apvalkotās tabletes

EU/1/17/1190/002 28x1 apvalkotās tabletes

EU/1/17/1190/003 56x1 apvalkotās tabletes

EU/1/17/1190/004 84x1 apvalkotās tabletes

EU/1/17/1190/005 98x1 apvalkotās tabletes

EU/1/17/1190/006 100x1 apvalkotās tabletes

EU/1/17/1190/007 112x1 apvalkotās tabletes

Ivabradine Accord 7,5 mg apvalkotās tabletes

EU/1/17/1190/008 14x1 apvalkotās tabletes

EU/1/17/1190/009 28x1 apvalkotās tabletes

EU/1/17/1190/010 56x1 apvalkotās tabletes

EU/1/17/1190/011 84x1 apvalkotās tabletes

EU/1/17/1190/012 98x1 apvalkotās tabletes

EU/1/17/1190/013 100x1 apvalkotās tabletes

EU/1/17/1190/014 112x1 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ivabradine Accord 5 mg

Ivabradine Accord 7,5 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ivabradine Accord 5 mg apvalkotās tabletes

Ivabradine Accord 7,5 mg apvalkotās tabletes

ivabradinum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Accord

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas