Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kengrexal (cangrelor) – Zāļu apraksts - B01

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsKengrexal
ATĶ kodsB01
Vielacangrelor
RažotājsChiesi Farmaceutici S.p.A.

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Kengrexal 50 mg pulveris injekciju/infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs flakons satur kangrelora tetranātrija sāli, kas atbilst 50 mg kangrelora (Cangrelor). Pēc sagatavošanas 1 ml koncentrāta satur 10 mg kangrelora. Pēc atšķaidīšanas 1 ml šķīduma satur

200 mikrogramus kangrelora.

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību

Katrs flakons satur 52,2 mg sorbīta

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris injekciju / infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

Balts vai gandrīz balts liofilizēts pulveris.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Kengrexal, lietojot kopā ar acetilsalicilskābi (ASS), ir paredzēts trombotisku kardiovaskulāru notikumu mazināšanai pieaugušiem pacientiem ar koronāro artēriju slimību, veicot perkutānu koronāro intervenci (PKI), ja pirms PKI procedūras nav lietots perorālais P2Y12 inhibitors un perorālā P2Y12 inhibitoru terapija nav iespējama vai vēlama.

4.2.Devas un lietošanas veids

Kengrexal ievadīšana jāveic ārstam ar pieredzi akūtu koronāru sindromu ārstēšanā vai koronārās intervences procedūru veikšanā, un tas ir paredzēts akūtai ārstēšanai slimnīcas apstākļos.

Devas

Ieteicamā Kengrexal deva pacientiem, veicot PKI, ir 30 mikrogrami/kg intravenozas bolus injekcijas veidā, kurai nekavējoties seko intravenoza infūzija ar 4 mikrogramiem/kg/min. Bolus injekcija un infūzija jāuzsāk pirms procedūras un jāturpina vismaz divas stundas vai visas procedūras garumā atkarībā no tā, kas notiek ilgāk. Pēc ārsta ieskatiem infūziju var turpināt kopumā četras stundas, skatīt

5.1 apakšpunktu.

Hroniskai ārstēšanai pacientiem jāpāriet uz perorālo P2Y12 inhibitoru terapiju. Pārejas periodā perorālā P2Y12 inhibitora (klopidogrels, tikagrelors vai prasugrels) terapijas piesātinošā deva lietojama uzreiz pēc kangrelora infūzijas pārtraukšanas. Alternatīvi, 30 minūtes pirms infūzijas beigām var lietot tikagrelora vai prasugrela piesātinošo devu, nevis klopidogrela devu, skatīt 4.5. apakšpunktu.

Lietošana kopā ar citiem antikoagulantiem

Pacientiem, kuriem veic PKI, jāpiemēro standarta papildinošā terapija (skatīt 5.1 apakšpunktu).

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem (≥75 gadi) pacientiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem, vidēji smagiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 4.44.4 apakšpunktu un 5.2 apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2 apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Kangrelora drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Kengrexal ir paredzēts intravenozai lietošanai, tikai pēc sagatavošanas un atšķaidīšanas.

Kengrexal jāievada intravenozi. Bolus injekciju jāievada ātri (<1 minūtes laikā) no atšķaidījuma maisa manuāli strūklā vai ar intravenozā sūkņa palīdzību. Pirms PKI uzsākšanas pārliecinieties, ka bolus injekcija ir pilnībā ievadīta. Pēc bolus injekcijas nekavējoties sāciet infūziju.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu un atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt (6.6 apakšpunktu).

4.3.Kontrindikācijas

Aktīva asiņošana vai paaugstināts asiņošanas risks hemostāzes traucējumu un/vai neatgriezenisku koagulācijas traucējumu dēļ, nesenas nozīmīgas operācijas/traumas vai nekontrolētas smagas hipertensijas dēļ.

Insults vai tranzitora išēmiska lēkme (TIL) anamnēzē.

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.16.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Asiņošanas risks

Ārstēšana ar Kengrexal var paaugstināt asiņošanas risku.

Pivotālajos pētījumos pacientiem ar PKI vidēji smagu un vieglu asiņošanu pēc GUSTO (Global Use of Strategies to Open Occluded Arteries) kritērijiem biežāk vēroja pacientiem, kuri lietoja kangreloru, nevis klopidogrelu, skatīt 4.8 apakšpunktu.

Lai gan lielākajā daļā gadījumu ar kangrelora lietošanu saistīto asiņošanu vēro artērijas punkcijas vietā, asiņošana var sākties jebkurā vietā. Jebkuras neizskaidrojamas asinsspiediena vai hematokrīta samazināšanās gadījumā nopietni jāapsver asiņošanas iespēja un kangrelora lietošanas pārtraukšana. Pacientiem ar slimībām, kas paaugstina asiņošanas risku, kangrelors jālieto ar piesardzību. Lietojot zāles, kas var paaugstināt asiņošanas risku, kangrelors jālieto ar piesardzību.

Kangrelora eliminācijas pusperiods ir trīs līdz sešas minūtes. Trombocītu funkcija atjaunojas 60 minūšu laikā pēc infūzijas pārtraukšanas.

Intrakraniāla asiņošana

Ārstēšana ar Kengrexal var paaugstināt intrakraniālas asiņošanas risku. Pivotālajos pētījumos pacientiem ar PKI kangrelora grupā intrakraniālu asiņošanu 30 dienu laikā novēroja biežāk (0,07%) nekā klopidogrela grupā (0,02%), no tiem 4 asiņošanas gadījumi kangrelora lietotājiem, bet

1 asiņošanas gadījums klopidogrela lietotājiem bija ar letālu iznākumu. Kangrelora lietošana ir kontrindicēta, ja anamnēzē ir insults/TIL (skatīt 4.3 apakšpunktu un 4.8 apakšpunktu).

Sirds tamponāde

Ārstēšana ar Kengrexal var paaugstināt sirds tamponādes risku. Pivotālajos pētījumos pacientiem ar PKI kangrelora grupā sirds tamponādi 30 dienu laikā novēroja biežāk (0,12%) nekā klopidogrela grupā (0,02%) (skatīt 4.8 apakšpunktu).

Ietekme uz nieru darbību

Pivotālajos pētījumos, kuros piedalījās pacienti ar PKI, pēc kangrelora lietošanas tika ziņots par akūtu nieru mazspēju (0,1%), nieru mazspēju (0,1%) un paaugstinātu kreatinīna līmeni serumā (0,2%). Skatīt 4.8 apakšpunktu. Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss 15-30 ml/min) kangrelora grupā novēroja izteiktāku nieru funkcijas pasliktināšanos (3,2%) salīdzinājumā ar klopidogrela grupu (1,4%). Turklāt, pēc GUSTO, biežāk ziņots par vidēji smagiem asiņošanas gadījumiem kangrelora grupā (6,7%) salīdzinājumā ar klopidogrela grupu (1,4%). Šiem pacientiem kangrelors jālieto ar piesardzību.

Paaugstināta jutība

Pēc Kengrexal lietošanas iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas. Kangrelora grupā par nopietnām paaugstinātas jutības reakcijām ziņoja biežāk (0,05%) nekā kontroles grupā (0,007%). Tās ietvēra anafilaktiskās reakcijas/šoku un angioedēmu (skatīt 4.8 apakšpunktu).

Dispnojas risks

Kengrexal lietošana var paaugstināt dispnojas risku. Pivotālajos pētījumos pacientiem ar PKI dispnoju (ieskaitot dispnoju pie fiziskas slodzes) biežāk vēroja kangrelora grupā (1,3%) nekā klopidogrela grupā (0,4%). Vairumā gadījumu dispnoja bija viegla vai vidēji smaga, un vidējais dispnojas ilgums saistībā ar kangrelora lietošanu bija divas stundas (skatīt 4.8 apakšpunktu).

Fruktozes nepanesība

Šīs zāles satur sorbītu. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību.

Nātrijs

Kengrexal satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā flakonā (būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

Perorālie P2Y12 inhibitori (klopidogrels, prasugrels, tikagrelors)

Lietojot klopidogrelu kangrelora infūzijas laikā, klopidogrela paredzamā nomācošā ietekme uz trombocītiem netiek sasniegta. Klopidogrela lietošana 600 mg devā tūlīt pēc kangrelora infūzijas pārtraukšanas nodrošina pilnu paredzamo farmakodinamisko iedarbību. III fāzes pētījumos, lietojot 600 mg klopidogrela tūlīt pēc kangrelora infūzijas pārtraukšanas, netika novērota klīniski nozīmīga P2Y12 inhibīcijas pārtraukšana.

Farmakodinamiskās mijiedarbības pētījumā ar kangreloru un prasugrelu tika konstatēts, ka šīs zāles var lietot vienlaicīgi. Pacienti var pāriet no kangrelora lietošanas uz prasugrela lietošanu, lietojot prasugrelu tūlīt pēc kangrelora infūzijas pārtraukšanas vai līdz vienai stundai pirms infūzijas beigām, optimāli 30 minūtes pirms kangrelora infūzijas beigām, lai ierobežotu trombocītu reaktivitātes atjaunošanos.

Veikts arī farmakodinamiskās mijiedarbības pētījums par kangreloru un tikagreloru. Netika novērota mijiedarbības ietekme uz kangreloru. Pacienti var pāriet no kangrelora lietošanas uz tikagrelora lietošanu bez ietekmes uz antitrombotisko darbību.

Farmakodinamiskā iedarbība

Kangrelora izraisīto trombocītu aktivācijas un agregācijas inhibīciju apstiprina agregometrija (gaismas transmisijas un impedances), pie pacienta veicamie testi, piemēram, VerifyNow P2Y12™ tests, VASP-P un plūsmas citometrija.

Pēc 30 mikrogramu/kg ievadīšanas bolus injekcijas veidā un intravenozas infūzijas ar

4 mikrogramiem/kg/min (PKI deva) trombocītu inhibīciju novēro pēc divām minūtēm. Kangrelora farmakokinētiskā/farmakodinamiskā (pharmacokinetic/pharmacodynamic - PK/PD) iedarbība infūzijas laikā saglabājas nemainīga.

Neatkarīgi no devas kangrelora līmenis asinīs pēc infūzijas pārtraukšanas strauji samazinās, un trombocītu funkcija normalizējas stundas laikā.

Acetilsalicilskābe (ASS), heparīns, nitroglicerīns

Mijiedarbības pētījumā ar aspirīnu, heparīnu un nitroglicerīnu netika novērota farmakokinētiska vai farmakodinamiska mijiedarbība ar kangreloru.

Bivalirudīns, mazmolekulārais heparīns, fondaparinukss un GP IIb/IIIa inhibitori

Klīniskajos pētījumos kangrelors tika lietots vienlaicīgi ar bivalirudīnu, mazmolekulāro heparīnu, fondaparinuksu un GP IIb/IIIa inhibitoriem (abciksimabu, eptifibatīdu, tirofibānu) bez redzamas ietekmes uz kangrelora farmakokinētiskajām vai farmakodinamiskajām īpašībām.

Citohroma P450 (CYP) sistēma

Kangrelora metabolisms nav atkarīgs no CYP sistēmas, un kangrelors un tā galvenie metabolīti terapeitiskā koncentrācijā neinhibē CYP izoenzīmus.

Krūts vēža rezistences proteīns (Breast cancer resistance protein - BCRP)

In vitro apstākļos metabolīts ARC-69712XX klīniski nozīmīgā koncentrācijā inhibē BCRP. Iespējamā ietekme in vivo situācijā nav pētīta, bet ieteicams ievērot piesardzību, lietojot kangreloru vienlaicīgi ar BCRP substrātu.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par Kengrexal lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3 apakšpunktu).

Kengrexal grūtniecības laikā nedrīkst lietot.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Kengrexal izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku bērnam, kas tiek barots ar krūti.

Fertilitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem netika novērota Kengrexal ietekme uz mātīšu fertilitāti. Žurku tēviņiem pēc Kengrexal lietošanas novēroja atgriezenisku ietekmi uz fertilitāti (skatīt 5.35.3 apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Kengrexal neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Kangrelora drošība novērtēta vairāk nekā 12 700 pacientiem, kuriem veica PKI. Visbiežāk sastopamās kangrelora blakusparādības ir viegla un vidēji smaga asiņošana un dispnoja. Nopietnas kangrelora blakusparādības pacientiem ar koronāro artēriju slimību ir smaga/dzīvību apdraudoša asiņošana un paaugstināta jutība.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

1. tabulā minētas nevēlamās blakusparādības, apkopojot kombinētos datus no visiem CHAMPION pētījumiem. Nevēlamās blakusparādības klasificētas atbilstoši sastopamības biežumam un orgānu sistēmām. Sastopamības biežuma kategorijas definētas atbilstoši šādam iedalījumam: ļoti bieži

(≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

1. tabula: Kangrelora nevēlamās blakusparādības 48 stundu laikā, apkopojot CHAMPION pētījumu datus

Orgānu sistēmu

Bieži (≥1/100

Retāk (≥1/1 000

Reti (≥1/10 000

Ļoti reti

klasifikācija

līdz <1/10)

līdz <1/100)

līdz <1/1 000)

(<1/10 000)

Infekcijas un

 

 

 

Inficēta

infestācijas

 

 

 

hematoma

Labdabīgi,

 

 

 

Ādas audzēja

ļaundabīgi un

 

 

 

asiņošana

neprecizēti

 

 

 

 

audzēji (ieskaitot

 

 

 

 

cistas un polipus)

 

 

 

 

Asins un

 

 

Anēmija,

 

limfātiskās

 

 

trombocitopēnija

 

sistēmas

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

Anafilaktiska

 

traucējumi

 

 

reakcija

 

 

 

 

(anafilaktiskais

 

 

 

 

šoks),

 

 

 

 

paaugstināta

 

 

 

 

jutība

 

Nervu sistēmas

 

 

Intrakraniāla

 

traucējumi

 

 

asiņošana d *

 

Acu bojājumi

 

 

Acs asiņošana

 

 

 

 

 

 

Ausu un labirinta

 

 

 

Auss asiņošana

bojājumi

 

 

 

 

Sirds funkcijas

 

Sirds tamponāde

 

 

traucējumi

 

(perikardiāla

 

 

 

 

asiņošana)

 

 

Asinsvadu

Hematoma

Hemodinamiska

Brūces

 

sistēmas

<5 cm,

nestabilitāte

asiņošana,

 

traucējumi

hemorāģija

 

vaskulāra

 

 

 

 

pseidoaneirisma

 

Elpošanas

Dispnoja

Deguna

Plaušu asiņošana

 

sistēmas

(dispnoja pie

asiņošana,

 

 

traucējumi, krūšu

slodzes)

hemoptīze

 

 

kurvja un videnes

 

 

 

 

slimības

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu

 

Retroperitoneāla

 

 

trakta traucējumi

 

asiņošana,*

 

 

 

 

peritoneāla

 

 

 

 

hematoma,

 

 

 

 

kuņģa-zarnu

 

 

 

 

trakta asiņošana a

 

 

Ādas un zemādas

Ekhimozes

Izsitumi, nieze,

Angioedēma

 

audu bojājumi

(petēhijas,

nātrene f

 

 

 

purpura)

 

 

 

Orgānu sistēmu

Bieži (≥1/100

Retāk (≥1/1 000

Reti (≥1/10 000

Ļoti reti

klasifikācija

līdz <1/10)

līdz <1/100)

līdz <1/1 000)

(<1/10 000)

Nieru un

 

Asiņošana no

 

 

urīnizvades

 

urīnceļiem, e

 

 

sistēmas

 

akūta nieru

 

 

traucējumi

 

mazspēja (nieru

 

 

 

 

mazspēja)

 

 

Reproduktīvās

 

 

Asiņošana

Menorāģija,

sistēmas

 

 

iegurnī

asiņošana no

traucējumi un

 

 

 

dzimumlocekļa

krūts slimības

 

 

 

 

Vispārēji

Asiņošana

Hematoma

 

 

traucējumi un

asinsvada

asinsvada

 

 

reakcijas

punkcijas vietā

punkcijas vietā b

 

 

ievadīšanas vietā

 

 

 

 

Izmeklējumi

Samazināts

Paaugstināts

Samazināts

 

 

hematokrīts,

kreatinīna

trombocītu

 

 

samazināts

līmenis asinīs

skaits,

 

 

hemoglobīna

 

samazināts

 

 

līmenis**

 

eritrocītu skaits,

 

 

 

 

paaugstināts

 

 

 

 

starptautiskais

 

 

 

 

standartizētais

 

 

 

 

koeficients c

 

Traumas,

Hematoma

 

Kontūzija

Periorbitāla

saindēšanās un ar

>5 cm

 

 

hematoma,

manipulācijām

 

 

 

zemādas

saistītas

 

 

 

hematoma

komplikācijas

 

 

 

 

Vairākas nevēlamās blakusparādības grupētas un ietver šādus medicīniskos terminus:

a.Asiņošana no augšējās kuņģa-zarnu trakta daļas, mutes dobuma asiņošana, smaganu asiņošana, barības vada asiņošana, divpadsmitpirkstu zarnas čūlas asiņošana, vemšana ar asinīm, asiņošana no apakšējās kuņģa-zarnu trakta daļas, asiņošana no taisnās zarnas, hemoroīdu asiņošana, hematohēzija

b.Asiņošana ievadīšanas vietā, asiņošana vai hematoma katetra vietā, asiņošana vai hematoma infūzijas vietā

c.Izmainīts asins recēšanas laiks, pagarināts protrombīna laiks

d.Cerebrāla asiņošana, cerebrovaskulārs notikums

e.Hematūrija, asiņains urīns, urīnizvadkanāla asiņošana

f.Eritēma, eritematozi izsitumi, niezoši izsitumi

*Ieskaitot notikumus ar letālu iznākumu

**Transfūzija bija retāk sastopama 101/12 565 (0,8%)

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Asiņošanas novērtējumu pēc GUSTO kritērijiem veica CHAMPION (PHOENIX, PLATFORM un PKI) klīniskajos pētījumos. Ar KAŠ (koronāro artēriju šuntēšanu) nesaistītas asiņošanas analīze

norādīta 2. tabulā.

Lietojot PKI apstākļos, kangrelors bija saistīts ar biežāku vieglas asiņošanas gadījumu sastopamību pēc GUSTO kritērijiem salīdzinājumā ar klopidogrelu. GUSTO vieglās asiņošanas gadījumu papildu analīzē atklājās, ka liela daļa šādu notikumu bija ekhimoze, sūkšanās un hematoma <5 cm. Transfūzijas un pēc GUSTO kritērijiem noteiktās smagas/dzīvībai bīstamas asiņošanas biežums bija līdzīgs.

Apkopotajā drošuma vērtējuma populācijā CHAMPION pētījumos letālas asiņošanas biežums 30 dienu laikā pēc devas lietošanas bija zems un neatšķīrās kangrelora grupā salīdzinājumā ar klopidogrela grupu (8 [0,1%] pret 9 [0,1%]).

Lietojot kangreloru, netika novērota bāzlīnijas demogrāfisko faktoru ietekme uz relatīvo asiņošanas risku.

2. tabula:

Ar KAŠ nesaistīta asiņošana

 

 

Asiņošana pēc GUSTO, n (%)

 

 

CHAMPION apkopotie dati

Kangrelors

Klopidogrels

(N=12 565)

(N=12 542)

 

 

Jebkura asiņošana pēc GUSTO

2 196 (17,5)

1 696 (13,5)

Smaga/dzīvību apdraudoša

28 (0,2)

23 (0,2)

Vidēji smaga

 

76 (0,6)

56 (0,4)

Viegla a

 

2 109 (16,8)

1 627 (13,0)

Viegla bez ekhimozēm, sūkšanās un hematoma <5

707 (5,6)

515 (4,1)

cm

 

 

 

Pacienti, kuriem veikta transfūzija

90 (0,7)

70 (0,6)

CHAMPION PHOENIX

Kangrelors

Klopidogrels

(N=5 529)

(N=5 527)

 

 

Jebkura asiņošana pēc GUSTO

178 (3,2)

107 (1,9)

Smaga/dzīvību apdraudoša

9 (0,2)

6 (0,1)

Vidēji smaga

 

22 (0,4)

13 (0,2)

Viegla b

 

150 (2,7)

88 (1,6)

Viegla bez ekhimozēm, sūkšanās un hematoma <5

98 (1,8)

51 (0,9)

cm

 

 

 

Pacienti, kuriem veikta transfūzija

25 (0,5)

16 (0,3)

KAŠ: Koronāro artēriju šuntēšana; GUSTO: Global Use of Strategies to Open Coronary Arteries;

aCHAMPION apkopoto datu analīzē viegla asiņošana pēc GUSTO tika definēta kā cita asiņošana, kuras gadījumā nav nepieciešama asins transfūzija un nav traucēta hemodinamika

bCHAMPION PHOENIX datu analīzē viegla asiņošana pēc GUSTO tika definēta kā cita asiņošana,

kuras gadījumā nepieciešama iejaukšanās, bet nav nepieciešama asins transfūzija un nav traucēta hemodinamika

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Klīniskajos pētījumos veseli brīvprātīgie saņēma līdz pat divām reizēm lielāku par paredzamo dienas devu. Maksimālā nejaušā pārdozēšana klīniskajos pētījumos bija 10 reizes (bolus) vai 3,5 reizes lielāka infūzijas deva, un biežākā novērotā nevēlamā blakusparādība bija asiņošana.

Pārdozēšanas ticamākā farmakoloģiskās iedarbības izpausme ir asiņošana. Asiņošanas gadījumā jāuzsāk atbilstoši uzturošās terapijas pasākumi, kas var ietvert zāļu lietošanas pārtraukšanu, lai atjaunotu trombocītu funkciju.

Kengrexal nav antidota, tomēr Kengrexal farmakokinētiskais eliminācijas pusperiods ir trīs līdz sešas minūtes. Trombocītu funkcija atjaunojas 60 minūšu laikā pēc infūzijas pārtraukšanas.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Trombocītu agregācijas inhibitori, izņemot heparīnu, ATĶ kods:

B01AC25.

Darbības mehānisms

Kengrexal satur kangreloru, tiešu P2Y12 trombocītu receptoru antagonistu, kas bloķē adenozīna difosfāta (ADF) inducēto trombocītu aktivāciju un agregāciju in vitro un ex vivo. Kangrelors selektīvi un atgriezeniski piesaistās P2Y12 receptoram, lai pārtrauktu signālu pārvadi un trombocītu aktivāciju.

Farmakodinamiskā iedarbība

Kangrelora izraisīto trombocītu aktivācijas un agregācijas inhibīciju apstiprina agregometrija (gaismas transmisijas un impedances), pie pacienta veicamie testi, piemēram, VerifyNow P2Y12™ tests, VASP-P un plūsmas citometrija. Lietojot kangreloru, P2Y12 inhibīcija sākas strauji.

Pēc 30 mikrogramu/kg ievades bolus injekcijas veidā un intravenozas infūzijas ar

4 mikrogramiem/kg/min trombocītu inhibīciju novēro pēc divām minūtēm. Kangrelora farmakokinētiskā/farmakodinamiskā (PK/PD) iedarbība infūzijas laikā saglabājas nemainīga.

Neatkarīgi no devas kangrelora līmenis asinīs pēc infūzijas pārtraukšanas strauji samazinās, un trombocītu funkcija normalizējas stundas laikā.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Primārie klīniskie pierādījumi par kangrelora efektivitāti ir iegūti CHAMPION PHOENIX, randomizētā, dubultaklā pētījumā, kura laikā kangreloru (n=5 472) salīdzināja ar klopidogrelu (n=5 470), abus lietojot kombinācijā ar aspirīnu un pārējo standarta terapiju, ieskaitot nefrakcionēto heparīnu (78%), bivalirudīnu (23%), MMH (14%) vai fondaparinuksu (2,7%). Vidējais kangrelora infūzijas ilgums bija 129 minūtes. GPIIb/IIIa inhibitori bija atļauti tikai lietošanai pēc neatliekamām indikācijām, un tos izmantoja 2,9% pacientu. Pētījumā iekļāva pacientus ar koronāro aterosklerozi,

kuriem bija nepieciešama PKI saistībā ar stabilu stenokardiju (58%), akūtu koronāru sindromu bez ST segmenta elevācijas (AKS BSTE) (26%) vai miokarda infarktu ar ST elevāciju (STEMI) (16%).

Dati no CHAMPION apkopotās populācijas par vairāk nekā 25 000 pacientiem ar PKI nodrošina papildu klīniskā drošuma izvērtējumu.

CHAMPION PHOENIX pētījumā kangrelors ievērojami samazināja (relatīvā riska samazināšanās par 22%; absolūtā riska samazināšanās par 1,2%) primāro salikto mērķa kritēriju (jebkāda cēloņa nāve, MI, IIR un ST), salīdzinot ar klopidogrelu un vērtējot pēc 48 stundām (3. tabula).

3. tabula: Trombotiskie notikumi pēc 48 stundām CHAMPION PHOENIX (mITT populācijā)

 

 

Kangrelors pret klopidogrelu

 

 

 

 

 

 

 

Kangrelors N=5

Klopidogrels

 

 

n (%)

N=5 469

OR (95% TI)

p-vērtība

Primārais mērķa

257 (4,7)

322 (5,9)

0,78 (0,66; 0,93)

0,005

kritērijs

Nāve/MI/IIR/STa

 

 

 

 

Galvenais sekundārais

 

 

 

 

mērķa kritērijs

 

 

 

 

Stenta tromboze

46 (0,8)

74 (1,4)

0,62 (0,43; 0,90)

0,010

 

 

 

 

 

 

Nāve

18 (0,3)

18 (0,3)

1,00 (0,52; 1,92)

>0,999

 

 

 

 

 

MI

207 (3,8)

255 (4,7)

0,80 (0,67; 0,97)

0,022

 

 

 

 

 

IIR

28 (0,5)

38 (0,7)

0,74 (0,45; 1,20)

0,217

aPrimārajam mērķa kritērijam, izmantojot loģistiskās regresijas modeli, pielāgotu piesātinošajai devai un pacienta stāvoklim. p-vērtības sekundārajiem mērķa kritērijiem, pamatojoties uz hī kvadrāta kritēriju.

OR = (odds ratio) izredžu attiecība; TI = ticamības intervāls; IIR = išēmijas izraisīta revaskularizācija; MI = miokarda infarkts; mITT = modificētā intent-to-treat (ārstēšanai paredzētā); ST = stenta tromboze.

Būtisku nāves/MI/IIR/ST un ST notikumu samazinājumu, kuru novēroja kangrelora grupā pēc 48 stundām, novēroja arī pēc 30 dienām (4. tabula).

4. tabula: Trombotiskie notikumi pēc 30 dienām CHAMPION PHOENIX (mITT populācijā)

 

 

Kangrelors pret klopidogrelu

 

 

 

 

 

 

 

Kangrelors

Klopidogrels

 

 

n (%)

N=5 462

N=5 457

OR (95% TI)

p-vērtībaa

Primārais mērķa

326 (6,0)

380 (7,0)

0,85 (0,73; 0,99)

0,035

kritērijs

Nāve/MI/IIR/ST

 

 

 

 

Galvenais sekundārais

 

 

 

 

mērķa kritērijs

 

 

 

 

Stenta tromboze

71 (1,3)

104 (1,9)

0,68 (0,50; 0,92)

0,012

 

 

 

 

 

Nāve

60 (1,1)

55 (1,0)

1,09 (0,76; 1,58)

0,643

 

 

 

 

 

MI

225 (4,1)

272 (5,0)

0,82 (0,68; 0,98)

0,030

 

 

 

 

 

IIR

56 (1,0)

66 (1,2)

0,85 (0,59; 1,21)

0,360

a p-vērtības, pamatojoties uz hī kvadrāta kritēriju.

OR = (odds ratio) izredžu attiecība; TI = ticamības intervāls; IIR = išēmijas izraisīta revaskularizācija; MI = miokarda infarkts; mITT = modificētā intent-to-treat (ārstēšanai paredzētā); ST = stenta tromboze.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Kengrexal vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās par nelokalizētas embolijas un trombozes novēršanu, trombozes ārstēšanu bērniem, kuriem veic diagnostiskas un / vai terapeitiskas perkutānas vaskulārās procedūras. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2 apakšpunktā.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Kangrelora biopieejamība ir pilnīga un tūlītēja. Kangrelors strauji izkliedējas, sasniedzot Cmax divu minūšu laikā pēc intravenozās bolus injekcijas, kurai seko infūzija. Kangrelora vidējā līdzsvara stāvokļa koncentrācija pastāvīgas 4 mikrogramu/kg/min intravenozas infūzijas laikā ir 488 ng/ml.

Izkliede

Kangrelora izkliedes tilpums ir 3,9 l. Kangrelors saistās ar plazmas proteīniem par 97-98%.

Biotransformācija

Kangrelors plazmā strauji deaktivējas defosforilācijas ceļā, veidojot savu primāro metabolītu - nukleozīdu. Kangrelora metabolisms nav atkarīgs no orgānu funkcijas un netiek novērota mijiedarbība ar citām zālēm, kas metabolizējas ar aknu enzīmu palīdzību.

Eliminācija

Kengrexal eliminācijas pusperiods ir trīs līdz sešas minūtes, neatkarīgi no devas. Pēc intravenozas [3H] kangrelora 2 mikrogramu/kg/min infūzijas ievadīšanas veseliem brīvprātīgajiem vīriešiem tika atgūti 93% no kopējās radioaktīvi iezīmētās devas. No atgūtā materiāla 58% izdalījās urīnā un atlikušie 35% izdalījās izkārnījumos, visticamāk, pēc biliāras ekskrēcijas. Sākotnējā ekskrēcija bija strauja, jo apmēram 50% no uzņemtās radioaktīvi iezīmētās devas atguva pirmo 24 stundu laikā un pēc 48 stundām tika atgūti 75%. Vidējais klīrenss bija aptuveni 43,2 l/kg.

Linearitāte/nelinearitāte

Vērtējot kangrelora farmakokinētiskās īpašības, pacientiem un veseliem brīvprātīgajiem konstatēta linearitāte.

Farmakokinētiskā(-s)/farmakodinamiskā(-s) attiecība(-s)

Īpašas populācijas

Dzimums, vecums un nieru vai aknu darbības traucējumi neietekmē kangrelora farmakokinētiku. Šīm populācijām nav nepieciešama devu pielāgošana.

Pediatriskā populācija

Kangrelors nav pētīts pediatriskajā populācijā (skatīt 4.2 apakšpunktu un 5.1 apakšpunktu).

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, mutagenitāti un klastogēno potenciālu neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Kancerogenitātes pētījumi nav veikti.

Kangrelora primārā nelabvēlīgā ietekme žurkām un suņiem novērota augšējos urīnceļos un izpaudās ar nieru kanāliņu, nieru bļodiņas un urīnvadu bojājumiem. Anatomiskās pārmaiņas korelēja ar paaugstinātu kreatinīna un urīnvielas līmeni plazmā un palielinātu albumīna un asins šūnu daudzumu urīnā. Pārtraucot zāļu lietošanu, urīnceļu bojājums žurkām bija atgriezenisks.

Reproduktīvā toksicitāte

Kangrelors izsauca žurkām no devas atkarīgu augļa augšanas aizturi, ko raksturoja biežāk novērota nepilnīga osifikācija un neosificēti pakaļējo ekstremitāšu metatarsālie kauli. Trušiem kangrelora lietošana saistījās ar biežākiem abortiem un intrauterīnu augļa bojājumu, kā arī augļa attīstības aizturi, lietojot lielākas devas, kas varētu būt sekundāri saistīta ar toksisku ietekmi uz mātītes organismu. Reproduktīvās funkcijas pētījumos kangrelors neizraisīja anomālijas ne žurkām, ne trušiem.

Fertilitātes traucējumi

Fertilitātes pētījumā žurku tēviņiem novēroja ietekmi uz fertilitāti, spēju apaugļot mātīti(-es), spermas morfoloģiju un kustīgumu, lietojot kangreloru devā, kas cilvēkiem būtu 1,8 reizes lielāka par ieteicamo devu PKI gadījumā. Lietojot mazākas devas, šādu ietekmi nenovēroja, un tā bija atgriezeniska pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas. Šajā pētījumā spermas analīzi veica 8 nedēļas pēc ārstēšanas uzsākšanas.

Mātītēm nenovēroja ietekmi uz fertilitāti neatkarīgi no devas.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Mannīts

Sorbīts

Nātrija hidroksīds (pH korekcijai)

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Pulveris jāsagatavo tieši pirms atšķaidīšanas un lietošanas. Neatdzesēt.

No mikrobioloģiskā viedokļa, zāles jāizlieto uzreiz pēc sagatavošanas/atšķaidīšanas, izņemot gadījumus, kad sagatavošanas/atšķaidīšanas veids neizraisa mikrobioloģiskās piesārņošanas risku. Ja tās netiek izlietotas nekavējoties, par to uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms izlietošanas atbild lietotājs.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas un atšķaidīšanas skatīt 6.3 apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Pulveris 10 ml stikla flakonos (I klases) ar Flurotec apvalkotu butilgumijas aizbāzni, kas noslēgts ar gofrētu alumīnija vāciņu.

Kengrexal ir pieejams iepakojumos pa 10 flakoniem.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Norādījumi par sagatavošanu

Kengrexal sagatavošanai jāievēro atbilstoši aseptikas noteikumi.

Flakona saturs jāsagatavo tieši pirms atšķaidīšanas un lietošanas. Katra 50 mg/flakona saturu sagatavojiet, pievienojot 5 ml sterila injekciju ūdens. Saudzīgi pagroziet, līdz viss preparāts izšķīst. Izvairieties no enerģiskas sajaukšanas. Nogaidiet, līdz putas noplok. Pārliecinieties, ka flakona saturs ir pilnībā izšķīdis, un sagatavotais šķīdums ir dzidrs bezkrāsains vai bāli dzeltens šķīdums.

Nelietojiet bez atšķaidīšanas. Pirms lietošanas sagatavotais flakona saturs jāatšķaida ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijai vai glikozes (5%) šķīdumu injekcijai.

Pēc sagatavošanas zāles vizuāli jānovērtē, lai pārliecinātos, ka nav daļiņu piejaukuma.

Kengrexal ievada devā, kas atkarīga no ķermeņa masas, ievadot sākotnēji intravenozu bolus injekciju, kurai seko intravenoza infūzija. Bolus injekcija un infūzija jāveic ar infūzijas šķīdumu.

Atvelciet 5 ml no viena sagatavotā flakona un atšķaidiet ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijai vai glikozes (5%) šķīdumu injekcijai. Rūpīgi samaisiet maisa saturu. Atšķaidot iegūsiet 200 mikrogrami/ml koncentrāciju, kam vajadzētu pietikt vismaz divas stundas ilgai infūzijai. Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir 100 kg un vairāk, vajadzīgi vismaz divi maisi.

Likvidēšana

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Itālija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/994/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2015. gada 23. marts

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas