Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kengrexal (cangrelor) – Marķējuma teksts - B01

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsKengrexal
ATĶ kodsB01
Vielacangrelor
RažotājsChiesi Farmaceutici S.p.A.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Kengrexal 50 mg pulveris injekciju/infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai cangrelor

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs flakons satur kangrelora tetranātrija sāli, kas atbilst 50 mg kangrelora Pēc sagatavošanas 1 ml satur 10 mg kangrelora

Pēc atšķaidīšanas 1 ml satur 200 mikrogramus kangrelora

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Mannīts

Sorbīts

Nātrija hidroksīds

Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris injekciju/infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

10flakoni

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai lietošanai pēc sagatavošanas un atšķaidīšanas

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pulveris jāsagatavo tieši pirms atšķaidīšanas un lietošanas. Neatdzesēt. Ja zāles netiek izlietotas nekavējoties, par to uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms izlietošanas atbild lietotājs.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Itālija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/994/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Kengrexal 50 mg pulveris koncentrāta pagatavošanai cangrelor

Intravenozai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

50 mg

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas