Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kepivance (palifermin) – Lietošanas instrukcija - V03AF08

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsKepivance
ATĶ kodsV03AF08
Vielapalifermin
RažotājsSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Kepivance 6,25 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Palifermin

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

1.

Kas ir Kepivance un kādam nolūkam tās lieto

tas

2.

Kas Jums jāzina pirms Kepivance lietošanas

3.

Kā lietot Kepivance

4.

Iespējamās blakusparādības

ē

Kā uzglabāt Kepivance

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

ğistr

 

 

1. Kas ir Kepivance un kādam nolūkam tās lieto

Kepivance satur aktīvu vielu palifermīnu, kurš ir proteīns; reto ažo ar biotehnoloģijas metodi Escherichia coli baktērijās. Palifermīns stimulē specifisku, par epitēlija šūnām sauktu, šūnu augšanu. Šīs šūnas veido audu slāni, kas izklāj muti un gremoš n s traktu, kā arī pārklāj citus audus, piemēram,

ādu. Palifermīns darbojas tāpat kā keratinocītu ugš n s faktors (KGF), ko Jūsu organisms nelielā

daudzumā sintezē dabīgā veidā.

 

Kepivance lieto, lai ārstētu mutes dobuma mukozītu (sāpīgumu, sausumu un iekaisumu mutes

 

nav

dobumā), kas radies kā blakuspa ādība, ā tējot Jūsu asins vēzi.

Asins vēža ārstēšanai Jūs v r t s ņemt ķīmijterapiju, staru terapiju un autologu asinsrades cilmes šūnu transplantāciju (Jums tiek tr nspl ntētas Jūsu paša organisma šūnas, kas veido asins šūnas). Viena no šo terapijas veidu blakusparādībām ir mutes dobuma mukozīts. Kepivance lieto, lai mazinātu mutes

dobuma mukozīta

imptomu sastopamību, ilgumu un smaguma pakāpi.

 

 

 

vairs

Kepivance drīkst

i tot tikai pieaugušie, kas ir vecāki par 18 gadiem.

2.

les

 

Kas Jums jāzina pirms Kepivance lietošanas

 

ā

 

 

NelietojietZKepivance šādos gadījumos:

-

ja Jums ir alerģija pret palifermīnu, no Escherichia coli iegūtiem proteīniem vai kādu citu

(6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Bērni

Kepivance nav ieteicams lietot bērniem (vecumā no 0 līdz 18 gadiem).

Citas zāles un Kepivance

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Kepivance var mijiedarboties ar zālēm, ko sauc par heparīnu. Pastāstiet savam ārstam, ja lietojat vai nesen esat lietojis heparīnu.

Grūtniecība un barošana ar krūti
Kepivance nav pārbaudīts grūtniecēm. Ir svarīgi informēt ārstu, ja Jums - ir iestājusies grūtniecība;
- Jūs domājat, ka varētu būt grūtniecība, vai - plānojat grūtniecību.
Ja Jūs esat grūtniece, Kepivance nevajadzētu lietot, ja vien tas nav īpaši nepieciešams.
Nav zināms, vai Kepivance nonāk mātes pienā. Nelietojiet Kepivance, ja zīdāt bērnu ar krūti.
Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

3. Kā lietot Kepivance

Kepivance Jums ievadīs ārsts vai medicīnas māsa, kam ir pieredze vēža ārstēšanā.

Kepivance parastā dienas deva ir 60 mikrogrami Kepivance uz kilogramu ķe meņa masas. Šo devu

Jums ievadīs intravenozas injekcijas veidā (vēnā).

tas

ē

 

Kad Jums ievadīs Kepivance

Jums Kepivance ievadīs trīs secīgas dienas pirms ķīmijterapijas un taru terapijas un trīs secīgas

dienas pēc ķīmijterapijas un staru terapijas, kopumā sešas devas.

istr

ğ

Pēdējā no trīs devām pirms ķīmijterapijas un staru terapijas ir jāi vada vismaz 24 līdz 48 stundas

pirms ķīmijterapijas un staru terapijas sākuma. Pirmā no t īs devām pēc ķīmijterapijas un staru

terapijas ir jāievada vismaz 7 dienas pēc pēdējās Kepi ancereievadīšanas.

Informāciju par Kepivance sagatavošanu un lietoš nu, lūdzu skatiet šīs lietošanas instrukcijas beigās,

informācijā, kas paredzēta tikai medicīnas un veselības aprūpes speciālistiem.

4.

Iespējamās blakusparādības

nav

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles v r izr isīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

vairs

 

mutes lesgļotādas un mēles krāsas izmaiņas;

vispārējs pietūkums (tūska);

Zroku, potīšu un vai pēdu pietūkums;

sāpes;

drudzis;

sāpīgas locītavas (artralģija);

garšas pārmaiņas;

lipāzes un amilāzes (gremošanas enzīmi) līmeņa paaugstināšanās asinīs (tādēļ nav nepieciešama ārstēšana un normalizēšanās parasti notiek pēc Kepivance pārtraukšanas).•Ļoti bieži sastopamas ( airāk nekā 1 no 10 lietotājiem) blakusparādības:

Bieži sastopamas (vairāk nekā 1 līdz 10 no 100 lietotāju) blakusparādības:

tirpšanas sajūta mutē;

tumšāki ādas laukumi (hiperpigmentācija);

plakstiņu pietūkums;

lūpu pietūkums.

Nezināmas (biežums nav nosakāms pēc pieejamajiem datiem)

mēles apsārtums vai tūska;

sejas vai mutes pietūkums (tūska);

maksts pietūkums vai apsārtums;

plaukstu un pēdu ādas reakcija (roku plaukstas vai kāju pēdas tirpst, kļūst nejutīgas, sāpīgas, pietūkušas vai apsārtušas);

alerģiskas reakcijas.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Ziņošana par blakusparādībām

tas

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blaku parādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju p r šo zāļu

drošumu.

ē

 

5. Kā uzglabāt Kepivance

Kepivance ārējais izskats un iepakojums

Kepivanceāir ba ts pulveris, kas tiek piegādāts flakonos. Katrā iepakojumā ir 6 flakoni.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

istr

 

 

 

 

 

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas no ādīts uz ğkastītes un flakona marķējuma (EXP).

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Uzglabāt ledusskapī (2 °C–8 °C).

 

 

re

 

Nesasaldēt.

 

 

 

 

 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pa argātu

o gaismas.

 

 

 

 

 

nav

 

 

6.

Iepakojuma saturs un c ta nfo mācija

 

 

Ko Kepivance satur

 

 

 

 

 

-

Aktīvā viela ir palifermīns. Katrā flakonā ir 6,25 mg palifermīna.

-

 

vairs

 

 

 

Citas sastāvdaļas ir mannīts, saharoze, L-histidīns, polisorbāts 20 un atšķaidīta sālsskābe.

 

les

 

 

 

 

ReģistrācijasZ apliecības īpašnieks un ražotājs

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Zviedrija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem

Kepivance ir sterils, bet nav konservēts produkts, un paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Kepivance jāšķīdina 1,2 ml ūdenī injekcijām. Šķīdinātāju lēni injicē Kepivance flakonā. Šķīdināšanas laikā saturs viegli jāvirpuļo. Flakonu nedrīkst enerģiski kratīt vai purināt.

Parasti Kepivance izšķīst ātrāk nekā 5 minūtēs. Pirms ievadīšanas jāpārliecinās, vai šķīdums nav mainījis krāsu un vai tajā nav daļiņu. Kepivance nedrīkst ievadīt, ja novēro krāsas pārmaiņas vai ja tajā ir daļiņas.

Pirms injicēšanas drīkst uzgaidīt, lai Kepivance sasniedz istabas temperatūru, bet ne ilgāk kā vienu

 

 

 

 

 

 

tas

stundu un sargājot no gaismas. Kepivance, kas atstāts istabas temperatūrā ilgāk par stundu, jāiznīcina.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas