Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kovaltry (octocog alfa) – Zāļu apraksts - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsKovaltry
ATĶ kodsB02BD02
Vielaoctocog alfa
RažotājsBayer Pharma AG

Raksts satur

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Kovaltry 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Kovaltry 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Kovaltry 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Kovaltry 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Kovaltry 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs flakons satur nomināli 250/500/1 000/2 000/3 000 SV cilvēka VIII koagulācijas faktora.

Pēc sagatavošanas ar ūdeni injekcijām viens Kovaltry 250 SV ml satur aptuveni 100 SV

(250 SV/2,5 ml) rekombinantā cilvēka VIII koagulācijas faktora (SNN: oktokoga alfa (octocog alfa)).

Pēc sagatavošanas ar ūdeni injekcijām viens Kovaltry 500 SV ml satur aptuveni 200 SV

(500 SV/2,5 ml) rekombinantā cilvēka VIII koagulācijas faktora (SNN: oktokoga alfa (octocog alfa)).

Pēc sagatavošanas ar ūdeni injekcijām viens Kovaltry 1000 SV ml satur aptuveni 400 SV (1 000 SV/2,5 ml) rekombinantā cilvēka VIII koagulācijas faktora (SNN: oktokoga alfa (octocog alfa)).

Pēc sagatavošanas ar ūdeni injekcijām viens Kovaltry 2000 SV ml satur aptuveni 400 SV

(2 000 SV/5 ml) rekombinantā cilvēka VIII koagulācijas faktora (SNN: oktokoga alfa (octocog alfa)).

Pēc sagatavošanas ar ūdeni injekcijām viens Kovaltry 3000 SV ml satur aptuveni 600 SV

(3 000 SV/5 ml) rekombinantā cilvēka VIII koagulācijas faktora (SNN: oktokoga alfa (octocog alfa)).

Aktivitāte (SV) tiek noteikta, lietojot Eiropas Farmakopejas hromogenitātes testu. Specifiskā Kovaltry aktivitāte ir aptuveni 4 000 SV/mg proteīna.

Oktokogs alfa (pilna garuma rekombinantais cilvēka koagulācijas VIII faktors (rDNS) ir attīrīts proteīns, kas sastāv no 2 332 aminoskābēm. To ražo, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju, kāmju mazuļu nieru (BHK) šūnās, kurās ievadīts cilvēkaVIII faktora gēns. Kovaltry tiek iegūts, nepievienojot cilvēka vai dzīvnieku izcelsmes proteīnus šūnu kultivēšanas, attīrīšanas vai galīgās zāļu formas izveides procesā.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai (Bio-Set sistēma).

Pulveris: ciets, balts līdz viegli iedzeltens.

Šķīdinātājs: ūdens injekcijām, dzidrs šķidrums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar A hemofiliju (iedzimtu VIII faktora deficītu). Kovaltry var lietot visās vecuma grupās.

4.2.Devas un lietošanas veids

Ārstēšana ir jāveic pieredzējuša ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze hemofilijas ārstēšanā.

Devas

Aizstājterapijas deva un ilgums ir atkarīgi no VIII faktora deficīta smaguma pakāpes, asiņošanas vietas un apjoma un pacienta klīniskā stāvokļa.

Nozīmētais VIII faktora vienību skaits tiek izteikts starptautiskajās vienībās (SV), kas atbilst pašreizējam Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) standartam VIII faktoru saturošām zālēm.

VIII faktora aktivitāte plazmā tiek izteikta vai nu procentos (attiecībā pret normālu cilvēka plazmu) vai starptautiskajās vienībās (attiecībā pret starptautisko standartu VIII faktoram plazmā).

Viena VIII faktora starptautiskā vienība (SV) aktivitāte ir ekvivalenta VIII faktora daudzumam vienā ml standarta cilvēka plazmas.

Ārstēšana pēc vajadzības

Nepieciešamās VIII faktora devas aprēķins balstās uz empīrisku atradi, ka VIII faktora 1 Starptautiskā vienība (SV) uz 1 kg ķermeņa masas palielina VIII faktora aktivitāti plazmā par 1,5% līdz 2,5% no standarta aktivitātes.

Nepieciešamā deva jāaprēķina izmantojot sekojošas formulas:

Nepieciešamās vienības = ķermeņa masa (kg) x vēlamais VIII faktora pieaugums (% vai SV/dl) x novērotās atjaunošanās apgrieztais lielums (piem. 2,0% atjaunošanās 0,5)

Ievadāmais daudzums un ievadīšanas biežums vienmēr jāpiemēro klīniskajai efektivitātei katrā individuālajā gadījumā.

Sekojošajos asiņošanas gadījumos, VIII faktora aktivitāte nedrīkst samazināties vairāk par norādīto līmeni (% no normālā) attiecīgajā laika periodā. Sekojošo tabulu var lietot devu noteikšanai asiņošanas epizožu un ķirurģiskas operācijas laikā:

1. tabula: devu noteikšanas vadlīnijas asiņošanas epizožu un ķirurģiskas operācijas laikā

Asiņošanas smaguma

VIII faktora

Devu ievadīšanas biežums

pakāpe/ Ķirurģiskās

nepieciešamais

(stundas)/

procedūras veids

līmenis (%) (SV/dl)

Terapijas ilgums (dienas)

Asiņošana

 

Atkārtot ik pēc 12 - 24 stundām.

Agrīna hemartroze, asiņošana

20 - 40

Vismaz 1 dienu, līdz asiņošana (par

ko liecināja sāpes) tiek apturēta vai

muskuļos vai asiņošana mutes

 

brūce ir sadzijusi.

dobumā

 

 

Plašāka hemartroze, asiņošana

30 - 60

Atkārtot infūziju ik pēc

muskuļos vai hematoma

 

12 - 24 stundām 3 - 4 dienas vai

 

 

ilgāk, līdz izzūd sāpes un akūta

 

 

darbnespēja.

Dzīvībai bīstami asiņošanas

60 - 100

Atkārtot infūziju katras

gadījumi

 

8 - 24 stundas, līdz bīstamība ir

 

 

novērsta.

Ķirurģiska operācija

 

Ik pēc 24 stundām, vismaz 1 dienu,

 

30 - 60

Maza apjoma ķirurģiska

līdz brūce ir sadzijusi.

operācija,

 

 

ieskaitot zobu ekstrakciju

 

 

Liela apjoma ķirurģiska

80 - 100

Atkārtot infūziju ik pēc

operācija

(pirms un pēc

8 - 24 stundām, līdz brūce ir

 

operācijas)

pietiekami sadzijusi, pēc tam

 

 

turpināt terapiju vēl vismaz

 

 

7 dienas, lai uzturētu VIII faktora

 

 

aktivitāti no 30% līdz 60% (SV/dl).

Profilakse

Smagas A hemofilijas ilgstošai profilaksei pret iespējamo asiņošanu parastās devas pusaudžiem

(≥ 12 gadiem) un pieaugušajiem pacientiem ir 20 līdz 40 SV Kovaltry uz ķermeņa masas kilogramu divas līdz trīs reizes nedēļā.

Atsevišķos gadījumos, īpaši jaunākiem pacientiem, var būt nepieciešami īsāki intervāli starp devām vai arī lielākas devas.

Iepriekš neārstēti pacienti

Kovaltry drošums un efektivitāte, lietojot iepriekš neārstētiem pacientiem, līdz šim nav pierādīta. Pieejami ierobežoti dati.

Pediatriskā populācija

Drošuma un efektivitātes pētījums veikts bērniem 0-12 gadu vecumā (skatīt 5.1. apakšpunktu); par bērniem līdz 1 gada vecumam ir pieejami ierobežoti dati.

Ieteicamā profilaktiskā deva ir 20-50 SV/kg divas reizes nedēļā, trīs reizes nedēļā vai katru otro dienu atkarībā no individuālajām vajadzībām. Pediatriskās populācijas pacientiem pēc 12 gadu vecuma norādījumi par devu neatšķiras no pieaugušajiem.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai.

Kovaltry ir jāievada intravenozas injekcijas veidā 2 līdz 5 minūšu laikā, atkarībā no kopējā tilpuma. Ievadīšanas ātrums ir jānosaka, ņemot vērā pacienta panesamības pakāpi (maksimālais injekcijas ātrums: 2 ml/min).

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā un lietošanas instrukcijā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Zināmas alerģiskas reakcijas pret peles vai kāmja proteīniem.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstināta jutība

Lietojot Kovaltry, iespējamas alerģiskā tipa paaugstinātas jutības reakcijas.

Pacientiem jādara zināms, ka paaugstinātas jutības simptomu gadījumā zāļu lietošana nekavējoties jāpārtrauc un jāsazinās ar ārstu.

Pacienti jāinformē par paaugstinātas jutības reakciju agrīnajiem simptomiem, kas ietver nātreni, sliktu dūšu, ģeneralizētu nātreni, spiedošu sajūtu krūšu kurvī, sēkšanu, hipotensiju un anafilaksi.

Šoka gadījumā jāuzsāk standarta terapijas pasākumi šoka novēršanai.

Inhibitori

Neitralizējošu antivielu (inhibitoru) veidošanās pret VIII faktoru ir labi zināma A hemofilijas slimnieku ārstēšanas komplikācija. Šie inhibitori parasti ir IgG klases imūnglobulīni, kas vērsti pret VIII faktora prokoagulācijas aktivitāti un kuru daudzums tiek izteikts Betesda vienībās (BV) uz ml plazmas, lietojot modificētas pārbaudes. Inhibitoru attīstības risks ir savstarpēji saistīts ar VIII faktora iedarbības laiku un ar ģenētiskiem faktoriem. Šis risks ir vislielākais pirmajās 20 terapijas dienās. Retos gadījumos inhibitori var veidoties pēc pirmajām 100 terapijas dienām.

Inhibitoru atkārtoti gadījumi (zemi titri) tika novēroti, pārejot no viena VIII faktora zālēm uz citu, slimniekiem, kas iepriekš ārstēti vairāk nekā 100 dienas un kuriem anamnēzē ir inhibitoru attīstības vēsture. Tāpēc, pārejot uz citām zālēm, rekomendē rūpīgi uzraudzīt visus pacientus, lai konstatētu inhibitoru rašanos.

Ir pieņemts, ka pacientiem, kuri tiek ārstēti ar zālēm, kas satur VIII koagulācijas faktoru, ir rūpīgi jāpārbauda, vai neveidojas inhibitori, izmantojot atbilstošus klīniskos novērojumus un laboratorijas testus.

Ja netiek sasniegts cerētais VIII faktora aktivitātes līmenis plazmā vai ar atbilstošu devu neizdodas novērst asiņošanu, jāveic pārbaude, lai noteiktu VIII faktora inhibitora klātbūtni. Pacientiem ar augstu inhibitoru līmeni VIII faktora terapija var izrādīties neefektīva, un ir jāapsver citas ārstēšanas iespējas. Šādu pacientu aprūpi jāveic ārstiem ar pieredzi hemofilijas pacientu, kam konstatēti VIII faktora inhibitori, ārstēšanā.

Kardiovaskulārie notikumi

Kad asinsreces procesi normalizēti ar VIII faktora terapiju, hemofilijas pacientiem ar kardiovaskulārajiem riska faktoriem vai slimībām kardiovaskulāro notikumu risks ir tikpat liels kā pacientiem bez hemofilijas.VIII faktora līmeņa paaugstināšanās pēc ievadīšanas, it īpaši pacientiem ar esošiem kardiovaskulāro notikumu riska faktoriem, var izraisīt asinsvadu nosprostošanās un miokarda infarkta risku vismaz tādā pašā līmenī kā pacientiem bez hemofilijas. Tāpēc pacientiem ir jāizvērtē sirds riska faktori.

Ar katetru saistītas komplikācijas

Ja nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), jāapsver ar CVPI saistītas komplikācijas, to skaitā lokālas infekcijas, bakterēmija un katetra vietas tromboze. Šīm komplikācijām nav bijusi saistība ar zālēm.

Dokumentācija

Ļoti ieteicams katru reizi, lietojot Kovaltry, dokumentēt zāļu nosaukumu un sērijas numuru, lai saglabātu saikni starp pacientu un zāļu sēriju.

Pediatriskā populācija

Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem.

Nātrija saturs

250/500/1 000 SV stiprumā:

pēc sagatavošanas šīs zāles satur 0,081 mmol nātrija katrā flakonā sagatavotā šķīduma (atbilst 1,86 mg flakonā). Medicīniskais produkts satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.

2 000/3 000 SV stiprumā:

pēc sagatavošanas šīs zāles satur 0,156 mmol nātrija katrā flakonā sagatavotā šķīduma (atbilst 3,59 mg flakonā). Medicīniskais produkts satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav saņemti ziņojumi par cilvēka koagulācijas VIII faktora (rDNS) zāļu mijiedarbību ar citām zālēm.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Ņemot vērā reto A hemofilijas sastopamību sievietēm, dati par VIII faktora lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Dzīvnieku reproduktivitātes pētījumi ar VIII faktoru nav veikti.

Tāpēc VIII faktoru grūtniecības laikā vajadzētu lietot tikai tad, ja ir skaidri norādīts.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Kovaltry izdalās cilvēka pienā. Izdalīšanās dzīvniekiem nav pētīta. Tāpēc VIII faktoru krūts barošanas laikā vajadzētu lietot tikai tad, ja ir skaidri norādīts.

Fertilitāte

Fertilitātes pētījumi ar dzīvniekiem, lietojot Kovaltry nav veikti, un tā ietekme uz cilvēka fertilitāti kontrolētos klīniskos pētījumos nav pierādīta. Tā kā Kovaltry ir endogēnā VIII faktora aizstājproteīns, nav sagaidāma nevēlama ietekme uz fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Ja pacientam ir bijis reibonis vai citi simptomi, kas var ietekmēt viņa koncentrēšanās spēju un reakciju, tiek rekomendēts nevadīt transportlīdzekļus un neapkalpot mehānismus, kamēr šīs reakcijas neizzūd.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Kopsavilkums par drošumu

Tika novērotas paaugstinātas jutības vai alerģiskas reakcijas (kas var izpausties kā angioneirotiskā tūska, dedzināšanas un dzelšanas sajūta infūzijas vietā, drebuļi, pietūkums, ģeneralizēti nātrenes izsitumi, galvassāpes, nātrene, hipotensija, letarģija, slikta dūša, nemiers, spiedoša sajūta krūšu kurvī, tirpšana, vemšana, sēkšana), kas dažos gadījumos var izrasīt smagu anafilaksi (tai skaitā šoku).

Var veidoties antivielas pret peles un kāmja proteīniem, kas saistītas ar iespējamām paaugstinātas jutības reakcijām.

Pacientiem ar A hemofiliju var izveidoties neitralizējošās antivielas (inhibitori) pret VIII faktoru. Ja šādi inhibitori rodas, attīstīsies stāvoklis, kas izpaudīsies kā nepietiekama klīniskā atbildes reakcija. Šādos gadījumos tiek rekomendēts sazināties ar specializētu hemofilijas centru.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tālāk sniegtā tabula ir saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu klasifikāciju (OSK un izvēlētā termina līmenis). Sastopamības biežums novērtēts saskaņā ar šādu iedalījumu: bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

2. tabula: Zāļu nevēlamo blakusparādību biežums klīniskajos pētījumos

 

MedDRA standarta

Blakusparādība

Biežums

orgānu sistēmu klasifikācija

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas

Limfadenopātija

bieži

traucējumi

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

Sirdsklauves, sinusa tahikardija

bieži

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Sāpes vēderā, diskomforts vēderā,

bieži

 

dispepsija

 

Vispārēji traucējumi un

Pireksija, diskomforts krūtīs,

bieži

reakcijas ievadīšanas vietā

reakcijas injekcijas vietā*

 

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība

retāk

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes, reibonis

Disgeizija

 

bieži

retāk

Psihiskie traucējumi

Bezmiegs

bieži

Ādas un zemādas audu

Nieze, izsitumi**, alerģiskais

bieži

bojājumi

dermatīts

 

 

nātrene

retāk

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Pietvīkums

retāk

*ietver ekstravazāciju, hematomu injekcijas vietā, sāpes infūzijas vietā, niezi, tūsku

**izsitumi, eritematozi izsitumi, niezoši izsitumi

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Imunogenitāte

Kovaltry imunogenitāte tika novērtēta iepriekš ārstētiem pacientiem. Kovaltry klīniskajos pētījumos aptuveni 200 pediatriskās populācijas pacientiem un pieaugušajiem ar smagu A hemofiliju

(FVIII < 1%) un iepriekšēju VIII faktora koncentrātu lietošanu devā ≥ 50 ED netika novērota inhibitoru veidošanās.

Pediatriskā populācija

Pabeigtajos klīniskajos pētījumos, kuros piedalījās 71 iepriekš ārstēts pediatriskās populācijas pacients, nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smagums bērniem līdzinājās pieaugušo populācijai.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav ziņots par rekombinantā cilvēka VIII koagulācijas faktora pārdozēšanas simptomiem.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hemostatiski līdzekļi, VIII asins koagulācijas faktors, ATĶ kods: B02BD02

Darbības mehānisms

VIII faktora / fon Villebranda faktora (fVF) kompleksu veido divi proteīni (VIII faktors un fVF) ar atšķirīgām fizioloģiskajām funkcijām. Ja A hemofilijas pacientam ievada VIII faktoru, tad tas asinsritē saistās ar fVF. Aktivētais VIII faktors darbojas kā kofaktors, attiecībā uz aktivēto IX faktoru, un paātrina X faktora pārveidošanos par aktivēto X faktoru. Aktivētais X faktors pārveido protrombīnu par trombīnu. Tā ietekmē fibrinogēns pārvēršas par fibrīnu un var sekot asins recekļa veidošanās.

A hemofilija ir ar dzimumu saistīts, iedzimts asins koagulācijas traucējums, kas rodas samazināta VIII:C faktora līmeņa dēļ. Tas izraisa spēcīgu asiņošanu locītavās, muskuļos un iekšējos orgānos, kas var rasties gan spontāni, gan ķirurģiskas iejaukšanās vai nelaimes gadījumu rezultātā. Ar aizstājterapijas palīdzību tiek paaugstināts VIII faktora līmenis plazmā, kas dod iespēju uz laiku koriģēt VIII faktora nepietiekamību un, līdz ar to, arī asiņošanas tendenci.

Kovaltry nesatur fon Villebranda faktoru.

Farmakodinamiskā iedarbība

Cilvēkiem ar hemofiliju aktivētā parciālā tromboplastīna laiks (aPTT) ir pagarināts. aPTT noteikšana ir vispārpieņemta VIII faktora bioloģiskās aktivitātes noteikšana in vitro. Ārstēšana ar rFVIII normalizē aPTT līdzīgi kā tiek panākts, lietojot no plazmas izolētu VIII faktoru.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Kontrole un asiņošanas profilakse

Tika veikti divi multicentru, atklāta tipa, krusteniski, nekontrolēti, randomizēti pētījumi iepriekš ārstētiem pieaugušajiem/pusaudžiem ar smagu A hemofiliju (< 1%) un viens multicentru, atklāta tipa, nekontrolēts pētījums iepriekš ārstētiem bērniem vecumā < 12 gadiem ar smagu A hemofiliju.

Kopumā klīniskā pētījuma programmā tika iekļauti 204 pacienti, 153 pacienti vecumā ≥ 12 gadiem un 51 pacients vecumā < 12 gadiem. 140 pacienti saņēma ārstēšanu vismaz 12 mēnešus, un 55 pacientiem vidējais ārstēšanas ilgums bija 24 mēneši.

3. tabula: Patēriņš un kopējais efektivitātes līmenis (pacientiem tikai ar profilaktisku ārstēšanu)

 

Jaunāki

Vecāki

Pusaudži un pieaugušie

Kopā

 

bērni

bērni

 

12-65 gadi

 

 

 

(0 < 6 ga

(6 < 12 ga

 

 

 

 

 

di)

di)

 

 

 

 

 

 

 

1. pētīju

2. pētīju

2. pētīju

 

 

 

 

ms

ms

ms

 

 

 

 

 

2 x/nedēļ

3 x/nedēļ

 

 

 

 

 

ā

ā

 

Pētījuma

dalībnieki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējā

36 SV/kg

32 SV/kg

31 SV/kg

30 SV/kg

37 SV/kg

32 SV/kg

deva/injekcija

(21;

(22;

(21;

(21;

(30;

(21;

profilaksei, SV/kg

58 SV/kg)

50 SV/kg)

43 SV/kg)

34 SV/kg)

42 SV/kg)

58 SV/kg)

ĶM

 

 

 

 

 

 

(min, maks.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABR – visas

2,0

0,9

1,0

4,0

2,0

2,0

asiņošanas (vidēji,

(0,0; 6,0)

(0,0; 5,8)

(0,0; 5,1)

(0,0; 8,0)

(0,0; 4,9)

(0,0; 6,1)

Q1,Q3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējā

39 SV/kg

32 SV/kg

29 SV/kg

28 SV/kg

31 SV/kg

31 SV/kg

deva/injekcija

(21;72 SV

(22;

(13;

(19;

(21;

(13; 72 SV/kg)

asiņošanas

/kg)

50 SV/kg)

54 SV/kg)

39 SV/kg)

49 SV/kg)

 

ārstēšanai

 

 

 

 

 

 

(min; maks.)

 

 

 

 

 

 

Efektivitātes

92,4%

86,7%

86,3%

95,0%

97,7%

91,4%

līmenis*

 

 

 

 

 

 

ABR: annualized bleed rate (ikgadējais asiņošanas biežums) Q1 pirmā kvartīle; Q3 trešā kvartīle

ĶM: ķermeņa masa

*Efektivitātes līmenis definēts kā veiksmīgi ārstēto asiņošanu % daudzums ar =/< 2 infūzijām

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Kovaltry farmakokinētiskais (FK) profils tika novērtēts PTP (previously treated patients - iepriekš ārstētiem pacientiem) ar smagu A hemofiliju, lietojot 50 SV/kg 21 pacientam vecumā ≥ 18 gadiem, 5 pacientiem vecumā ≥ 12 gadiem un < 18 gadiem un 19 pacientiem vecumā < 12 gadiem.

Populācijas FK modelis tika izveidots, pamatojoties uz visiem pieejamajiem FVIII mērījumiem (blīva FK paraugu ņemšana un visi atjaunošanās paraugi) no 3 klīniskajiem pētījumiem, kas ļauj aprēķināt FK rādītājus par pacientiem no dažādiem pētījumiem. 4. tabulā zemāk norādīti FK rādītāji, pamatojoties uz populācijas FK modeli.

4. tabula: FK rādītāji (vidējais ģeometriskais (%CV)), pamatojoties uz hromogēno testu. *

FK rādītājs

18 gadi

12-< 18 gadi

6-< 12 gadi

0-< 6 gadi

 

N=109

N=23

N=27

N=24

T1/2 (h)

14,8 (34)

13,3 (24)

14,1 (31)

13,3 (24)

AUC (SV.h/dl)**

1 858 (38)

1 523 (27)

1 242 (35)

970 (25)

CL (dl/h/kg)

0,03 (38)

0,03 (27)

0,04 (35)

0,05 (25)

Vss (dl/kg)

0,56 (14)

0,61 (14)

0,77 (15)

0,92 (11)

* Pamatojoties uz populācijas FK aprēķiniem **AUC aprēķināts 50 SV/kg devai

Atkārtoti FK mērījumi pēc 6 līdz 12 mēnešu ilgas profilaktiskas ārstēšanas ar Kovaltry neuzrādīja nozīmīgas FK raksturojuma pārmaiņas, kas būtu saistītas ar ilgstošu ārstēšanu.

Starptautiskā pētījumā, kurā piedalījās 41 klīniskā laboratorija, Kovaltry veikstpēja FVIII:C testos tika izvērtēta un salīdzināta ar tirdzniecībā pieejamām pilna garuma rFVIII zālēm. Abām zālēm rezultāti bija konsekventi. Kovaltry FVIII:C plazmā var izmērīt ar vienas stadijas recēšanas testu, kā arī ar hromogēno testu, izmantojot laboratorijas standarta metodes.

Līdz šim ārstētiem pacientiem, lietojot Kovaltry visu reģistrēto pakāpeniskās atjaunošanās datu izvērtēšana uzrādīja vidējo pieaugumu par 2% (> 2 SV/dl) uz SV/kg ķermeņa masas. Šis rezultāts ir līdzīgs datiem, kas tika uzrādīti pētījumos, kuros lietoja no cilvēka plazmas izdalītu VIII faktoru. Ārstēšanas 6-12 mēnešu periodā netika novērotas nozīmīgas pārmaiņas.

5. tabula: III fāzes pakāpeniskās atjaunošanās rezultāti

 

Pētījuma dalībnieki

N=115

Hromogēnā testa rezultāti

2,3 (1,8; 2,6)

Vidēji; (Q1; Q3) (SV/dl / SV/kg)

 

Vienas stadijas recēšanas testa rezultāti

2,2 (1,8; 2,4)

Vidēji; (Q1; Q3) (SV/dl / SV/kg)

 

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

 

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, in vitro genotoksicitāti un īslaicīgu atkārtotu devu toksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi ilgāk par 5 dienām, pētījumi par toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un kancerogenitāti nav veikti. Šādus pētījumus neuzskata par nozīmīgiem, jo dzīvniekiem veidojas antivielas pret heterologām cilvēku olbaltumvielām. Turklāt FVIII ir endogēnā olbaltumviela un tai nav zināma ietekme uz reproduktivitāti un kancerogenitāti.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Pulveris

Saharoze

Histidīns

Glicīns

Nātrija hlorīds

Kalcija hlorīds

Polisorbāts 80

Šķīdinātājs Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

Šķīduma sagatavošanai un ievadīšanai nepieciešams lietot tikai pievienotos infūzijas komplektus, jo sakarā ar cilvēka rekombinantā VIII koagulācijas faktora adsorbciju uz dažu infūzijas sistēmu iekšējās virsmas, terapija var būt neefektīva.

6.3.Uzglabāšanas laiks

30 mēneši

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā pēc sagatavošanas ir pierādīta 3 stundas istabas temperatūrā.

Pēc sagatavošanas zāles no mikrobioloģiskā viedokļa jāizmanto nekavējoties.

Ja tās netiek izmantotas nekavējoties, lietotājs ir atbildīgs par uzglabāšanas laiku un apstākļiem lietošanas laikā.

Pēc sagatavošanas neatdzesēt.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu un pilnšļirci ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Vispārējā 30 mēnešu uzglabāšanas laikā ierobežotu laika periodu, kas nav ilgāks par 12 mēnešiem, zāles ārējā iepakojumā var uzglabāt līdz 25°C. Šajā gadījumā zāļu derīguma termiņš beidzas pēc

12 mēnešiem vai derīguma termiņa datumā, kas norādīts uz zāļu flakona, atkarībā no tā, kurš iestājas pirmais. Uz ārējā iepakojuma ir jāatzīmē jaunais derīguma termiņš.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs un īpašs aprīkojums lietošanai, ievadīšanai vai implantēšanai

Katrs Kovaltry iepakojums satur:

vienu flakonu ar sagatavošanas vāciņu (Bio-Set sistēma), kas satur pulveri (1. klases dzidra stikla 10 ml flakonu ar pelēku halogēnbutilkaučuka aizbāzni ar noslēgu plus sagatavošanas vāciņu)

vienu pilnšļirci ar 2,5 ml (priekš 250 SV, 500 SV and 1 000 SV) vai 5 ml (priekš 2 000 SV un 3 000 SV) šķīdinātāja (1. klases dzidra stikla cilindru ar pelēkiem brombutilkaučuka aizbāžņiem)

šļirces virzuli

vienu vēnas punkcijas komplektu

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Detalizēti norādījumi par sagatavošanu un ievadīšanu ir aprakstīti lietošanas instrukcijā, kas tiek pievienota Kovaltry.

Sagatavotas zāles ir dzirds un bezkrāsains šķīdums.

Kovaltry pulveris jāsagatavo vienīgi ar iesaiņojumā ietilpstošo šķīdinātāju (2,5 ml vai 5 ml ūdens injekcijām), sagatavošanu veicot pilnšļircē un ar to apvienotajā noslēga un šķidruma pārvades komponentā. Infūzijai zāles jāsagatavo aseptiskos apstākļos. Ja kāds iepakojuma komponents ir atvērts vai bojāts, nelietojiet šo komponentu.

Pēc sagatavošanas šķīdums ir dzidrs. Parenterāli lietojamās zāles pirms ievadīšanas vizuāli jāpārbauda, vai nav redzamas vielas daļiņas un krāsas maiņa. Nelietojiet Kovaltry, ja pamanāt redzamas vielas daļiņas vai duļķainuma pazīmes.

Pēc sagatavošanas šķīdums tiek ievilkts atpakaļ šļircē. Kovaltry jāsagatavo un jāievada ar komponentiem (pilnšļirci, venopunkcijas komplektu), kas iekļauti katrā iepakojumā.

Sagatavotās zāles pirms ievadīšanas ir jāfiltrē, lai atbrīvotu šķīdumu no iespējamām vielas daļiņām. Filtrēšanu var veikt, sekojot sagatavošanas un/vai ievadīšanas soļiem, kas aprakstīti pievienotajā Kovaltry lietošanas instrukcijā. Intravenozās injekcijas veikšanai ir svarīgi lietot ievadāmajām zālēm pievienoto venopunkcijas komplektu, jo tajā ietilpst iekšējais filtrs.

Situācijās, kad pievienoto venopunkcijas komplektu nevar lietot (piemēram, veicot infūziju perifērā vai centrālajā līnijā), jālieto citu, ar Kovaltry saderīgu filtru. Šie saderīgie filtri ir luera adaptera tipa poliakrila apvalki ar integrētu poliamīda ekrāna filtru, kura poru izmērs ir 5 – 20 mikrometri.

Zālēm pievienoto venopunkcijas komplektu nedrīkst lietot asiņu paņemšanai, jo tajā atrodas iekšējais filtrs. Ja pirms infūzijas ir jāpaņem asinis, lietojiet ievadīšanas komplektu bez filtra, un pēc tam ievadiet Kovaltry, lietojot injekcijas filtru.

Ja jums ir kādi jautājumi par Kovaltry un citiem saderīgiem filtriem sazinieties ar Bayer Pharma AG. Tikai vienreizējai lietošanai.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Vācija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/15/1076/001 - Kovaltry 250 IU

EU/1/15/1076/011 - Kovaltry 250 IU

EU/1/15/1076/003 - Kovaltry 500 IU

EU/1/15/1076/013 - Kovaltry 500 IU

EU/1/15/1076/005 - Kovaltry 1000 IU

EU/1/15/1076/015 - Kovaltry 1000 IU

EU/1/15/1076/007 - Kovaltry 2000 IU

EU/1/15/1076/009 - Kovaltry 3000 IU

9.REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums:

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Kovaltry 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Kovaltry 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Kovaltry 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Kovaltry 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Kovaltry 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs flakons satur nomināli 250/500/1 000/2 000/3 000 SV cilvēka VIII koagulācijas faktora.

Pēc sagatavošanas ar ūdeni injekcijām viens Kovaltry 250 SV ml satur aptuveni 100 SV

(250 SV/2,5 ml) rekombinantā cilvēka VIII koagulācijas faktora (SNN: oktokoga alfa (octocog alfa)).

Pēc sagatavošanas ar ūdeni injekcijām viens Kovaltry 500 SV ml satur aptuveni 200 SV

(500 SV/2,5 ml) rekombinantā cilvēka VIII koagulācijas faktora (SNN: oktokoga alfa (octocog alfa)).

Pēc sagatavošanas ar ūdeni injekcijām viens Kovaltry 1000 SV ml satur aptuveni 400 SV (1 000 SV/2,5 ml) rekombinantā cilvēka VIII koagulācijas faktora (SNN: oktokoga alfa (octocog alfa).

Pēc sagatavošanas ar ūdeni injekcijām viens Kovaltry 2000 SV ml satur aptuveni 400 SV

(2 000 SV/5 ml) rekombinantā cilvēka VIII koagulācijas faktora (SNN: oktokoga alfa (octocog alfa)).

Pēc sagatavošanas ar ūdeni injekcijām viens Kovaltry 3000 SV ml satur aptuveni 600 SV

(3 000 SV/5 ml) rekombinantā cilvēka VIII koagulācijas faktora (SNN: oktokoga alfa (octocog alfa).

Aktivitāte (SV) tiek noteikta, lietojot Eiropas Farmakopejas hromogenitātes testu. Specifiskā Kovaltry aktivitāte ir aptuveni 4 000 SV/mg proteīna.

Oktokogs alfa (pilna garuma rekombinantais cilvēka koagulācijas VIII faktors (rDNS)) ir attīrīts proteīns, kas sastāv no 2 332 aminoskābēm. To ražo, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju, kāmju mazuļu nieru (BHK) šūnās, kurās ievadīts cilvēkaVIII faktora gēns. Kovaltry tiek iegūts, nepievienojot cilvēka vai dzīvnieku izcelsmes proteīnus šūnu kultivēšanas, attīrīšanas vai galīgās zāļu formas izveides procesā.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai (ar flakona adapteri).

Pulveris: ciets, balts līdz viegli iedzeltens.

Šķīdinātājs: ūdens injekcijām, dzidrs šķidrums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar A hemofiliju (iedzimtu VIII faktora deficītu). Kovaltry var lietot visās vecuma grupās.

4.2. Devas un lietošanas veids

Ārstēšana ir jāveic pieredzējuša ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze hemofilijas ārstēšanā.

Devas

Aizstājterapijas deva un ilgums ir atkarīgi no VIII faktora deficīta smaguma pakāpes, asiņošanas vietas un apjoma un pacienta klīniskā stāvokļa.

Nozīmētais VIII faktora vienību skaits tiek izteikts starptautiskajās vienībās (SV), kas atbilst pašreizējam Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) standartam VIII faktoru saturošām zālēm.

VIII faktora aktivitāte plazmā tiek izteikta vai nu procentos (attiecībā pret normālu cilvēka plazmu) vai starptautiskajās vienībās (attiecībā pret starptautisko standartu VIII faktoram plazmā).

Viena VIII faktora starptautiskā vienība (SV) aktivitāte ir ekvivalenta VIII faktora daudzumam vienā ml standarta cilvēka plazmas.

Ārstēšana pēc vajadzības

Nepieciešamās VIII faktora devas aprēķins balstās uz empīrisku atradi, ka VIII faktora 1 Starptautiskā vienība (SV) uz 1 kg ķermeņa masas palielina VIII faktora aktivitāti plazmā par 1,5% līdz 2,5% no standarta aktivitātes.

Nepieciešamā deva jāaprēķina izmantojot sekojošas formulas:

Nepieciešamās vienības = ķermeņa masa (kg) x vēlamais VIII faktora pieaugums (% vai SV/dl) x novērotās atjaunošanās apgrieztais lielums (piem. 2,0% atjaunošanās 0,5)

Ievadāmais daudzums un ievadīšanas biežums vienmēr jāpiemēro klīniskajai efektivitātei katrā individuālajā gadījumā.

Sekojošajos asiņošanas gadījumos, VIII faktora aktivitāte nedrīkst samazināties vairāk par norādīto līmeni (% no normālā) attiecīgajā laika periodā. Sekojošo tabulu var lietot devu noteikšanai asiņošanas epizožu un ķirurģiskas operācijas laikā:

1. tabula: devu noteikšanas vadlīnijas asiņošanas epizožu un ķirurģiskas operācijas laikā

Asiņošanas smaguma

VIII faktora

Devu ievadīšanas biežums

pakāpe/ Ķirurģiskās

nepieciešamais

(stundas)/

procedūras veids

līmenis (%) (SV/dl)

Terapijas ilgums (dienas)

Asiņošana

 

Atkārtot ik pēc 12 - 24 stundām.

Agrīna hemartroze, asiņošana

20 - 40

Vismaz 1 dienu, līdz asiņošana (par

ko liecināja sāpes) tiek apturēta vai

muskuļos vai asiņošana mutes

 

brūce ir sadzijusi.

dobumā

 

 

Plašāka hemartroze, asiņošana

30 - 60

Atkārtot infūziju ik pēc

muskuļos vai hematoma

 

12 - 24 stundām 3 - 4 dienas vai

 

 

ilgāk, līdz izzūd sāpes un akūta

 

 

darbnespēja.

Dzīvībai bīstami asiņošanas

60 - 100

Atkārtot infūziju katras

gadījumi

 

8 - 24 stundas, līdz bīstamība ir

 

 

novērsta.

Ķirurģiska operācija

 

Ik pēc 24 stundām, vismaz 1 dienu,

 

30 - 60

Maza apjoma ķirurģiska

līdz brūce ir sadzijusi.

operācija,

 

 

ieskaitot zobu ekstrakciju

 

 

Liela apjoma ķirurģiska

80 - 100

Atkārtot infūziju ik pēc

operācija

(pirms un pēc

8 - 24 stundām, līdz brūce ir

 

operācijas)

pietiekami sadzijusi, pēc tam

 

 

turpināt terapiju vēl vismaz

 

 

7 dienas, lai uzturētu VIII faktora

 

 

aktivitāti no 30% līdz 60% (SV/dl).

Profilakse

Smagas A hemofilijas ilgstošai profilaksei pret iespējamo asiņošanu parastās devas pusaudžiem

(≥ 12 gadiem) un pieaugušajiem pacientiem ir 20 līdz 40 SV Kovaltry uz ķermeņa masas kilogramu divas līdz trīs reizes nedēļā.

Atsevišķos gadījumos, īpaši jaunākiem pacientiem, var būt nepieciešami īsāki intervāli starp devām vai arī lielākas devas.

Iepriekš neārstēti pacienti

Kovaltry drošums un efektivitāte, lietojot iepriekš neārstētiem pacientiem, līdz šim nav pierādīta. Pieejami ierobežoti dati.

Pediatriskā populācija

Drošuma un efektivitātes pētījums veikts bērniem 0-12 gadu vecumā (skatīt 5.1. apakšpunktu); par bērniem līdz 1 gada vecumam ir pieejami ierobežoti dati.

Ieteicamā profilaktiskā deva ir 20-50 SV/kg divas reizes nedēļā, trīs reizes nedēļā vai katru otro dienu atkarībā no individuālajām vajadzībām. Pediatriskās populācijas pacientiem pēc 12 gadu vecuma norādījumi par devu neatšķiras no pieaugušajiem.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai.

Kovaltry ir jāievada intravenozas injekcijas veidā 2 līdz 5 minūšu laikā, atkarībā no kopējā tilpuma. Ievadīšanas ātrums ir jānosaka, ņemot vērā pacienta panesamības pakāpi (maksimālais injekcijas ātrums: 2 ml/min).

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā un lietošanas instrukcijā.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Zināmas alerģiskas reakcijas pret peles vai kāmja proteīniem.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstināta jutība

Lietojot Kovaltry, iespējamas alerģiskā tipa paaugstinātas jutības reakcijas.

Pacientiem jādara zināms, ka paaugstinātas jutības simptomu gadījumā zāļu lietošana nekavējoties jāpārtrauc un jāsazinās ar ārstu.

Pacienti jāinformē par paaugstinātas jutības reakciju agrīnajiem simptomiem, kas ietver nātreni, sliktu dūšu, ģeneralizētu nātreni, spiedošu sajūtu krūšu kurvī, sēkšanu, hipotensiju un anafilaksi.

Šoka gadījumā jāuzsāk standarta terapijas pasākumi šoka novēršanai.

Inhibitori

Neitralizējošu antivielu (inhibitoru) veidošanās pret VIII faktoru ir labi zināma A hemofilijas slimnieku ārstēšanas komplikācija. Šie inhibitori parasti ir IgG klases imūnglobulīni, kas vērsti pret VIII faktora prokoagulācijas aktivitāti un kuru daudzums tiek izteikts Betesda vienībās (BV) uz ml plazmas, lietojot modificētas pārbaudes. Inhibitoru attīstības risks ir savstarpēji saistīts ar VIII faktora iedarbības laiku un ar ģenētiskiem faktoriem. Šis risks ir vislielākais pirmajās 20 terapijas dienās. Retos gadījumos inhibitori var veidoties pēc pirmajām 100 terapijas dienām.

Inhibitoru atkārtoti gadījumi (zemi titri) tika novēroti, pārejot no viena VIII faktora zālēm uz citu, slimniekiem, kas iepriekš ārstēti vairāk nekā 100 dienas un kuriem anamnēzē ir inhibitoru attīstības vēsture. Tāpēc, pārejot uz citām zālēm, rekomendē rūpīgi uzraudzīt visus pacientus, lai konstatētu inhibitoru rašanos.

Ir pieņemts, ka pacientiem, kuri tiek ārstēti ar zālēm, kas satur VIII koagulācijas faktoru, ir rūpīgi jāpārbauda, vai neveidojas inhibitori, izmantojot atbilstošus klīniskos novērojumus un laboratorijas testus.

Ja netiek sasniegts cerētais VIII faktora aktivitātes līmenis plazmā vai ar atbilstošu devu neizdodas novērst asiņošanu, jāveic pārbaude, lai noteiktu VIII faktora inhibitora klātbūtni. Pacientiem ar augstu inhibitoru līmeni VIII faktora terapija var izrādīties neefektīva, un ir jāapsver citas ārstēšanas iespējas. Šādu pacientu aprūpi jāveic ārstiem ar pieredzi hemofilijas pacientu, kam konstatēti VIII faktora inhibitori, ārstēšanā.

Kardiovaskulārie notikumi

Kad asinsreces procesi normalizēti ar VIII faktora terapiju, hemofilijas pacientiem ar kardiovaskulārajiem riska faktoriem vai slimībām kardiovaskulāro notikumu risks ir tikpat liels kā pacientiem bez hemofilijas.VIII faktora līmeņa paaugstināšanās pēc ievadīšanas, it īpaši pacientiem ar esošiem kardiovaskulāro notikumu riska faktoriem, var izraisīt asinsvadu nosprostošanās un miokarda infarkta risku vismaz tādā pašā līmenī kā pacientiem bez hemofilijas. Tāpēc pacientiem ir jāizvērtē sirds riska faktori.

Ar katetru saistītas komplikācijas

Ja nepieciešama centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), jāapsver ar CVPI saistītas komplikācijas, to skaitā lokālas infekcijas, bakterēmija un katetra vietas tromboze. Šīm komplikācijām nav bijusi saistība ar zālēm.

Dokumentācija

Ļoti ieteicams katru reizi, lietojot Kovaltry, dokumentēt zāļu nosaukumu un sērijas numuru, lai saglabātu saikni starp pacientu un zāļu sēriju.

Pediatriskā populācija

Uzskaitītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem.

Nātrija saturs

250/500/1 000 SV stiprumā:

pēc sagatavošanas šīs zāles satur 0,081 mmol nātrija katrā flakonā sagatavotā šķīduma (atbilst 1,86 mg flakonā). Medicīniskais produkts satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.

2 000/3 000 SV stiprumā:

pēc sagatavošanas šīs zāles satur 0,156 mmol nātrija katrā flakonā sagatavotā šķīduma (atbilst 3,59 mg flakonā). Medicīniskais produkts satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav saņemti ziņojumi par cilvēka koagulācijas VIII faktora (rDNS) zāļu mijiedarbību ar citām zālēm.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Ņemot vērā reto A hemofilijas sastopamību sievietēm, dati par VIII faktora lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Dzīvnieku reproduktivitātes pētījumi ar VIII faktoru nav veikti.

Tāpēc VIII faktoru grūtniecības laikā vajadzētu lietot tikai tad, ja ir skaidri norādīts.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Kovaltry izdalās cilvēka pienā. Izdalīšanās dzīvniekiem nav pētīta. Tāpēc VIII faktoru krūts barošanas laikā vajadzētu lietot tikai tad, ja ir skaidri norādīts.

Fertilitāte

Fertilitātes pētījumi ar dzīvniekiem, lietojot Kovaltry nav veikti, un tā ietekme uz cilvēka fertilitāti kontrolētos klīniskos pētījumos nav pierādīta. Tā kā Kovaltry ir endogēnā VIII faktora aizstājproteīns, nav sagaidāma nevēlama ietekme uz fertilitāti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Ja pacientam ir bijis reibonis vai citi simptomi, kas var ietekmēt viņa koncentrēšanās spēju un reakciju, tiek rekomendēts nevadīt transportlīdzekļus un neapkalpot mehānismus, kamēr šīs reakcijas neizzūd.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Kopsavilkums par drošumu

Tika novērotas paaugstinātas jutības vai alerģiskas reakcijas (kas var izpausties kā angioneirotiskā tūska, dedzināšanas un dzelšanas sajūta infūzijas vietā, drebuļi, pietūkums, ģeneralizēti nātrenes izsitumi, galvassāpes, nātrene, hipotensija, letarģija, slikta dūša, nemiers, spiedoša sajūta krūšu kurvī, tirpšana, vemšana, sēkšana), kas dažos gadījumos var izrasīt smagu anafilaksi (tai skaitā šoku).

Var veidoties antivielas pret peles un kāmja proteīniem, kas saistītas ar iespējamām paaugstinātas jutības reakcijām.

Pacientiem ar A hemofiliju var izveidoties neitralizējošās antivielas (inhibitori) pret VIII faktoru. Ja šādi inhibitori rodas, attīstīsies stāvoklis, kas izpaudīsies kā nepietiekama klīniskā atbildes reakcija. Šādos gadījumos tiek rekomendēts sazināties ar specializētu hemofilijas centru.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tālāk sniegtā tabula ir saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu klasifikāciju (OSK un izvēlētā termina līmenis). Sastopamības biežums novērtēts saskaņā ar šādu iedalījumu: bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

2. tabula: Zāļu nevēlamo blakusparādību biežums klīniskajos pētījumos

 

MedDRA standarta

Blakusparādība

 

Biežums

orgānu sistēmu klasifikācija

 

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas

Limfadenopātija

 

bieži

traucējumi

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

Sirdsklauves, sinusa tahikardija

 

bieži

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Sāpes vēderā, diskomforts vēderā,

 

bieži

 

dispepsija

 

 

Vispārēji traucējumi un

Pireksija, diskomforts krūtīs,

 

bieži

reakcijas ievadīšanas vietā

reakcijas injekcijas vietā*

 

 

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība

 

retāk

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes, reibonis

 

Disgeizija

 

bieži

 

retāk

Psihiskie traucējumi

Bezmiegs

 

bieži

Ādas un zemādas audu

Nieze, izsitumi**, alerģiskais

 

bieži

bojājumi

dermatīts

 

 

 

nātrene

 

retāk

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Pietvīkums

 

retāk

*ietver ekstravazāciju, hematomu injekcijas vietā, sāpes infūzijas vietā, niezi, tūsku

**izsitumi, eritematozi izsitumi, niezoši izsitumi

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Imunogenitāte

Kovaltry imunogenitāte tika novērtēta iepriekš ārstētiem pacientiem. Kovaltry klīniskajos pētījumos aptuveni 200 pediatriskās populācijas pacientiem un pieaugušajiem ar smagu A hemofiliju

(FVIII < 1%) un iepriekšēju VIII faktora koncentrātu lietošanu devā ≥ 50 ED netika novērota inhibitoru veidošanās.

Pediatriskā populācija

Pabeigtajos klīniskajos pētījumos, kuros piedalījās 71 iepriekš ārstēts pediatriskās populācijas pacients, nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smagums bērniem līdzinājās pieaugušo populācijai.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par rekombinantā cilvēka VIII koagulācijas faktora pārdozēšanas simptomiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hemostatiski līdzekļi, VIII asins koagulācijas faktors, ATĶ kods: B02BD02

Darbības mehānisms

VIII faktora / fon Villebranda faktora (fVF) kompleksu veido divi proteīni (VIII faktors un fVF) ar atšķirīgām fizioloģiskajām funkcijām. Ja A hemofilijas pacientam ievada VIII faktoru, tad tas asinsritē saistās ar fVF. Aktivētais VIII faktors darbojas kā kofaktors, attiecībā uz aktivēto IX faktoru, un paātrina X faktora pārveidošanos par aktivēto X faktoru. Aktivētais X faktors pārveido protrombīnu par trombīnu. Tā ietekmē fibrinogēns pārvēršas par fibrīnu un var sekot asins recekļa veidošanās.

A hemofilija ir ar dzimumu saistīts, iedzimts asins koagulācijas traucējums, kas rodas samazināta VIII:C faktora līmeņa dēļ. Tas izraisa spēcīgu asiņošanu locītavās, muskuļos un iekšējos orgānos, kas var rasties gan spontāni, gan ķirurģiskas iejaukšanās vai nelaimes gadījumu rezultātā. Ar aizstājterapijas palīdzību tiek paaugstināts VIII faktora līmenis plazmā, kas dod iespēju uz laiku koriģēt VIII faktora nepietiekamību un, līdz ar to, arī asiņošanas tendenci.

Kovaltry nesatur fon Villebranda faktoru.

Farmakodinamiskā iedarbība

Cilvēkiem ar hemofiliju aktivētā parciālā tromboplastīna laiks (aPTT) ir pagarināts. aPTT noteikšana ir vispārpieņemta VIII faktora bioloģiskās aktivitātes noteikšana in vitro. Ārstēšana ar rFVIII normalizē aPTT līdzīgi kā tiek panākts, lietojot no plazmas izolētu VIII faktoru.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Kontrole un asiņošanas profilakse

Tika veikti divi multicentru, atklāta tipa, krusteniski, nekontrolēti, randomizēti pētījumi iepriekš ārstētiem pieaugušajiem/pusaudžiem ar smagu A hemofiliju (< 1%) un viens multicentru, atklāta tipa, nekontrolēts pētījums iepriekš ārstētiem bērniem vecumā < 12 gadiem ar smagu A hemofiliju.

Kopumā klīniskā pētījuma programmā tika iekļauti 204 pacienti, 153 pacienti vecumā ≥ 12 gadiem un 51 pacients vecumā < 12 gadiem. 140 pacienti saņēma ārstēšanu vismaz 12 mēnešus, un 55 pacientiem vidējais ārstēšanas ilgums bija 24 mēneši.

3. tabula: Patēriņš un kopējais efektivitātes līmenis (pacientiem tikai ar profilaktisku ārstēšanu)

 

Jaunāki

Vecāki

Pusaudži un pieaugušie

Kopā

 

bērni

bērni

 

12-65 gadi

 

 

 

(0 < 6 ga

(6 < 12 ga

 

 

 

 

 

di)

di)

 

 

 

 

 

 

 

1. pētīju

2. pētīju

2. pētīju

 

 

 

 

ms

ms

ms

 

 

 

 

 

2 x/nedēļ

3 x/nedēļ

 

 

 

 

 

ā

ā

 

Pētījuma

dalībnieki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējā

36 SV/kg

32 SV/kg

31 SV/kg

30 SV/kg

37 SV/kg

32 SV/kg

deva/injekcija

(21;

(22;

(21;

(21;

(30;

(21;

profilaksei, SV/kg

58 SV/kg)

50 SV/kg)

43 SV/kg)

34 SV/kg)

42 SV/kg)

58 SV/kg)

ĶM

 

 

 

 

 

 

(min, maks.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABR – visas

2,0

0,9

1,0

4,0

2,0

2,0

asiņošanas (vidēji,

(0,0; 6,0)

(0,0; 5,8)

(0,0; 5,1)

(0,0; 8,0)

(0,0; 4,9)

(0,0; 6,1)

Q1,Q3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējā

39 SV/kg

32 SV/kg

29 SV/kg

28 SV/kg

31 SV/kg

31 SV/kg

deva/injekcija

(21;72 SV

(22;

(13;

(19;

(21;

(13; 72 SV/kg)

asiņošanas

/kg)

50 SV/kg)

54 SV/kg)

39 SV/kg)

49 SV/kg)

 

ārstēšanai

 

 

 

 

 

 

(min; maks.)

 

 

 

 

 

 

Efektivitātes

92,4%

86,7%

86,3%

95,0%

97,7%

91,4%

līmenis*

 

 

 

 

 

 

ABR: annualized bleed rate (ikgadējais asiņošanas biežums) Q1 pirmā kvartīle; Q3 trešā kvartīle

ĶM: ķermeņa masa

* Efektivitātes līmenis definēts kā veiksmīgi ārstēto asiņošanu % daudzums ar =/< 2 infūzijām

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Kovaltry farmakokinētiskais (FK) profils tika novērtēts PTP (previously treated patients - iepriekš ārstētiem pacientiem) ar smagu A hemofiliju, lietojot 50 SV/kg 21 pacientam vecumā ≥ 18 gadiem, 5 pacientiem vecumā ≥ 12 gadiem un < 18 gadiem un 19 pacientiem vecumā < 12 gadiem.

Populācijas FK modelis tika izveidots, pamatojoties uz visiem pieejamajiem FVIII mērījumiem (blīva FK paraugu ņemšana un visi atjaunošanās paraugi) no 3 klīniskajiem pētījumiem, kas ļauj aprēķināt FK rādītājus par pacientiem no dažādiem pētījumiem. 4. tabulā zemāk norādīti FK rādītāji, pamatojoties uz populācijas FK modeli.

4. tabula: FK rādītāji (vidējais ģeometriskais (%CV)), pamatojoties uz hromogēno testu. *

FK rādītājs

18 gadi

12-< 18 gadi

6-< 12 gadi

0-< 6 gadi

 

N=109

N=23

N=27

N=24

T1/2 (h)

14,8 (34)

13,3 (24)

14,1 (31)

13,3 (24)

AUC (SV.h/dl)**

1 858 (38)

1 523 (27)

1 242 (35)

970 (25)

CL (dl/h/kg)

0,03 (38)

0,03 (27)

0,04 (35)

0,05 (25)

Vss (dl/kg)

0,56 (14)

0,61 (14)

0,77 (15)

0,92 (11)

* Pamatojoties uz populācijas FK aprēķiniem **AUC aprēķināts 50 SV/kg devai

Atkārtoti FK mērījumi pēc 6 līdz 12 mēnešu ilgas profilaktiskas ārstēšanas ar Kovaltry neuzrādīja nozīmīgas FK raksturojuma pārmaiņas, kas būtu saistītas ar ilgstošu ārstēšanu.

Starptautiskā pētījumā, kurā piedalījās 41 klīniskā laboratorija, Kovaltry veikstpēja FVIII:C testos tika izvērtēta un salīdzināta ar tirdzniecībā pieejamām pilna garuma rFVIII zālēm. Abām zālēm rezultāti bija konsekventi. Kovaltry FVIII:C plazmā var izmērīt ar vienas stadijas recēšanas testu, kā arī ar hromogēno testu, izmantojot laboratorijas standarta metodes.

Līdz šim ārstētiem pacientiem, lietojot Kovaltry visu reģistrēto pakāpeniskās atjaunošanās datu izvērtēšana uzrādīja vidējo pieaugumu par 2% (> 2 SV/dl) uz SV/kg ķermeņa masas. Šis rezultāts ir līdzīgs datiem, kas tika uzrādīti pētījumos, kuros lietoja no cilvēka plazmas izdalītu VIII faktoru. Ārstēšanas 6-12 mēnešu periodā netika novērotas nozīmīgas pārmaiņas.

5. tabula: III fāzes pakāpeniskās atjaunošanās rezultāti

 

Pētījuma dalībnieki

N=115

Hromogēnā testa rezultāti

2,3 (1,8; 2,6)

Vidēji; (Q1; Q3) (SV/dl / SV/kg)

 

Vienas stadijas recēšanas testa rezultāti

2,2 (1,8; 2,4)

Vidēji; (Q1; Q3) (SV/dl / SV/kg)

 

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

 

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, in vitro genotoksicitāti un īslaicīgu atkārtotu devu toksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi ilgāk par 5 dienām, pētījumi par toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un kancerogenitāti nav veikti. Šādus pētījumus neuzskata par nozīmīgiem, jo dzīvniekiem veidojas antivielas pret heterologām cilvēku olbaltumvielām. Turklāt FVIII ir endogenā olbaltumviela un tai nav zināma ietekme uz reproduktivitāti un kancerogenitāti.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Pulveris

Saharoze

Histidīns

Glicīns

Nātrija hlorīds

Kalcija hlorīds

Polisorbāts 80

Šķīdinātājs Ūdens injekcijām

6.2. Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

Šķīduma sagatavošanai un ievadīšanai nepieciešams lietot tikai pievienotos infūzijas komplektus, jo sakarā ar cilvēka rekombinantā VIII koagulācijas faktora adsorbciju uz dažu infūzijas sistēmu iekšējās virsmas, terapija var būt neefektīva.

6.3. Uzglabāšanas laiks

30 mēneši

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā pēc sagatavošanas ir pierādīta 3 stundas istabas temperatūrā.

Pēc sagatavošanas zāles no mikrobioloģiskā viedokļa jāizmanto nekavējoties.

Ja tās netiek izmantotas nekavējoties, lietotājs ir atbildīgs par uzglabāšanas laiku un apstākļiem lietošanas laikā.

Pēc sagatavošanas neatdzesēt.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu un pilnšļirci ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Vispārējā 30 mēnešu uzglabāšanas laikā ierobežotu laika periodu, kas nav ilgāks par 12 mēnešiem, zāles ārējā iepakojumā var uzglabāt līdz 25°C. Šajā gadījumā zāļu derīguma termiņš beidzas pēc

12 mēnešiem vai derīguma termiņa datumā, kas norādīts uz zāļu flakona, atkarībā no tā, kurš iestājas pirmais. Uz ārējā iepakojuma ir jāatzīmē jaunais derīguma termiņš.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5. Iepakojuma veids un saturs un īpašs aprīkojums lietošanai, ievadīšanai vai implantēšanai

Katrs Kovaltry iepakojums satur:

vienu flakonu ar pulveri (1. klases dzidra stikla 10 ml flakonu ar pelēku halogēnbutilkaučuka aizbāzni un alumīnija noslēgu)

vienu pilnšļirci ar 2,5 ml (priekš 250 SV, 500 SV and 1 000 SV) vai 5 ml (priekš 2 000 SV un 3 000 SV) šķīdinātāja (1. klases dzidra stikla cilindru ar brombutilkaučuka aizbāžņiem)

šļirces virzuli

flakona adapteri

vienu vēnas punkcijas komplektu

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Detalizēti norādījumi par sagatavošanu un ievadīšanu ir aprakstīti lietošanas instrukcijā, kas tiek pievienota Kovaltry.

Sagatavotās zāles ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

Kovaltry pulveris jāsagatavo vienīgi ar iesaiņojumā ietilpstošo šķīdinātāju (2,5 ml vai 5 ml ūdens injekcijām), sagatavošanu veicot pilnšļircē un flakona adapterī. Infūzijai zāles jāsagatavo aseptiskos apstākļos. Ja kāds iepakojuma komponents ir atvērts vai bojāts, nelietojiet šo komponentu.

Pēc sagatavošanas šķīdums ir dzidrs. Parenterāli lietojamās zāles pirms ievadīšanas vizuāli jāpārbauda, vai nav redzamas vielas daļiņas un krāsas maiņa. Nelietojiet Kovaltry, ja pamanāt redzamas vielas daļiņas vai duļķainuma pazīmes.

Pēc sagatavošanas šķīdums tiek ievilkts atpakaļ šļircē. Kovaltry jāsagatavo un jāievada ar komponentiem (flakona adapteri, pilnšļirci, venopunkcijas komplektu), kas iekļauti katrā iepakojumā.

Sagatavotās zāles pirms ievadīšanas ir jāfiltrē, lai atbrīvotu šķīdumu no iespējamām vielas daļiņām. Filtrēšanu panāk ar flakona adapteri.

Vēnu punkcijas komplektu, kas pievienots zālēm, nedrīkst izmantot asins iegūšanai, jo tas satur plūsmas filtru.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Vācija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/15/1076/002 - Kovaltry 250 IU

EU/1/15/1076/012 - Kovaltry 250 IU

EU/1/15/1076/004 - Kovaltry 500 IU

EU/1/15/1076/014 - Kovaltry 500 IU

EU/1/15/1076/006 - Kovaltry 1000 IU

EU/1/15/1076/016 - Kovaltry 1000 IU

EU/1/15/1076/008 - Kovaltry 2000 IU

EU/1/15/1076/010 - Kovaltry 3000 IU

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums:

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas