Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Krystexxa (pegloticase) – Zāļu apraksts - M04AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsKrystexxa
ATĶ kodsM04AX02
Vielapegloticase
RažotājsCrealta Pharmaceuticals Ireland Limited

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

KRYSTEXXA 8 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens flakons satur 8 mg peglotikāzes (pegloticase) (8 mg/ml koncentrāta). Stiprums norāda urikāzes daudzumu peglotikāzē, neņemot vērā pegilēšanu.

Aktīvā viela peglotikāze ir kovalents urikāzes konjugāts, ko iegūst no Escherichia coli ģenētiski modificēta celma un etilēnglikola.

Šo zāļu stiprumu nevar salīdzināt ar kādu citu tās pašas terapeitiskās grupas pegilētu vai nepegilētu olbaltumvielu.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

 

tas

3.

ZĀĻU FORMA

 

 

ē

 

 

 

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.

 

istr

 

 

ğ

Dzidrs vai viegli opalescējošs, caurspīdīgs šķīdums ar pH līmeni 7,3 ± 0,3.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

re

 

 

 

4.1Terapeitiskās indikācijas

Zāles KRYSTEXXA ir indicētas smaga , novājinavošas, hroniskas mezglainās podagras ārstēšanai pieaugušajiem pacientiem, kam, iespējam , ir arī erozīvi locītavu bojājumi un kam neizdodas

normalizēt urīnskābes līmeni serumā, l etojot maksimālu medicīniski atbilstošu ksantīna oksidāzes

inhibitoru devu, vai kam ir kontrind cēt s šīs zāles (skatīt 4.4 apakšpunktu).

Lēmums par ārstēšanu ar zālēmvairsKRYSTEXXA jāpieņem, pamatojoties uz konkrētam pacientam

veiktu riska un ieguvumu izvērtējumu (skatīt 4.4 apakšpunktu).

4.2 Devas un lietošanas veids

 

les

Ārstēšana jāsākāun jāuzrauga ārstiem-speciālistiem ar pieredzi smagas, hroniskas refraktāras podagras

diagnosticēšanā un ārstēšanā.

Z

 

Zāles jālieto veselības aprūpes iestādē, un tā ievade jāveic veselības aprūpes speciālistiem, kas ir atbilstoši apmācīti rīkoties anafilakses un reakciju pret infūziju gadījumos. Infūzijas laikā un vismaz 2 stundas pēc tās nepieciešama rūpīga uzraudzība. Jābūt pieejamām reanimācijas iekārtām. Tika novērotas arī vēlīna tipa hipersensitivitātes reakcijas.

Devas

Ieteicamā deva ir 8 mg peglotikāzes reizi divās nedēļās, ievadot intravenozas infūzijas veidā.

Pirms infūzijas pacientiem jāveic premedikācija, lai samazinātu ar infūziju saistītu reakciju risku, piemēram, iepriekšējā vakarā — antihistamīnu, un pirms infūzijas jāuzgaida aptuveni 30 minūtes, kā arī pirms katras infūzijas — paracetamols un kortikosteroīds (skatīt 4.4 apakšpunktu).

Paaugstināta jutība pret aktīvo

Pirms katras infūzijas jāuzrauga urīnskābes līmenis serumā. KRYSTEXXA nedrīkst lietot, ja divas reizes pēc kārtas ir novērots līmenis virs 6 mg/dl (360 µmol/l) (skatīt 4.4 apakšpunktu).

Pirms uzsākt ārstēšanu un it īpaši pirms urīnskābes līmeņa serumā uzraudzības, pacientiem jāpārtrauc iekšķīgi lietojamo urāta līmeni pazeminošu zāļu lietošana, kā arī zāļu KRYSTEXXA lietošanas laikā nedrīkst indicēt iekšķīgi lietojamās urīnskābes līmeni pazeminošās zāles (skatīt 4.4 apakšpunktu).

Optimālais ārstēšanas ilgums nav noteikts (skatīt 4.4 apakšpunktu). Ārstēšanas ilgumam jābūt balstītam uz reakcijas uzturēšanu (urīnskābes līmeņi serumā < 6 mg/dl) un klīnisko novērtējumu.

Pacienti ar nieru mazspēju

Pamatojoties uz līdzīgu peglotikāzes efektivitāti un drošuma profilu pacientiem ar kreatinīna klīrensa pazemināšanos zem un virs 50 ml/min, pacientiem ar nieru mazspēju devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2 apakšpunktu).

Gados vecāki pacienti

 

tas

Pediatriskā populācija

ē

65 gadus veciem un vecākiem pacientiem devas pielāgošana nav nepieciešama (sk tīt 5.2 apakšpunktu).

Lietošanas veids

istr

 

ğ

Zāles KRYSTEXXA atšķaida ar 250 ml nātrija hlorīda šķīdumu, 4,5 mg/ml (0,45 %) vai 9 mg/ml

KRYSTEXXA drošība un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

(0,9 %), un tās ievada intravenozas infūzijas šķīduma veidā, ne mazāk kā 2 stundas, ar plūsmas ātrumu

aptuveni 2 ml/minūtē.

nav

re

 

 

Norādījumus par zāļu sagatavošanu pirms ievadīš

s skatīt 6.6 apakšpunktā.

4.3Kontrindikācijas

vairsvielu v jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Glikozes-6-fosfātdehidrogenāzes (G6DP) deficīts un citi šūnu metabolisma traucējumi, par kuriem ir zināms, ka tie izraisaleshemolīzi un methemoglobinēmiju. Pirms zāļu KRYSTEXXA lietošanas visiem pacientiem, kam ir paaug tināts G6PD deficīta risks (piemēram, Āfrikas un Vidusjūras reģiona valstu izcelsmes pacientiem), jāpārbauda, vai tiem nav G6PD deficīts.

4.4 ĪpašiZbrīdinājumi un piesardzība lietošanā

Katram pacientam jāveic riska un ieguvumu izvērtējums, ņemot vērā urīnskābes samazināšanās efektu, kā arī infūzijas izraisīto reakciju, podagras saasinājuma un iespējama paaugstināta kardiālā riska novērtējums. Lai novērstu infūzijas izraisītās reakcijas, piemēram, glikokortikoīdus, jāņem vērā arī ilgtermiņa profilaktisko zāļu lietošanas risks.

Kontrolētajos zāļu pētījumos ir pieejami ierobežoti dati par ilgstošu ārstēšanos. Tas ir jāņem vērā, pieņemot lēmumu par ārstēšanas kursu, kas ir ilgāks par 6 mēnešiem.

Ar infūziju saistītas reakcijas/anafilakse

Zāles KRYSTEXXA var izraisīt nopietnas alerģiskas reakcijas, tostarp anafilaktisko šoku ar sirds apstāšanos. Īpašu uzmanību ieteicams pievērst pacientiem ar sirds un plaušu slimībām.

Pacientiem jāveic premedikācija ar antihistamīniem, kortikosteroīdiem un paracetamolu, kā arī vismaz vienu stundu pēc infūzijas pabeigšanas jāuzrauga, vai tiem nav blakusparādības, kas izraisa nopietnas hipersensitivitātes reakcijas, tostarp anafilaksi (skatīt 4.8 apakšpunktu). Ja reakcija rodas infūzijas

ievadīšanas laikā, pēc ārsta ieskatiem, infūziju var palēnināt vai pārtraukt un pēc tam atsākt ar lēnāku plūsmas ātrumu.

Lielākā daļa infūzijas izraisīto reakciju ir novērotas pēc terapeitiskās reakcijas zuduma antipeglotikāzes antivielu dēļ, t. i., ja urīnskābes līmeņa serumā vērtības ir virs 6 mg/dl (360 µmol/l). Tāpēc pirms katras infūzijas jāuzrauga urīnskābes līmenis serumā. Ja divas reizes pēc kārtas ir novērots līmenis virs 6 mg/dl, zāļu KRYSTEXXA lietošana ir jāpārtrauc.

Vienlaicīga iekšķīgas urāta līmeņa pazemināšanas terapijas lietošana var potenciāli maskēt urīnskābes līmeņa serumā paaugstināšanos, kas ir saistīta ar reakcijas zudumu, tāpēc pacientiem, kas vienlaicīgi lieto iekšķīgu urātu līmeņa pazemināšanas terapiju, var būt paaugstināts ar infūziju saistītu reakciju/anafilakses risks. Tāpēc pirms ārstēšanas uzsākšanas ir ieteicams pārtraukt iekšķīgu urāta līmeņa pazemināšanas zāļu lietošanu, kā arī zāļu KRYSTEXXA lietošanas laikā neindicēt terapiju ar iekšķīgām urātu līmeņa pazemināšanas zālēm.

Akūtas podagras lēkmes (podagras saasinājumi)

tas

Podagras saasinājums parasti tiek novērots ārstēšanas sākumā, un iespējamais ieme ls ir mobilizēts

audos izgulsnējies urāts. Lai samazinātu podagras saasināšanās risku pēc profil k es r zālēm

 

ē

KRYSTEXXA sākšanas, ieteicams lietot kolhicīnu vai steroīdus nesaturošus pre iek isuma līdzekļus

(NSAID). Šo ārstēšanu ieteicams sākt vienu nedēļu pirms zāļu KRYSTEXXA lie ošanas sākšanas un

 

 

 

istr

turpināt vismaz sešus mēnešus, ja vien tas nav medicīniski kontrindicē s vai pacientam ir nepanesība

pret zālēm.

 

ğ

Zāļu KRYSTEXXA lietošana nav jāpārtrauc podagras saasinājuma dēļ, jo tas ir jākontrolē ārstēšanas

 

 

re

 

gaitā, atbilstoši katra pacienta stāvoklim. Ilgstoši lietojot p glotikāzi, podagras saasinājumu biežums

un intensitāte samazinās.

nav

 

 

Sastrēguma sirds mazspēja

 

 

 

 

 

Oficiāli pētījumi par zāļu KRYSTEXXA lietoš nu p cientiem ar sastrēguma sirds mazspēju nav veikti, taču klīniskajos pētījumos ir norādīts, ka eliel m skaitam pacientu ar esošām sirds un

asinsvadu slimībām, kas tika ārstēti ar peglotikāzi, saasinājās sastrēguma sirds mazspēja. Pacientiem

Ja pacientiem, kas lieto zālesvairsKRYSTEXXA, rodas hemolīze un/vai methemoglobinēmija, ārstēšana ir nekavējoties un neatgriezeni ki jāpārtrauc, kā arī jāveic atbilstoši to novēršanas pasākumi.

ar sastrēguma sirds mazspēju jāievēro pie ardzība, kā arī pēc infūzijas šie pacienti ir rūpīgi jānovēro.

Hemolīze un/vai methemoglobinēm ja

Pacienti ar ķermeņa svaru virs 100 kg

optimāla, lai sasniegtu efektu. Turklāt augsts antipeglotikāzes antivielu titrs un infūzijas izraisītās reakcijas samazināja noslieci lielākajai daļai pacientu šajā svara grupā (skatīt 4.8 apakšpunktu).

Pacientiem ar ķermeņa svaru virs 100 kg tika novēroti zemāki atbildes reakcijas rādītāji, taču maza

 

les

izlases apjoma blakusfaktoru dēļ nav skaidrs, vai pacientiem ar ķermeņa svaru virs 100 kg deva ir

ā

Z

 

Atkārtota ārstēšana ar KRYSTEXXA

Ir pieejami ļoti ierobežoti dati par atkārtotu ārstēšanu pēc vairāk nekā četras nedēļas ilga terapijas pārtraukuma. Zāļu KRYSTEXXA imunogenitātes dēļ atkārtoti ārstējamiem pacientiem var būt paaugstināts infūzijas izraisīto reakciju risks, tostarp anafilakse. Tāpēc ieteicams rūpīgi uzraudzīt pacientus, kam pēc ārstēšanas pārtraukšanas tiek atkārtotas zāļu KRYSTEXXA infūzijas.

Nātrija lietošana

Viena zāļu KRYSTEXXA deva satur 4,2 mg nātrija (mazāk nekā 1 mmol) (būtībā — nesatur nātriju).

4.5Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti mijiedarbības pētījumi.

Antipeglotikāzes antivielas var saistīties ar zāļu KRYSTEXXA PEG grupu, tāpēc var pastāvēt iespēja saistīties ar citiem pegilētiem produktiem. Nav zināms, vai anti-PEG antivielu veidošanās var samazināt citu pegilēto zāļu efektivitāti.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Nav pieejami dati par zāļu lietošanu grūtniecības laikā. Žurkām veiktajos embrija/augļa pētījumos neatklāja tiešas vai netiešas nelabvēlīgas ietekmes attiecībā uz reproduktīvo toksicitāti. Vēl nepabeigto reproduktīvās toksicitātes pētījumu rezultāti nav pieejami (skatīt 5.3 apakšpunktu). Zāles KRYSTEXXA nav ieteicams lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai peglotikāze vai tās metabolīti izdalās ar cilvēka mātes pienu. Nevar izslēgt risku jaundzimušā/zīdaiņa veselībai. Tāpēc zāles KRYSTEXXA nevajadzētu lietot barošanas ar krūti laikā, ja vien sagaidāmais pozitīvais efekts mātei pārliecinoši attaisno iespējamo risku jaundzimušā/zīdaiņa veselībai.

Kontrolētos klīniskajos pētījumos v sb ežāk ziņotās nopietnās blakusparādības ir anafilakse, kuras

Fertilitāte

 

 

tas

Ietekme uz vīriešu un sieviešu fertilitāti nav izpētīta.

 

ē

 

 

 

4.7

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehāni mus

KRYSTEXXA neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļusistr

un apkalpot

 

 

 

ğ

 

mehānismus. Ja pacienti novēro ar ārstēšanu saistītus simptomus, kas ietekmē viņu spēju koncentrēties

un reaģēt (piemēram, galvassāpes vai reiboni), ieteicams nevadīt transportlīdzekli un neapkalpot

mehānismus, līdz šī iedarbība izzūd.

nav

re

 

4.8

Nevēlamās blakusparādības

 

 

Apkopojums par drošības profilu

 

 

 

vairs

 

 

rašanās biežums pacientiem, k s t ka ārstēti ar 8 mg devu reizi divās nedēļās, bija 6,5 % (8/123);

infūzijas izraisītās reakcijas, kuru r š nās biežums bija 26 %, un podagras saasinājums, kas visbiežāk tika novērots ārstēšanās pirmo 3 mēnešu laikā.

Blakusparādību saraksta tabula

3. fāzes klīniskajos pētījumos ziņoto blakusparādību (skatīt tālāk 1. tabulu) klasifikācijai izmantoti

šādi apzīmējumi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (no ≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (no ≥ 1/1000 līdz < 1/100),

Z

 

reti (no ≥ 1/10 000 līdzles< 1/1000), ļoti reti (< 1/10 ,000), nav zināms (izmantojot pieejamos datus,

nevar noteikt). Blakusparādībasā

ir sakārtotas pa sastopamības biežuma un sistēmas orgānu grupām, un

katrā šādā grupā tās ir minētas to biežuma samazināšanās secībā.

1. tabula. Blakusparādības

Sistēmas orgānu grupa

Blakusparādība

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži: hiperglikēmija

 

Retāk: hiperkaliēmija

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk: sastrēguma sirds mazspēja

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži: slikta dūša

 

Bieži: vemšana

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži: dermatīts, nātrene, nieze, ādas kairinājums, ādas

 

sausums

 

Retāk: celulīts

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Ļoti bieži: podagras saasinājums

sistēmas bojājumi

Bieži: locītavu pietūkums

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas

Nav zināms: hemolīze

traucējumi

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Ļoti bieži: Ar infūziju saistīta reakcija

ievadīšanas vietā

Bieži: anafilakse, gripai līdzīga slimība

 

 

Atsevišķu blakusparādību apraksts

tas

 

Ar infūziju saistītās reakcijas

ē

 

Ar infūziju saistītās reakcijas var rasties pēc visu infūziju uzsākšanas arī tad, ja pacientiem ir veikta

 

 

 

 

ğ

premedikācija ar iekšķīgi lietojamu antihistamīnu, intravenoza kort kosteroīdu un/vai paracetamolu,

un parasti infūzijas laikā vai 1 stundu pēc tās. Pirmā ar infūziju saistītāistrreakcija parasti sākas pēc

.

.

 

 

 

līdz 4 infūzijas.

 

nav

 

 

 

 

Visbiežāk sastopamās ar lokālo infūziju saistītās reakcijasreir šādas: eritēma, izsitumi un nieze.

Visbiežāk sastopamās ar sistēmisko infūziju s istītās re kcijas ir šādas: nātrene, aizdusa, pietvīkums,

hiperhidroze, sāpes vai diskomforts krūšu kurvī, drudzis un hipertensija.

 

 

 

vairs

 

Klīniskajos pētījumos anafilakse (rak turīga vilpjoša elpošana, sēkšana, periorālā/mēles tūska vai hemodinamiskā nestabilitāte ar vai bez z itumiem vai nātrenes) tika novērota 14 (5,1 %) no visiem 273 pacientiem, kas tika ārstēti ar zālēm KRYSTEXXA. Vienam pacientam, kas tika ārstēts ar zālēm KRYSTEXXA — 8 mg reizi četrās nedēļās, tika novērota vēlīna tipa hipersensitivitātes reakcija.

Klīniskajos pētījumos 91 % pacientu, kam tika novērota ar infūziju saistīta reakcija, antipeglotikāzes antivielu dēļ urīnskābesleslīmenis serumā bija virs 6 mg/dl (360 μmol/l).

Tika novērots, kaāar infūziju saistītās reakcijas biežāk rodas tiem pacientiem, kuru ķermeņa svars ir virs 100 kg.ZT s novēroja 54 % pacientu svara grupā no 70 līdz ≤ 100 kg, 70 % pacientu svara grupā no > 100 līdz ≤ 120 kg un 75 % pacientu svara grupā > 120 kg.

Vairākumā ar infūziju saistīto reakciju gadījumu tika palēnināts infūzijas plūsmas ātrums vai infūzija tika apturēta pirms tās atsākšanas ar lēnāku plūsmas ātrumu. Citos gadījumos bija nepieciešama atbalsta ārstēšana ar intravenozajiem šķidrumiem, papildu glikokortikoīdiem vai antihistamīniem, vai infūzijas pārtraukšana un anafilaktisko reakciju ārstēšana ar epinefrīnu.

Pēcreģistrācijas pieredzes laikā tika novērotas nopietnas anafilaktiskās reakcijas, samaņas zudums, asinsrites kolapss un sirds apstāšanās, kuru rezultātā pacients tika nogādāts slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā.

Podagras saasinājums

Neatkarīgi no tā, vai ir veikta podagras profilakse ar kolhicīnu vai NSPL, pēc ārstēšanas ar zālēm KRYSTEXXA sākšanas podagras saasinājumu biežums var palielināties, taču šo podagras saasinājumu biežums un pakāpe samazinās 3 mēnešus pēc KRYSTEXXA terapijas.

Klīniskajos pētījumos ir norādīts, ka 75 % pacientu, kas tika ārstēti ar zālēm KRYSTEXXA (8 mg reizi divās nedēļās), pirmo 3 mēšu laikā tika novēroti podagras saasinājumi, salīdzinot ar 54 % pacientu, kas tika ārstēti ar placebo. Podagras pakāpes attiecība šajās pašās grupās nākamajos

3 mēnešos ir 41 % pret 67 %, un podagras saasinājumi retāk tika novēroti tiem pacientiem, kas vienu gadu reizi divās nedēļās lietoja 8 mg peglotikāzes.

Imunogenitāte

Klīniskajos pētījumos antipeglotikāzes antivielas (IgM un IgG) veidojās 89 % pacientu, kas tika ārstēti ar zālēm KRYSTEXXA (8 mg reizi divās nedēļās), un 15 % pacientu no placebo grupas. 41 % pacientu, kas tika ārstēti ar KRYSTEXXA (8 mg reizi divās nedēļās), veidojās arī anti-PEG antivielas.

Augsts antipeglotikāzes antivielu titrs tiek pamatots ar nespēju normalizēt urīnskābes līmeni (< 6 mg/dl).

Pacientiem ar augstu antipeglotikāzes antivielu titru biežāk tika novērotas ar infūziju saistītās reakcijas: 46 % (18 no 39) pacientu, kas tika ārstēti ar zālēm KRYSTEXXA ik pēc 2 nedēļām, salīdzinājumā ar 9 % (4 no 46) to pacientu, kam ir zems antivielu titrs vai tāda vispār nav.

4.9 Pārdozēšana

 

tas

ē

istr

 

Klīniskās izstrādes laikā nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem, lie ojot zāles KRYSTEXXA.

Maksimālā klīniskajos pētījumos ievadītā viena intravenozā deva bija 12 mg. Pēcreģistrācijas

ziņojumā ir norādīta 2 flakonu (16 mg) satura ievadīšana, neradot nevēlamas ar zāļu KRYSTEXXA

ievadīšanu saistītas blakusparādības.

 

ğ

 

 

 

re

Ja rodas aizdomas par pārdozēšanu, konkrēto pacientu iet icams uzraudzīt, veicot vispārēju atbalstošu

ārstēšanu, jo nav noteikta šādam nolūkam paredzēta antidota.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

 

5.1

vairs

nav

 

Farmakodinamiskās īpašības

 

 

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretpod g s līdzekļi, citi pretpodagras līdzekļi, ATĶ kods: M04AX02

Peglotikāze ir urikāzes enzīms, kas ir konjugēts ar mPEG, ar proteīna mPEG/mol vidējo aizvietošanas pakāpi 40,8 moli (pieaugušoleshomotetramēra urikāzes proteīna mPEG/monomēra apakšvienības — 10,2 moli). Vidējā p glotikāzes molekulmasa ir aptuveni 545 kDa, no kuras aptuveni 137 kDa ir

olbaltuma daļa.

Darbības mehZnismsā

Peglotikāze katalizē urīnskābes pārvēršanu par iekšķīgu, ļoti labi ūdenī šķīstošu metabolīta alantoīnu ar oksidācijas blakusproduktiem: ūdeņraža peroksīdu un oglekļa dioksīdu. Alantoīna veidošanos novērš kā ekskrēciju caur nierēm, tādējādi pazeminot urīnskābes līmeni serumā. Tas izraisa urīnskābes līmeņa serumā un urāta mononātrija uzkrāšanās audos/locītavās koncentrāciju gradientu, kā rezultātā urāts migrē no audiem/locītavām, kas savukārt veicina pārvēršanos par alantoīnu.

Farmakodinamiskā iedarbība

Klīniskajos pētījumos tika novērots, ka pacientiem, kas tika ārstēti ar zālēm KRYSTEXXA (8 mg reizi divās nedēļās), aptuveni 24 stundas pēc pirmās peglotikāzes devas vidējie urīnskābes līmeņi plazmā (USP) samazinājās līdz 0,7 mg/dl, salīdzinot ar vidējo USP līmeni 8,2 mg/dl pacientiem, kas tika ārstēti ar placebo.

Palielinot peglotikāzes devu vai koncentrāciju, urīnskābes līmenis plazmā samazinājās. Ilgstoša urīnskābes līmeņa plazmā samazināšanās zem 6 mg/dl šķīdības koncentrācijas tika novērota ilgāk par 12 dienām, lietojot vienu 8 mg un 12 mg devu.

Klīniskā efektivitāte un drošība

Zāļu KRYSTEXXA lietošanas efektivitāte un drošība tika novērtēta divos atkārtotos III fāzes pamatpētījumos (PODAGRA 1 un PODAGRA 2), kuros tika iesaistīti 212 pieaugušie pacienti ar allopurinola terapijai nepakļāvīgu hronisku podagru.

Pacienti tika nejaušināti izvēlēti ar attiecību 2:2:1, lai ik pēc 2 vai 4 nedēļām saņemtu 8 mg zāļu vai

6 mēnešus saņemtu placebo. Vidējais sākotnējais USP bija 9,8 mg/dl. Septiņdesmit vienam procentam (71 %) pacientu tofu līmenis atbilda sākotnējiem rādītājiem. Vidējais podagras saasinājumu skaits

18 mēnešus pirms iekļaušanas šajā pētījumā uz pacientu bija 10.

Abu pētījumu primārais mērķa kritērijs bija to pacientu ar atbildes reakciju īpatsvars, kuriem vismaz 80 % laika 3. un 6. mēnesī urīnskābes līmenis plazmā (USP) bija zemāks par 0,36 mmol/l (6 mg/dl).

Kā redzams 2. tabulā, lielākajai daļai pacientu, kas tika ārstēti ar zālēm KRYSTEXXA (8 mg reizi divās nedēļās), bija atbildes reakcija, salīdzinot ar pacientiem, kas tika ārstēti ar placebo. Pētījumā iesaistītajiem pacientiem ārstēšanas kursa 6. mēneša periodā USP vērtības saglabājās < 6 mg/dl robežās. Lai arī 4 nedēļu režīma laikā tika novērota primārā mērķa kritērija efektivitāte, šis režīms tika saistīts ar biežākām infūziju izraisītām reakcijām.

2. tabula Vismaz 80 % laika 3. un 6. mēnesī urīnskābes līmenis plazmā ir < 6 mg/dl

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

Atbildes reakcijas

ē

 

 

 

 

 

kritērijiem

 

 

 

 

 

 

 

95 % ticamības

p-

Ārstēšanas grupa

 

N

 

atbilstošo pētījumā

 

 

 

intervāls1

vērtība2

 

 

 

 

iekļauto pacientu

 

 

 

 

 

 

 

skaits (%)

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

PODAGRA3 1

 

 

 

20 (47re%)

 

 

 

 

Peglotikāze 8 mg reizi divās

 

 

[32 %, 61 %]

< 0,001

nedēļās

 

 

 

 

 

 

 

 

Peglotikāze 8 mg reizi četrās

 

8 (20 %)

 

[7 %, 32 %]

0,044

nedēļās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placebo

 

 

0 (0 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

PODAGRA3 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Peglotikāze 8 mg reizi divās

 

16 (38 %)

 

[23 %, 53 %]

< 0,001

nedēļās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peglotikāze 8 mg reizi četrās

 

21 (49 %)

 

[34 %, 64 %]

< 0,001

nedēļās

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

Placebo

 

 

0 (0 %)

 

 

 

 

1 95 % ticamības interv s atbildes reakciju rādītāju atšķirībām starp peglotikāzes un placebo grupām

 

2 p-vērtība, kas iegūta,āsalīdzinotlespeglotikāzes grupu ar placebo grupu, izmantojot Fišera precīzo (Fisher Exact) testu 3PODAGRA Zpodagras rezultāti un urāta līmeņa pazemināšanas terapija

Ārstēšanas ietekme uz tofiem tika novērtēta, izmantojot standartizētu digitālo fotoattēlu un attēla analīzi, izmantojot ārstēšanas grupai anonīmi noteikto galveno lasītāju. Kā redzams 3. tabulā,

6. mēnesī pacientu procentuālā daļa, kam novēroja pilnīgu reakciju uz tofu (noteikta kā vismaz viena mērķa tofa 100 % izšķīšana, nerodoties jaunam tofam vai nesākot progresēt esošam tofam), bija

29,0 % pacientu, kas tika ārstēti ar 8 mg peglotikāzes reizi divās nedēļās, salīdzinot ar 6,9 % pacientu, kas tika ārstēti ar placebo, izņemot tos pacientus, kuru dati nebija pieejami, tādējādi uzskatot tos par pētījumam neatbilstošiem.

grupas pacientiem — attiecīgi 53,9 un 57,2 (p0,001).
un 53,4 (p0,001).

3. tabula Vispārējie dati par pilnīgu tofa izšķīšanu (pētījumu PODAGRA 1 un PODAGRA 2 apkopotā analīze)

 

8 mg peglotikāzes reizi

 

Placebo

 

 

 

divās nedēļās

 

(N = 29)

 

 

 

(N = 62)

 

 

 

 

N1

Pacientu

N1

Pacientu

p-vērtība3

Novērtējuma

 

ar CR skaits

 

ar CR

 

laika punkts

 

(%)2

 

skaits (%)2

 

13. nedēļa

10 (16,1 %)

0 (0,0 %)

p0,05

19. nedēļa

16 (25,8 %)

2 (6,9 %)

p0,05

25. nedēļa

18 (29,0 %)

2 (6,9 %)

p0,05

1 To pacientu skaits, kuru dati bija pieejami

2 To pacientu skaits, kuru dati nebija pieejami, tādējādi uzskatot tos par pētījumam neatbilstošiem

3 p-vērtība, kas iegūta, salīdzinot peglotikāzes grupu ar placebo grupu, izmantojot Fišera precīzo (Fisher Exact) testu

Pacientiem, kurus ārstēja ar peglotikāzi 8 mg reizi divās nedēļās, sākotnējo rādītāju HAQ-ĀVN punktu skaits bija 42,4 un 25. nedēļā — 27,1, salīdzinot ar placebo grupas pacientiem — attiecīgi 51,6

Pacientiem, kurus ārstēja ar peglotikāzi 8 mg reizi divās nedēļās, sākotnējoērādītasāju HAQ-DI punktu skaits bija 1,1 un 25. nedēļā — 0,84, salīdzinot ar placebo grupas pacienistriem — attiecīgi 1,2 un 1,3

(p0,001). Pacientiem, kurus ārstēja ar peglotikāzi 8 mg reizi divās nedēļā , sākotnējo sāpju rādītāju

punkti (iegūti, izmantojot vizuālo analogu skalu) bija 44,2 un 25. nedēļā — 28,4, salīdzinot ar placebo reğ Papildus citiem sekundārajiem mērķa kritērijiem, salīdzinot ar sākotnējiem rādītājiem, pietūkušu un

jutīgu locītavu skaita samazinājums tika novērots tiem pacientiem, kas tika ārstēti ar zālēm KRYSTEXXA ik pēc 2 nedēļām. Placebo grupasnavpacientiem šīs izmaiņas bija niecīgas.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu ies iegt pētījumu rezultātus KRYSTEXXA vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupāsvairsattiecībā uz ar tumorolīzes sindromu saistītas hiperurikēmijas ārstēšanu un/vai profilaksi (informāc ju par lietošanu bērniem skatīt 4.2 apakšpunktā).

5.2 Farmakokinētiskās īpašīb s

Zāles KRYSTEXXAlestika ievadītas, veicot intravenozo infūziju, kur Tmax = 2,25 h (sākumdevas diapazons: 1,92–4,25 h). P glotikāzes ilgstoša pusperioda dēļ, lietojot zāļu KRYSTEXXA 8 mg devu reizi divās nedēļās, var pastāvēt uzkrāšanās iespējamība (214 h; beigu pusperioda diapazons: 123– 444 h). Vidējā aprēķinā tā Cmax vērtība, veicot pēdējo infūziju, ir 2,17 µg/ml (diapazons: 1,25–4,77). Vidējais apgabalsZsaskaņā ar KRYSTEXXA plazmas koncentrāciju salīdzinājumā ar laika līkni līdzsvara stāvoklī (AUC0-t) ir 445 h*µg/ml (diapazons: 223–1040 h*µg/ml). Neklīniskos pētījumos pierādīts, ka peglotikāzes līmeņa samazināšanu nodrošina izvadīšana caur nierēm/urīnu. Izvade caur urīnu ir PEG daļas galvenais eliminācijas ceļš.

Populācijas farmakokinētiskajos pētījumos ir secināts, ka vecums, dzimums un svars neietekmē peglotikāzes farmakokinētiskās īpašības. Saskaņā ar sadalījuma analīzes rezultātiem antipeglotikāzes antivielu veidošanās ir saistīta ar CL un Vc palielinājumu. Klīrenss ir 0,0145 l/h ar diapazonu 0,00904– 0,0229, ja antipeglotikāzes antivielu daudzums nepieaug, un 0,0193 l/h ar diapazonu 0,00675–0,0340, ja antipeglotikāzes antivielu daudzums pieaug. Izkliedes tilpums ir 4,45 l ar diapazonu 2,62–5,89, ja antipeglotikāzes antivielu daudzums nepieaug, un 5,77 l ar diapazonu 2,77–10,6, ja antipeglotikāzes antivielu daudzums pieaug.

1. fāzes farmakokinētikā tika konstatēta devas intervāla (0,5–8 mg) proporcionalitāte, kas ir redzama Cmax vērtībās. Tomēr atšķirīgo AUC vērtību dēļ AUC proporcionalitāte netika konstatēta, kas varētu būt saistīts ar antivielu klīrensa atspoguļojumu daļai pētījumā iesaistīto pacientu.

Saskaņā ar farmakokinētikas/farmakodinamikas analīzes datiem augstākas devas tika saistītas ar zemākiem urīnskābes līmeņiem un straujāku šo līmeņu samazinājumu salīdzinājumā ar mazākām devām. Ar peglotikāzes klīrensu saistīto peglotikāzes antivielu veidošanās rezultātā tika novērota neliela urāta līmeņa samazināšanās stimulēšana. Tiem pētījumā iesaistītajiem pacientiem, kam neveidojās antipeglotikāzes antivielas, kas attīra no peglotikāzes, tika novērota ievērojama ietekme uz urāta līmeņa samazināšanās stimulēšanu. Ne ķermeņa svars, ne sākotnējais kreatīna klīrenss neietekmēja farmakodinamisko reakciju.

Īpašās populācijas

Oficiāli pētījumi, lai novērtētu nieru mazspējas ietekmi uz peglotikāzes farmakokinētiku, nav veikti. Kopā 32 % (27 no 85) pacientu, kas tika ārstēti ar zālēm KRYSTEXXA (8 mg reizi divās nedēļās), kreatīna klīrenss bija ≤ 62,5 ml/min.

Oficiāli pētījumi, lai novērtētu aknu mazspējas ietekmi uz peglotikāzes farmakokinētiku, nav veikti.

Klīniskajos pētījumos tika novērots, ka 34 % (29 no 85) pacientu, kas tika ārstēti ar zālēm

 

 

tas

KRYSTEXXA (8 mg reizi divās nedēļās), bija 65 gadus veci un vecāki, 12 % (10 no 85) — 75 gadus

veci un vecāki. Netika konstatētas vispārējas drošības vai efektivitātes atšķirīb s vecākiem vai

 

ē

jaunākiem pacientiem, tomēr nav izslēdzama dažu vecāku cilvēku lielāka ju ība. 65 g dus veciem un

vecākiem pacientiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

istr

 

 

 

Zāļu KRYSTEXXA farmakokinētika attiecībā uz bērniem un pusaudžiem nav pētīta.

5.3Preklīniskie dati par drošumu

audos tika novērotas peglotikāzi saturošas vakuolas. Tikarenovērots, ka vakuolizācijas pakāpe un skarto audu skaits ir atkarīgs gan no lietotās peglotikāzes de as, gan no iedarbības ilguma. Šo atklājumu iespējamā klīniskā nozīme pašlaik nav zināma; tomēr ne iena nevēlama blakusparādība netika saistīta ar vakuolām.

ğ Zāļu KRYSTEXXA atkārtotas devas toksicitātes pētījumos, kas tika veikti žurkām un suņiem, dažādos

nav Nav veikti neklīniski pētījumi,vairslai novērtētu mutagēno un kancerogēno potenciālu.

Grūsnu žurku pētījumos netika tklāta emb iotoksicitāte vai teratogenitāte, par 46 reizēm pārsniedzot klīnisko devu (AUC). Ietekme uz žurku tēviņu vai mātīšu auglību netika konstatēta. Prenatālās un pēcnatālās attīstības pētījumi ar žurkām, kā arī embrija/augļa attīstības pētījumi ar trušiem vēl turpinās.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

 

ā

6.1

Z

Palīgvielu sarakstsles

Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts Nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts Nātrija hlorīds

Ūdens injekcijām

6.2Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt ar citām zālēm, izņemot 6.6 apakšpunktā minētās.

6.3Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

Zāļu KRYSTEXXA, kas atšķaidītas ar 250 ml nātrija hlorīda 4,5 mg/ml (0,45 %) vai 9 mg/ml (0,9 %), ķīmiskā un fizikālā stabilitāte tika novērota 4 stundas temperatūrā 2 °C–8 °C un istabas temperatūrā

(20 °C–25 °C), ja šķīdums ir sagatavots saskaņā ar 6.6 apakšpunktā sniegtajiem norādījumiem. No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizlieto nekavējoties. Ja atšķaidītais šķīdums netiek nekavējoties izlietots, to var uzglabāt ledusskapī (2 °C–8 °C). Šķīdums jāizlieto 4 stundu laikā pēc atšķaidīšanas (skatīt 6.6 apakšpunktu).

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 °C–8 °C). Nesasaldēt. Nekratīt.

Flakonu uzglabāt ārējā kartona iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3 apakšpunktā.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

2 ml flakons (I klases stikls), kas satur 1 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai, noslēgts ar aizbāzni (ar teflonu pārklāta brombutila gumija) un alumīnija aizvākojumu ar noņemamu polipropilēna vāciņu.

Iepakojumā: 1 flakons

tas

 

 

ē

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

pirms zāļu KRYSTEXXA atšķaidīšanas un ievadīšanas ğflakons ir vizuāli jāpārbauda, vai tajā nav sīkas daļiņas vai krāsas izmaiņas. Ievadīt drīkst tikai dzidru vai viegli opalescējošu, caurspīdīgu šķīdumu, kurā nav redzamas nogulsnes;

infūziju šķīduma pagatavošanas laikā ir jāizmanto atbilstošas aseptiskās metodes. Flakonu nedrīkst kratīt;istr

1 ml zāļu KRYSTEXXA no flakona jāatvelk r sterilu šļirci;

1 ml zāļu KRYSTEXXA jāievada vie ā 250 ml nātrija hlorīda 4,5 mg/ml (0,45 %) maisiņā vai 9 mg/ml (0,9 %) šķīduma maisiņā injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai;

infūzijas maisiņš ar atšķaidīto zāļu KRYSTEXXA šķīdumu vairākas reizes uzmanīginav

jāpavirpina, lai šķīdumu s m sītu. Infūzijas maisiņu ar atšķaidīto zāļu KRYSTEXXA šķīdumu nedrīkst kratīt;

pirms ievadīšanas atšķaidītajam zāļu KRYSTEXXA šķīdumam jāļauj sasilt līdz istabas

temperatūrai. Zāļu KRYSTEXXA flakonu vai šķīdumu intravenozai infūzijai nekādā gadījumā nedrīkst uzsildīt māk līgi (piemēram, karstā ūdenī, mikroviļņu krāsnī utt.).vairs

Neizlietotās z les vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši

vietējām prasībām.

 

les

 

ā

 

Z

 

 

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited

Commercial House, Millbank Business Park, Lower Lucan Road, Lucan, Co. Dublin Īrija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS

NUMURS(-I)

EU/1/12/810/001

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 08/01/2013

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas