Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kuvan (sapropterin dihydrochloride) – Marķējuma teksts - A16AX07

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsKuvan
ATĶ kodsA16AX07
Vielasapropterin dihydrochloride
RažotājsBioMarin International Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

KASTĪTE UN PUDELES UZLĪME

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Kuvan 100 mg šķīdināmās tabletes.

Sapropterin dihydrochloride.

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra šķīdināmā tablete satur 100 mg sapropterīna dihidrohlorīda (atbilst 77 mg sapropterīna).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 šķīdināmās tabletes

120 šķīdināmās tabletes

240 šķīdināmās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai pēc izšķīdināšanas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Katrā Kuvan pudelē atrodas neliela plastmasas caurulīte ar mitrumu uzsūcošu vielu (silīcija dioksīda gelu). Nenorijiet caurulīti vai tās saturu.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM,

JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BioMarin International Limited Shanbally, Ringaskiddy County Cork

Īrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/08/481/001

EU/1/08/481/002

EU/1/08/481/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

kuvan

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas