Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lantus (insulin glargine) – Marķējuma teksts - A10AE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLantus
ATĶ kodsA10AE04
Vielainsulin glargine
Ražotājssanofi-aventis Deutschland GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA (5 ml flakons)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Lantus 100 vienības/ml šķīdums injekcijām flakonā insulinum glarginum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības (3,64 mg) glargīna insulīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka hlorīds, meta-krezols, glicerīns, sālsskābe un nātrija hidroksīds (pH korekcijai) un ūdens injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 flakons pa 5 ml.

2 flakoni pa 5 ml.

5 flakoni pa 5 ml.

10 flakoni pa 5 ml.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Ievadiet tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti flakoni:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt un nenovietot pie saldētavas nodalījuma vai aukstuma elementa.

Iesāktu flakonu var uzglabāt maksimāli 4 nedēļas temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

EU/1/00/134/001

1 flakons pa 5 ml

 

 

 

EU/1/00/134/002

2 flakoni pa 5 ml

 

 

 

 

EU/1/00/134/003

5 flakoni pa 5 ml

 

 

 

EU/1/00/134/004

10 flakoni pa 5 ml

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

 

 

 

 

 

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Lantus

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (5 ml flakons)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lantus 100 vienības/ml šķīdums injekcijām insulinum glarginum

2.LIETOŠANAS VEIDS

s.c. 3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pirmās lietošanas reizes datums:…………..

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

6.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA (10 ml flakons)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Lantus 100 vienības/ml šķīdums injekcijām flakonā insulinum glarginum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības (3,64 mg) glargīna insulīna

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka hlorīds, meta-krezols, glicerīns, sālsskābe un nātrija hidroksīds (pH korekcijai), polisorbāts 20, ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 flakons pa 10 ml.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Ievadiet tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti flakoni:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt un nenovietot pie saldētavas nodalījuma vai aukstuma elementa.

Iesāktu flakonu var uzglabāt maksimāli 4 nedēļas temperatūrā līdz 30 C.

Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/134/012

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Lantus

19.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

20.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE (10 ml flakons)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lantus 100 vienības/ml šķīdums injekcijām insulinum glarginum

2. LIETOŠANAS VEIDS

s.c. 3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pirmās lietošanas reizes datums:……………….

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA (kārtridžs)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Lantus 100 vienības/ml šķīdums injekcijām kārtridžā insulinum glarginum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības (3,64 mg) glargīna insulīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka hlorīds, meta-krezols, glicerīns, sālsskābe, nātrija hidroksīds (pH korekcijai) un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 1 kārtridžs pa 3 ml. 3 kārtridži pa 3 ml. 4 kārtridži pa 3 ml. 5 kārtridži pa 3 ml. 6 kārtridži pa 3 ml. 8 kārtridži pa 3 ml. 9 kārtridži pa 3 ml.

10 kārtridži pa 3 ml.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lantus kārtridžus lieto tikai kopā ar šiem pildspalvveida injektoriem: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen,

Autopen 24, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Visi šie pildspalvveida injektori var nebūt pieejami Jūsu valstī.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Ievadiet tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Ja insulīna pildspalvveida injektors ir bojāts vai nedarbojas pareizi (sakarā ar mehānisku defektu), tas ir jāizmet un jālieto jauns insulīna pildspalvveida injektors.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti kārtridži:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt un nenovietot pie saldētavas nodalījuma vai aukstuma elementa. Uzglabāt kārtridžu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Iesāktu kārtridžu var uzglabāt maksimāli 4 nedēļas temperatūrā līdz 30 C. Pildspalvveida injektoru ar kārtridžu ledusskapī uzglabāt nedrīkst.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/134/013

1 kārtridžs pa 3 ml

 

EU/1/00/134/014

3 kārtridži pa 3 ml

 

EU/1/00/134/005

4 kārtridži pa 3 ml

 

EU/1/00/134/006

5 kārtridži pa 3 ml

 

EU/1/00/134/015

6 kārtridži pa 3 ml

 

EU/1/00/134/016

8 kārtridži pa 3 ml

 

EU/1/00/134/017

9 kārtridži pa 3 ml

 

EU/1/00/134/007

10 kārtridži pa 3 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Lantus

21.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

22.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE (kārtridžs)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lantus 100 vienības/ml šķīdums injekcijām insulinum glarginum

2. LIETOŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai. Saīsinājums reģistrēts izmantošanai uz vairākvalodu iepakojumiem. Lieto ar noteiktiem pildspalvveida injektoriem: skatīt instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM VAI PLĀKSNĪTĒM

TEKSTS UZ ALUMĪNIJA FOLIJAS, AR KO TIEK NOSLĒGTS CAURSPĪDĪGAIS PLASTMASAS PALIKTNĪTIS AR KĀRTRIDŽU

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

4. SĒRIJAS NUMURS

5.CITA

Pēc jauna kārtridža ievietošanas:

Pirms ievadīt pirmo devu Jums jāpārliecinās, ka pildspalvveida injektors darbojas pareizi. Sīkāka informācija atrodama pildspalvveida injektora lietošanas instrukcijā.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA (Pildspalvveida pilnšļirce SoloStar)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Lantus SoloStar 100 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē insulinum glarginum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības (3,64 mg) glargīna insulīna

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka hlorīds, meta-krezols, glicerīns, sālsskābe, nātrija hidroksīds (pH korekcijai) un ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 pildspalvveida injektors pa 3 ml

3 pildspalvveida injektori pa 3 ml

4 pildspalvveida injektori pa 3 ml

5 pildspalvveida injektori pa 3 ml

6 pildspalvveida injektori pa 3 ml

8 pildspalvveida injektori pa 3 ml

9 pildspalvveida injektori pa 3 ml

10 pildspalvveida injektori pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai

Atvērt šeit

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Ievadiet tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Izmantojiet tikai lietošanai ar SoloStar apstiprinātas adatas.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nelietotas pildspalvveida pilnšļirces:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt un nenovietot pie saldētavas nodalījuma vai aukstuma elementa. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Iesākta pildspalvveida pilnšļirce:

Iesāktu pildspalvveida pilnšļirci var uzglabāt maksimāli 4 nedēļas temperatūrā līdz 30 C. Neatdzesēt. Sargāt pilnšļirci no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/134/030

1 pildspalvveida injektors pa 3 ml

 

EU/1/00/134/031

3 pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/134/032

4 pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/134/033

5 pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/134/034

6 pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/134/035

8 pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/134/036

9 pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/134/037

10 pildspalvveida injektori pa 3 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Lantus SoloStar

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES ETIĶETE (Pildspalvveida pilnšļirce SoloStar)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lantus SoloStar 100 vienības/ml šķīdums injekcijām insulinum glarginum

Subkutānai lietošanai. Saīsinājums reģistrēts izmantošanai uz vairākvalodu iepakojumiem.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas