Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Laventair (umeclidinium bromide / vilanterol) – Marķējuma teksts - R03AL03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLaventair
ATĶ kodsR03AL03
Vielaumeclidinium bromide / vilanterol
RažotājsGlaxo Group Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KARTONA KASTĪTE (TIKAI ATSEVIŠĶAJIEM UN VAIRĀKU KASTĪŠU

IEPAKOJUMIEM)

55 mikrogrami/22 mikrogrami

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

LAVENTAIR 55 mikrogrami/ 22 mikrogrami inhalācijas pulveris, dalīts umeclidinium/vilanterolum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra izdalītā deva satur 55 mikrogramus umeklidīnija (kas līdzvērtīgs 65 mikrogramiem umeklidīnija bromīda) un 22 mikrogramus vilanterola (trifenatāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Sastāvā ir arī laktoze un magnija stearāts.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris, dalīts. ELLIPTA 1 inhalators, 7 devas

1 inhalators, 30 devas

Vairāku kastīšu iepakojums: 90 devas (3 inhalatori pa 30 devām) - 3 x 30 devas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Inhalācijām, vienreiz dienā

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Uzglabāšanas laiks pēc lietošanas uzsākšanas: 6 nedēļas.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Lielbritānija. Glaxo Group Ltd logo

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/899/001 1 inhalators, 7 devas EU/1/14/899/002 1 inhalators, 30 devas

EU/1/14/899/003 Vairāku kastīšu iepakojums: 90 devas (3 inhalatori pa 30 devām)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

laventair ellipta

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

TIEŠĀ IEPAKOJUMA KARTONA KASTĪTE (BEZ BLUE BOX — TIKAI VAIRĀKU KASTĪŠU

IEPAKOJUMS)

55 mikrogrami/22 mikrogrami

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

LAVENTAIR 55 mikrogrami/ 22 mikrogrami inhalācijas pulveris, dalīts umeclidinium/vilanterolum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra izdalītā deva satur 55 mikrogramus umeklidīnija (kas līdzvērtīgs 65 mikrogramiem umeklidīnija bromīda) un 22 mikrogramus vilanterola (trifenatāta veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Sastāvā ir arī laktoze un magnija stearāts.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 inhalators, 30 devas ELLIPTA

Daļa no vairāku kastīšu iepakojuma, nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Inhalācijām, vienreiz dienā

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Uzglabāšanas laiks pēc lietošanas uzsākšanas: 6 nedēļas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Lielbritānija. Glaxo Group Ltd logo

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/899/003

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

laventair ellipta

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES FOLIJAS LAMINĀTA FUTLĀRA VĀCIŅŠ

55 mikrogrami/22 mikrogrami

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

LAVENTAIR 55/22 µg inhalācijas pulveris umeclidinium/vilanterolum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Glaxo Group Ltd logo

Glaxo Group Limited

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Atvērt tikai tad, kad pacients ir sagatavojies inhalācijai. Uzglabāšanas laiks pēc lietošanas uzsākšanas: 6 nedēļas.

7 devas

30 devas ELLIPTA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

INHALATORA ETIĶETE

55 mikrogrami/22 mikrogrami

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

LAVENTAIR 55/22 µg inhalācijas pulveris umeclidinium/vilanterolum

Inhalācijām

2.LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

7 devas

30 devas

6.CITA

Uzglabāšanas laiks pēc lietošanas uzsākšanas: 6 nedēļas.

Izmest līdz:

ELLIPTA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas