Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leflunomide medac (leflunomide) – Marķējuma teksts - L04AA13

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLeflunomide medac
ATĶ kodsL04AA13
Vielaleflunomide
Ražotājsmedac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/PUDELE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Leflunomide medac 10 mg apvalkotās tabletes

Leflunomide medac 15 mg apvalkotās tabletes

Leflunomide medac 20 mg apvalkotās tabletes

leflunomidum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg leflunomīda.

Katra apvalkotā tablete satur 15 mg leflunomīda.

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg leflunomīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Šīs zāles satur laktozi un sojas lecitīnu (sīkāka informācija lietošanas instrukcijā).

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

apvalkotā tablete

<Leflunomide medac 10 mg:> 30 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

<Leflunomide medac 15 mg:> 30 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

90 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

<Leflunomide medac 20 mg:> 15 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/10/637/001 (10 mg, 30 tabletes)

EU/1/10/637/002 (10 mg, 60 tabletes)

EU/1/10/637/004 (10 mg, 100 tabletes)

EU/1/10/637/005 (20 mg, 15 tabletes)

EU/1/10/637/006 (20 mg, 30 tabletes)

EU/1/10/637/007 (20 mg, 60 tabletes)

EU/1/10/637/009 (20 mg, 100 tabletes)

EU/1/10/637/010 (15 mg, 30 tabletes)

EU/1/10/637/011 (15 mg, 60 tabletes)

EU/1/10/637/012 (15 mg, 90 tabletes)

EU/1/10/637/013 (15 mg, 100 tabletes)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Leflunomide medac 10 mg

Leflunomide medac 15 mg

Leflunomide medac 20 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELES IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Leflunomide medac 10 mg apvalkotās tabletes

Leflunomide medac 15 mg apvalkotās tabletes

Leflunomide medac 20 mg apvalkotās tabletes

leflunomidum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg leflunomīda.

Katra apvalkotā tablete satur 15 mg leflunomīda.

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg leflunomīda.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Šīs zāles satur laktozi un sojas lecitīnu (sīkāka informācija lietošanas instrukcijā).

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

apvalkotā tablete

<Leflunomide medac 10 mg:> 30 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

<Leflunomide medac 15 mg:> 30 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

90 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

<Leflunomide medac 20 mg:> 15 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/10/637/001 (10 mg, 30 tabletes)

EU/1/10/637/002 (10 mg, 60 tabletes)

EU/1/10/637/004 (10 mg, 100 tabletes)

EU/1/10/637/005 (20 mg, 15 tabletes)

EU/1/10/637/006 (20 mg, 30 tabletes)

EU/1/10/637/007 (20 mg, 60 tabletes)

EU/1/10/637/009 (20 mg, 100 tabletes)

EU/1/10/637/010 (15 mg, 30 tabletes)

EU/1/10/637/011 (15 mg, 60 tabletes)

EU/1/10/637/012 (15 mg, 90 tabletes)

EU/1/10/637/013 (15 mg, 100 tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas