Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LeukoScan (sulesomab) – Marķējuma teksts - V04D

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLeukoScan
ATĶ kodsV04D
Vielasulesomab
RažotājsImmunomedics GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

KONTEINERA IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

LeukoScan 0,31 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai. sulesomab

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens flakons satur 0,31 mg sulesomaba.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Katrs flakons satur alvas hlorīdu, nātrija hlorīdu, nātrija-kālija tartrātu, nātrija acetātu, saharozi, slāpekli.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

0,31 mg sulesomaba

Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Diagnostiskai lietošanai.

Pēc sajaukšanas ar Tc, galīgais preparāts ir jāiznīcina kā radioaktīvie atkritumi atbilstoši vietējām prasībām.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP MM/GGGG

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2ºC - 8ºC). Nesasaldēt.

Pagatavots un radioaktīvi iezīmēts materiāls – uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC. Neatdzesēt un nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc lietošanas konteiners jāiznīcina kā radioaktīvie atkritumi.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Immunomedics GmbH

Paul-Ehrlich-Str. 22

63322 Rödermark

Vācija

Tālrunis: +49-6074-2153-600

Fakss: +49-6074-2153-619 E-pasts: europe@immunomedics.de

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/032/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

< Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.>

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<Nav piemērojams.>

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

< Nav piemērojams.>

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

FLAKONA MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

LeukoScan 0,31 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

0,31 mg liofilizēts sulesomabs, alvas hlorīds un stabilizatori. Intravenozai lietošanai.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz MM/GGGG

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Satur 0,31 mg liofilizēta sulesomaba, alvas hlorīdu un stabilizatorus.

6.CITA

Atšķaidīt ar sterilu, apirogēnu 99mTc Na pertehnetātu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas