Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Hospira (levetiracetam) – Marķējuma teksts - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLevetiracetam Hospira
ATĶ kodsN03AX14
Vielalevetiracetam
RažotājsHospira UK Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kārbiņa ar 10 vai 25 flakoniem

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Levetiracetam Hospira 100 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Levetiracetam

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens flakons satur 500 mg/5 ml levetiracetāma.

Katrs ml satur 100 mg levetiracetāma.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Citas sastāvdaļas ir nātrija acetāta trihidrāts, ledus etiķskābe, nātrija hlorīds, ūdens injekcijām. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

500 mg/5 ml

10 flakoni

25 flakoni

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Pirms lietošanas atšķaidīt.

Intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izlietot uzreiz pēc atšķaidīšanas

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/889/001

EU/1/13/889/002

13.SĒRIJAS NUMURS<, DĀVINĀJUMA UN ZĀĻU KODS>

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 5 ml flakons

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Levetiracetam Hospira 100 mg/ml sterils koncentrāts Levetiracetam

i.v. Intravenozai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Izlietot uzreiz pēc atšķaidīšanas

4.SĒRIJAS NUMURS<, DĀVINĀJUMA UN ZĀĻU KODS>

LOT

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

500 mg/5 ml

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas