Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lonquex (lipegfilgrastim) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - L03AA14

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLonquex
ATĶ kodsL03AA14
Vielalipegfilgrastim
RažotājsSicor Biotech UAB

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJI, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese

Teva Biotech GmbH

Dornierstraße 10

D-89079 Ulm

Vācija

Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Teva Biotech GmbH

Dornierstraße 10

D-89079 Ulm

Vācija

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

NL-2031 GA Haarlem

Nīderlande

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Polija

Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.

B.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).

C.CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums

Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU

Riska pārvaldības plāns (RPP)

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP.

Atjaunināts RPP jāiesniedz:

pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma;

ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.

Saistības veikt pēcreģistrācijas pasākumus

Reģistrācijas apliecības īpašniekam noteiktā laika periodā jāveic turpmāk norādītie pasākumi.

Apraksts

Izpildes

 

termiņš

Pēcreģistrācijas drošuma pētījums, lai sīkāk izpētītu slimības progresēšanas un

31/12/2017

mirstības riskus, kas saistīti ar Lonquex lietošanu pacientiem ar ļaundabīgiem

 

audzējiem, kurus ārstē ar citotoksisku ķīmijterapiju. Jānosaka risks attiecībā uz

 

atzītām salīdzināmām zālēm un placebo un objektīvi jānovērtē slimības

 

progresēšana. Lai novērtētu augšminētos riskus, jāizvēlas pienācīgi jutīgs klīniskais

 

modelis. Jāiesniedz pētījuma galīgais ziņojums.

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas