Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lonquex (lipegfilgrastim) – Marķējuma teksts - L03AA14

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLonquex
ATĶ kodsL03AA14
Vielalipegfilgrastim
RažotājsSicor Biotech UAB

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Lonquex 6 mg šķīdums injekcijai pilnšļircē

Lipegfilgrastims (Lipegfilgrastim)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katras pilnšļirces 0,6 ml šķīduma satur 6 mg lipegfilgrastima. Katrs šķīduma ml satur 10 mg lipegfilgrastima.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: ledus etiķskābe, nātrija hidroksīds, sorbīts (E420), polisorbāts 20 un ūdens injekcijām. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijai

1pilnšļirce

1pilnšļirce ar drošuma ierīci

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai vienreizējai lietošanai.

Izvairieties no enerģiskas kratīšanas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai

Tikai pilnšļircei ar drošuma ierīci:

Svarīgi: pirms šļirces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

UAB "Sicor Biotech"

Molėtų pl. 5

LT-08409 Vilnius

Lietuva

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/856/001 1 pilnšļirce ar drošuma ierīci

EU/1/13/856/002 1 pilnšļirce

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Lonquex 6 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lonquex 6 mg injekcija

Lipegfilgrastims (Lipegfilgrastim)

s.c.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,6 ml

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas