Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – Zāļu apraksts - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLumigan
ATĶ kodsS01EE03
Vielabimatoprost
RažotājsAllergan Pharmaceuticals Ireland

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

LUMIGAN 0,1 mg/ml acu pilieni, šķīdums

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens mililitrs šķīduma satur 0,1 mg bimatoprosta

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Viens mililitrs šķīduma satur 0,2 mg benzalkonija hlorīda.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Acu pilieni, šķīdums.

Bezkrāsains šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Paaugstināta acs iekšējā spiediena samazināšana hroniskas atvērtā kakta glaukomas gadījumā un okulāras hipertensijas gadījumā pieaugušajiem (kā monoterapiju vai papildinājumu beta blokatoru terapijai).

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā deva ir viens piliens dienā slimajā acī (acīs), lietojot vakarā. Nav vēlams pārsniegt noteikto devu (reizi dienā), jo biežāka lietošana var pasliktināt acs iekšējā spiediena samazināšanas efektu.

Pediatriskā populācija:

LUMIGAN drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta.

Pacienti ar aknu vai nieru darbības traucējumiem

LUMIGAN iedarbība nav pētīta pacientiem, kam ir nieru darbības traucējumi vai vidēji līdz smagi aknu darbības traucējumi, tādēļ šādos gadījumos jāievēro piesardzība. Ja pacienta slimības vēsturē ir viegli aknu darbības traucējumi vai arī sākotnēji konstatēts anomāls alanīnaminotransferāzes (ALT), aspartāta aminotransferāzes (AST) un/vai bilirubīna līmenis, bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilienu šķīduma lietošana aknu funkcijas neietekmē negatīvi, ja lietošanas ilgums nepārsniedz 24 mēnešus.

Lietošanas veids

Ja tiek lietots vairāk nekā viens topiskais oftalmoloģiskais līdzeklis, starp to lietošanas reizēm jānogaida vismaz 5 minūtes.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

LUMIGAN 0,1 mg/ml ir kontrindicēts pacientiem, kuriem ir bijušas aizdomas par iepriekšēju nelabvēlīgu reakciju uz benzalkonija hlorīdu, kas izraisījusi ārstēšanas pārtraukšanu.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Acis

Pirms tiek uzsākta ārstēšana, pacienti jāinformē, ka ir iespējama skropstu augšana, acs varavīksnenes pigmentācijas pastiprināšanās, acu plakstiņu āda var kļūt tumša, šīs parādības novērotas ārstēšanās ar LUMIGAN laikā, un dažas no šīm pārmaiņām var būt pastāvīgas un var izraisīt atšķirības izskatā, ja tiek ārstēta tikai viena acs. Pastiprināta varavīksnenes pigmentācija, iespējams, būs pastāvīga. Pigmentācijas izmaiņas drīzāk izraisa palielināta melanīna koncentrācija melanocītos, nevis melanocītu skaita palielināšanās. Ilgstošas pastiprinātas varavīksnenes pigmentācijas sekas nav zināmas. Varavīksnenes krāsas izmaiņas, oftalmoloģiski lietojot bimatoprostu, var nebūt pamanāmas vairākus mēnešus vai pat gadus. Brūnā pigmentācija ap zīlīti parasti izplatās koncentriski, uz varavīksnenes ārpusi, un varavīksnene vai tās daļas kļūst brūnākas. Ārstēšana neietekmē ne varavīksnenes nēvusus, ne vasarraibumus. Pēc 12 mēnešu ilgas ārstēšanas ar bimatoprosta 0,1 mg/ml acu pilieniem, šķīdumu, varavīksnenes hiperpigmentācijas biežums bija 0,5%. Pēc 12 mēnešu ilgas ārstēšanas ar bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilieniem, šķīdumu, šīs parādības biežums bija 1,5 %, un tas nebija palielinājies pēc 3 gadu ilgas ārstēšanas (skatīt 4.8. apakšpunkta 2. tabulu). Ir ziņots par atgriezenisku periorbitālu audu pigmentāciju dažiem pacientiem.

Cistiska makulas tūska ir novērota retāk (no ≥1/1000 līdz <1/100) gadījumos pēc ārstēšanās ar bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilieniem, šķīdumu. Tādēļ, lietojot LUMIGAN, jāievēro piesardzība, ja pacientam ir zināmi makulas tūskas riska faktori (piem., afakijas pacienti, pseidofakijas pacienti ar plīsumu mugurējā lēcas kapsulā).

Ir saņemti daži spontāni ziņojumi par iepriekšēja radzenes infiltrāta reaktivāciju vai acu infekciju, ārstēšanā izmantojot bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilienus, šķīdumu. LUMIGAN ir uzmanīgi jālieto pacientiem, kuriem ir bijušas nozīmīgas acu vīrusu infekcijas (piemēram, Herpes simplex) vai uveīts/varavīksnenes iekaisums.

LUMIGAN lietošanas ietekme nav pētīta pacientiem ar iekaisīgām acu slimībām, neovaskulāru, iekaisīgu, slēgta kakta glaukomu, iedzimtu glaukomu vai šaurā leņķa glaukomu.

Āda

Vietās, kurās LUMIGAN šķīdums atkārtoti nonāk saskarē ar ādu, ir iespējama matu augšana. Tāpēc ir ļoti svarīgi LUMIGAN lietot, kā norādīts, un neļaut tam notecēt uz vaiga vai citām ādas zonām.

Elpošana

LUMIGAN lietošanas ietekme nav pētīta pacientiem ar elpošanas funkciju traucējumiem. Lai gan pieejamā informācija par pacientiem, kam slimības vēsturē ir astma vai HOPS, ir ierobežota, ir saņemti ziņojumi par astmas paasināšanos, aizdusu un HOPS, bet pēcreģistrācijas pieredzē ziņots par astmu. Šo simptomu sastopamības biežums nav zināms. Pacientu ar HOPS, astmu vai citu slimību izraisītiem elpošanas funkciju traucējumiem ārstēšanā jāievēro piesardzība.

Sirds un asinsvadu sistēma

LUMIGAN lietošanas ietekme nav pētīta pacientiem ar sirds blokādi, kas smagāka par nekontrolētas, ar asinīm pieplūdušas sirds mazspējas pirmo pakāpi. Ierobežotā skaitā ir spontāni ziņojumi par bradikardiju vai hipotoniju pēc ārstēšanās ar bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilienu šķīdumu. LUMIGAN piesardzīgi jāizmanto pacientiem, kuriem ir nosliece uz lēnu sirdsdarbību vai zemu asinsspiedienu.

Cita informācija

Pētījumos par 0,3 mg/ml bimatoprosta lietošanu pacientiem ar glaukomu vai acu hipertensiju ir pierādīts, ka, zāles ievadot acī biežāk par vienu devu dienā, var vājināties acs iekšējā spiediena

mazināšanās efekts (skatīt 4.5. apakšpunktu). Pacientus, kas LUMIGAN lieto kopā ar citiem prostaglandīnu analogiem, ir jānovēro, lai kontrolētu acs iekšējā spiediena izmaiņas.

LUMIGAN 0,1 mg/ml satur konservantu benzalkonija hlorīdu (200 ppm), kuru var absorbēt mīkstās kontaktlēcas. Benzalkonija hlorīda klātbūtne var izraisīt acu iekaisumu un mīksto kontaktlēcu krāsas maiņu. Pirms instilācijas lēcas ir jāizņem, tās var ievietot acī 15 minūtes pēc tam.

Ir ziņojumi par to, ka benzalkonija hlorīds, kuru parasti izmanto kā konservantu oftalmiskos produktos, ir izraisījis punktveida keratopātiju un/vai toksisko čūlaino keratopātiju. Tā kā LUMIGAN 0,1 mg/ml satur 200 ppm benzalkonija hlorīdu (četras reizes lielāka koncentrācija nekā bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilieniem), biežas vai ilgstošas šī medikamenta lietošanas gadījumā jānovēro pacienti ar sausas acs sindromu vai bojātu radzeni, vai pacienti, kuri lieto vairākus BAK saturošus acu pilienus.

Ir saņemti ziņojumi par bakteriālu keratītu, kas tiek saistīts ar lokāli lietojamu oftalmoloģisko līdzekļu daudzdevu konteineriem Šos konteinerus netīši piesārņoja pacienti, kam vairumā gadījumu bija acu blakusslimība. Bakteriāla keratīta attīstības risks ir lielāks pacientiem ar acs epitēlija virsmas plīsumu.

Lai izvairītos no acs bojājuma un šķīduma piesārņošanas, pacientiem jānorāda, ka devu konteineram nedrīkst ļaut pieskarties acīm vai apkārtējām struktūrām.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti mijiedarbības pētījumi.

Nav sagaidāma nekāda mijiedarbība cilvēkiem, jo bimatoprosta sistēmiskā koncentrācija pēc okulārās devas ar bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilienu šķīdumu ir ļoti zema (mazāk par 0,2 ng/ml). Bimatoprosts biotransformējas ar daudzu enzīmu un ciklu palīdzību, un pirmsklīniskajos pētījumos netika novērota ietekme uz aknu enzīmiem, kas metabolizē zāles.

Klīniskajos pētījumos bimatoprosts 0,3 mg/ml, acu pilieni, šķīdums tika lietots vienlaicīgi ar daudziem citiem oftalmoloģiskajiem beta blokatoru tipa medikamentiem, netika konstatēta mijiedarbība.

Netika izvērtēta LUMIGAN un citu pretglaukomas līdzekļu, izņemot topiskos beta blokatorus, vienlaicīga lietošana papildinošas glaukomas ārstēšanas laikā.

Prostaglandīnu analogu (piem., LUMIGAN) acs iekšējo spiedienu pazeminošais efekts pacientiem ar glaukomu vai paaugstinātu acs iekšējo spiedienu var pavājināties, ja tos lieto kopā ar citiem prostaglandīnu analogiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav atbilstošu datu par bimatoprosta lietošanas iedarbību grūtniecēm. Pētījumos ar dzīvniekiem lielu devu gadījumā mātēm tika novērots reproduktīvais toksiskums (skatīt 5.3. apakšpunktu).

LUMIGAN nav vēlams lietot grūtniecības laikā, ja nav absolūtas nepieciešamības.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai bimatoprosts izdalās ar cilvēka pienu. Pētījumos ar dzīvniekiem ir atklāta bimaprosta ekskrēcija pienā. Lēmums pārtraukt zīdīšanu vai pārtraukt terapiju ar LUMIGAN jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Datu par bimatoprosta ietekmi uz cilvēka fertilitāti nav.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

LUMIGAN nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tāpat kā lietojot jebkurus okulārus medikamentus, ja pēc iepilināšanas rodas pārejoša redzes miglošanās, pacientam jānogaida, pirms tā pāriet, lai vadītu transportlīdzekli vai apkalpotu mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

12 mēnešu III fāzes klīnisko pētījumu laikā aptuveni 38 % pacientu, kas tika ārstēti ar

LUMIGAN 0,1 mg/ml acu pilieniem, šķīdumu, tika novērotas nevēlamās blakusparādības. Visbiežāk ziņotā nevēlamā blakusparādība bija konjunktīvas hiperēmija (visbiežāk viegla līdz mērena un neiekaisīgas dabas), kas radās 29 % pacientu. Aptuveni 4% pacientu pārtrauca lietošanu kādas nevēlamās blakusparādības dēļ 12 mēnešu ilgā pētījuma laikā.

Klīnisko pētījumu laikā vai pēcreģistrācijas periodā tika konstatētas tālāk uzskaitītās nevēlamās blakusparādības, kas saistītas ar ārstēšanu ar LUMIGAN 0,1 mg/ml acu pilieniem, šķīdumu. Lielākā daļa no tām ietekmēja acis vieglā pakāpē, neviena no tām nebija nopietna:

1. tabulā nevēlamās blakusparādības norādītas atbilstoši orgānu sistēmu klasēm pēc to sastopamības biežuma (ļoti bieži (≥1/10), bieži (no ≥1/100 līdz <1/10), retāk (no ≥1/1000 līdz <1/100), reti (no ≥1/10 000 līdz <1/1000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)), nopietnības samazinājuma secībā.

1. tabula

Sistēmas orgānu klase

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

Nervu sistēmas traucējumi

retāk

galvassāpes

 

 

 

Acu slimības

ļoti bieži

konjunktīvas hiperēmija

 

bieži

punktveida keratīts, acs

 

 

kairinājums, acu nieze, skropstu

 

 

augšana, sāpes acī, plakstiņu

 

 

eritēma, plakstiņu nieze

 

retāk

astenopija, redzes asuma

 

 

samazināšanās, konjunktīvas

 

 

traucējumi, konjunktīvas tūska,

 

 

varavīksnenes pigmentācijas

 

 

pastiprināšanās, skropstu

 

 

izkrišana, plakstiņu tūska

 

nav zināmi

acu plakstiņu pigmentācija,

 

 

makulas tūska, periorbitālas un

 

 

plakstiņu izmaiņas, tai skaitā

 

 

plakstiņa rievas padziļināšanās,

 

 

acs sausums, izdalījumi no acs,

 

 

acs tūska, sajūta, ka acī ir

 

 

svešķermenis, pastiprināta

 

 

asarošana

Elpošanas sistēmas traucējumi,

nav zināmi

astma, astmas paasināšanās,

krūšu kurvja un videnes

 

HOPS paasināšanās un aizdusa

slimības

 

 

Gremošanas traucējumi

retāk

slikta dūša

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

bieži

ādas hiperpigmentācija,

 

 

hipertrihoze

 

retāk

sausa āda, plakstiņu malas

 

 

kreveles, nieze

Vispārēji traucējumi un

bieži

instilācijas vietas kairinājums

reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas traucējumi

nav zināmi

paaugstinātas jutības reakcija,

 

 

tai skaitā acs alerģijas pazīmes

 

 

un simptomi, alerģisks dermatīts

Klīnisko pētījumu laikā vairāk nekā 1800 pacienti tika ārstēti ar LUMIGAN 0,3 mg/ml. Apvienojot datus, kas iegūti III fāzes monoterapijas un LUMIGAN 0,3 mg/ml izmantošanas papildus terapijas laikā, biežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības bija:

skropstu augšana līdz pat 45 % gadījumu 1. gada laikā, pēc 2 gadiem jaunu gadījumu biežums bija 7 %, un pēc 3 gadiem – 2 %;

konjunktīvas hiperēmija (visbiežāk viegla līdz mērena un tiek uzskatīts, ka tā nav iekaisīgas dabas) līdz pat 44 % gadījumu 1. gada laikā, pēc 2 gadiem jaunu gadījumu biežums bija 13 %, pēc 3 gadiem – 12 %;

acu nieze līdz pat 14% pacientiem 1. gada laikā, pēc 2 gadiem jaunu gadījumu biežums bija

3 %, pēc 3 gadiem - 0%. Mazāk nekā 9 % pacientu pārtrauca ārstēšanos nevēlamu blakusparādību dēļ 1. ārstēšanās gadā. Gan 2., gan 3. gada laikā pārtraukšanas biežums bija

3 %.

Papildu nevēlamās blakusparādības, veicot ārstēšanu ar LUMIGAN 0,3 mg/ml, ir parādītas 2. tabulā. Tabulā ir ietvertas arī tās nevēlamās blakusparādības, kas radušās abām zāļu formām, bet dažādā biežumā. Lielākā daļa no tām ietekmēja acis vieglā vai vidējā pakāpē, neviena no tām nebija nopietna: katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības ir parādītas nopietnības samazināšanās secībā.

2. tabula

Sistēmas orgānu klase

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

Nervu sistēmas traucējumi

bieži

galvassāpes

 

retāk

reibonis

Acu slimības

ļoti bieži

acu nieze, skropstu augšana

 

bieži

radzenes erozija, dedzināšanas

 

 

sajūta acī, alerģisks

 

 

konjuktivīts, blefarīts, redzes

 

 

asuma samazināšanās,

 

 

astenopija, konjuktīvas tūska,

 

 

sajūta, ka acī ir svešķermenis,

 

 

acs sausums, sāpes acī,

 

 

fotofobija, asarošana, izdalījumi

 

 

no acs, redzes traucējumi/

 

 

neskaidra redze, varavīksnenes

 

 

pigmentācijas pastiprināšanās,

 

 

skropstas kļūst tumšākas.

 

retāk

asinsizplūdums tīklenē, uveīts,

 

 

cistiska makulas tūska, irīts,

 

 

blefarospazmas, plakstiņu

 

 

retrakcija, periorbitāla eritēma

 

 

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

bieži

hipertensija

Ādas un zemādas audu bojājumi

retāk

hirsūtisms

Vispārēji traucējumi un

retāk

astēnija

reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

bieži

patoloģisks aknu funkcijas tests

Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots pēc fosfātus saturošu acu pilienu lietošanas Ļoti reti ir ziņots par radzenes pārkaļķošanos saistībā ar fosfātus saturošu acu pilienu lietošanu pacientiem ar ievērojami bojātu radzeni.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem, nav paredzams, ka okulāras ievadīšanas gadījumā tā var notikt.

Ja notiek pārdozēšana, ārstēšanai jābūt simptomātiskai un uzturošai. Ja LUMIGAN nejauši norīts, var noderēt šāda informācija: divu nedēļu ilgā pētījumā ar pelēm un žurkām devas, kas sasniedza

100 mg/kg/dienā nedeva nekādu toksisku efektu. Šī deva, kas izteikta mg/m2, ir vismaz 210 reizes lielāka, nekā varētu saņemt 10 kg smags bērns, kas nejauši izdzēris vienu pudeli

LUMIGAN 0,1 mg/ml acu pilienu, šķīduma.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: oftalmoloģiskie līdzekļi, prostaglandīnu analogi, ATĶ kods: S01EE03 Darbības mehānisms

Cilvēkiem bimatoprosta darbības mehānisms, ar kura palīdzību tas samazina acs iekšējo spiedienu, ir saistīts ar acs iekšējā šķidruma atteces caur trabekulāro tīklu pastiprināšanu un uveosklerālās atteces veicināšanu. Acs iekšējā spiediena samazināšanās sākas aptuveni 4 stundas pēc pirmās ievadīšanas un maksimālo efektu sasniedz apmēram 8 līdz 12 stundu laikā. Efekts ilgst vismaz 24 stundas.

Bimatoprosts ir spēcīgs acs iekšējo spiedienu samazinošs līdzeklis. Tas ir sintētisks prostamīds, kas pēc struktūras līdzīgs prostaglandīnam F(PGF), kas neiedarbojas ne caur vienu no zināmajiem prostaglandīna receptoriem. Bimatoprosts selektīvi imitē nesen atklāto biosintētisko vielu - prostamīdu efektu. Prostamīda receptors tomēr vēl joprojām nav strukturāli identificēts.

12 mēnešu ilga pivotāla pētījuma pieaugušajiem laikā, ārstējoties ar LUMIGAN 0,1 mg/ml acu pilieniem, vidējās diumāla IOP vērtības, kas noteiktas katrā apmeklējuma reizē vairāk nekā 12 mēnešu ilgā pētījuma periodā, dienas laikā atšķīrās ne vairāk kā par 1.1 mm Hg un nekad nepārsniedza 17,7 mm Hg.

LUMIGAN 0,1 mg/ml acu pilieni satur BAK 200 ppm koncentrācijā.

Ir minimāla pieredze LUMIGAN lietošanā pacientiem ar vaļēja kakta glaukomu, ko papildina pseidoeksfoliatīva un pigmentētā glaukoma, un ar hronisku slēgta kakta glaukomu ar pacienta iridotomiju.

Klīnisko pētījumu laikā netika konstatēta klīniski nozīmīga ietekme uz sirds ritmu un asinsspiedienu.

Pediatriskā populācija

LUMIGAN drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Bimatoprosts in vitro labi uzsūcas cilvēka radzenes un sklēras audos. Okulāras ievadīšanas pieaugušajiem gadījumā sistēmiskā bimatoprosta iedarbība ir ļoti zema un laika gaitā nenotiek akumulēšanās. Pēc ikdienas (vienreiz dienā) okulāras ievadīšanas pa vienam pilienam bimatoprosta 0,3 mg/ml abās acīs divas nedēļas, vielas koncentrācija asinīs maksimumu sasniedza 10 minūtes pēc devas, un nokritās zem nosakāmā līmeņa (0,025 ng/ml) 1,5 stundu laikā pēc devas. Vidējās Cmax un AUC 0-24 h vērtības bija līdzīgas septītajā un četrpadsmitajā dienā - apmēram 0,08 ng/ml un

0,09 ng h/ml attiecīgi, kas norāda, ka bimatoprosta līdzsvara koncentrācija tiek sasniegta vienas nedēļas laikā okulāras ievadīšanas gadījumā.

Sadalījums

Bimatoprosts vidēji izplatās ķermeņa audos un sistēmiskais izplatīšanās tilpums cilvēkam miera stāvoklī ir 0,67 l/kg. Cilvēka asinīs bimatoprosts galvenokārt atrodas plazmā. Saistīšanās ar plazmas proteīniem bimatoprostam ir aptuveni 88%.

Biotransformācija

Bimatoprosts, pēc okulāras administrēšanas sasniedzot sistēmisku cirkulāciju, asinsritē atrodas galvenokārt neizmainītā formā. Pēc tam bimatoprosts iziet oksidāciju, N-deetilāciju un glikuronidāciju, veidojot daudz dažādu metabolītu.

Eliminācija

Bimatoprosts eliminējas galvenokārt caur nierēm, līdz pat 67% pēc intravenozas administrēšanas veseliem voluntieriem tika izvadīts ar urīnu, 25% no devas tika izvadīts ar fēcēm. Pēc intravenozās administrēšanas noteiktais eliminācijas pusperiods bija aptuveni 45 minūtes, totālais asins klīrenss bija 1,5 l/h/kg.

Īpatnības vecākiem pacientiem

Pēc ārstēšanas ar bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilieniem, šķīdumu devas divreiz dienā ik dienas vidējā AUC 0-24 h vērtība - 0,0634 ng h/ml vecākiem cilvēkiem (65 gadi un vecāki) bija būtiski augstāka par šo vērtību jauniem, veseliem, pieaugušiem cilvēkiem - 0,0218 ng h/ml. Tomēr šie lielumi pēc okulāras administrēšanas nav klīniski nozīmīgi kā sistēmiska ekspozīcija ne veciem, ne jauniem cilvēkiem. Nenotiek bimatoprosta akumulēšanās pēc ilgāka laika un drošuma līmenis ir līdzīgs gan jauniem, gan pusmūža cilvēkiem.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos efektus novēroja vienīgi tad, ja izmantotās devas un darbības ilgums pārsniedza cilvēkam maksimāli pieļaujamos. Tas liecina, ka klīniskajā praksē šie efekti nav būtiski.

Pērtiķiem, kuriem bimatoprosts tika administrēts okulāri ik dienas 1 gada laikā koncentrācijā

≥0,3 mg/ml, pastiprinājās varavīksnenes pigmentācija un radās atgriezeniski periokulāri efekti, kurus raksturoja apakšējās un/vai augšējās rievas izvirzīšanās un palpebrālās spraugas paplašināšanās. Pastiprinātā varavīksnenes pigmentācija visdrīzāk rodas, stimulējot melanīna veidošanos melanocītos, nevis palielinoties melanocītu skaitam. Netika novērotas nekādas funkcionālas vai mikroskopiskas izmaiņas, kas saistītas ar minētajiem periokulārajiem efektiem, un šo izmaiņu mehānisms nav zināms.

Bimatoprosts nav mutagēns vai kancerogēns, to pierāda daudzi in vitro un in vivo pētījumi.

Bimatoprosts nesamazina auglību žurkām devās līdz 0,6 mg/kg/dienā (vismaz 103 reizes lielāka ekspozīcija), salīdzinot ar devu, kas paredzēta cilvēkam. Embrija/augļa attīstības pētījumos pelēm un žurkām tika izraisīti aborti, bet neparādījās attīstības traucējumi, ja devas pārsniedza cilvēkam paredzēto vismaz 860 vai 1700 reizes attiecīgi. Šīs devas pārsniedz cilvēkam paredzētās devas sistēmisko ekspozīciju vismaz 33 un 97 reizes attiecīgi. Žurkām perinatālajos un postnatālajos pētījumos mātes saindēšanās izraisīja grūtniecības perioda saīsināšanos, augļa nāvi, samazinātu mazuļu svaru, ja deva bija ≥0,3 mg/kg/dienā (vismaz 41 reizi pārsniedz cilvēkam paredzēto devu). Mazuļu neirālās funkcijas netika ietekmētas.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Benzalkonija hlorīds

Nātrija hlorīds

Nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts

Citronskābes monohidrāts

Sālsskābe vai nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai)

Attīrīts ūdens

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas nosacījumi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Baltas necaurredzamas zema blīvuma polietilēna pudeles ar uzskrūvējamu polistirēna vāciņu. Katrā pudelē ir iepildīti 3 ml.

Tiek ražoti šādi iepakojuma veidi: kartona kastītes ar 1 vai 3 pudelēm pa 3 ml šķīduma katrā. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/02/205/003-004

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/ PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

2010. gada 7. janvāris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilieni, šķīdums

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens mililitrs šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Viens mililitrs šķīduma satur 0,05 mg benzalkonija hlorīda.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Acu pilieni, šķīdums.

Bezkrāsains šķīdums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Paaugstināta acs iekšējā spiediena samazināšana hroniskas atvērtā kakta glaukomas gadījumā un okulāras hipertensijas gadījumā pieaugušajiem (kā monoterapiju vai papildinājumu beta blokatoru terapijai).

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā deva ir viens piliens dienā slimajā acī (acīs), lietojot vakarā. Nav vēlams pārsniegt noteikto devu (reizi dienā), jo biežāka lietošana var pasliktināt acs iekšējā spiediena samazināšanas efektu.

Pediatriskā populācija:

LUMIGAN drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta.

Pacienti ar aknu vai nieru darbības traucējumiem

LUMIGAN iedarbība nav pētīta pacientiem, kam ir nieru darbības traucējumi vai vidēji līdz smagi aknu darbības traucējumi, tādēļ šādos gadījumos jāievēro piesardzība. Ja pacienta slimības vēsturē ir viegli aknu darbības traucējumi vai arī sākotnēji konstatēts anomāls alanīnaminotransferāzes (ALT), aspartāta aminotransferāzes (AST) un/vai bilirubīna līmenis, bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilienu, šķīduma lietošana aknu funkcijas neietekmē negatīvi, ja lietošanas ilgums nepārsniedz 24 mēnešus.

Lietošanas veids

Ja tiek lietots vairāk nekā viens topiskais oftalmoloģiskais līdzeklis, starp to lietošanas reizēm jānogaida vismaz 5 minūtes.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

LUMIGAN 0,3 mg/ml ir kontrindicēts pacientiem, kuriem ir bijušas aizdomas par iepriekšēju nelabvēlīgu reakciju uz benzalkonija hlorīdu, kas izraisījusi ārstēšanas pārtraukšanu.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Acis

Pirms tiek uzsākta ārstēšana, pacienti jāinformē, ka ir iespējama skropstu augšana, acs varavīksnenes pigmentācijas pastiprināšanās, acu plakstiņu āda var kļūt tumša, šīs parādības novērotas ārstēšanās ar LUMIGAN laikā, un dažas no šīm pārmaiņām var būt pastāvīgas un var izraisīt atšķirības izskatā, ja tiek ārstēta tikai viena acs. Pastiprināta varavīksnenes pigmentācija, iespējams, būs pastāvīga. Pigmentācijas izmaiņas drīzāk izraisa palielināta melanīna koncentrācija melanocītos, nevis melanocītu skaita palielināšanās. Ilgstošas pastiprinātas varavīksnenes pigmentācijas sekas nav zināmas. Varavīksnenes krāsas izmaiņas, oftalmoloģiski lietojot bimatoprostu, var nebūt pamanāmas vairākus mēnešus vai pat gadus. Brūnā pigmentācija ap zīlīti parasti izplatās koncentriski, uz varavīksnenes ārpusi, un varavīksnene vai tās daļas kļūst brūnākas. Ārstēšana neietekmē ne varavīksnenes nēvusus, ne vasarraibumus. Pēc 12 mēnešu ilgas ārstēšanas ar bimatoprosta 0,1 mg/ml acu pilieniem, šķīdumu, varavīksnenes hiperpigmentācijas biežums bija 0,5%. Pēc 12 mēnešu ilgas ārstēšanas ar bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilieniem, šķīdumu, šīs parādības biežums bija 1,5%, un tas nebija palielinājies pēc 3 gadu ilgas ārstēšanas (skatīt 4.8. apakšpunkta 2. tabulu). Ir ziņots par atgriezenisku periorbitālu audu pigmentāciju dažiem pacientiem.

Cistiska makulas tūska ir novērota retāk (no ≥1/1000 līdz <1/100) gadījumos pēc ārstēšanās ar bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilieniem, šķīdumu. Tādēļ, lietojot LUMIGAN, jāievēro piesardzība, ja pacientam ir zināmi makulas tūskas riska faktori (piem., afakijas pacienti, pseidofakijas pacienti ar plīsumu mugurējā lēcas kapsulā).

Ir saņemti daži spontāni ziņojumi par iepriekšēja radzenes infiltrāta reaktivāciju vai acu infekciju, ārstēšanā izmantojot bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilienus, šķīdumu. LUMIGAN ir uzmanīgi jālieto pacientiem, kuriem ir bijušas nozīmīgas acu vīrusu infekcijas (piemēram, Herpes simplex) vai uveīts/varavīksnenes iekaisums

LUMIGAN lietošanas ietekme nav pētīta pacientiem ar iekaisīgām acu slimībām, neovaskulāru, iekaisīgu, slēgta kakta glaukomu, iedzimtu glaukomu vai šaurā leņķa glaukomu.

Āda

Vietās, kurās LUMIGAN šķīdums atkārtoti nonāk saskarē ar ādu, ir iespējama matu augšana. Tāpēc ir ļoti svarīgi LUMIGAN lietot, kā norādīts, un neļaut tam notecēt uz vaiga vai citām ādas zonām.

Elpošana

LUMIGAN lietošanas ietekme nav pētīta pacientiem ar elpošanas funkciju traucējumiem. Lai gan pieejamā informācija par pacientiem, kam slimības vēsturē ir astma vai HOPS, ir ierobežota, ir saņemti ziņojumi par astmas paasināšanos, aizdusu un HOPS, bet pēcreģistrācijas pieredzē ziņots par astmu. Šo simptomu sastopamības biežums nav zināms. Pacientu ar HOPS, astmu vai citu slimību izraisītiem elpošanas funkciju traucējumiem ārstēšanā jāievēro piesardzība.

Sirds un asinsvadu sistēma

LUMIGAN lietošanas ietekme nav pētīta pacientiem ar sirds blokādi, kas smagāka par nekontrolētas, ar asinīm pieplūdušas sirds mazspējas pirmo pakāpi. Ierobežotā skaitā ir spontāni ziņojumi par bradikardiju vai hipotoniju pēc ārstēšanās ar bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilienu šķīdumu. LUMIGAN piesardzīgi jāizmanto pacientiem, kuriem ir nosliece uz lēnu sirdsdarbību vai zemu asinsspiedienu.

Cita informācija

Pētījumos par 0,3 mg/ml bimatoprosta lietošanu pacientiem ar glaukomu vai acu hipertensiju ir pierādīts, ka, zāles ievadot acī biežāk par vienu devu dienā, var vājināties acs iekšējā spiediena

mazināšanās efekts (skatīt 4.5. apakšpunktu). Pacientus, kas LUMIGAN lieto kopā ar citiem prostaglandīnu analogiem, ir jānovēro, lai kontrolētu acs iekšējā spiediena izmaiņas.

Bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilienu šķīdums satur konservantu benzalkonija hlorīdu, kuru var absorbēt mīkstās kontaktlēcas. Benzalkonija hlorīda klātbūtne var izraisīt acu iekaisumu un mīksto kontaktlēcu krāsas maiņu. Pirms instilācijas lēcas ir jāizņem, tās var ievietot acī 15 minūtes pēc tam.

Ir ziņojumi par to, ka benzalkonija hlorīds, kuru parasti izmanto kā konservantu oftalmiskos produktos, ir izraisījis punktāta keratopātiju un/vai toksisko čūlaino keratopātiju. Tā kā LUMIGAN satur benzalkonija hlorīdu, biežas vai ilgstošas šī medikamenta lietošanas gadījumā jānovēro pacienti ar sausas acs sindromu vai bojātu radzeni.

Ir saņemti ziņojumi par bakteriālu keratītu, kas tiek saistīts ar lokāli lietojamu oftalmoloģisko līdzekļu daudzdevu konteineriem. Šos konteinerus netīši piesārņoja pacienti, kam vairumā gadījumu bija acu blakusslimība. Bakteriāla keratīta attīstības risks ir lielāks pacientiem ar acs epitēlija virsmas plīsumu.

Lai izvairītos no acs bojājuma un šķīduma piesārņošanas, pacientiem jānorāda, ka devu konteineram nedrīkst ļaut pieskarties acīm vai apkārtējām struktūrām.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti mijiedarbības pētījumi.

Nav sagaidāma nekāda mijiedarbība cilvēkiem, jo bimatoprosta sistēmiskā koncentrācija pēc okulārās devas ar bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilienu šķīdumu ir ļoti zema (mazāk par 0,2 ng/ml). Bimatoprosts biotransformējas ar daudzu enzīmu un ciklu palīdzību, un pirmsklīniskajos pētījumos netika novērota ietekme uz aknu enzīmiem, kas metabolizē zāles.

Klīniskajos pētījumos LUMIGAN tika lietots vienlaicīgi ar daudziem citiem oftalmoloģiskajiem beta blokatoru tipa medikamentiem, netika konstatēta mijiedarbība.

Netika izvērtēta LUMIGAN un citu pretglaukomas līdzekļu, izņemot topiskos beta blokatorus, vienlaicīga lietošana papildinošas glaukomas ārstēšanas laikā.

Prostaglandīnu analogu (piem., LUMIGAN) acs iekšējo spiedienu pazeminošais efekts pacientiem ar glaukomu vai paaugstinātu acs iekšējo spiedienu var pavājināties, ja tos lieto kopā ar citiem prostaglandīnu analogiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav atbilstošu datu par bimatoprosta lietošanas iedarbību grūtniecēm. Pētījumos ar dzīvniekiem lielu devu gadījumā mātēm tika novērots reproduktīvais toksiskums (skatīt 5.3. apakšpunktu).

LUMIGAN nav vēlams lietot grūtniecības laikā, ja nav absolūtas nepieciešamības.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai bimatoprosts izdalās ar cilvēka pienu. Pētījumos ar dzīvniekiem ir atklāta bimaprosta ekskretēšana cilvēka pienā. Lēmums pārtraukt zīdīšanu vai pārtraukt terapiju ar LUMIGAN jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Datu par bimatoprosta ietekmi uz cilvēka fertilitāti nav.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

LUMIGAN nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tāpat kā lietojot jebkurus okulārus medikamentus, ja pēc iepilināšanas rodas pārejoša redzes miglošanās, pacientam jānogaida, pirms tā pāriet, lai vadītu transportlīdzekli vai apkalpotu mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Klīnisko pētījumu laikā vairāk nekā 1800 pacienti tika ārstēti ar LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilieniem, šķīdumu. Apvienojot datus, kas iegūti III fāzes monoterapijas un LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilieniem, šķīdumu izmantošanas papildus terapijas laikā, biežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības bija: skropstu augšana līdz pat 45 % gadījumu 1. gada laikā, pēc 2 gadiem jaunu gadījumu biežums bija

7 %, un pēc 3 gadiem – 2 %; konjunktīvas hiperēmija (visbiežāk viegla līdz mērena un tiek uzskatīts, ka tā nav iekaisīgas dabas) līdz pat 44 % gadījumu 1. gada laikā, pēc 2 gadiem jaunu gadījumu biežums bija 13 %, pēc 3 gadiem – 12 %; un acu nieze līdz pat 14 % pacientiem 1. gada laikā, pēc 2 gadiem jaunu gadījumu biežums bija 3 %, pēc 3 gadiem – 0 %. Mazāk nekā 9 % pacientu pārtrauca ārstēšanos nevēlamu blakusparādību dēļ 1. ārstēšanās gadā. Gan 2., gan 3. gada laikā pārtraukšanas biežums bija 3 %.

Klīnisko pētījumu laikā vai pēcreģistrācijas periodā tika konstatētas tālāk uzskaitītās nevēlamās blakusparādības, kas saistītas ar ārstēšanu ar LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilienu šķīdumu. Lielākā daļa no tām ietekmēja acis vieglā vai vidējā pakāpē, neviena no tām nebija nopietna:

1. tabulā nevēlamās blakusparādības norādītas atbilstoši orgānu sistēmu klasēm pēc to sastopamības biežuma (ļoti bieži (≥1/10), bieži (no ≥1/100 līdz <1/10), retāk (no ≥1/1000 līdz <1/100), reti (no ≥1/10 000 līdz <1/1000) un ļoti reti (<1/10 000) nevēlamas blakusparādības, kā arī nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)) nopietnības samazinājuma secībā.

Sistēmas orgānu klase

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

Nervu sistēmas traucējumi

bieži

galvassāpes

 

retāk

reibonis

 

 

 

Acu slimības

ļoti bieži

konjunktīvas hiperēmija, acu

 

 

nieze, skropstu augšana

 

bieži

virspusējs punktveida keratīts,

 

 

radzenes erozija, dedzināšanas

 

 

sajūta acī, acs kairinājums,

 

 

alerģisks konjuktivīts, blefarīts,

 

 

redzes asuma samazināšanās,

 

 

astenopija, konjuktīvas tūska,

 

 

sajūta, ka acī ir svešķermenis,

 

 

acs sausums, sāpes acī,

 

 

fotofobija, asarošana, izdalījumi

 

 

no acs, redzes traucējumi/

 

 

pastiprināti neskaidra redze,

 

 

varavīksnenes pigmentācijas

 

 

pastiprināšanās, skropstas kļūst

 

 

tumšākas, plakstiņu eritēma,

 

 

plakstiņu nieze

 

retāk

asinsizplūdums tīklenē, uveīts,

 

 

cistiska makulas tūska, irīts,

 

 

blefarospazmas, plakstiņu

 

 

retrakcija, periorbitāla eritēma,

 

 

plakstiņu tūska

 

nav zināmi

periorbitālas un plakstiņu

 

 

izmaiņas, tai skaitā plakstiņa

 

 

rievas padziļināšanās

Asinsvadu sistēmas traucējumi

bieži

hipertensija

Elpošanas sistēmas traucējumi,

nav zināmi

astma, astmas paasināšanās,

krūšu kurvja un videnes

 

HOPS paasināšanās un aizdusa

slimības

 

 

Gremošanas traucējumi

retāk

slikta dūša

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

bieži

periokulāra ādas

 

 

hiperpigmentācija

 

retāk

hirsūtisms

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

retāk

astēnija

reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

bieži

patoloģisks aknu funkcijas tests

Imūnās sistēmas traucējumi

nav zināmi

paaugstinātas jutības reakcija,

 

 

tai skaitā acs alerģijas pazīmes

 

 

un simptomi, alerģisks dermatīts

Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots pēc fosfātus saturošu acu pilienu lietošanas Ļoti reti ir ziņots par radzenes pārkaļķošanos saistībā ar fosfātus saturošu acu pilienu lietošanu pacientiem ar ievērojami bojātu radzeni.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem, nav paredzams, ka okulāras ievadīšanas gadījumā tā var notikt.

Ja notiek pārdozēšana, ārstēšanai jābūt simptomātiskai un uzturošai. Ja LUMIGAN nejauši norīts, var noderēt šāda informācija: divu nedēļu ilgā pētījumā ar pelēm un žurkām devas, kas sasniedza

100 mg/kg/dienā nedeva nekādu toksisku efektu. Šī deva, kas izteikta mg/m2, ir vismaz 70 reizes lielāka, nekā varētu saņemt 10 kg smags bērns, kas nejauši izdzēris vienu pudeli LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilienu šķīduma.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: oftalmoloģiskie līdzekļi, prostaglandīnu analogi, ATĶ kods: S01EE03

Darbības mehānisms

Cilvēkiem bimatoprosta darbības mehānisms, ar kura palīdzību tas samazina acs iekšējo spiedienu, ir saistīts ar acs iekšējā šķidruma atteces caur trabekulāro tīklu pastiprināšanu un uveosklerālās atteces veicināšanu. Acs iekšējā spiediena samazināšanās sākas aptuveni 4 stundas pēc pirmās ievadīšanas un maksimālo efektu sasniedz apmēram 8 līdz 12 stundu laikā. Efekts ilgst vismaz 24 stundas.

Bimatoprosts ir spēcīgs acs iekšējo spiedienu samazinošs līdzeklis. Tas ir sintētisks prostamīds, kas pēc struktūras līdzīgs prostaglandīnam F(PGF), kas neiedarbojas ne caur vienu no zināmajiem prostaglandīna receptoriem. Bimatoprosts selektīvi imitē nesen atklāto biosintētisko vielu - prostamīdu efektu. Prostamīda receptors tomēr vēl joprojām nav strukturāli identificēts.

12 mēnešu ilgas monoterapijas ar LUMIGAN 0,3 mg/ml laikā, salīdzinot ar timololu, pieaugušajiem vidējā izmaiņa acs iekšējā spiedienā, salīdzinot ar līmeni pirms ārstēšanās, no rītiem (08.00) bija no - 7,9 līdz -8,8 mmHg. Jebkuras vizītes laikā vidējais dienas acs iekšējais spiediens, kas tika mērīts

12 mēnešu pētījuma periodā, neizmainījās vairāk kā 1,3 mmHg un nebija lielāks par 18 mmHg.

6 mēnešus ilgā klīniskā pētījumā ar LUMIGAN 0,3 mg/ml, salīdzinot ar latanoprostu, visās vizītēs visa pētījuma laikā tika konstatēts statistiski ticams samazinājums no rīta mērītā vidējā acs IOP mērījumos (no -7,6 līdz - 8,2 mmHg bimatoprostam pret -6,0 līdz -7,2 mmHg latanoprostam).

Bimatoprostam salīdzinājumā ar latanoprostu statistiski biežāk parādījās tādas blakusparādības kā konjunktīvas hiperēmija, skropstu augšana un acs nieze. Tomēr pārtraukšanas biežums bija zema un statistiski ticamu atšķirību nebija.

Pētījumā, kas salīdzināja beta blokatoru terapiju un beta blokatoru terapiju kopā ar LUMIGAN 0,3 mg/ml, pēdējā samazināja vidējo rīta (08:00) acs iekšējo spiedienu par -6,5 līdz -8,1 mmHg.

Ir minimāla pieredze Lumigan lietošanā pacientiem ar vaļēja kakta glaukomu, ko papildina pseidoeksfoliatīva un pigmentētā glaukoma, un ar hronisku slēgta kakta glaukomu ar pacienta iridotomiju.

Klīnisko pētījumu laikā netika konstatēta klīniski nozīmīga ietekme uz sirds ritmu un asinsspiedienu.

Pediatriskā populācija

LUMIGAN drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Bimatoprosts in vitro labi uzsūcas cilvēka radzenes un sklēras audos. Okulāras ievadīšanas pieaugušajiem gadījumā sistēmiskā bimatoprosta iedarbība ir ļoti zema un laika gaitā nenotiek akumulēšanās. Pēc ikdienas (vienreiz dienā) okulāras ievadīšanas pa vienam pilienam LUMIGAN 0,3 mg/ml abās acīs divas nedēļas, vielas koncentrācija asinīs maksimumu sasniedza 10 minūtes pēc devas, un nokritās zem nosakāmā līmeņa (0,025 ng/ml) 1,5 stundu laikā pēc devas. Vidējās Cmax un AUC 0-24 h vērtības bija līdzīgas septītajā un četrpadsmitajā dienā - apmēram 0,08 ng/ml un

0,09 ng h/ml attiecīgi, kas norāda, ka bimatoprosta līdzsvara koncentrācija tiek sasniegta vienas nedēļas laikā okulāras ievadīšanas gadījumā.

Sadalījums

Bimatoprosts vidēji izplatās ķermeņa audos un sistēmiskais izplatīšanās tilpums cilvēkam miera stāvoklī ir 0,67 l/kg. Cilvēka asinīs bimatoprosts galvenokārt atrodas plazmā. Saistīšanās ar plazmas proteīniem bimatoprostam ir aptuveni 88%.

Biotransformācija

Bimatoprosts, pēc okulāras administrēšanas sasniedzot sistēmisku cirkulāciju, asinsritē atrodas galvenokārt neizmainītā formā. Pēc tam bimatoprosts iziet oksidāciju, N-deetilāciju un glikuronidāciju, veidojot daudz dažādu metabolītu.

Eliminācija

Bimatoprosts eliminējas galvenokārt caur nierēm, līdz pat 67% pēc intravenozas administrēšanas veseliem pieaugušiem voluntieriem tika izvadīts ar urīnu, 25% no devas tika izvadīts ar fēcēm. Pēc

intravenozās administrēšanas noteiktais eliminācijas pusperiods bija aptuveni 45 minūtes, totālais asins klīrenss bija 1,5 l/h/kg.

Īpatnības vecākiem pacientiem

Pēc LUMIGAN 0,3 mg/ml devas divreiz dienā ik dienas vidējā AUC 0-24 h vērtība - 0,0634 ng h/ml vecākiem cilvēkiem (65 gadi un vecāki) bija būtiski augstāka par šo vērtību jauniem, veseliem, pieaugušiem cilvēkiem - 0,0218 ng h/ml. Tomēr šie lielumi pēc okulāras administrēšanas nav klīniski nozīmīgi kā sistēmiska ekspozīcija ne veciem, ne jauniem cilvēkiem. Nenotiek bimatoprosta akumulēšanās pēc ilgāka laika un drošuma līmenis ir līdzīgs gan jauniem, gan pusmūža cilvēkiem.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos efektus novēroja vienīgi tad, ja izmantotās devas un darbības ilgums pārsniedza cilvēkam maksimāli pieļaujamos. Tas liecina, ka klīniskajā praksē šie efekti nav būtiski.

Pērtiķiem, kuriem bimatoprosts tika administrēts okulāri ik dienas 1 gada laikā koncentrācijā

≥0,3 mg/ml, pastiprinājās varavīksnenes pigmentācija un radās atgriezeniski periokulāri efekti, kurus raksturoja apakšējās un/vai augšējās rievas izvirzīšanās un palpebrālās spraugas paplašināšanās. Pastiprinātā varavīksnenes pigmentācija visdrīzāk rodas, stimulējot melanīna veidošanos melanocītos, nevis palielinoties melanocītu skaitam. Netika novērotas nekādas funkcionālas vai mikroskopiskas izmaiņas, kas saistītas ar minētajiem periokulārajiem efektiem, un šo izmaiņu mehānisms nav zināms.

Bimatoprosts nav mutagēns vai kancerogēns, to pierāda daudzi in vitro un in vivo pētījumi.

Bimatoprosts nesamazina auglību žurkām devās līdz 0,6 mg/kg/dienā (vismaz 103 reizes lielāka ekspozīcija), salīdzinot ar devu, kas paredzēta cilvēkam. Embrija/augļa attīstības pētījumos pelēm un žurkām tika izraisīti aborti, bet neparādījās attīstības traucējumi, ja devas pārsniedza cilvēkam paredzēto vismaz 860 vai 1700 reizes attiecīgi. Šīs devas pārsniedz cilvēkam paredzētās devas sistēmisko ekspozīciju vismaz 33 un 97 reizes attiecīgi. Žurkām perinatālajos un postnatālajos pētījumos mātes saindēšanās izraisīja grūtniecības perioda saīsināšanos, augļa nāvi, samazinātu mazuļu svaru, ja deva bija ≥0,3 mg/kg/dienā (vismaz 41 reizi pārsniedz cilvēkam paredzēto devu). Mazuļu neirālās funkcijas netika ietekmētas.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Benzalkonija hlorīds

Nātrija hlorīds

Nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts

Citronskābes monohidrāts

Sālsskābe vai nātrija hidroksīds (lai piemērotu pH)

Attīrīts ūdens

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas nosacījumi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Baltas necaurredzamas zema blīvuma polietilēna pudeles ar uzskrūvējamu polistirēna vāciņu. Katrā pudelē ir iepildīti 3 ml.

Tiek ražoti šādi iepakojuma veidi: kartona kastītes ar 1 vai 3 pudelēm pa 3 ml šķīduma katrā. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/02/205/001-002

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/ PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

2002. gada 8. marts / 2007. gada 20. februāris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilieni, šķīdums vienas devas konteinerā

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens mililitrs šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta (bimatoprost).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Acu pilieni, šķīdums vienas devas konteinerā.

Bezkrāsains šķīdums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Paaugstināta acs iekšējā spiediena samazināšana hroniskas atvērtā kakta glaukomas gadījumā un okulāras hipertensijas gadījumā pieaugušajiem (kā monoterapiju vai papildinājumu beta blokatoru terapijai).

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā deva ir viens piliens dienā slimajā acī (acīs), lietojot vakarā. Nav vēlams pārsniegt noteikto devu (reizi dienā), jo biežāka lietošana var pasliktināt acs iekšējā spiediena samazināšanas efektu.

Tikai vienreizējai lietošanai. Vienā konteinerā ir pietiekami daudz zāļu abām acīm. Neizlietotais šķīdums ir jāizmet uzreiz pēc lietošanas.

Pediatriskā populācija:

LUMIGAN drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta.

Pacienti ar aknu vai nieru darbības traucējumiem

LUMIGAN iedarbība nav pētīta pacientiem, kam ir nieru darbības traucējumi vai vidēji līdz smagi aknu darbības traucējumi, tādēļ šādos gadījumos jāievēro piesardzība. Ja pacienta slimības vēsturē ir viegli aknu darbības traucējumi vai arī sākotnēji konstatēts anomāls alanīnaminotransferāzes (ALT), aspartāta aminotransferāzes (AST) un/vai bilirubīna līmenis, bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilienu (daudzdevu forma), šķīduma, lietošana aknu funkcijas neietekmē negatīvi, ja lietošanas ilgums nepārsniedz 24 mēnešus.

Lietošanas veids

Ja tiek lietots vairāk nekā viens topiskais oftalmoloģiskais līdzeklis, starp to lietošanas reizēm jānogaida vismaz 5 minūtes.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Acis

Pirms tiek uzsākta ārstēšana, pacienti jāinformē, ka ir iespējama skropstu augšana, acs varavīksnenes pigmentācijas pastiprināšanās, acu plakstiņu āda var kļūt tumša, šīs parādības novērotas ārstēšanās ar LUMIGAN laikā, un dažas no šīm pārmaiņām var būt pastāvīgas un var izraisīt atšķirības izskatā, ja tiek ārstēta tikai viena acs. Pastiprināta varavīksnenes pigmentācija, iespējams, būs pastāvīga. Pigmentācijas izmaiņas drīzāk izraisa palielināta melanīna koncentrācija melanocītos, nevis melanocītu skaita palielināšanās. Ilgstošas pastiprinātas varavīksnenes pigmentācijas sekas nav zināmas. Varavīksnenes krāsas izmaiņas, oftalmoloģiski lietojot bimatoprostu, var nebūt pamanāmas vairākus mēnešus vai pat gadus. Brūnā pigmentācija ap zīlīti parasti izplatās koncentriski, uz varavīksnenes ārpusi, un varavīksnene vai tās daļas kļūst brūnākas. Ārstēšana neietekmē ne varavīksnenes nēvusus, ne vasarraibumus. Pēc 3 mēnešu ilgas ārstēšanas ar bimatoprosta vienas

0,3 mg/ml devas acu pilieniem varavīksnenes hiperpigmentācijas biežums bija 0,3%. Pēc 12 mēnešu ilgas ārstēšanas ar bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilieniem (daudzdevu forma) varavīksnenes hiperpigmentācijas biežums bija 1,5%, un tas nebija palielinājies pēc 3 gadu ilgas ārstēšanas (skatīt 4.8. apakšpunkta 2. tabulu). Ir ziņots par atgriezenisku periorbitālu audu pigmentāciju dažiem pacientiem.

Cistiska makulas tūska ir novērota retāk (no ≥1/1000 līdz <1/100) gadījumos pēc ārstēšanās ar bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilieniem (daudzdevu forma). Tādēļ, lietojot LUMIGAN, jāievēro piesardzība, ja pacientam ir zināmi makulas tūskas riska faktori (piem., afakijas pacienti, pseidofakijas pacienti ar plīsumu mugurējā lēcas kapsulā).

Ir saņemti daži spontāni ziņojumi par iepriekšēja radzenes infiltrāta reaktivāciju vai acu infekciju, ārstēšanā izmantojot bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilienus, šķīdumu (daudzdevu forma). LUMIGAN ir uzmanīgi jālieto pacientiem, kuriem ir bijušas nozīmīgas acu vīrusu infekcijas (piemēram, Herpes simplex) vai uveīts/varavīksnenes iekaisums.

LUMIGAN lietošanas ietekme nav pētīta pacientiem ar iekaisīgām acu slimībām, neovaskulāru, iekaisīgu, slēgta kakta glaukomu, iedzimtu glaukomu vai šaurā leņķa glaukomu.

Āda

Vietās, kurās LUMIGAN šķīdums atkārtoti nonāk saskarē ar ādu, ir iespējama matu augšana. Tāpēc ir ļoti svarīgi LUMIGAN lietot, kā norādīts, un neļaut tam notecēt uz vaiga vai citām ādas zonām.

Elpošana

LUMIGAN lietošanas ietekme nav pētīta pacientiem ar elpošanas funkciju traucējumiem. Lai gan pieejamā informācija par pacientiem, kam slimības vēsturē ir astma vai HOPS, ir ierobežota, ir saņemti ziņojumi par astmas paasināšanos, aizdusu un HOPS, bet pēcreģistrācijas pieredzē ziņots par astmu. Šo simptomu sastopamības biežums nav zināms. Pacientu ar HOPS, astmu vai citu slimību izraisītiem elpošanas funkciju traucējumiem ārstēšanā jāievēro piesardzība.

Sirds un asinsvadu sistēma

LUMIGAN lietošanas ietekme nav pētīta pacientiem ar sirds blokādi, kas smagāka par nekontrolētas, ar asinīm pieplūdušas sirds mazspējas pirmo pakāpi. Ierobežotā skaitā ir spontāni ziņojumi par bradikardiju vai hipotoniju pēc ārstēšanās ar bimatoprosta 0,3 mg/ml acu pilienu šķīdumu (daudzdevu forma). LUMIGAN piesardzīgi jāizmanto pacientiem, kuriem ir nosliece uz lēnu sirdsdarbību vai zemu asinsspiedienu.

Cita informācija

Pētījumos par 0,3 mg/ml bimatoprosta lietošanu pacientiem ar glaukomu vai acu hipertensiju ir pierādīts, ka, zāles ievadot acī biežāk par vienu devu dienā, var vājināties acs iekšējā spiediena mazināšanās efekts. Pacientus, kas LUMIGAN lieto kopā ar citiem prostaglandīnu analogiem, ir jānovēro, lai kontrolētu acs iekšējā spiediena izmaiņas.

LUMIGAN vienas 0,3 mg/ml devas acu pilienu iedarbība uz pacientiem, kas lieto kontaktlēcas, nav pētīta.

Pirms instilācijas lēcas ir jāizņem, tās var ievietot acī 15 minūtes pēc tam, kad zāles ir ievadītas.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti mijiedarbības pētījumi.

Nav sagaidāma nekāda mijiedarbība cilvēkiem, jo bimatoprosta sistēmiskā koncentrācija pēc okulārās devas ar bimatoprosta 0,3 mg/ml (daudzdevu forma) acu pilienu šķīdumu ir ļoti zema (mazāk par

0,2 ng/ml). Bimatoprosts biotransformējas ar daudzu enzīmu un ciklu palīdzību, un pirmsklīniskajos pētījumos netika novērota ietekme uz aknu enzīmiem, kas metabolizē zāles.

Klīniskajos pētījumos LUMIGAN 0,3 mg/ml (daudzdevu forma) tika lietoti vienlaicīgi ar daudziem citiem oftalmoloģiskajiem beta blokatoru tipa medikamentiem, netika konstatēta mijiedarbība.

Netika izvērtēta LUMIGAN un citu pretglaukomas līdzekļu, izņemot topiskos beta blokatorus, vienlaicīga lietošana papildinošas glaukomas ārstēšanas laikā.

Prostaglandīnu analogu (piem., LUMIGAN) acs iekšējo spiedienu pazeminošais efekts pacientiem ar glaukomu vai paaugstinātu acs iekšējo spiedienu var pavājināties, ja tos lieto kopā ar citiem prostaglandīnu analogiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav atbilstošu datu par bimatoprosta lietošanas iedarbību grūtniecēm. Pētījumos ar dzīvniekiem lielu devu gadījumā mātēm tika novērots reproduktīvais toksiskums. (skatīt 5.3. apakšpunktu).

LUMIGAN nav vēlams lietot grūtniecības laikā, ja nav absolūtas nepieciešamības.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai bimatoprosts izdalās ar cilvēka pienu. Pētījumos ar dzīvniekiem ir atklāta bimaprosta ekskretēšana cilvēka pienā. Lēmums pārtraukt zīdīšanu vai pārtraukt terapiju ar LUMIGAN jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Datu par bimatoprosta ietekmi uz cilvēka fertilitāti nav.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

LUMIGAN nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tāpat kā lietojot jebkurus okulārus medikamentus, ja pēc iepilināšanas rodas pārejoša redzes miglošanās, pacientam jānogaida, pirms tā pāriet, lai vadītu transportlīdzekli vai apkalpotu mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

3 mēnešu ilgā klīniskā pētījumā blakusparādības attīstījās apmēram 29 % pacientu, kas tika ārstēti ar LUMIGAN vienas 0,3 mg/ml devas acu pilieniem. Ziņojumos visbiežāk minētās blakusparādības bija konjunktīvas hiperēmija (lielākajā daļā gadījumu viegla līdz mērena, un tā nebija iekaisīga), kas attīstījās 24 % pacientu, kā arī acu nieze, kas attīstījās 4 % pacientu. Apmēram 0,7 % pacientu LUMIGAN vienas 0,3 mg/ml devas acu pilienu grupā dalību 3 mēnešu pētījumā pārtrauca nevēlamu blakusparādību dēļ.

LUMIGAN vienas 0,3 mg/ml devas acu pilienu klīnisko pētījumu laikā vai pēcreģistrācijas periodā tika konstatētas tālāk uzskaitītās blakusparādības. Lielākā daļa no tām ietekmēja acis, bija vieglas, un neviena no tām nebija nopietna.

Ļoti bieži (≥1/10), bieži (no ≥1/100 līdz <1/10), retāk (no ≥1/1000 līdz <1/100), reti (no ≥1/10 000 līdz <1/1000) un ļoti reti (<1/10 000) sastopamas blakusparādības, kā arī nevēlamas blakusparādības, kuru sastopamības biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem), ir uzskaitītas 1. tabulā atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai. Katrā blakusparādību grupā tās ir uzrādītas nopietnības samazinājuma secībā.

1. tabula

Orgānu sistēmas klase

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

Nervu sistēmas traucējumi

retāk

galvassāpes

Acu bojājumi

ļoti bieži

konjunktīvas hiperēmija

 

 

 

 

bieži

punktveida keratīts, acs

 

 

kairinājums, svešķermeņa

 

 

sajūta, sausa acs, sāpes acī, acu

 

 

nieze, skropstu augšana,

 

 

plakstiņa eritēma,

 

retāk

astenopija, konjunktīvas tūska,

 

 

fotofobija, pastiprināta

 

 

asarošana, varavīksnenes

 

 

hiperpigmentācija, aizmiglota

 

 

redze, plakstiņu nieze, plakstiņu

 

 

tūska

Elpošanas sistēmas traucējumi,

nav zināmi

astma, astmas paasināšanās,

krūšu kurvja un videnes

 

HOPS paasināšanās un aizdusa

slimības

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

bieži

ādas hiperpigmentācija

 

 

(periokulāra)

 

retāk

patoloģiska matu augšana

Imūnās sistēmas traucējumi

nav zināmi

paaugstinātas jutības reakcija,

 

 

tai skaitā acs alerģijas pazīmes

 

 

un simptomi, alerģisks

 

 

dermatīts

Klīnisko pētījumu laikā vairāk nekā 1800 pacienti tika ārstēti ar LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilieniem (daudzdevu formu). Apvienojot datus, kas iegūti III fāzes monoterapijas, kā arī LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilienu (daudzdevu formu) palīgterapijas gaitā, ziņojumos visbiežāk minētās blakusparādības bija:

skropstu augšana līdz pat 45% gadījumu 1. gada laikā, pēc 2 gadiem jaunu gadījumu biežums bija 7%, un pēc 3 gadiem – 2%;

konjunktīvas hiperēmija (lielākajā daļā gadījumu viegla līdz mērena, un tiek uzskatīts, ka tā nav iekaisīgas dabas) līdz pat 44% gadījumu 1. gada laikā, pēc 2 gadiem jaunu gadījumu biežums bija 13%, pēc 3 gadiem – 12 %;

acu nieze līdz pat 14% pacientu 1. gada laikā, pēc 2 gadiem jaunu gadījumu biežums bija 3%, pēc 3 gadiem – 0%.

Pirmajā ārstēšanas gadā nevēlamu blakusparādību dēļ ārstēšanos pārtrauca mazāk nekā 9 % pacientu. Gan 2., gan 3. gada laikā zāļu lietošanu pārtrauca vēl 3 %.

2. tabulā ir uzskaitītas 12 mēnešu ilgā LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilienu (daudzdevu forma) klīniskā pētījumā konstatētās nevēlamās blakusparādības, taču saskaņā ar ziņojumiem tās attīstījās biežāk,

nekā lietojot LUMIGAN vienas 0,3 mg/ml devas acu pilienus. Lielākā daļa no tām ietekmēja acis, bija vieglas vai mērenas, neviena no tām nebija nopietna.

2. tabula

Orgānu sistēmas klase

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

Nervu sistēmas traucējumi

bieži

galvassāpes

Acu bojājumi

ļoti bieži

acu nieze, skropstu augšana

 

bieži

astenopija, konjunktīvas tūska,

 

 

fotofobija, asarošana,

 

 

pastiprināta varavīksnenes

 

 

pigmentācija; aizmiglota redze

Ādas un zemādas audu bojājumi

bieži

plakstiņu nieze

 

 

 

Papildus nevēlamajām blakusparādībām, kas tika novērotas, lietojot LUMIGAN vienas 0,3 mg/ml devas acu pilienus, 3. tabulā ir iekļautas papildu nevēlamās blakusparādības, ko novēroja, lietojot

LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilienus (daudzdevu formu). Lielākā daļa no tām ietekmēja acis, bija vieglas vai mērenas, neviena no tām nebija nopietna.

3. tabula

Orgānu sistēmas klase

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

Nervu sistēmas traucējumi

retāk

reibonis

Acu bojājumi

bieži

radzenes erozija, dedzināšana

 

 

acī, alerģisks konjunktivīts,

 

 

blefarīts, redzes asuma

 

 

pavājināšanās, izdalījumi no

 

 

acs, redzes traucējumi, skropstu

 

 

krāsas mainīšanās uz tumšāku

 

retāk

tīklenes asiņošana, uveīts,

 

 

cistiska makulas tūska,

 

 

varavīksnenes iekaisums,

 

 

blefarospazma, acs plakstiņa

 

 

atvirzīšanās

 

nav zināmi

periorbitālas un plakstiņu

 

 

izmaiņas, tai skaitā plakstiņa

 

 

rievas padziļināšanās

Asinsvadu sistēmas traucējumi

bieži

hipertensija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

retāk

slikta dūša

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

nav zināmi

periorbitāla eritēma

Vispārēji traucējumi un

retāk

astēnija

reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

Izmeklējumi

bieži

normai neatbilstoši aknu

 

 

funkciju testu rezultāti

Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots pēc fosfātus saturošu acu pilienu lietošanas Ļoti reti ir ziņots par radzenes pārkaļķošanos saistībā ar fosfātus saturošu acu pilienu lietošanu pacientiem ar ievērojami bojātu radzeni.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Informācijas par pārdozēšanu cilvēkiem nav: nav paredzams, ka okulāras ievadīšanas gadījumā tā var notikt.

Ja notiek pārdozēšana, ārstēšanai jābūt simptomātiskai un uzturošai. Ja LUMIGAN vienas

0,3 mg/ml devas acu pilieni tiek nejauši norīti, var noderēt šāda informācija: īslaicīgos pētījumos ar pelēm un žurkām, kas līdzekli saņēma perorāli (ar gavāžu), bimatoprosta devas, kas sasniedza

100 mg/kg/dienā, nedeva nekādu toksisku efektu. Šī deva ir vismaz 22 reizes lielāka, nekā varētu saņemt 10 kg smags bērns, kas nejauši izdzēris visu LUMIGAN vienas 0,3 mg/ml devas acu pilienu iepakojuma saturu (30 x 0,4 ml vienas devas konteineri; 12 ml).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: oftalmoloģiskie līdzekļi, prostaglandīnu analogi, ATĶ kods: S01EE03

Darbības mehānisms

Cilvēkiem bimatoprosta darbības mehānisms, ar kura palīdzību tas samazina acs iekšējo spiedienu, ir saistīts ar acs iekšējā šķidruma atteces caur trabekulāro tīklu pastiprināšanu un uveosklerālās atteces veicināšanu. Acs iekšējā spiediena samazināšanās sākas aptuveni 4 stundas pēc pirmās ievadīšanas un maksimālo efektu sasniedz apmēram 8 līdz 12 stundu laikā. Efekts ilgst vismaz 24 stundas.

Bimatoprosts ir spēcīgs acs iekšējo spiedienu samazinošs līdzeklis. Tas ir sintētisks prostamīds, kas pēc struktūras līdzīgs prostaglandīnam F(PGF), kas neiedarbojas ne caur vienu no zināmajiem prostaglandīna receptoriem. Bimatoprosts selektīvi imitē nesen atklāto biosintētisko vielu - prostamīdu efektu. Prostamīda receptors tomēr vēl joprojām nav strukturāli identificēts.

Klīniskā efektivitāte

12 nedēļu garā (dubultmaskētā, randomizētā, paralēlu grupu) klīniskā pētījumā LUMIGAN vienas 0,3 mg/ml devas acu pilienu efektivitāte un drošumstika salīdzināta ar LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilienu (daudzdevu forma) efektivitāti un drošību. LUMIGAN vienas 0,3 mg/ml devas acu pilieni slimniekiem ar glaukomu vai paaugstinātu acs iekšējo spiedienu slimās acs iekšējo spiedienu attiecībā pret līmeni pirms ārstēšanas samazināja tikpat efektīvi kā LUMIGAN 0,3 mg/ml (daudzdevu forma) acu pilieni. Arī acs vidējo iekšējo spiedienu, ko noteica apsekošanas vizītēs pētījuma 2., 6. un

12. nedēļā, LUMIGAN vienas 0,3 mg/ml devas acu pilieni bija samazinājuši tikpat efektīvi kā

LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilieni (daudzdevu forma).

12 mēnešu ilgas monoterapijas ar LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilieniem (daudzdevu forma) laikā, salīdzinot ar timololu, pieaugušajiem acs vidējais iekšējais spiediens no rītiem (08.00), salīdzinot ar līmeni pirms ārstēšanās, mainījās no -7,9 uz -8,8 mmHg. Jebkuras vizītes laikā acs vidējais diennakts iekšējais spiediens, kas tika mērīts 12 mēnešu pētījuma periodā, neizmainījās vairāk par 1,3 mmHg un nekad nebija lielāks par 18 mmHg.

6 mēnešus ilgā klīniskā pētījumā ar LUMIGAN 0,3 mg/ml (daudzdevu forma), salīdzinot ar latanoprostu, visās vizītēs visa pētījuma laikā tika konstatēts statistiski ticams samazinājums no rīta mērītā vidējā acs IOP mērījumos (no -7,6 līdz - 8,2 mmHg bimatoprostam pret -6,0 līdz -7,2 mmHg latanoprostam). Bimatoprostam salīdzinājumā ar latanoprostu statistiski biežāk parādījās tādas blakusparādības kā konjunktīvas hiperēmija, skropstu augšana un acu nieze. Tomēr pārtraukšanas biežums bija zema un statistiski ticamu atšķirību nebija.

Pētījumā, kas salīdzināja beta blokatoru terapiju un beta blokatoru terapiju kopā ar

LUMIGAN 0,3 mg/ml (daudzdevu forma), pēdējā acs vidējo iekšējo rīta (08:00) spiedienu samazināja par -6,5 līdz -8,1 mmHg.

Ir minimāla pieredze Lumigan lietošanā pacientiem ar vaļēja kakta glaukomu, ko papildina pseidoeksfoliatīva un pigmentētā glaukoma, un ar hronisku slēgta kakta glaukomu ar pacienta iridotomiju.

Klīnisko pētījumu laikā netika konstatēta klīniski nozīmīga ietekme uz sirds ritmu un asinsspiedienu.

Pediatriskā populācija

LUMIGAN drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Bimatoprosts in vitro labi uzsūcas cilvēka radzenes un sklēras audos. Okulāras ievadīšanas pieaugušajiem gadījumā sistēmiskā bimatoprosta iedarbība ir ļoti zema un laika gaitā nenotiek akumulēšanās. Pēc ikdienas (vienreiz dienā) okulāras ievadīšanas pa vienam pilienam LUMIGAN 0,3 mg/ml abās acīs divas nedēļas, vielas koncentrācija asinīs maksimumu sasniedza 10 minūtes pēc devas, un nokritās zem nosakāmā līmeņa (0,025 ng/ml) 1,5 stundu laikā pēc devas. Vidējās Cmax un AUC 0-24 h vērtības bija līdzīgas septītajā un četrpadsmitajā dienā - apmēram 0,08 ng/ml un

0,09 ng h/ml attiecīgi, kas norāda, ka bimatoprosta līdzsvara koncentrācija tiek sasniegta vienas nedēļas laikā okulāras ievadīšanas gadījumā.

Sadalījums

Bimatoprosts vidēji izplatās ķermeņa audos un sistēmiskais izplatīšanās tilpums cilvēkam miera stāvoklī ir 0,67 l/kg. Cilvēka asinīs bimatoprosts galvenokārt atrodas plazmā. Saistīšanās ar plazmas proteīniem bimatoprostam ir aptuveni 88%.

Biotransformācija

Bimatoprosts, pēc okulāras administrēšanas sasniedzot sistēmisku cirkulāciju, asinsritē atrodas galvenokārt neizmainītā formā. Pēc tam bimatoprosts iziet oksidāciju, N-deetilāciju un glikuronidāciju, veidojot daudz dažādu metabolītu.

Eliminācija

Bimatoprosts eliminējas galvenokārt caur nierēm, līdz pat 67% pēc intravenozas administrēšanas veseliem pieaugušiem voluntieriem tika izvadīts ar urīnu, 25% no devas tika izvadīts ar fēcēm. Pēc intravenozās administrēšanas noteiktais eliminācijas pusperiods bija aptuveni 45 minūtes, totālais asins klīrenss bija 1,5 l/h/kg.

Īpatnības vecākiem pacientiem

Pēc LUMIGAN 0,3 mg/ml devas divreiz dienā ik dienas vidējā AUC 0-24 h vērtība - 0,0634 ng h/ml vecākiem cilvēkiem (65 gadi un vecāki) bija būtiski augstāka par šo vērtību jauniem, veseliem, pieaugušiem cilvēkiem - 0,0218 ng h/ml. Tomēr šie lielumi pēc okulāras administrēšanas nav klīniski nozīmīgi kā sistēmiska ekspozīcija ne veciem, ne jauniem cilvēkiem. Nenotiek bimatoprosta akumulēšanās pēc ilgāka laika un drošuma līmenis ir līdzīgs gan jauniem, gan pusmūža cilvēkiem.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos efektus novēroja vienīgi tad, ja izmantotās devas un darbības ilgums pārsniedza cilvēkam maksimāli pieļaujamos. Tas liecina, ka klīniskajā praksē šie efekti nav būtiski.

Pērtiķiem, kuriem bimatoprosts tika administrēts okulāri ik dienas 1 gada laikā koncentrācijā

≥0,3 mg/ml, pastiprinājās varavīksnenes pigmentācija un radās atgriezeniski periokulāri efekti, kurus

raksturoja apakšējās un/vai augšējās rievas izvirzīšanās un palpebrālās spraugas paplašināšanās. Pastiprinātā varavīksnenes pigmentācija visdrīzāk rodas, stimulējot melanīna veidošanos melanocītos, nevis palielinoties melanocītu skaitam. Netika novērotas nekādas funkcionālas vai mikroskopiskas izmaiņas, kas saistītas ar minētajiem periokulārajiem efektiem, un šo izmaiņu mehānisms nav zināms.

Bimatoprosts nav mutagēns vai kancerogēns, to pierāda daudzi in vitro un in vivo pētījumi.

Bimatoprosts nesamazina auglību žurkām devās līdz 0,6 mg/kg/dienā (vismaz 103 reizes lielāka ekspozīcija), salīdzinot ar devu, kas paredzēta cilvēkam. Embrija/augļa attīstības pētījumos pelēm un žurkām tika izraisīti aborti, bet neparādījās attīstības traucējumi, ja devas pārsniedza cilvēkam paredzēto vismaz 860 vai 1700 reizes attiecīgi. Šīs devas pārsniedz cilvēkam paredzētās devas sistēmisko ekspozīciju vismaz 33 un 97 reizes attiecīgi. Žurkām perinatālajos un postnatālajos pētījumos mātes saindēšanās izraisīja grūtniecības perioda saīsināšanos, augļa nāvi, samazinātu mazuļu svaru, ja deva bija ≥0,3 mg/kg/dienā (vismaz 41 reizi pārsniedz cilvēkam paredzēto devu). Mazuļu neirālās funkcijas netika ietekmētas.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds

Nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts

Citronskābes monohidrāts

Sālsskābe vai nātrija hidroksīds (lai piemērotu pH)

Attīrīts ūdens

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

5 devu iepakojums – 12 mēneši

30 devu iepakojums – 18 mēneši

90 devu iepakojums – 18 mēneši

Pēc paplātes atvēršanas vienas devas konteineri jāizlieto 30 dienu laikā.

Atvērts vienas devas konteiners ir jāizmet uzreiz pēc lietošanas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

5 devu iepakojums – uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

30 devu iepakojums – īpašu uzglabāšanas nosacījumu nav.

90 devu iepakojums – īpašu uzglabāšanas nosacījumu nav.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Caurspīdīgs, zema blīvuma polietilēna (ZBPE) vienas devas konteiners ar noskrūvējamu vāciņu.

Katrs vienas devas konteiners satur 0,4 ml šķīduma.

Ir pieejami šādi iepakojuma veidi:

kartona kastīte ar 5 vienas devas konteineriem;

kartona kastīte ar 30 vienas devas konteineriem paplātē; kartona kastīte ar 90 vienas devas konteineriem 3 paplātēs.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/02/205/005-007

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/ PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

2002. gada 8. marts / 2007. gada 20. februāris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas