Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – Marķējuma teksts - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLumigan
ATĶ kodsS01EE03
Vielabimatoprost
RažotājsAllergan Pharmaceuticals Ireland

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS VIENAI PUDELEI

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

LUMIGAN 0,1 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Bimatoprost

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens mililitrs šķīduma satur 0,1 mg bimatoprosta.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Benzalkonija hlorīds, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, citronskābes monohidrāts, nātrija hlorīds, sālsskābe vai nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) un attīrīts ūdens.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums

1 x 3 ml

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Okulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izņemiet kontaktlēcas.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atvēršanas izlietot četru nedēļu laikā.

Atvērts:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/02/205/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS TRIJĀM PUDELĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

LUMIGAN 0,1 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Bimatoprost

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens mililitrs šķīduma satur 0,1 mg bimatoprosta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Benzalkonija hlorīds, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, citronskābes monohidrāts, nātrija hlorīds, sālsskābe vai nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) un attīrīts ūdens.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums

3 x 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Okulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izņemiet kontaktlēcas.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atvēršanas izlietot četru nedēļu laikā.

Atvērts (1):

Atvērts (2):

Atvērts (3):

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/02/205/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

PUDELE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

LUMIGAN 0,1 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Bimatoprost

Okulārai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atvēršanas izlietot 4 nedēļu laikā.

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS VIENAI PUDELEI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Bimatoprost

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens mililitrs šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Benzalkonija hlorīds, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, citronskābes monohidrāts, nātrija hlorīds, sālsskābe vai nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) un attīrīts ūdens.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums

1 x 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Okulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izņemiet kontaktlēcas.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atvēršanas izlietot četru nedēļu laikā.

Atvērts:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/02/205/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

LUMIGAN 0,3 mg/ml

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS TRIJĀM PUDELĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Bimatoprost

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens mililitrs šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Benzalkonija hlorīds, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, citronskābes monohidrāts, nātrija hlorīds, sālsskābe vai nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) un attīrīts ūdens.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums

3 x 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Okulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izņemiet kontaktlēcas.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atvēršanas izlietot četru nedēļu laikā.

Atvērts (1):

Atvērts (2):

Atvērts (3):

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/02/205/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

LUMIGAN 0,3 mg/ml

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

PUDELE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Bimatoprost

Okulārai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Pēc atvēršanas izlietot 4 nedēļu laikā.

Derīgs līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS AR 5 VIENAS DEVAS KONTEINERIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilieni, šķīdums vienas devas konteineros

Bimatoprost

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens mililitrs šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, citronskābes monohidrāts, nātrija hlorīds, sālsskābe vai nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) un attīrīts ūdens.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums

5 x 0,4 ml

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Okulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Atvērts vienas devas konteiners ir jāizmet uzreiz pēc lietošanas.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/02/205/005

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Tikai vienreizējai lietošanai.

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

LUMIGAN 0,3 mg/ml vienas devas

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE AR 30 VIENAS DEVAS KONTEINERIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilieni, šķīdums vienas devas konteinerā

Bimatoprost

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens mililitrs šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, citronskābes monohidrāts, nātrija hlorīds, sālsskābe vai nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) un attīrīts ūdens.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums

30 x 0,4 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Okulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc paplātes atvēršanas vienas devas konteineri jāizlieto 30 dienu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Atvērts vienas devas konteiners ir jāizmet uzreiz pēc lietošanas.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/02/205/006

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Tikai vienreizējai lietošanai.

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

LUMIGAN 0,3 mg/ml vienas devas

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE AR 90 VIENAS DEVAS KONTEINERIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilieni, šķīdums vienas devas konteineros

Bimatoprost

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens mililitrs šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, citronskābes monohidrāts, nātrija hlorīds, sālsskābe vai nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) un attīrīts ūdens.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums

90 x 0,4 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Okulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc paplātes atvēršanas vienas devas konteineri jāizlieto 30 dienu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Atvērts vienas devas konteiners ir jāizmet uzreiz pēc lietošanas.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/02/205/007

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Tikai vienreizējai lietošanai.

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

LUMIGAN 0,3 mg/ml vienas devas

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 30 UN 90 DEVU IEPAKOJUMAM

PAPLĀTES AR 30 VIENAS DEVAS KONTEINERIEM VĀKS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

LUMIGAN 0,3 mg/ml acu pilieni, šķīdums vienas devas konteineros

Bimatoprost

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens mililitrs šķīduma satur 0,3 mg bimatoprosta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, citronskābes monohidrāts, nātrija hlorīds, sālsskābe vai nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) un attīrīts ūdens.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums

30 x 0,4 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Okulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc paplātes atvēršanas vienas devas konteineri jāizlieto 30 dienu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Atvērts vienas devas konteiners ir jāizmet uzreiz pēc lietošanas.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Īrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBASNUMURS(-I)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Tikai vienreizējai lietošanai.

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

VIENAS DEVAS KONTEINERS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

LUMIGAN 0,3 mg/ml

Bimatoprost

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas