Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Luveris (lutropin alfa) – Marķējuma teksts - G03GA07

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLuveris
ATĶ kodsG03GA07
Vielalutropin alfa
RažotājsMerck Serono Europe Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

LUVERIS 75 SV, FLAKONI

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Luveris 75 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Lutropin alfa

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Sastāvs: vienā flakonā ar pulveri ir 75 SV alfa lutropīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Citas sastāvdaļas: polisorbāts 20, saharoze, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, koncentrēta fosforskābe, nātrija hidroksīds, L-metionīns un slāpeklis.

Ampulā ar šķīdinātāju ir 1 ml ūdens injekcijām. (EU/1/00/155/001-003)

Flakonā ar šķīdinātāju ir 1 ml ūdens injekcijām. (EU/1/00/155/004-006)

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai / 1 ampula ar šķīdinātāju. 3 flakoni ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai / 3 ampulas ar šķīdinātāju.

10 flakoni ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai / 10 ampulas ar šķīdinātāju. 1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai / 1 flakons ar šķīdinātāju.

3 flakoni ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai / 3 flakoni ar šķīdinātāju. 10 flakoni ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai / 10 flakoni ar šķīdinātāju.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merck Serono Europe Limited,

56 Marsh Wall,

London E14 9TP

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/155/001 (1 flakons/ 1 ampula)

EU/1/00/155/002 (3 flakoni/ 3 ampulas)

EU/1/00/155/003 (10 flakoni/ 10 ampulas)

EU/1/00/155/004 (1 flakons/ 1 flakons)

EU/1/00/155/005 (3 flakoni/ 3 flakoni)

EU/1/00/155/006 (10 flakoni/ 10 flakoni)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija Šķīdinātāja sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

luveris 75 SV

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA LUVERIS 75 SV, FLAKONI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Luveris 75 SV

Pulveris injekcijām

Lutropin alfa

Subkutānai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

75 SV

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA LUVERIS 75 SV, ŠĶĪDINĀTĀJS AMPULĀS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdinātājs zālēm Luveris Ūdens injekcijām

s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6. CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA LUVERIS 75 SV, ŠĶĪDINĀTĀJA FLAKONI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdinātājs zālēm Luveris Ūdens injekcijām

s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas