Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lysodren (mitotane) – Marķējuma teksts - L01XX23

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLysodren
ATĶ kodsL01XX23
Vielamitotane
RažotājsLaboratoire HRA Pharma

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KARTONA KĀRBIŅA PUDELES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Lysodren 500 mg tabletes

Mitotāns (Mitotane)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 500 mg mitotāna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Tabletes

100 tablešu pudelē.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Citotoksisks līdzeklis.

Ar tabletēm drīkst rīkoties tikai pacienti vai to aprūpētāji, kas valkā cimdus.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc atvēršanas: 1 gads

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger

75003 Paris Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/04/273/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Lysodren (informācija Braila rakstā jāsniedz tikai uz ārējās kartona kārbiņas)

17. UNIKĀLAIS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<Nav piemērojams.>]

18. UNIKĀLAIS IDENTIFIKATORS – CILVĒKLASĀMI DATI

<Nav piemērojams.>]

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas