Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Marķējuma teksts - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsM-M-RVaxPro
ATĶ kodsJ07BD52
Vielameasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
RažotājsMSD VACCINS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA M-M-RVAXPRO – pulveris flakonā un šķīdinātājs flakonā – iepakojumā pa 1, 10

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

M-M-RVAXPRO pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai Masalu, parotīta un masaliņu vakcīna (dzīva)

Measles, mumps, and rubella vaccine (live)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Pēc izšķīdināšanas 1 deva (0,5 ml) satur:

ne mazāk par 1x103

 

Masalu vīrusu no Enders` Edmonston celma (dzīvs, novājināts)

CCID50*

Parotīta vīrusu no Jeryl LynnTM (B līmenis) celma (dzīvs, novājināts)

ne mazāk par

 

12,5x103 CCID50*

ne mazāk par 1x103

 

Masaliņu vīrusu no Wistar RA 27/3 celma (dzīvs, novājināts)

CCID50*

* 50 % šūnu kultūras infekciozā deva.

 

 

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Sorbīts, nātrija fosfāts, kālija fosfāts, saharoze, hidrolizēts želatīns, barotne 199 ar Hanka sāli, MEM, mononātrija L-glutamāts, neomicīns, fenola sarkanais, nātrija bikarbonāts, sālsskābe, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai.

1 flakons ar reizes devu (pulveris) + 1 flakons ar reizes devu (šķīdinātājs). 10 flakoni ar reizes devu (pulveris) + 10 flakoni ar reizes devu (šķīdinātājs).

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C-8°C). Nesasaldēt.

Flakonu ar pulveri uzglabāt ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Pēc izšķīdināšanas vakcīna jāievada nekavējoties vai 8 stundu laikā, ja tā uzglabāta ledusskapī.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/06/337/001 – iepakojumā pa 1.

EU/1/06/337/002 – iepakojumā pa 10.

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONS AR PULVERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

M-M-RVAXPRO pulveris injekciju suspensijas pagatavošanai

2.LIETOŠANAS METODE

i.m. vai s.c. lietošanai.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva.

6.CITA

MSD VACCINS

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONS AR ŠĶĪDINĀTĀJU

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdinātājs M-M-RVAXPRO

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva.

6. CITA

MSD VACCINS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

M-M-RVAXPRO – pulveris flakonā un šķīdinātājs pilnšļircē ar pievienotu adatu – iepakojumā pa 1, 10

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

M-M-RVAXPRO pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē Masalu, parotīta un masaliņu vakcīna (dzīva)

Measles, mumps, and rubella vaccine (live)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Pēc izšķīdināšanas 1 deva (0,5 ml) satur:

ne mazāk par 1x103

 

Masalu vīrusu no Enders` Edmonston celma (dzīvs, novājināts)

CCID50*

Parotīta vīrusu no Jeryl LynnTM (B līmenis) celma (dzīvs, novājināts)

ne mazāk par

 

12,5x103 CCID50*

ne mazāk par 1x103

 

Masaliņu vīrusu no Wistar RA 27/3 celma (dzīvs, novājināts)

CCID50*

* 50 % šūnu kultūras infekciozā deva.

 

 

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Sorbīts, nātrija fosfāts, kālija fosfāts, saharoze, hidrolizēts želatīns, barotne 199 ar Hanka sāli, MEM, mononātrija L-glutamāts, neomicīns, fenola sarkanais, nātrija bikarbonāts, sālsskābe, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē.

1 flakons ar reizes devu (pulveris) + 1 pilnšļirce ar reizes devu (šķīdinātājs) + adata.

10 flakoni ar reizes devu (pulveris) + 10 pilnšļirces ar reizes devu (šķīdinātājs) + adatas.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C-8°C). Nesasaldēt.

Flakonu ar pulveri uzglabāt ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Pēc izšķīdināšanas vakcīna jāievada nekavējoties vai 8 stundu laikā, ja tā uzglabāta ledusskapī.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/06/337/003 – iepakojumā pa 1.

EU/1/06/337/004 – iepakojumā pa 10.

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

M-M-RVAXPRO – pulveris flakonā un šķīdinātājs pilnšļircē bez adatas – iepakojumā pa 1, 10, 20

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

M-M-RVAXPRO pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē Masalu, parotīta un masaliņu vakcīna (dzīva)

Measles, mumps, and rubella vaccine (live)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Pēc izšķīdināšanas 1 deva (0,5 ml) satur:

ne mazāk par 1x103

 

Masalu vīrusu no Enders` Edmonston celma (dzīvs, novājināts)

CCID50*

Parotīta vīrusu no Jeryl LynnTM (B līmenis) celma (dzīvs, novājināts)

ne mazāk par

 

12,5x103 CCID50*

ne mazāk par 1x103

 

Masaliņu vīrusu no Wistar RA 27/3 celma (dzīvs, novājināts)

CCID50*

* 50 % šūnu kultūras infekciozā deva.

 

 

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Sorbīts, nātrija fosfāts, kālija fosfāts, saharoze, hidrolizēts želatīns, barotne 199 ar Hanka sāli, MEM, mononātrija L-glutamāts, neomicīns, fenola sarkanais, nātrija bikarbonāts, sālsskābe, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē.

1 flakons ar reizes devu (pulveris) + 1 pilnšļirce (šķīdinātājs) bez adatas.

10 flakoni ar reizes devu (pulveris) + 10 pilnšļirces (šķīdinātājs) bez adatām. 20 flakoni ar reizes devu (pulveris) + 20 pilnšļirces (šķīdinātājs) bez adatām.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C-8°C). Nesasaldēt.

Flakonu ar pulveri uzglabāt ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Pēc izšķīdināšanas vakcīna jāievada nekavējoties vai 8 stundu laikā, ja tā uzglabāta ledusskapī.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/06/337/005 – iepakojumā pa 1.

EU/1/06/337/006 – iepakojumā pa 10.

EU/1/06/337/007 – iepakojumā pa 20.

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

M-M-RVAXPRO – pulveris flakonā un šķīdinātājs pilnšļircē ar vienu atsevišķu adatu – iepakojumā pa 1, 10, 20

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

M-M-RVAXPRO pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē Masalu, parotīta un masaliņu vakcīna (dzīva)

Measles, mumps, and rubella vaccine (live)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Pēc izšķīdināšanas 1 deva (0,5 ml) satur:

ne mazāk par 1x103

 

Masalu vīrusu no Enders` Edmonston celma (dzīvs, novājināts)

CCID50*

Parotīta vīrusu no Jeryl LynnTM (B līmenis) celma (dzīvs, novājināts)

ne mazāk par

 

12,5x103 CCID50*

ne mazāk par 1x103

 

Masaliņu vīrusu no Wistar RA 27/3 celma (dzīvs, novājināts)

CCID50*

* 50 % šūnu kultūras infekciozā deva.

 

 

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Sorbīts, nātrija fosfāts, kālija fosfāts, saharoze, hidrolizēts želatīns, barotne 199 ar Hanka sāli, MEM, mononātrija L-glutamāts, neomicīns, fenola sarkanais, nātrija bikarbonāts, sālsskābe, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē. 1 flakons ar reizes devu (pulveris) + 1 pilnšļirce (šķīdinātājs) + 1 adata.

10 flakoni ar reizes devu (pulveris) + 10 pilnšļirces (šķīdinātājs) + 10 adatas. 20 flakoni ar reizes devu (pulveris) + 20 pilnšļirces (šķīdinātājs) + 20 adatas.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C-8°C). Nesasaldēt.

Flakonu ar pulveri uzglabāt ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Pēc izšķīdināšanas vakcīna jāievada nekavējoties vai 8 stundu laikā, ja tā uzglabāta ledusskapī.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/06/337/008 – iepakojumā pa 1.

EU/1/06/337/009 – iepakojumā pa 10.

EU/1/06/337/010 – iepakojumā pa 20.

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

M-M-RVAXPRO – pulveris flakonā un šķīdinātājs pilnšļircē ar divām atsevišķām adatām – iepakojumā pa 1, 10,20

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

M-M-RVAXPRO pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē Masalu, parotīta un masaliņu vakcīna (dzīva)

Measles, mumps, and rubella vaccine (live)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Pēc izšķīdināšanas 1 deva (0,5 ml) satur:

ne mazāk par 1x103

 

Masalu vīrusu no Enders` Edmonston celma (dzīvs, novājināts)

CCID50*

Parotīta vīrusu no Jeryl LynnTM (B līmenis) celma (dzīvs, novājināts)

ne mazāk par

 

12,5x103 CCID50*

ne mazāk par 1x103

 

Masaliņu vīrusu no Wistar RA 27/3 celma (dzīvs, novājināts)

CCID50*

* 50 % šūnu kultūras infekciozā deva.

 

 

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Sorbīts, nātrija fosfāts, kālija fosfāts, saharoze, hidrolizēts želatīns, barotne 199 ar Hanka sāli, MEM, mononātrija L-glutamāts, neomicīns, fenola sarkanais, nātrija bikarbonāts, sālsskābe, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē.

1 flakons ar reizes devu (pulveris) + 1 pilnšļirce (šķīdinātājs) + 2 adatas.

10 flakoni ar reizes devu (pulveris) + 10 pilnšļirces (šķīdinātājs) + 10 adatas. 20 flakoni ar reizes devu (pulveris) + 20 pilnšļirces (šķīdinātājs) + 20 adatas.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C-8°C). Nesasaldēt.

Flakonu ar pulveri uzglabāt ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Pēc izšķīdināšanas vakcīna jāievada nekavējoties vai 8 stundu laikā, ja tā uzglabāta ledusskapī.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/06/337/011 – iepakojumā pa 1.

EU/1/06/337/012 – iepakojumā pa 10.

EU/1/06/337/013 – iepakojumā pa 20.

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONS AR PULVERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

M-M-RVAXPRO pulveris injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē

2. LIETOŠANAS METODE

i.m. vai s.c. lietošanai.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva.

6. CITA

MSD VACCINS

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE AR ŠĶĪDINĀTĀJU

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdinātājs M-M-RVAXPRO

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva.

6. CITA

MSD VACCINS

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas