Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Zāļu apraksts - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMabCampath
ATĶ kodsL01XC04
Vielaalemtuzumab
RažotājsGenzyme Europe B.V.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

MabCampath 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens mililitrs satur 10 mg alemtuzumaba (alemtuzumab).

Viena ampula satur 30 mg alemtuzumaba.

Alemtuzumabs ir ar gēnu inženierijas metodi iegūta, 21-28 kD limfocītu šūnu virsmas glikoproteīnu (CD52) specifiska, humanizēta IgG1 kapa monoklonāla antiviela. Antiviela veidojas zīdītāju šūnu (Ķīnas kāmju olnīcu) suspensijas kultūru barotnēs.

tas

3. ZĀĻU FORMA

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.

ē

ğistr

Bezkrāsains vai iedzeltens koncentrāts.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

 

4.1

Terapeitiskās indikācijas

 

 

nav

re

MabCampath ir indicēts hroniskas limfocitāras B šūnu leikozes (B-HLL) pacientu ārstēšanai, kuriem nav piemērota fludarabīna kombinētā ķīmijter pija.

4.2 Devas un lietošanas veids

MabCampath jālieto vēža vairsārstēšanā pie edzējuša ārsta uzraudzībā. dienā 3 reizes nedēļā pārdienās, maksimāli 12 nedēļas.

Devas

Pirmās terapijas nedēļas laikā MabCampath jāievada augošās devās: 1. dienā - 3 mg, 2. dienā - 10 mg un 3. dienā -les30 mg, ar no acījumu, ka visu devu panesība ir laba. Turpmāk ieteicamā deva ir 30 mg

Vairumam paci ntu 30 mg devu var sasniegt 3-7 dienu laikā. Taču gadījumā, ja, ievadot 3 mg vai 10 mg devu,ānovēro mērenas vai smagas akūtas blakusparādības tādas, kā hipotensiju, rigiditāti, drudzi,Zelpas trūkumu, drebuļus, izsitumus vai bronhospazmu (dažas no tām var rasties citokīnu

atbrīvošan s rezultātā), pirms palielināšanas attiecīgā deva jāatkārto ik dienas tikmēr, kamēr panesība kļūst laba (skatīt apakšpunktu 4.4).

Vidējais ārstēšanas ilgums pirmreizēji ārstētiem pacientiem bija 11,7 nedēļas un pacientiem, kas jau iepriekš bija saņēmuši ārstēšanu – 9,0 nedēļas.

Ja pacientam laboratoriski un klīniski konstatē visas pilnīgas remisijas pazīmes, MabCampath lietošana jāpārtrauc un pacients jānovēro. Ja pacienta stāvoklis uzlabojas (tiek sasniegta daļēja vai stabila remisija) un slimības gaita sasniedz zināmu līdzsvaru bez tālākas uzlabošanās 4 nedēļas vai ilgāk, MabCampath lietošana jāpārtrauc un pacients jānovēro. Ja slimība progresē, terapija jāpārtrauc.

Vienlaicīgi lietojamas zāles

Premedikācija

30-60 minūtes pirms katras MabCampath infūzijas devas palielināšanas laikā, kā arī turpmākas ārstēšanas laikā klīnisku indikāciju gadījumā pacientiem jāsaņem premedikācija ar perorāliem vai intravenoziem steroīdiem, atbilstošu antihistamīna un analgētisko līdzekli (skatīt apakšpunktu 4.4).

Profilaktiska antibiotiku lietošana

Terapijas laikā un pēc tās parasti visiem pacientiem jāordinē antibiotikas un pretvīrusu līdzekļi (skatīt apakšpunktu 4.4).

Devas modificēšanas vadlīnijas

Ņemot vērā MabCampath darbības mehānismu, smagas limfopēnijas gadījumā nav ieteicams mainīt

devu.

tas

 

Smagas infekcijas vai smagas hematoloģiskas toksicitātes gadījumā MabCampath lie oš na jāpārtrauc līdz stāvoklis normalizējas. MabCampath lietošana jāpārtrauc, ja trombocītu skai s s m zinā līdz

< 25000/μl vai absolūtais neitrofīlo leikocītu skaits (ANS) samazinās līdz < 250/μl. MabCampath

lietošanu var atsākt, kad infekcija vai toksicitāte ir izzudusi. MabCampa h lie ošana pilnīgi jāpārtrauc

 

 

 

 

 

ē

gadījumos, kad parādās autoimūna anēmija vai autoimūna trombocitopēnija. Tabulā ir norādījumi par

devas modificēšanu, ja terapijas laikā novēro hematoloģisku toksic tā :

 

 

 

 

 

 

Hematoloģiskie rādītāji

 

Devas modificēšana*

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

ANS < 250/ l un/vai trombocītu skaits < 25 000/ l

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Pirmo reizi

 

 

Pā t auc ārstēšanu ar MabCampath.

 

 

 

 

 

Atsāk MabCampath lietošanu devā

 

 

 

 

 

30 mg, ja ANS ≥ 500/ l un trombocītu

 

 

 

 

 

re

000/ l.

 

 

 

 

 

skaits ≥ 50

 

 

Otro reizi

 

nav

Pārtrauc ārstēšanu ar MabCampath.

 

 

 

 

Atsāk MabCampath lietošanu devā

 

 

 

 

10 mg, ja ANS ≥ 500/ l un trombocītu

 

 

 

 

skaits ≥ 50 000/ l.

 

 

Trešo reizi

 

 

Pārtrauc ārstēšanu ar MabCampath.

 

 

Samazināšanās ≥ 50% līdz nājumā ar sākuma

stāvokli pacientiem, kuriem ārstēšanas

 

 

uzsākšanas laikā absolūt is neitrofilo leikocītu skaits bijis ≤ 250/ l un/vai trombocītu

 

 

skaits ≤ 25 000/l

 

 

 

 

 

 

Pirmo reizi

vairs

 

Pārtrauc ārstēšanu ar MabCampath.

 

 

 

 

Atsāk MabCampath lietošanu devā

 

 

 

 

 

30 mg, ja rādītājs/-i atgriežas sākuma

 

 

 

 

 

stāvoklī.

 

 

 

Otro r izi

 

 

Pārtrauc ārstēšanu ar MabCampath.

 

 

les

 

 

Atsāk MabCampath lietošanu devā

 

 

 

 

10 mg, ja rādītājs/-i atgriežas sākuma

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

stāvoklī.

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Trešo reizi

 

 

Pārtrauc ārstēšanu ar MabCampath.

 

 

* Ja pārtraukums starp devām ir ≥ 7 dienas, ārstēšana ar MabCampath jāatsāk ar 3 mg

 

 

devu un jāpalielina līdz 10 mg un tad līdz 30 mg, atkarībā no panesamības.

Īpašas pacientu grupas

Vecāka gadagājuma pacienti (virs 65 gadiem)

Ieteicama tāda pati terapija kā pieaugušajiem. Pacienti rūpīgi jānovēro (skatīt apakšpunktu 4.4).

Pacienti ar nieru vai aknu darbības traucējumiem

Pētījumi nav veikti.

Pediatriskā populācija

Nav noteikta MabCampath drošība un efektivitāte bērniem, kas jaunāki par 17 gadiem. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Ieteikumus par MabCampath šķīduma sagatavošanu pirms lietošanas skatīt apakšpunktā 6.6. Visas devas jānozīmē intravenozu infūziju veidā aptuveni 2 stundu laikā.

4.3 Kontrindikācijas

-

Paaugstināta jutība pret alemtuzumabu, peļu vai žurku olbaltumvielām vai kādu no p līgvielām

-

Aktīva sistēmiska infekcija

tas

-

HIV

-

Aktīva sekundāra malignitāte

-

Grūtniecība

 

 

ē

4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

Pie akūtām blakusparādībām, kas var rasties pirmo reizi palielinotğdevuistrun dažas no kurām var rasties citokīnu atbrīvošanās rezultātā, pieder hipotensija, drebuļi/rigiditreāt , drudzis, elpas trūkums un

izsitumi. Vēl var veidoties šādas reakcijas: slikta dūša, nāt n , v mšana, vājums, aizdusa,

galvassāpes, nieze, caureja un bronhospazms. Pacientiem, kas ā stēšanā saņēma MabCampath - gan tiem, kuriem tā bija pirmreizējā ārstēšana, gan tiem, kas jau iepriekš bija saņēmuši ārstēšanu, ar infūziju saistītās reakcijas biežāk veidojās pirmajā ārstēšanas nedēļā, un to sastopamības biežums samazinājās otrajā un trešajā ārstēšanas nedēļā.

Ja šīs blakusparādības ir mērenas vai smagas, iepriekšējo devu jāturpina ievadīt ar atbilstošu

nav premedikāciju pirms katravairsdevas palielinājuma, kamēr katrai devai ir laba panesība. Ja terapijas

pārtraukums bijis ilgāks par 7 dienām, MabCampath lietošana jāatsāk, pakāpeniski palielinot devu.

MabCampath terapijas laikā p c ent em novēroja pārejošu hipotensiju. Ārstējot pacientus ar sirds išēmisko slimību, stenokardiju un/v pacientus, kas lieto antihipertensīvās zāles, jāievēro piesardzība. Šajā pacientu populācijā novērots miokarda infarkts un sirdsdarbības apstāšanās saistībā ar MabCampath infūziju.

Ja pacients jaulesagrāk ir aņēmis potenciāli kardiotoksiskus preparātus, ir jāapsver nepieciešamība veikt sirds darbības izm klējumus (piemēram, ehokardiogrāfiju, sirds darbības ātruma un ķermeņa masas noteikšanu),āk arī nodrošināt tās turpmāku kontroli.

30-60Zminūtes pirms katras MabCampath infūzijas devas palielinājuma laikā un klīnisku indikāciju gadījumā ieteicams pacientam ievadīt premedikāciju ar perorāliem vai intravenoziem steroīdiem. Ja nepieciešams, steroīdu lietošanu var pārtraukt, kad ir sasniegta nepieciešamā deva. Papildus var lietot perorālus antihistamīna līdzekļus, piem., 50 mg difenhidramīna, un analgētiskus līdzekļus, piem., 500 mg paracetamola. Gadījumā, ja saglabājas akūtas infūzijas reakcijas, infūzijas laiku var pagarināt līdz 8 stundām, skaitot no MabCampath infūzijas šķīduma pagatavošanas brīža.

Izteikta limfocītu skaita samazināšanās, kas ir zināma MabCampath farmakoloģiskā iedarbība, ir nenovēršama, un tā var būt ilgstoša. CD4 un CD8 T limfocītu skaits sāk palielināties 8.-12. terapijas nedēļā un turpina palielināties vairākus mēnešus pēc terapijas pārtraukšanas. Pacientiem, kas MabCampath saņēma kā pirmās rindas terapiju, CD4+ skaita atjaunošanās līdz ≥200 šūnām/µl tika sasniegta 6 mēnešu laikā pēc ārstēšanas, bet 2 mēnešus pēc ārstēšanas vidējais šūnu skaits bija

183 šūnas/µl. Pacientiem, kas iepriekš jau ir saņēmuši ārstēšanu un saņem MabCampath, leikocītu skaits 200 šūnas/μl vidēji tiek sasniegts 2 mēnešu laikā pēc pēdējās MabCampath infūzijas, bet, lai

atjaunotu leikocītu līmeni, kāds bija pirms ārstēšanas, nepieciešami vairāk kā 12 mēneši. Tas var veicināt oportūniskas infekcijas attīstību pacientam. Tāpēc terapijas laikā un vismaz 2 mēnešus pēc MabCampath terapijas beigām vai līdz CD4+ skaits sasniedz 200 šūnas/μl vai vairāk (atkarībā, kas no tā notiek vēlāk), ļoti ieteicama ir infekcijas profilakse (piem., trimetoprims/sulfametoksazols 1 tablete divreiz dienā 3 reizes nedēļā vai cits profilaktisks līdzeklis pret Pneumocystis jiroveci pneimoniju (PCP) un efektīvs perorāls pretherpētisks līdzeklis, piemēram, famciklovīrs, 250 mg divreiz dienā).

Pēc ārstēšanas ar vairākiem ķīmijterapijas vai bioloģiskiem līdzekļiem var būt paaugstināts ar infekciju saistīto komplikāciju risks.

Sakarā ar transfūzijas saistītu transplantāta atgrūšanas reakcijas (TAGVHD - Transfusion Associated Graft Versus Host Disease) iespēju ir ieteicams pacientiem, kuri ārstēti ar MabCampath, nozīmēt apstarotus asins preparātus.

Laboratoriskajos izmeklējumos konstatēta asimptomātiska citomegalovīrusa (CMV) virtasēmija nav jāuzskata par nopietnu infekciju, kuras gadījumā būtu jāpārtrauc ārstēšana. Ja MabC mp h terapijas laikā izveidojas simptomātiska CMV infekcija, tā pastāvīgi klīniski jāizvērtē ārstēšan l ikā un vismaz 2 mēnešus pēc ārstēšanas pabeigšanas.

Īslaicīga 3. vai 4. pakāpes neitropēnija parasti rodas līdz 5.-8. nedēļai pēc e apijas sākuma. Īslaicīga 3. vai 4. pakāpes trombocitopēnija ļoti bieži rodas pirmo 2 terapijas nedēļu la kā un tad lielākajai daļai pacientu sāk mazināties. Tādēļ nepieciešama pacientu hematoloģiska novērošana. Ja attīstās izteikta

hematoloģiska toksicitāte, MabCampath terapija jāpārtrauc līdz tā izzūd. Terapiju var atsākt pēc

 

 

re

hematoloģiskās toksicitātes izzušanas (skatīt apakšpunktu 4.2). MabCampathistrpilnīgi jāatceļ

gadījumos, kad parādās autoimūna anēmija vai autoimūna t ombocitopğēnija.

nāves laikā.

nav

 

MabCampath terapijas laikā regulāri jānosaka pilna asinsaina un trombocītu skaits, bet pacientiem, kuriem attīstās citopēnija, šie rādītāji jākontrolē biežāk.

Regulāra un sistemātiska CD52 noteikša a ikdie s klīniskā praksē nav nepieciešama. Tomēr, ja apsver ārstēšanas atsākšanu, vēlams noteikt CD52. Dati, kas iegūti pacientiem, kuriem pirmreizējā

vairs

ārstēšanā izmantots MabCampath, neliecina par CD52 ekspresijas zudumu slimības progresēšanas vai

Pacientiem var būt alerģisk

v p ugstinātas jutības reakcijas pret MabCampath, peļu/ žurku vai

himēriskām monoklonālām

nti ielām.

Zāļu ievades laikā jābūt pieejamiem paaugstinātas jutības reakciju terapijai paredzētiem preparātiem, kā arī jānodrošinalesgatavība šādu reakciju gadījumā sniegt pirmo palīdzību (skatīt apakšpunktu 4.2).

Vīriešiem un si vi tēm reproduktīvā vecumā MabCampath terapijas laikā un 6 mēnešus pēc tās pārtraukšanasāj ieto efektīvi kontraceptīvie līdzekļi (skatīt apakšpunktus 4.6 un 5.3).

NavZveikti pētījumi par vecuma ietekmi uz MabCampath dispozīciju un toksicitāti. Visumā vecāka gadagājuma pacientiem (virs 65 gadiem) citotoksiskās terapijas panesība bija sliktāka nekā jauniem pacientiem. Tā kā HLL (hronisku limfocitāro leikozi) biežāk novēro tieši šajā vecuma grupā, šie pacienti rūpīgi jānovēro (skatīt apakšpunktu 4.2). Pētījumos pacientiem, kas saņem pirmreizēju ārstēšanu, un pacientiem, kas iepriekš jau saņēmuši ārstēšanu, netika konstatētas būtiskas drošības un efektivitātes atšķirības, kas saistītas ar vecumu; bet datu bāžu lielums bija ierobežots.

4.5Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Lai gan nav veikti formāli zāļu mijiedarbības pētījumi ar MabCampath, nav zināma klīniski nozīmīga MabCampath mijiedarbība ar citām zālēm Tā kā MabCampath ir rekombinants humanizēts proteīns, nav paredzama zāļu mijiedarbība, ko izraisītu P450. Tomēr ieteicams MabCampath ordinēt 3 nedēļas pēc citu ķīmijterapijas līdzekļu lietošanas.

Kaut arī attiecīgi pētījumi nav veikti, vismaz 12 mēnešus pēc MabCampath terapijas pacientam neiesaka saņemt dzīvu vīrusu vakcīnas. Spēja atbildēt ar primāru vai anamnestisku humorālu atbildes reakciju uz jebkuru vakcīnu nav pētīta.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

MabCampath nedrīkst lietot grūtniecības laikā. Ir zināms, ka cilvēka IgG šķērso placentāro barjeru; arī MabCampath var šķērsot placentāro barjeru, potenciāli mazinot augļa B un T limfocītu skaitu.

Dzīvnieku reprodukcijas pētījumi ar MabCampath nav veikti. Nav zināms, vai, ordinējot grūtniecēm,

MabCampath var izraisīt augļa bojājumus.

 

 

 

 

 

Vīriešiem un sievietēm reproduktīvā vecumā MabCampath terapijas laikā un 6 mēnešus pēc ā

pārtraukšanas jālieto efektīvi kontraceptīvie līdzekļi (skatīt apakšpunktu 5.3).

 

tas

Zīdīšanas periods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav zināms, vai MabCampath izdalās cilvēka krūts pienā. Ja nepieciešama ā šana, MabCampath

terapijas laikā un vismaz 4 nedēļas pēc tam bērna barošana ar krūti jāpār rauc.

ē

Fertilitāte

 

 

istr

 

 

 

 

 

Nav pabeigtu MabCampath pētījumu, kuros novērtēta to i t kme uz fertililtāti. Nav zināms, vai

 

 

ğ

 

 

MabCampath var ietekmēt cilvēka reprodukcijas spēju (skatīt apakšpunktu 5.3).

 

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

 

 

 

nav

re

 

 

 

Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti. Tomēr

jāievēro piesardzība, jo ziņots par apmulsumu un mieg inību.

 

 

 

Lai aprakstītu noteiktas revairskcij s, to sinonīmus un ar tām saistītos stāvokļus, ir izmantots vispiemērotākais MedDRA termins.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Turpmākās tabulās apkopotas blakusparādības atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai

(MedDRA OSK). Sastopamīb b ežumu pamato klīnisko pētījumu dati.

Biežums ir definēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 īdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000). Sakarā ar pētītās populācijas lielumu par

parādībām, ko novēro ar mazāku biežumu, informācija nav pieejama; n=147 pirmreizēji ārstētie

pacienti un n=149 iepriekš ārstētie pacienti.

les

Lietojot MabCampath, biežākās blakusparādības ir: infūzijas reakcijas (drudzis, drebuļi, hipotensija,

ā

nātrene, slikta dūša, izsitumi, tahikardija, aizdusa), citopēnija (neitropēnija, limfopēnija,

thrombocitopZ

ēnija, anēmija), infekcijas (CMV virēmija, CMV infekcija, citas infekcijas), kuņģa-zarnu

trakta simptomi (slikta dūša, vemšana, vēdersāpes) un neiroloģiski simptomi (bezmiegs, nemiers). Visbiežākās nopietnās blakusparādības ir citopēnija, infūzijas reakcijas un imunosupresija/infekcijas.

Nevēlamās blakusparādības pirmreizēji ārstētiem pacientiem

Datus par drošību pirmreizēji ārstēto B-HLL pacientu grupā pamato blakusparādības, kas attīstījās 147 pacientiem, kas tika iekļauti randomizētā, kontrolētā MabCampath pētījumā, kurā tika nozīmētas tikai šīs zāles devā 30 mg intravenozi trīs reizes nedēļā ne ilgāk kā 12 nedēļas, ietverot devas palielināšanas periodu. Aptuveni 97% pacientu, kuri saņēma pirmreizēju terapiju, novēroja blakusparādības; par blakusparādībām šiem pacientiem visbiežāk tika ziņots pirmajā ārstēšanas nedēļā.

Konjunktivīts Sirdsdarbības apstāšanās Miokarda infarkts Stenokardija Priekškambaru fibrilācija Supraventrikulāra aritmija Sīnusa bradikardija Supraventrikulāras ekstrasistoles Ortostatiskā hipotensija Karstuma viļņi

Nevēlamās blakusparādības, kas novērotas ārstēšanas laikā vai 30 dienu laikā pēc ārstēšanas pabeigšanas ar MabCampath, katrā sastopamības biežuma grupā sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēmu klasifikācija

Infekcijas un infestācijas

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Imūnās sistēmas traucējumi

Vielmaiņas un uztures traucējumi

 

les

Psihiskie traucējumi

Nervu sistēmas

traucējumi

 

ā

Z

 

Acu slimības

 

Sirds funkcijas traucējumi

Ļoti bieži

 

Bieži

 

Retāk

Citomegalovīrusu

Pneimonija

 

Sepse

virēmija

 

 

 

 

 

Citomegalovīrusu

Bronhīts

 

Stafilokoku bakteriēmija

infekcija

 

Faringīts

 

Tuberkuloze

 

 

 

 

 

Mutes kandidoze

Bronhopneimonija

 

 

 

 

 

Herpes ophthalmicus

 

 

 

 

 

Beta hemolīti kā

 

 

 

 

 

streptokoka infekcija

 

 

 

 

 

Kandidoze

 

 

 

 

 

Dzimumorgānu

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

kandidoze

 

 

 

 

 

Urēīnceļu infekcija

 

 

 

 

 

Cistīts

 

 

 

 

 

Rumpja mikoze

 

 

 

 

 

Nazofaringīts

 

 

 

 

istr

 

 

 

ğ

Rinīts

 

 

 

Agranulocitoze

 

 

Febrīla n itropēnija

 

 

Neit opēnija

 

Limfopēnija

 

 

Leikopēnija

 

Limfoadenopātija

 

 

 

re

 

Deguna asiņošana

 

 

Trombocitopēnija

 

 

Anēmija

 

Anafilaktiskas reakcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaugstināta jutība

 

 

Ķermeņa masas

 

Audzēja sabrukšanas

vairs

nav

 

 

sindroms

 

samazināšanās

 

 

 

 

 

Hiperglikēmija

 

 

 

 

Kopējo olbaltumvielu

 

 

 

 

samazināšanās

 

Nemiers

 

Anoreksija

 

 

 

 

Sinkope

 

Vertigo

 

 

 

 

 

Galvas reiboņi

 

 

 

 

Trīce

 

 

 

 

Parestēzijas

 

 

 

 

Hipestēzija

 

 

 

 

Galvassāpes

 

 

 

 

Cianoze

 

 

 

 

Bradikardija

 

 

 

 

Tahikardija

 

 

 

 

Sīnusa tahikardija

 

 

 

 

 

 

 

Asinsvadu sistēmas

Hipotensija

Hipertensija

 

 

traucējumi

 

 

 

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

 

Bieži

 

Retāk

 

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietvīkums

Elpošanas sistēmas

 

 

Bronhospazms

 

Hipoksija

traucējumi, krūšu kurvja

 

 

Aizdusa

 

Izsvīdums pleiras dobumā

un videnes slimības

 

 

 

 

 

Disfonija

 

 

 

 

 

 

Izdalījumi no deguna

Kuņģa-zarnu trakta

Slikta dūša

 

Vemšana

 

Ileuss

 

traucējumi

 

 

Sāpes vēderā

 

Diskomforta sajūta mutē

 

 

 

 

 

 

Diskomforta sajūta vēderā

 

 

 

 

 

 

Caureja

Ādas un zemādas audu

Nātrene

 

Alerģisks dermatīts

Niezoši izsitumi

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

Izsitumi

 

Nieze

 

Makulāri iz itumi

 

 

 

 

 

 

Hiperhidroze

 

Eritem tozi iz itumi

 

 

 

Eritēma

 

Dermatī

Skeleta-muskuļu un

 

 

Mialģija

 

Kaulu sāpes

saistaudu sistēmas

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Kaulu un muskuļu

A alģija

bojājumi

 

 

sāpes

 

ē

 

 

 

Muguras sāpes

 

Kaulu un muskuļu sāpes

 

 

 

 

 

 

krūšu kurvja rajonā

 

 

 

 

 

 

Muskuļu spazmas

 

 

 

 

 

istr

 

Nieru un urīnizvades

 

 

 

ğ

Samazināta urīna izdale

sistēmas traucējumi

 

 

 

Dizūrija

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

Drudzis

 

Vājums

 

Gļotādu iekaisums

reakcijas ievadīšanas

Drebuļi

 

Astēnija

 

Eritēma infūzijas vietā

vietā

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokāla tūska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tūska infūzijas vietā

 

 

nav

 

 

Savārgums

 

 

 

 

 

 

 

Ir novērotas akūtas infūzijasvairsreakc ja , kas ietver drudzi, drebuļus, sliktu dūšu, vemšanu, hipotensiju,

nogurumu, izsitumus, nātreni, zdusu, galvassāpes, niezi un caureju. Vairums šo reakciju ir viegli līdz vidēji smagas. Akūtas infūzij s re kc jas parasti rodas pirmajā ārstēšanas nedēļā un pēc tam ievērojami mazinās. Pēc pirmās ārstēš n s nedēļ s 3. vai 4. pakāpes infūzijas reakcijas ir sastopamas retāk.

Drošības dati i pri kš ār tētiem B-HLL pacientiem pamatoti ar 149 pacientu datiem, kas tika iekļauti

Nevēlamas blakulesparādības iepriekš ārstētiem pacientiem

vienas grupasāpētījumos ar MabCampath (1., 2. un 3.pētījumā). Vairāk kā 80% iepriekš ārstētu

pacientu ir sagaidāmas blakusparādības; visbiežāk novērotās blakusparādības parasti rodas pirmajā ārstēZšanas nedēļā.

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

klasifikācija

 

 

 

Infekcijas un

Sepse

Citomegalovīrusa

Bakteriālas infekcijas

infestācijas

 

infekcijas

 

 

Pneimonija

Pneumocystis

Vīrusu infekcijas

 

 

jiroveci infekcijas

 

 

Herpes simplex

Pneimonīts

Sēnīšu dermatīts

 

 

Sēnīšu infekcijas

Laringīts

 

 

Kandidoze

Rinīts

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

 

Bieži

 

 

Retāk

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes zoster

 

Onihomikoze

 

 

 

 

Abscess

 

 

 

 

 

 

Urīnceļu infekcija

 

 

 

 

 

Sinusīts

 

 

 

 

 

 

Bronhīts

 

 

 

 

 

 

Augšējo elpošanas

 

 

 

 

 

ceļu infekcijas

 

 

 

 

 

 

Faringīts

 

 

 

 

 

 

Infekcijas

 

 

Labdabīgi, ļaundabīgi

 

 

 

 

 

Limfomai līdzīgas

un neprecizēti audzēji

 

 

 

 

 

patoloģijas

(ieskaitot cistas un

 

 

 

 

 

 

polipus)

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

Granulocitopēnija

 

Febrīla

 

Kaulu sm dzeņu plāzija

sistēmas traucējumi

 

 

neitropēnija

 

tas

 

 

Trombocitopēnija

 

Pancitopēnija

 

Disemin tā intravaskulārā

 

 

 

 

 

 

 

koagulēācija

 

 

Anēmija

 

Leikopēnija

 

Hemolītiska anēmija,

 

 

 

 

 

ğ

amazināta haptoglobīna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koncentrācija

 

 

 

 

 

re

 

istr

 

 

 

 

Limfopēnija

 

Kaulu smadzeņu darbības

 

 

 

 

 

 

 

nomākums

 

 

 

 

Pu pu a

 

Deguna asiņošana

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaganu asiņošana

 

 

 

 

 

 

 

Patoloģiski hematoloģisko

 

 

 

 

 

 

 

izmeklējumu rezultāti

Imūnās sistēmas

 

 

 

 

 

Alerģiskas reakcijas

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaga anafilakse un citas

 

 

 

 

 

 

 

paaugstinātas jutības

 

 

 

 

 

 

 

reakcijas

Vielmaiņas un uztures

Anoreks ja

 

Hiponatriēmija

 

Hipokalēmija

traucējumi

 

 

 

Hipokalcēmija

 

Cukura diabēta saasinājums

 

les

 

 

Ķermeņa masas

 

 

 

 

 

samazināšanās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dehidratācija

 

 

 

 

 

 

Slāpes

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Psihiskie traucējumi

 

 

Apjukums

 

Depersonalizācija

Z

 

 

 

Nemiers

 

Personības traucējumi

 

 

 

Depresija

 

Patoloģiska domāšana

 

 

 

Miegainība

 

Impotence

 

 

 

Bezmiegs

 

Nervozitāte

Nervu sistēmas

Galvassāpes

 

Vertigo

 

Sinkope

traucējumi

 

 

 

Reiboņi

 

Patoloģiska gaita

 

 

 

 

Trīce

 

 

Distonija

 

 

 

 

Parestēzijas

 

Hiperestēzija

 

 

 

 

Hipestēzija

 

Neiropātija

 

 

 

 

Hiperkinēzija

 

Patoloģiska garšas sajūta

 

 

 

 

Garšas sajūtas

 

 

 

 

 

 

zudums

 

 

Acu slimības

 

 

 

Konjunktivīts

 

Endoftalmīts

Ausu un labirinta

 

 

 

 

 

Kurlums

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

 

Bieži

 

 

Retāk

 

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

Troksnis ausīs

Sirds funkcijas

 

 

Sirdsklauves

 

Sirdsdarbības apstāšanās

traucējumi

 

 

 

Tahikardija

 

 

Miokarda infarkts

 

 

 

 

 

 

 

Sirds priekškambaru

 

 

 

 

 

 

 

fibrilācija

 

 

 

 

 

 

 

 

Supraventrikulāra tahikardija

 

 

 

 

 

 

 

Aritmija

 

 

 

 

 

 

 

 

Bradikardija

 

 

 

 

 

 

 

Izmaiņas EKG

Asinsvadu sistēmas

Hipotensija

 

Hipertensija

 

Perifēra išēmija

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

Asinsvadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spazmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piesarkums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

Elpošanas sistēmas

Elpas trūkums

 

Hipoksija

 

 

Stridors

 

traucējumi, krūšu

 

 

 

 

istr

 

 

 

Asins spļaušana

Sasp indzinājuma sajūta

kurvja un videnes

 

 

 

 

 

īkl

 

 

slimības

 

 

 

Bronhospazms

 

Plaušu infiltrācija

 

 

 

 

Klepus

 

 

Iz vīdums pleiras dobumā

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavājināta elpošana

 

 

 

 

 

 

 

Elpošanas traucējumi

Kuņģa-zarnu trakta

Vemšana

 

Asiņošana kuņģa–

Gastroenterīts

traucējumi

 

 

 

zarnu t aktā

 

 

 

 

 

 

Slikta dūša

 

Čūlains stomatīts

Čūlas uz mēles

 

 

 

 

re

 

 

 

 

Caureja

 

Stomatīts

 

Smaganu iekaisums

 

 

 

 

Sāpes ēderā

 

Žagas

 

 

 

 

 

Dispepsija

 

 

Atraugas

 

 

 

 

 

Aizcietējums

 

Sausa mute

 

 

 

 

Gāzu uzkrāšanās

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

Aknu un/vai žults

 

 

Aknu funkcijas

 

 

 

izvades sistēmas

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

Nieze

 

Bullozi izsitumi

Makulopapulāri izsitumi

slimības

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Nātrene

 

Eritematozi

 

Ādas izmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izsitumi

 

 

 

 

 

ā

Izsitumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiperhidroze

 

 

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

 

Locītavu sāpes

Sāpes kājās

saistaudu sistēmas

 

 

Mialģija

 

 

Hipertonija

bojājumi

 

 

 

Kaulu sāpes

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muguras sāpes

 

 

 

Nieru un urīnizvades

 

 

 

 

 

Hematūrija

sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Urīna nesaturēšana

 

 

 

 

 

 

 

Vāja urīna plūsma

 

 

 

 

 

 

 

Poliūrija

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmainīta nieru funkcija

Vispārēji traucējumi

Drebuļi

 

Sāpes krūtīs

 

Plaušu tūska

un reakcijas

 

Drudzis

 

Gripai līdzīgi

 

Perifēra tūska

ievadīšanas vietā

 

 

simptomi

 

 

 

 

 

 

 

Vājums

 

Gļotādu iekaisums

Periorbitāla tūska

 

 

 

 

Mutes tūska

 

Gļotādu čūlas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

klasifikācija

 

 

 

 

 

Tūska

Hematomas infūzijas vietā

 

 

Astēnija

Dermatīts infūzijas vietā

 

 

Savārgums

Sāpes infūzijas vietā

 

 

Ķermeņa

 

 

 

temperatūras

 

 

 

izmaiņu sajūta

 

 

 

Reakcijas infūzijas

 

 

 

vietā

 

 

 

Sāpes

 

 

 

 

 

Nevēlamās blakusparādības, kas novērotas pēcreģistrācijas uzraudzības periodā

Ar infūziju saistītās blakusparādības: novērotas nopietnas un dažkārt fatālas reakcij s, i sk itā bronhospazms, hipoksija, ģībonis, plaušu infiltrāti, akūts respiratorā distresa sindroms (ARDS),

elpošanas apstāšanās, miokarda infarkts, aritmijas, akūta sirds mazspēja un si dsda bības apstāšanās.

 

 

tas

Pēc MabCampath ievadīšanas ir ziņots par smagām anafilaktiskām un citām paaugstinātas jutības

reakcijām, ieskaitot anafilaktisko šoku un angioneirotisko tūsku. Šos

ē

imp omus var atvieglot vai

izvairīties no tiem, ja ievada premedikāciju un devu palielina pakāpen

ki ( katī apakšpunktu 4.4).

istr

 

Infekcijas un infestācijas: pēcreģistrācijas uzraudzībā novērotas nopietnas un dažreiz fatālas vīrusu,

ğ (piem., adenovīrusa, paragripas, B hepatīta un progresējošaremultifokāla leikoencefalopātija (PML)),

bakteriālas (to skaitā tuberkulozes un atipisku mikobaktē iju, nokardiozes), protozoju izraisītas (piem., toxoplasma gondii) un sēnīšu infekcijas (piem., rinocerebrāla mukormikoze), tai skaitā arī tās, kas

Novērotas ar EBV saistītas limfoproliferatīvasnavp toloģij s, kas dažos gadījumos ir bijušas letālas. Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi: ziņots par smagu asiņošanu.

saistītas ar latentu infekciju reaktivāciju). Ieteiktā infekciju profilaktiskā terapija efektīvi samazināja PCP un herpes infekcijas risku (skatīt apakšpunktu 4.4).

Imūnās sistēmas traucējumi: ziņotas par nopietnām un dažkārt fatālām autoimūna rakstura parādībām, tai skaitā autoimūnu hemolītisko anēmiju, autoimūnu trombocitopēniju, aplastisku

anēmiju, Guillain Barré sindromu un hroniskām tā formām, hronisku iekaisīgu demielinizējošu

poliradikuloneiropātiju. Irvairsnovēroti arī pozitīvi Kumbsa testa rezultāti un fatāla ar transfūziju saistīta transplantāta atgrūšanas limība (TAGVHD).

Vielmaiņas un uztur traucējumi: ir novērots audzēja sabrukšanas sindroms ar fatālu iznākumu.

Nervu sistēmas traucējumi: pacientiem ar trombocitopēniju retos gadījumos ir aprakstīta intrakraniāla

 

les

asiņošana ar fat lu iznākumu.

ā

Z

 

Sirds slimības: pacientiem, kuri agrāk ir saņēmuši potenciāli kardiotoksiskas zāles, ir novērota sastrēguma sirds mazspēja, kardiomiopātija un samazināts sirds izsviedes frakcijas tilpums.

4.9Pārdozēšana

Pacienti saņēma atkārtotas MabCampath devas līdz pat 240 mg. Šiem pacientiem biežāk novēroja 3. un 4. smaguma pakāpes blakusparādības, piemēram, drudzi, hipotensiju un anēmiju. Specifisks MabCampath antidots nav zināms. Ārstē, pārtraucot MabCampath lietošanu un ordinējot balstterapiju.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

āles Riskam pZakļauto

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzekļi, monoklonālas antivielas, ATĶ kods: L01XC04.

Alemtuzumabs ir ar gēnu inženierijas metodi iegūta, 21-28 kD limfocītu šūnu virsmas glikoproteīnu (CD52) specifiska, humanizēta IgG1 kapa monoklonāla antiviela, kas galvenokārt veidojas normālu un ļaundabīgu perifēro asiņu B un T limfocītu virsmās. Alemtuzumabs tika radīts, ievadot sešus komplementaritāti determinējošus IgG2a žurku monoklonālo antivielu fragmentus cilvēka IgG1 imūnglobulīna molekulā.

Alemtuzumabs izraisa limfocitolīzi, saistoties ar CD52, spēcīgu nemodulējošu antigēnu, kas atrodas galvenokārt uz visu B un T limfocītu, kā arī monocītu, timocītu un makrofāgu virsmām. Antivielas sekmē limfocitolīzi, fiksējot komplementu, kā arī ar antivielu atkarīgu šūnu citotoksicitātes starpniecību. Antigēnu atrod nelielai daļai (< 5%) granulocītu, bet neatrod eritrocītiem un trombocītiem. Alemtuzumabs nerada bojājumu hematopoēzes cilmes šūnām vai priekšteču šūnām.

MabCampath drošība un efektivitāte tika izvērtēta 3. fāzes atklātā, randomizētā, salīdzinoštasā pē ījumā pirmreizējiem (iepriekš neārstētiem) B-HLL pacientiem I-IV stadijā pēc Raja klasifikācijas, kuriem nepieciešama ārstēšana (4. pētījums). Izvērtējot primāro mērķa kritēriju – dzīvildzi bez slimības progresēšanas, tika pierādīts, ka MabCampath pārspēj hlorambucilu ( katī 1. a ēlu)

Pirmreizēji ārstēti B-HLL pacienti

ē

 

1. attēls. Dzīvildze bez slimības progresēšanas pirmreizēju pac entu pē ījumā (sadalījums pa

 

 

ārstēšanas grupām)

 

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

re

 

 

Novērtētā

 

 

 

 

 

 

varbūtība

 

 

 

 

 

 

 

Riska attiecīb

: 0,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% TI: 0,43, 0,77

 

 

 

 

 

 

Stratificēts logaritma kārtas tests: p=0,0001

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

Laiks (mēneši)

Sekundārie mērķa kritēriji bija pilnīgo atbildes reakciju (PR) un kopējo atbildes reakciju (PR vai daļējo atbildes reakciju) skaits, izmantojot 1996 NCIWG kritērijus, atbildes reakcijas ilgums, laiks līdz alternatīvai ārstēšanai un abu ārstēšanas grupu drošība.

Pirmreizējo pacientu populācijas un iznākumu kopsavilkums

 

Neatkarīgs atbildes reakcijas rādītāja un ilguma

 

 

apskats

 

 

 

MabCampath

Hlorambucils

P vērtība

 

n=149

n=148

 

 

Vidējais vecums (gados)

Nav piemērojams

Slimības III/IV stadija pēc Raja

33,6%

33,1%

Nav piemērojams

klasifikācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējais atbildes reakcijas

83,2%

55,4%

 

<0,0001*

rādītājs

 

 

 

 

Pilnīga atbildes reakcija

24,2%

2,0%

 

<0,0001*

MRD (minimālu slimības atlieku)

7,4%

0,0%

 

0,0008*

negatīvi****

 

 

 

 

Daļēja atbildes reakcija

59,1%

53,4%

Nav piemēroj ms

Atbildes reakcijas ilgums**, PR

N=124

N=82

Nav piemērojams

vai DR (mēneši)

16,2

12,7

 

tas

K-M vidējais (95% ticamības

(11,5, 23,0)

(10,2, 14,3)

 

ē

intervāls)

 

 

 

 

 

 

Laiks līdz alternatīvai ārstēšanai

23,3

14,7

 

0,0001***

(mēneši)

(20,7, 31,0)

(12,6, 16,8)

 

 

K-M vidējais (95% ticamības

 

istr

 

 

intervāls)

 

 

 

 

ğ

 

 

*Pīrsona Hī kvadrāta tests vai Exact tests

 

 

 

 

** Labākās atbildes reakcijas ilgums

 

 

 

 

*** Logaritma kārtas tests, stratificēts atbilstoši grupai pēc Raja klasifikācijas (I-II stadija, salīdzinot ar III-IV stadiju)

**** izmantojot 4 krāsu plūsmu

nav

re

 

 

 

Citoģenētiskās analīzes pirmreizējiem B-HLL pacie tiem

Aizvien biežāk tiek uzskatvairsīts, ka B-HLL citoģenētiskais profils sniedz svarīgu prognostisku informāciju un var paredzēt atb ldes eakciju uz noteiktiem ārstēšanas veidiem. Pirmreizēji ārstētiem

pacientiem (n=282), kuriem 4. pētījumā bija pieejami sākuma stāvokļa citoģenētiskie (FISH) dati, 82% tika konstatētas hromosomu berācij s, bet normāls kariotips tika konstatēts 18% gadījumu.

Hromosomu aberācijas tika kl sificēt atbilstoši Dohnera (Döhner) hierarhijas modelim. Pirmreizēji

ārstēto pacientu, kas ārstēšanā saņēma vai nu MabCampath, vai hlorambucilu, vidū bija 21 pacients ar 17p delēciju, 54lespacienti ar 11q delēciju, 34 pacienti ar trisomiju 12, 51 pacients ar normālu kariotipu un 67 pacienti ar izolētu 13q delēciju.

Kopējaisāatbi d r akcijas rādītājs bija lielāks MabCampath ārstēšanas grupā pacientiem ar jebkādu 11q delēciju (87%, salīdzinot ar 29%; p<0,0001) vai izolētu 13q delēciju (91%, salīdzinot ar 62%; p=0,0087)Zsalīdzinājumā ar hlorambucila ārstēšanas grupu. Pacientiem, kuriem bija 17p delēcija un kas ārstēšan saņēma MabCampath, novēroja kopējā atbildes reakcijas rādītāja uzlabošanās tendenci (64%, salīdzinot ar 20%; p=0,0805). Pilnīgas remisijas arī vairāk novēroja pacientiem ar 13q delēciju un MabCampath terapiju (27%, salīdzinot ar 0%; p=0,0009). Vidējā dzīvildze bez slimības progresēšanas bija ilgāka pacientiem ar izolētu 13q delēciju un MabCampath terapiju (24,4, salīdzinot ar 13,0 mēnešiem; p=0,0170, stadiju klasifikācija pēc Raja). Dzīvildzes bez slimības progresēšanas uzlabošanos novēroja pacientiem ar 17p delēciju, trisomiju 12 un normālo kariotipu; šis rādītājs nesasniedza nozīmīgumu mazā parauga izmēra dēļ.

CMV novērtēšana, izmantojot PĶR

Pacientiem, kas piedalījās randomizētā, kontrolētā pētījumā pirmreizēji ārstētiem pacientiem

(4. pētījums) un bija iekļauti MabCampath grupā, reizi nedēļā tika pārbaudīts CMV, izmantojot PĶR (polimerāzes ķēdes reakcijas) analīzi – pārbaudes tika veiktas no ārstēšanas uzsākšanas brīža līdz tās

pabeigšanai un reizi 2 nedēļās pirmajos 2 mēnešos pēc ārstēšanas pabeigšanas. Šajā pētījumā par asimptomātisku izolētu CMV infekciju, kuras gadījumā bija pozitīva PĶR, tika ziņots 77/147 (52,4%) pacientu, kas ārstēšanā saņēma MabCampath; par simptomātisku CMV infekciju tika ziņots retāk – 23/147 pacientiem, kas ārstēšanā saņēma MabCampath (16%). 36/77 (46,8%) pacientu MabCampath grupā ar asimptomātisku CMV infekciju, kuras gadījumā bija pozitīva PĶR, saņēma pretvīrusu terapiju un 47/77 (61%) no šiem pacientiem tika pārtraukta ārstēšana ar MabCampath. Asimptomātiskai CMV infekcijai ar pozitīvu PĶR vai simptomātiskai CMV infekcijai ar pozitīvu PĶR ārstēšanas ar MabCampath laikā nebija nosakāmas ietekmes uz dzīvildzi bez slimības progresēšanas.

Iepriekš ārstēti B-HLL pacienti

 

 

 

 

 

 

 

 

MabCampath efektivitātes noteikšana pamatojas uz kopējo atbildes reakciju un dzīvildzes rādītājiem.

Šajā tabulā apkopoti rezultāti, kas iegūti trīs nekontrolētos B-HLL pētījumos.

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektivitātes parametri

 

1. pētījums

 

 

2. pētījums

 

3. pētījums

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

Pacientu skaits

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostiskā grupa

 

B-HLL pacienti, kas

B-HLL pacienti,

 

B-HLL (plus PLL)

 

 

 

saņēmuši alkilējošus

 

istr

 

pacienti, kuriem

 

 

 

kuriem nav panākta

 

 

 

 

līdzekļus un kuri nav

atbildes reakcija vai

 

nav panākta

 

 

 

 

reaģējuši uz

 

kur em novērots

atbildes reakcija vai

 

 

 

 

fludarabīnu

 

ğ

 

 

kuriem novērots

 

 

 

 

 

 

rec dīvs pēc

 

 

 

 

 

 

re

standarta

 

 

recidīvs pēc

 

 

 

 

 

 

ķīmijterapijas

 

terapijas ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fludarabīnu

Vidējais vecums (gados)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

Slimības raksturs (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/IV stadija pēc Raja

 

 

 

 

 

 

B simptomi

 

 

 

 

 

 

 

Iepriekšējā terapija (%):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkilējoši līdzekļi

vairs

 

 

 

 

Fludarabīns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepriekšējo kursu skaits (robežās)

 

3 (2-7)

 

 

3 (1-10)

 

 

3 (1-8)

Sākotnējais dozēšanas režīms

Pakāpeniska devas

Pakāpeniska devas

 

Pakāpeniska devas

 

 

 

palielināšana no

 

palielināšana no 10

palielināšana no 10

 

 

 

3 mg līdz 10 mg un

 

līdz 30 mg

 

 

līdz 30 mg

 

les

 

 

līdz 30 mg

 

 

 

 

 

 

Beigu dozēšanas režīms

 

 

30 mg i.v.

 

 

30 mg i.v.

 

 

30 mg i.v.

 

 

 

 

3 reizes nedēļā

 

3 reizes nedēļā

 

3 reizes nedēļā

Kopējais atbi d r akcijas rādītājs (%)

 

 

 

 

 

ā

 

 

(23-43)

 

 

(8-33)

 

 

(11-47)

(95% ticamības int rvāls)

 

 

 

 

 

 

Pilnīga atbi de

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Daļēja atbilde

 

 

 

 

 

 

Vidējais atbildes reakcijas ilgums

 

 

 

 

 

(mēnešos)

 

 

 

(5-8)

 

 

(5-23)

 

 

(6-19)

(95% ticamības intervāls)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais laiks līdz atbildes reakcijai

 

 

 

 

 

(mēnešos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(95% ticamības intervāls)

 

 

(1-2)

 

 

(1-5)

 

 

(2-4)

Dzīvildze bez slimības progresēšanas

 

 

 

 

 

(mēnešos)

 

 

 

(3-5)

 

 

(3-7)

 

 

(3-9)

(95% ticamības intervāls)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīvildze (mēnešos):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(95% ticamības intervāls)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi pacienti

 

 

16 (12-22)

 

 

26 (12-44)

 

 

28 (7-33)

Pacienti ar atbildes reakciju

 

33 (26-NS)

 

 

44 (28-NS)

 

36 (19-NS)

Efektivitātes parametri

1. pētījums

2. pētījums

3. pētījums

NS = nav sasniegta

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Farmakokinētika tika aprakstīta B šūnu hroniskas limfocitāras leikozes (B-HLL) pacientiem, kuri iepriekš nav saņēmuši MabCampath un kuri nav reaģējuši uz iepriekšēju terapiju ar purīna analogiem. MabCampath ievadīja 2 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā ieteiktajā dozēšanas režīmā, sākot ar 3 mg un palielinot līdz 30 mg 3 reizes nedēļā līdz 12 nedēļām. MabCampath farmakokinētika veidoja divdaļīgu modeli un demonstrēja nelineāru eliminācijas kinētiku. Pēc pēdējās 30 mg devas vidējais sadalījuma tilpums līdzsvara koncentrācijā bija 0,15 l/kg (robežās: 0,1-0,4 l/kg), norādot, ka sadalījums galvenokārt bija ekstracelulārā šķidruma un plazmas nodalījumā. Sistēmas klīrenss samazinājās līdz ar atkārtotu ievadīšanu sakarā ar samazinātu receptoru noteiktu klīrensu (piem., CD52 receptoru zudums perifērijā). Līdz ar atkārtotu ievadīšanu un sekojošu plazmas koncentrtasācijas akumulāciju eliminācijas rādītājs tuvojās nullei. Pusperiods bija 8 stundas (robežās: 2-32 tunda ) pēc pirmās 30 mg devas un 6 dienas (robežās: 1-14 dienas) pēc pēdējās 30 mg devas. Līdzsv ra koncentrācija tika sasniegta apmēram pēc 6 nedēļu lietošanas. Ievērojama atšķirēība sievietēm un vīriešiem farmakokinētikas ziņā, kā arī vecuma ietekme uz farmakokinētiku netika nov rota.

5.3 Preklīniskie dati par drošību

 

istr

 

 

 

ğ

Alemtuzumaba preklīniskais izvērtējums dzīvniekiem aprobežojas ar cynomolgus pērtiķu pētījumiem,

jo neprimātu sugām nav CD52 antigēna ekspresijas.

re

 

Limfocitopēnija bija visbiežākais ar terapiju saistītais efekts šīm sugām. Atkārtotu devu pētījumā,

salīdzinot ar atsevišķu devu pētījumiem, novēroja nelielu kumulatīvu efektu uz limfocītu skaita samazināšanās pakāpi. Pārtraucot lietošanu, limfocnavītu skaita samazināšanās ātri normalizējās. 30

dienas katru dienu ievadot intravenozi vai zem ād s, novēroja atgriezenisku neitropēniju, pēc

atsevišķas devas ievadīšanas vai ikdienas iev dīš

s 14 dienas, neitropēniju nenovēroja. Kaulu

smadzeņu histopatoloģiskajā izmeklēšanā izteikt s,

r terapiju saistītas izmaiņas nekonstatēja.

Atsevišķas 10 un 30 mg/kg devas pēc intrave ozas ievadīšanas izraisīja vidēji smagu vai smagu devas atkarīgu hipotensiju vienlaikus ar nelielu tahikardiju.

MabCampath Fab saistīšanos novē oja limfoīdajos audos un mononukleārajā fagocītu sistēmā. Izteiktu Fab saistīšanos novēroja arī īr ešu reproduktīvajā sistēmā (sēklinieku piedēklī, spermā, sēklas pūslīšos) un ādā.

 

 

les

 

Augšminētos tok icitātes pētījumos nekonstatēja jebkādu citu atradi, kas būtiski ietekmētu klīnisko

pielietojumu.

vairs

 

ā

 

Īstermiņa vai i gt rmiņa MabCampath kanceroģenēzes un mutaģenēzes pētījumi ar dzīvniekiem nav

veikti.

 

 

 

Z

 

 

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Dinātrija edetāts Polisorbāts 80 Kālija hlorīds

Kālija dihidrogēnfosfāts Nātrija hlorīds

Nātrija hidrogēnfosfāts Ūdens injekcijām

6.2 Nesaderība

Šīs zāles ar citiem preparātiem (izņemot apakšpunktā 6.6 minētos) sajaukt (lietot maisījumā) nedrīkst.

Nesaderība ar citām zālēm nav zināma. Tomēr MabCampath infūzijas šķīdumam pievienot citas zāles, kā arī citas zāles vienlaicīgi ievadīt caur to pašu infūzijas sistēmu nav atļauts.

6.3 Uzglabāšanas laiks

Neatvērta ampula: 3 gadi.

Pagatavots šķīdums: MabCampath nesatur pretmikrobu konservantus. MabCampath jāizlieto 8 stundu

laikā pēc šķīduma pagatavošanas. Šķīdumu var uzglabāt temperatūrā 15 C-30 C vai ledusskapī. Tas pieļaujams tikai gadījumos, kad šķīdums tiek pagatavots stingri aseptiskos apstākļostasun tiek pa argāts no gaismas.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 C-8 C).

 

 

 

 

ē

Nesasaldēt.

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

 

Atšķaidītu zāļu uzglabāšanas nosacījumus skatīt apakšpunktā 6.3.

 

 

 

 

 

 

6.5 Iepakojuma veids un saturs

 

 

ğ

 

 

re

 

 

 

 

nav

 

Caurspīdīga 1. hidrolītiskās klases 5 ml stikla ampula, kas satur 3 ml koncentrāta.

Iepakojuma lielums: kartona iepakojums ar 3

mpulām.

 

 

6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēša

ai un citi norādījumi par rīkošanos

 

vairs

 

 

 

 

Pirms lietošanas jānovērtē ampulas atu , vai nesatur sīkas vielas daļiņas, un nav mainījusies krāsa. Ja

redzamas sīkas vielas daļiņas

koncentrāts mainījis krāsu, ampulu nedrīkst lietot.

MabCampath nesatur pretmikrobu konservantus, tāpēc MabCampath intravenozai infūzijai jāsagatavo, izmantojot aseptisku tehniku, un pagatavotais šķīdums infūzijai jāizlieto 8 stundu laikā pēc tā pagatavošanas un jā argā no gaismas. Nepieciešamais ampulas satura daudzums jāpievieno 100 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumam infūzijām vai 5% glikozes šķīdumam infūzijām caur sterilu,

bezšķiedru 5 μm fi tru ar vāju proteīnu saistību. Maisiņš saudzīgi jāapgriež, lai samaisītu šķīdumu.

Pagatavotais šķīdums jāsaglabā sterils, jo tas nesatur pretmikrobu konservantus.

les

Citas z les nedrīkst pievienot MabCampath infūzijas šķīdumam, kā arī vienlaikus ievadīt caur to pašu

intravenozoāsistēmu (skatīt apakšpunktu 4.5).

MabCampathZ

šķīdums jāpagatavo un ar to jārīkojas piesardzīgi. Lai izvairītos no zāļu iedarbības,

plīstot ampulai vai citu iemeslu rezultātā nejauši izplūstot šķīdumam, ieteicams lietot lateksa cimdus un aizsargbrilles. Grūtnieces un sievietes, kas plāno grūtniecību, nedrīkst rīkoties ar MabCampath.

Jāievēro norādījumi par pareizu pagatavošanu un iznīcināšanu. Ar šķīdumu notraipītie vai izlietotie materiāli jāiznīcina sadedzinot.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Genzyme Europe BV

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/193/001

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 06/07/2001

tas

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 10/07/2011

ē

 

10.TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģ ntūras mistrājas lapā

 

 

 

 

ğ

http://www.ema.europa.eu.

 

re

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

 

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

MabCampath 30 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens mililitrs satur 30 mg alemtuzumaba (alemtuzumab).

Viens flakons satur 30 mg alemtuzumaba.

Alemtuzumabs ir ar gēnu inženierijas metodi iegūta, 21-28 kD limfocītu šūnu virsmas glikoproteīnu (CD52) specifiska, humanizēta IgG1 kapa monoklonāla antiviela. Antiviela veidojas zīdītāju šūnu (Ķīnas kāmju olnīcu) suspensijas kultūru barotnēs.

tas

3. ZĀĻU FORMA

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.

ē

ğistr

Bezkrāsains līdz viegli dzeltens koncentrāts.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

 

4.1

Terapeitiskās indikācijas

 

 

nav

re

MabCampath ir indicēts hroniskas limfocitāras B šūnu leikozes (B-HLL) pacientu ārstēšanai, kuriem nav piemērota fludarabīna kombinētā terapija.

4.2 Devas un lietošanas veids

MabCampath jālieto vēža vairsārstēšanā pie edzējuša ārsta uzraudzībā. dienā 3 reizes nedēļā pārdienās, maksimāli 12 nedēļas.

Devas

Pirmās terapijas nedēļas laikā MabCampath jāievada augošās devās: 1. dienā - 3 mg, 2. dienā - 10 mg un 3. dienā -les30 mg, ar no acījumu, ka visu devu panesība ir laba. Turpmāk ieteicamā deva ir 30 mg

Vairumam paci ntu 30 mg devu var sasniegt 3-7 dienu laikā. Taču gadījumā, ja, ievadot 3 mg vai 10 mg devu,ānovēro mērenas vai smagas akūtas blakusparādības, tādas, kā hipotensiju, rigiditāti, drudzi,Zelpas trūkumu, drebuļus, izsitumus vai bronhospazmu (dažas no tām var rasties citokīnu

atbrīvošan s rezultātā), pirms palielināšanas attiecīgā deva jāatkārto ik dienas tikmēr, kamēr panesība kļūst laba (skatīt apakšpunktu 4.4).

Vidējais ārstēšanas ilgums pirmreizēji ārstētiem pacientiem bija 11,7 nedēļas un pacientiem, kas jau iepriekš bija saņēmuši ārstēšanu – 9,0 nedēļas.

Ja pacientam laboratoriski un klīniski konstatē visas pilnīgas remisijas pazīmes, MabCampath lietošana jāpārtrauc un pacients jānovēro. Ja pacienta stāvoklis uzlabojas (tiek sasniegta daļēja vai stabila remisija) un slimības gaita sasniedz zināmu līdzsvaru bez tālākas uzlabošanās 4 nedēļas vai ilgāk, MabCampath lietošana jāpārtrauc un pacients jānovēro. Ja slimība progresē, terapija jāpārtrauc.

Vienlaicīgi lietojamas zāles

Premedikācija

30-60 minūtes pirms katras MabCampath infūzijas devas palielināšanas laikā, kā arī turpmākas ārstēšanas laikā klīnisku indikāciju gadījumā pacientiem jāsaņem premedikācija ar perorāliem vai intravenoziem steroīdiem, atbilstošu antihistamīna un analgētisko līdzekli (skatīt apakšpunktu 4.4).

Profilaktiska antibiotiku lietošana

Terapijas laikā un pēc tās parasti visiem pacientiem jāordinē antibiotikas un pretvīrusu līdzekļi (skatīt apakšpunktu 4.4).

Devas modificēšanas vadlīnijas

Ņemot vērā MabCampath darbības mehānismu, smagas limfopēnijas gadījumā nav ieteicams mainīt

devu.

tas

 

Smagas infekcijas vai smagas hematoloģiskas toksicitātes gadījumā MabCampath lie oš na jāpārtrauc līdz stāvoklis normalizējas. MabCampath lietošana jāpārtrauc, ja trombocītu skai s s m zinā līdz

< 25000/μl vai absolūtais neitrofīlo leikocītu skaits (ANS) samazinās līdz < 250/μl. MabCampath

lietošanu var atsākt, kad infekcija vai toksicitāte ir izzudusi. MabCampa h lie ošana pilnīgi jāpārtrauc

 

 

 

 

 

ē

gadījumos, kad parādās autoimūna anēmija vai autoimūna trombocitopēnija. Tabulā ir norādījumi par

devas modificēšanu, ja terapijas laikā novēro hematoloģisku toksic tā :

 

 

 

 

 

 

Hematoloģiskie rādītāji

 

Devas modificēšana*

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

ANS < 250/ l un/vai trombocītu skaits < 25000/ l

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Pirmo reizi

 

 

Pā t auc ārstēšanu ar MabCampath.

 

 

 

 

 

Atsāk MabCampath lietošanu devā

 

 

 

 

 

30 mg, ja ANS ≥ 500/ l un trombocītu

 

 

 

 

 

re

000/ l.

 

 

 

 

 

skaits ≥ 50

 

 

Otro reizi

 

nav

Pārtrauc ārstēšanu ar MabCampath.

 

 

 

 

Atsāk MabCampath lietošanu devā

 

 

 

 

10 mg, ja ANS ≥ 500/ l un trombocītu

 

 

 

 

skaits ≥ 50 000/ l.

 

 

Trešo reizi

 

 

Pārtrauc ārstēšanu ar MabCampath.

 

 

Samazināšanās ≥ 50% līdz nājumā ar sākuma

stāvokli pacientiem, kuriem ārstēšanas

 

 

uzsākšanas laikā absolūt is neitrofilo leikocītu skaits bijis ≤ 250/ l un/vai trombocītu

 

 

skaits ≤ 25 000/l

 

 

 

 

 

 

Pirmo reizi

vairs

 

Pārtrauc ārstēšanu ar MabCampath.

 

 

 

 

Atsāk MabCampath lietošanu devā

 

 

 

 

 

30 mg, ja rādītājs/-i atgriežas sākuma

 

 

 

 

 

stāvoklī.

 

 

 

Otro r izi

 

 

Pārtrauc ārstēšanu ar MabCampath.

 

 

les

 

 

Atsāk MabCampath lietošanu devā

 

 

 

 

10 mg, ja rādītājs/-i atgriežas sākuma

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

stāvoklī.

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Trešo reizi

 

 

Pārtrauc ārstēšanu ar MabCampath.

 

 

* Ja pārtraukums starp devām ir ≥ 7 dienas, ārstēšana ar MabCampath jāatsāk ar 3 mg

 

 

devu un jāpalielina līdz 10 mg un tad līdz 30 mg, atkarībā no panesamības.

Īpašas pacientu grupas

Vecāka gadagājuma pacienti (virs 65 gadiem)

Ieteicama tāda pati terapija kā pieaugušajiem. Pacienti rūpīgi jānovēro (skatīt apakšpunktu 4.4).

Pacienti ar nieru vai aknu darbības traucējumiem

Pētījumi nav veikti.

Pediatriskā populācija

Nav noteikta MabCampath drošība un efektivitāte bērniem, kas jaunāki par 17 gadiem. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Ieteikumus par MabCampath šķīduma sagatavošanu pirms lietošanas skatīt apakšpunktā 6.6. Visas devas jānozīmē intravenozu infūziju veidā aptuveni 2 stundu laikā.

4.3 Kontrindikācijas

-

Paaugstināta jutība pret alemtuzumabu, peļu vai žurku olbaltumvielām vai kādu no p līgvielām.

-

Aktīva sistēmiska infekcija.

tas

-

HIV.

-

Aktīva sekundāra malignitāte.

-

Grūtniecība.

 

 

ē

4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

Pie akūtām blakusparādībām, kas var rasties pirmo reizi palielinotğdevuistrun dažas no kurām var rasties citokīnu atbrīvošanās rezultātā, pieder hipotensija, drebuļi/rigiditreāt , drudzis, elpas trūkums un

izsitumi. Vēl var veidoties šādas reakcijas: slikta dūša, nāt n , v mšana, vājums, aizdusa,

galvassāpes, nieze, caureja un bronhospazms. Pacientiem, kas ā stēšanā saņēma MabCampath -gan tiem, kuriem tā bija pirmreizējā ārstēšana, gan tiem, kas jau iepriekš bija saņēmuši ārstēšanu, ar infūziju saistītās reakcijas biežāk veidojās pirmajā ārstēšanas nedēļā un to sastopamības biežums samazinājās otrajā un trešajā ārstēšanas nedēļā.

Ja šīs blakusparādības ir mērenas vai smagas, iepriekšējo devu jāturpina ievadīt ar atbilstošu

nav premedikāciju pirms katravairsdevas palielinājuma, kamēr katrai devai ir laba panesība. Ja terapijas

pārtraukums bijis ilgāks par 7 dienām, MabCampath lietošana jāatsāk, pakāpeniski palielinot devu.

MabCampath terapijas laikā p c ent em novēroja pārejošu hipotensiju. Ārstējot pacientus ar sirds išēmisko slimību, stenokardiju un/v pacientus, kas lieto antihipertensīvās zāles, jāievēro piesardzība. Šajā pacientu populācijā novērots miokarda infarkts un sirdsdarbības apstāšanās saistībā ar MabCampath infūziju.

Ja pacients jaulesagrāk ir aņēmis potenciāli kardiotoksiskus preparātus, ir jāapsver nepieciešamība veikt sirds darbības izm klējumus (piemēram, ehokardiogrāfiju, sirds darbības ātruma un ķermeņa masas noteikšanu),āk arī nodrošināt tās turpmāku kontroli.

30-60Zminūtes pirms katras MabCampath infūzijas devas palielinājuma laikā un klīnisku indikāciju gadījumā ieteicams pacientam ievadīt premedikāciju ar perorāliem vai intravenoziem steroīdiem. Ja nepieciešams, steroīdu lietošanu var pārtraukt, kad ir sasniegta nepieciešamā deva. Papildus var lietot perorālus antihistamīna līdzekļus, piem., 50 mg difenhidramīna, un analgētiskus līdzekļus, piem., 500 mg paracetamola. Gadījumā, ja saglabājas akūtas infūzijas reakcijas, infūzijas laiku var pagarināt līdz 8 stundām, skaitot no MabCampath infūzijas šķīduma pagatavošanas brīža.

Izteikta limfocītu skaita samazināšanās, kas ir zināma MabCampath farmakoloģiskā iedarbība, ir nenovēršama, un tā var būt ilgstoša. CD4 un CD8 T limfocītu skaits sāk palielināties 8.-12. terapijas nedēļā un turpina palielināties vairākus mēnešus pēc terapijas pārtraukšanas. Pacientiem, kas MabCampath saņēma kā pirmās rindas terapiju, CD4+ skaita atjaunošanās līdz ≥200 šūnām/µl tika sasniegta 6 mēnešu laikā pēc ārstēšanas, bet 2 mēnešus pēc ārstēšanas vidējais šūnu skaits bija

183 šūnas/µl. Pacientiem, kas iepriekš jau ir saņēmuši ārstēšanu un saņem MabCampath, leikocītu skaits 200 šūnas/μl vidēji tiek sasniegts 2 mēnešu laikā pēc pēdējās MabCampath infūzijas, bet, lai

atjaunotu leikocītu līmeni, kāds bija pirms ārstēšanas, nepieciešami vairāk kā 12 mēneši. Tas var veicināt oportūniskas infekcijas attīstību pacientam. Tāpēc terapijas laikā un vismaz 2 mēnešus pēc MabCampath terapijas beigām vai līdz CD4+ skaits sasniedz 200 šūnas/μl vai vairāk (atkarībā, kas no tā notiek vēlāk), ļoti ieteicama ir infekcijas profilakse (piem., trimetoprims/sulfametoksazols 1 tablete divreiz dienā 3 reizes nedēļā vai cits profilaktisks līdzeklis pret Pneumocystis jiroveci pneimoniju (PCP) un efektīvs perorāls pretherpētisks līdzeklis, piemēram, famciklovīrs, 250 mg divreiz dienā).

Pēc ārstēšanas ar vairākiem ķīmijterapijas vai bioloģiskiem līdzekļiem var būt paaugstināts ar infekciju saistīto komplikāciju risks.

Sakarā ar transfūzijas saistītu transplantāta atgrūšanas reakcijas (TAGVHD - Transfusion Associated Graft Versus Host Disease) iespēju ir ieteicams pacientiem, kuri ārstēti ar MabCampath, nozīmēt apstarotus asins preparātus.

Laboratoriskajos izmeklējumos konstatēta asimptomātiska citomegalovīrusa (CMV) virtasēmija nav jāuzskata par nopietnu infekciju, kuras gadījumā būtu jāpārtrauc ārstēšana. Ja MabC mp h terapijas laikā izveidojas simptomātiska CMV infekcija, tā pastāvīgi klīniski jāizvērtē ārstēšan l ikā un vismaz 2 mēnešus pēc ārstēšanas pabeigšanas.

Īslaicīga 3. vai 4. pakāpes neitropēnija parasti rodas līdz 5.-8. nedēļai pēc e apijas sākuma. Īslaicīga 3. vai 4. pakāpes trombocitopēnija ļoti bieži rodas pirmo 2 terapijas nedēļu la kā un tad lielākajai daļai pacientu sāk mazināties. Tādēļ nepieciešama pacientu hematoloģiska novērošana. Ja attīstās izteikta

hematoloģiska toksicitāte, MabCampath terapija jāpārtrauc līdz tā izzūd. Terapiju var atsākt pēc

 

 

re

hematoloģiskās toksicitātes izzušanas (skatīt apakšpunktu 4.2). MabCampathistrpilnīgi jāatceļ

gadījumos, kad parādās autoimūna anēmija vai autoimūna t ombocitopğēnija.

nāves laikā.

nav

 

MabCampath terapijas laikā regulāri jānosaka pilna asinsaina un trombocītu skaits, bet pacientiem, kuriem attīstās citopēnija, šie rādītāji jākontrolē biežāk.

Regulāra un sistemātiska CD52 noteikša a ikdie s klīniskā praksē nav nepieciešama. Tomēr, ja apsver ārstēšanas atsākšanu, vēlams noteikt CD52. Dati, kas iegūti pacientiem, kuriem pirmreizējā

vairs

ārstēšanā izmantots MabCampath, neliecina par CD52 ekspresijas zudumu slimības progresēšanas vai

Pacientiem var būt alerģisk

v p ugstinātas jutības reakcijas pret MabCampath, peļu/ žurku vai

himēriskām monoklonālām

nti ielām.

Zāļu ievades laikā jābūt pieejamiem paaugstinātas jutības reakciju terapijai paredzētiem preparātiem, kā arī jānodrošinalesgatavība šādu reakciju gadījumā sniegt pirmo palīdzību (skatīt apakšpunktu 4.2).

Vīriešiem un si vi tēm reproduktīvā vecumā MabCampath terapijas laikā un 6 mēnešus pēc tās pārtraukšanasāj ieto efektīvi kontraceptīvie līdzekļi (skatīt apakšpunktu 4.6 un 5.3).

NavZveikti pētījumi par vecuma ietekmi uz MabCampath dispozīciju un toksicitāti. Visumā vecāka gadagājuma pacientiem (virs 65 gadiem) citotoksiskās terapijas panesība bija sliktāka nekā jauniem pacientiem. Tā kā HLL (hronisku limfocitāro leikozi) biežāk novēro tieši šajā vecuma grupā, šie pacienti rūpīgi jānovēro (skatīt apakšpunktu 4.2). Pētījumos pacientiem, kas saņem pirmreizēju ārstēšanu, un pacientiem, kas iepriekš jau saņēmuši ārstēšanu, netika konstatētas būtiskas drošības un efektivitātes atšķirības, kas saistītas ar vecumu; bet datu bāžu lielums bija ierobežots.

4.5Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Lai gan nav veikti formāli zāļu mijiedarbības pētījumi ar MabCampath, nav zināma klīniski nozīmīga MabCampath mijiedarbība ar citām zālēm. Tā kā MabCampath ir rekombinants humanizēts proteīns, nav paredzama zāļu mijiedarbība, ko izraisītu P450. Tomēr ieteicams MabCampath ordinēt 3 nedēļas pēc citu ķīmijterapijas līdzekļu lietošanas.

Kaut arī attiecīgi pētījumi nav veikti, vismaz 12 mēnešus pēc MabCampath terapijas pacientam neiesaka saņemt dzīvu vīrusu vakcīnas. Spēja atbildēt ar primāru vai anamnestisku humorālu atbildes reakciju uz jebkuru vakcīnu nav pētīta.

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

MabCampath nedrīkst lietot grūtniecības laikā. Ir zināms, ka cilvēka IgG šķērso placentāro barjeru; arī MabCampath var šķērsot placentāro barjeru, potenciāli mazinot augļa B un T limfocītu skaitu.

Dzīvnieku reprodukcijas pētījumi ar MabCampath nav veikti. Nav zināms, vai, ordinējot grūtniecēm,

MabCampath var izraisīt augļa bojājumus vai ietekmēt reproduktīvo spēju.

 

Vīriešiem un sievietēm reproduktīvā vecumā MabCampath terapijas laikā un 6 mēnešus pēc ā

pārtraukšanas jālieto efektīvi kontraceptīvie līdzekļi (skatīt apakšpunktu 4.3).

tas

Zīdīšanas periods

 

 

 

 

 

Nav zināms, vai MabCampath izdalās cilvēka krūts pienā. Ja ārstēšana ir nepieciešama, tad

 

 

 

ē

MabCampath terapijas laikā un vismaz 4 nedēļas pēc tam bērna barošana ar krū jāpārtrauc.

Fertilitāte

 

 

 

Nav pabeigtu MabCampath pētījumu, kuros novērtēta to i t kme uz fertililtistrāti. Nav zināms, vai

 

 

ğ

 

MabCampath var ietekmēt cilvēka reprodukcijas spēju (skatīt apakšpunktu 5.3).

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

 

 

nav

re

 

Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti. Tomēr

jāievēro piesardzība, jo ziņots par apmulsumu un mieg inību.

 

Lai aprakstītu noteiktas revairskcij s, to sinonīmus un ar tām saistītos stāvokļus, ir izmantots vispiemērotākais MedDRA termins.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Turpmākās tabulās apkopotas blakusparādības atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai

(MedDRA OSK). Sastopamīb b ežumu pamato klīnisko pētījumu dati.

Biežums ir definēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 īdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000). Sakarā ar pētītās populācijas lielumu par

parādībām, ko novēro ar mazāku biežumu, informācija nav pieejama; n=147 pirmreizēji ārstētie

pacienti un n=149 iepriekš ārstētie pacienti.

les

Lietojot MabCampath, biežākās blakusparādības ir: infūzijas reakcijas (drudzis, drebuļi, hipotensija,

ā

nātrene, slikta dūša, izsitumi, tahikardija, aizdusa), citopēnija (neitropēnija, limfopēnija,

thrombocitopZ

ēnija, anēmija), infekcijas (CMV virēmija, CMV infekcija, citas infekcijas), kuņģa-zarnu

trakta simptomi (slikta dūša, vemšana, vēdersāpes) un neiroloģiski simptomi (bezmiegs, nemiers). Visbiežākās nopietnās blakusparādības ir citopēnija, infūzijas reakcijas un imunosupresija/infekcijas.

Nevēlamās blakusparādības pirmreizēji ārstētiem pacientiem

Datus par drošību pirmreizēji ārstēto B-HLL pacientu grupā pamato blakusparādības, kas attīstījās 147 pacientiem, kas tika iekļauti randomizētā, kontrolētā MabCampath pētījumā, kurā tika nozīmētas tikai šīs zāles devā 30 mg intravenozi trīs reizes nedēļā ne ilgāk kā 12 nedēļas, ietverot devas palielināšanas periodu. Aptuveni 97% pacientu, kuri saņēma pirmreizēju terapiju, novēroja blakusparādības; par blakusparādībām šiem pacientiem visbiežāk tika ziņots pirmajā ārstēšanas nedēļā.

Konjunktivīts Sirdsdarbības apstāšanās Miokarda infarkts Stenokardija Priekškambaru fibrilācija Supraventrikulāra aritmija Sīnusa bradikardija Supraventrikulāras ekstrasistoles Ortostatiskā hipotensija Karstuma viļņi

Nevēlamās blakusparādības, kas novērotas ārstēšanas laikā vai 30 dienu laikā pēc ārstēšanas pabeigšanas ar MabCampath, katrā sastopamības biežuma grupā sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēmu klasifikācija

Infekcijas un infestācijas

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Imūnās sistēmas traucējumi

Vielmaiņas un uztures traucējumi

 

les

Psihiskie traucējumi

Nervu sistēmas

traucējumi

 

ā

Z

 

Acu slimības

 

Sirds funkcijas traucējumi

Ļoti bieži

 

Bieži

 

Retāk

Citomegalovīrusu

Pneimonija

 

Sepse

virēmija

 

 

 

 

 

Citomegalovīrusu

Bronhīts

 

Stafilokoku bakteriēmija

infekcija

 

Faringīts

 

Tuberkuloze

 

 

 

 

 

Mutes kandidoze

Bronhopneimonija

 

 

 

 

 

Herpes ophthalmicus

 

 

 

 

 

Beta hemolīti kā

 

 

 

 

 

streptokoka infekcija

 

 

 

 

 

Kandidoze

 

 

 

 

 

Dzimumorgānu

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

kandidoze

 

 

 

 

 

Urēīnceļu infekcija

 

 

 

 

 

Cistīts

 

 

 

 

 

Rumpja mikoze

 

 

 

 

 

Nazofaringīts

 

 

 

 

istr

 

 

 

ğ

Rinīts

 

 

 

Agranulocitoze

 

 

Febrīla n itropēnija

 

 

Neit opēnija

 

Limfopēnija

 

 

Leikopēnija

 

Limfoadenopātija

 

 

 

re

 

Deguna asiņošana

 

 

Trombocitopēnija

 

 

Anēmija

 

Anafilaktiskas reakcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaugstināta jutība

 

 

Ķermeņa masas

 

Audzēja sabrukšanas

vairs

nav

 

 

sindroms

 

samazināšanās

 

 

 

 

 

Hiperglikēmija

 

 

 

 

Kopējo olbaltumvielu

 

 

 

 

samazināšanās

 

Nemiers

 

Anoreksija

 

 

 

 

Sinkope

 

Vertigo

 

 

 

 

 

Galvas reiboņi

 

 

 

 

Trīce

 

 

 

 

Parestēzijas

 

 

 

 

Hipestēzija

 

 

 

 

Galvassāpes

 

 

 

 

Cianoze

 

 

 

 

Bradikardija

 

 

 

 

Tahikardija

 

 

 

 

Sīnusa tahikardija

 

 

 

 

 

 

 

Asinsvadu sistēmas

Hipotensija

Hipertensija

 

 

traucējumi

 

 

 

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

 

Bieži

 

Retāk

 

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietvīkums

Elpošanas sistēmas

 

 

Bronhospazms

 

Hipoksija

traucējumi, krūšu kurvja

 

 

Aizdusa

 

Izsvīdums pleiras dobumā

un videnes slimības

 

 

 

 

 

Disfonija

 

 

 

 

 

 

Izdalījumi no deguna

Kuņģa-zarnu trakta

Slikta dūša

 

Vemšana

 

Ileuss

 

traucējumi

 

 

Sāpes vēderā

 

Diskomforta sajūta mutē

 

 

 

 

 

 

Diskomforta sajūta vēderā

 

 

 

 

 

 

Caureja

Ādas un zemādas audu

Nātrene

 

Alerģisks dermatīts

Niezoši izsitumi

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

Izsitumi

 

Nieze

 

Makulāri iz itumi

 

 

 

 

 

 

Hiperhidroze

 

Eritem tozi iz itumi

 

 

 

Eritēma

 

Dermatī

Skeleta-muskuļu un

 

 

Mialģija

 

Kaulu sāpes

saistaudu sistēmas

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Kaulu un muskuļu

A alģija

bojājumi

 

 

sāpes

 

ē

 

 

 

Muguras sāpes

 

Kaulu un muskuļu sāpes

 

 

 

 

 

 

krūšu kurvja rajonā

 

 

 

 

 

 

Muskuļu spazmas

 

 

 

 

 

istr

 

Nieru un urīnizvades

 

 

 

ğ

Samazināta urīna izdale

sistēmas traucējumi

 

 

 

Dizūrija

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

Drudzis

 

Vājums

 

Gļotādu iekaisums

reakcijas ievadīšanas

Drebuļi

 

Astēnija

 

Eritēma infūzijas vietā

vietā

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokāla tūska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tūska infūzijas vietā

 

 

nav

 

 

Savārgums

 

 

 

 

 

 

 

Ir novērotas akūtas infūzijasvairsreakc ja , kas ietver drudzi, drebuļus, sliktu dūšu, vemšanu, hipotensiju,

nogurumu, izsitumus, nātreni, zdusu, galvassāpes, niezi un caureju. Vairums šo reakciju ir viegli līdz vidēji smagas. Akūtas infūzij s re kc jas parasti rodas pirmajā ārstēšanas nedēļā un pēc tam ievērojami mazinās. Pēc pirmās ārstēš n s nedēļ s 3. vai 4. pakāpes infūzijas reakcijas ir sastopamas retāk.

Drošības dati i pri kš ār tētiem B-HLL pacientiem pamatoti ar 149 pacientu datiem, kas tika iekļauti

Nevēlamas blakulesparādības iepriekš ārstētiem pacientiem

vienas grupasāpētījumos ar MabCampath (1., 2. un 3.pētījumā). Vairāk kā 80% iepriekš ārstētu

pacientu ir sagaidāmas blakusparādības; visbiežāk novērotās blakusparādības parasti rodas pirmajā ārstēZšanas nedēļā.

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

klasifikācija

 

 

 

Infekcijas un

Sepse

Citomegalovīrusa

Bakteriālas infekcijas

infestācijas

 

infekcijas

 

 

Pneimonija

Pneumocystis jiroveci

Vīrusu infekcijas

 

 

infekcijas

 

 

Herpes simplex

Pneimonīts

Sēnīšu dermatīts

 

 

Sēnīšu infekcijas

Laringīts

 

 

Kandidoze

Rinīts

Kurlums

Orgānu sistēmu klasifikācija

Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus)

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Imūnās sistēmas traucējumi

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Psihiskie traucējumi

 

les

ā

Z

 

Nervu sistēmas traucējumi

Acu slimības

Ausu un labirinta

Ļoti bieži

 

Bieži

 

 

 

Retāk

 

 

Herpes zoster

 

 

Onihomikoze

 

 

Abscess

 

 

 

 

 

 

Urīnceļu infekcija

 

 

 

 

Sinusīts

 

 

 

 

 

 

Bronhīts

 

 

 

 

 

 

Augšējo elpošanas ceļu

 

 

 

infekcijas

 

 

 

 

 

 

Faringīts

 

 

 

 

 

 

Infekcijas

 

 

 

Limfomai līdzīgas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patoloģijas

Granulocitopēnija

Febrīla neitropēnija

 

Kaulu sm dzeņu plāzija

Trombocitopēnija

Pancitopēnija

 

 

Disemin ā intravaskulārā

 

 

 

 

 

 

koagulātascija

 

 

 

 

 

ē

Anēmija

 

Leikopēnija

 

 

Hemolītiska anēmija,

 

 

 

 

 

 

amazināta haptoglobīna

 

 

 

 

 

 

koncentrācija

 

 

Limfopēnija

 

 

Kaulu smadzeņu darbības

 

 

 

 

 

istrnomākums

 

 

 

 

ğ

 

 

 

Purpura

 

 

 

Deguna asiņošana

 

 

 

 

 

 

Smaganu asiņošana

 

 

nav

re

 

Patoloģiski

 

 

 

hematoloģisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izmeklējumu rezultāti

 

 

 

 

 

Alerģiskas reakcijas

 

 

 

 

 

Smaga anafilakse un citas

 

 

 

 

 

paaugstinātas jutības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reakcijas

Anoreks ja

 

Hiponatriēmija

 

 

Hipokalēmija

vairs

 

 

 

 

 

 

Hipokalcēmija

 

 

Cukura diabēta

 

 

 

 

 

saasinājums

 

Ķermeņa masas

 

 

 

samazināšanās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dehidratācija

 

 

 

 

 

Slāpes

 

 

 

 

 

 

Apjukums

 

 

Depersonalizācija

 

 

Nemiers

 

 

 

Personības traucējumi

 

 

Depresija

 

 

 

Patoloģiska domāšana

 

 

Miegainība

 

 

Impotence

 

 

Bezmiegs

 

 

 

Nervozitāte

Galvassāpes

 

Vertigo

 

 

 

Sinkope

 

 

Reiboņi

 

 

 

Patoloģiska gaita

 

 

Trīce

 

 

 

Distonija

 

 

Parestēzijas

 

 

Hiperestēzija

 

 

Hipestēzija

 

 

Neiropātija

 

 

Hiperkinēzija

 

 

Patoloģiska garšas sajūta

 

 

Garšas sajūtas zudums

 

 

 

Konjunktivīts

 

 

Endoftalmīts

 

 

 

 

 

 

 

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

 

Bieži

 

 

Retāk

 

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

Troksnis ausīs

Sirds funkcijas

 

 

Sirdsklauves

 

 

Sirdsdarbības apstāšanās

traucējumi

 

 

 

Tahikardija

 

 

Miokarda infarkts

 

 

 

 

 

 

 

Sirds priekškambaru

 

 

 

 

 

 

 

fibrilācija

 

 

 

 

 

 

 

Supraventrikulāra

 

 

 

 

 

 

 

tahikardija

 

 

 

 

 

 

 

Aritmija

 

 

 

 

 

 

 

Bradikardija

 

 

 

 

 

 

 

Izmaiņas EKG

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

Asinsvadu sistēmas

Hipotensija

 

Hipertensija

 

 

Perifēra išēmija

traucējumi

 

 

 

Asinsvadu spazmas

 

 

 

 

 

 

Piesarkums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

Elpošanas sistēmas

Elpas trūkums

 

Hipoksija

 

 

Stridors

 

traucējumi, krūšu kurvja

 

 

 

 

istr

 

 

 

Asins spļaušana

 

Sasp indzinājuma sajūta

un videnes slimības

 

 

 

 

 

īkl

 

 

 

 

 

Bronhospazms

 

 

Plaušu infiltrācija

 

 

 

 

Klepus

 

 

Iz vīdums pleiras dobumā

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavājināta elpošana

 

 

 

 

 

 

 

Elpošanas traucējumi

Kuņģa-zarnu trakta

Vemšana

 

Asiņošana kuņģa–zarnu

Gastroenterīts

traucējumi

 

 

 

traktā

 

 

 

 

 

 

Slikta dūša

 

Čūlains stomatīts

 

Čūlas uz mēles

 

 

 

 

re

 

 

 

 

Caureja

 

Stomatīts

 

Smaganu iekaisums

 

 

 

 

Sāpes ēderā

 

 

Žagas

 

 

 

 

 

Dispepsija

 

 

Atraugas

 

 

 

 

Aizcietējums

 

 

Sausa mute

 

 

 

 

Gāzu uzkrāšanās

 

 

 

 

 

vairs

 

nav

 

 

 

 

Aknu un/vai žults

 

 

Aknu funkcijas

 

 

 

 

izvades sistēmas

 

 

traucējumi

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

Nieze

 

Bullozi izsitumi

 

Makulopapulāri izsitumi

slimības

 

 

 

 

 

 

 

 

les

Nātrene

 

Eritematozi izsitumi

Ādas izmaiņas

 

 

 

 

Izsitumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiperhidroze

 

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

 

Locītavu sāpes

 

 

Sāpes kājās

saistaudu sistēmas

 

 

Mialģija

 

 

Hipertonija

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

bojājumi

 

 

 

Kaulu sāpes

 

 

 

 

ā

 

 

Muguras sāpes

 

 

 

 

Nieru un urīnizvades

 

 

 

 

 

Hematūrija

sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Urīna nesaturēšana

 

 

 

 

 

 

 

Vāja urīna plūsma

 

 

 

 

 

 

 

Poliūrija

 

 

 

 

 

 

 

Izmainīta nieru funkcija

Vispārēji traucējumi un

Drebuļi

 

Sāpes krūtīs

 

 

Plaušu tūska

reakcijas ievadīšanas

Drudzis

 

Gripai līdzīgi simptomi

Perifēra tūska

vietā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vājums

 

Gļotādu iekaisums

 

Periorbitāla tūska

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutes tūska

 

 

Gļotādu čūlas

 

 

 

 

Tūska

 

 

Hematomas infūzijas

 

 

 

 

 

 

 

vietā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

klasifikācija

 

 

 

 

 

Astēnija

Dermatīts infūzijas vietā

 

 

Savārgums

Sāpes infūzijas vietā

 

 

Ķermeņa temperatūras

 

 

 

izmaiņu sajūta

 

 

 

Reakcijas infūzijas vietā

 

 

 

Sāpes

 

 

 

 

 

Nevēlamās blakusparādības, kas novērotas pēcreģistrācijas uzraudzības periodā

 

Ar infūziju saistītās blakusparādības: novērotas nopietnas un dažkārt fatālas reakcijas, tai skaitā

tas

bronhospazms, hipoksija, ģībonis, plaušu infiltrāti, akūts respiratorā distresa sindroms (ARDS),

elpošanas apstāšanās, miokarda infarkts, aritmijas, akūta sirds mazspēja un sirdsdarbīb

p āšanās.

Pēc MabCampath ievadīšanas ir ziņots par smagām anafilaktiskām un citām paaugs inā

s jutības

ē

 

reakcijām, ieskaitot anafilaktisko šoku un angioneirotisko tūsku. Šos simptomus var vieglot vai

izvairīties no tiem, ja ievada premedikāciju un devu palielina pakāpeniski (skatīt apakšpunktu 4.4).

Infekcijas un infestācijas: pēcreģistrācijas uzraudzībā novērotas nopietnas un daž eiz fatālas vīrusu, (piem., adenovīrusa, paragripas, B hepatīta un progresējoša multifokāla le koencefalopātija (PML)), bakteriālas (to skaitā tuberkulozes un atipisku mikobaktēriju, nokard oze ), protozoju izraisītas (piem.,

toxoplasma gondii) un sēnīšu infekcijas (piem., rinocerebrāla mukormikoze), tai skaitā arī tās, kas

 

 

istr

saistītas ar latentu infekciju reaktivāciju). Ieteiktā infekciju profilaktiskā terapija efektīvi samazināja

PCP un herpes infekcijas risku (skatīt apakšpunktu 4.4).

ğ

re

 

 

 

Novērotas ar EBV saistītas limfoproliferatīvas patoloģijas, kas dažos gadījumos ir bijušas letālas.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi: ziņots p r sm gu asiņošanu.

 

tai skaitā autoimūnu hemolītisko anēmiju, autoimnavūnu trombocitopēniju, aplastisku anēmiju, Guillain Barré sindromu un hroniskām tā fo mām, hronisku iekaisīgu demielinizējošu poliradikuloneiropātiju.

Imūnās sistēmas traucējumi: ir ziņots par opietnām un dažkārt fatālām autoimūna rakstura parādībām,

Nervu sistēmas traucējumi:vairspacientiem ar trombocitopēniju retos gadījumos ir aprakstīta intrakraniāla asiņošana ar fatālu iznākumu.

Ir novēroti arī pozitīvi Kumbsa testa ezultāti un fatāla ar transfūziju saistīta transplantāta atgrūšanas slimība (TAGVHD).

Vielmaiņas un uztures traucējumi: novērots audzēja sabrukšanas sindroms ar fatālu iznākumu.

Sirds slimības: pacientiem, kuri agrāk ir saņēmuši potenciāli kardiotoksiskas zāles, ir novērota

sastrēguma sirds mazspēja, kardiomiopātija un samazināts sirds izsviedes frakcijas tilpums.

 

les

ā

4.9 Pārdozēšana

Z

 

Pacienti saņēma atkārtotas MabCampath devas līdz pat 240 mg. Šiem pacientiem biežāk novēroja 3. un 4. smaguma pakāpes blakusparādības, piemēram, drudzi, hipotensiju un anēmiju. Specifisks MabCampath antidots nav zināms. Ārstē, pārtraucot MabCampath lietošanu un ordinējot balstterapiju.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzekļi, monoklonālas antivielas, ATĶ kods: L01XC04.

Pirmreizēji ārstēti B-HLL pacienti

Alemtuzumabs ir ar gēnu inženierijas metodi iegūta, 21-28 kD limfocītu šūnu virsmas glikoproteīnu (CD52) specifiska, humanizēta IgG1 kapa monoklonāla antiviela, kas galvenokārt veidojas normālu un ļaundabīgu perifēro asiņu B un T limfocītu virsmās. Alemtuzumabs tika radīts, ievadot sešus komplementaritāti determinējošus IgG2a žurku monoklonālo antivielu fragmentus cilvēka IgG1 imūnglobulīna molekulā.

Alemtuzumabs izraisa limfocitolīzi, saistoties ar CD52, spēcīgu nemodulējošu antigēnu, kas atrodas galvenokārt uz visu B un T limfocītu, kā arī monocītu, timocītu un makrofāgu virsmām. Antivielas sekmē limfocitolīzi, fiksējot komplementu, kā arī ar antivielu atkarīgu šūnu citotoksicitātes starpniecību. Antigēnu atrod nelielai daļai (< 5%) granulocītu, bet neatrod eritrocītiem un trombocītiem. Alemtuzumabs nerada bojājumu hematopoēzes cilmes šūnām vai priekšteču šūnām.

MabCampath drošība un efektivitāte tika izvērtēta 3. fāzes atklātā, randomizētā, salīdzinošā pē ījumā

 

pirmreizējiem (iepriekš neārstētiem) B-HLL pacientiem I-IV stadijā pēc Raja klasifikācij s, kuriem

 

nepieciešama ārstēšana (4. pētījums). Izvērtējot primāro mērķa kritēriju – dzīvildzi bez slimīb s

 

progresēšanas, tika pierādīts, ka MabCampath pārspēj hlorambucilu (skatīt 1. att lu) tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

1. attēls. Dzīvildze bez slimības progresēšanas pirmreizēju pacientu pē ījumā (sadalījums pa

 

 

 

 

 

 

ārstēšanas grupām)

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novērtētā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

varbūtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riska attiecība: 0,58

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% TI: 0,43, 0,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratificēts log ritma kārtas tests: p=0,0001

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskam pakļauto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiks (mēneši)

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekundāārie mērķa kritēriji bija pilnīgo atbildes reakciju (PR) un kopējo atbildes reakciju (PR vai

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļējo atbildes reakciju) skaits, izmantojot 1996 NCIWG kritērijus, atbildes reakcijas ilgums, laiks līdz alternatīvai ārstēšanai un abu ārstēšanas grupu drošība.

Pirmreizējo pacientu populācijas un iznākumu kopsavilkums

 

Neatkarīgs atbildes reakcijas rādītāja un ilguma apskats

 

MabCampath

Hlorambucils

P vērtība

 

n=149

n=148

 

Vidējais vecums (gados)

Nav piemērojams

Slimības III/IV stadija pēc Raja

33,6%

33,1%

Nav piemērojams

klasifikācijas

 

 

 

 

 

 

 

Kopējais atbildes reakcijas

83,2%

55,4%

 

<0,0001*

rādītājs

 

 

 

 

Pilnīga atbildes reakcija

24,2%

2,0%

 

<0,0001*

MRD (minimālu slimības atlieku)

7,4%

0,0%

 

0,0008*

negatīvi****

 

 

 

 

Daļēja atbildes reakcija

59,1%

53,4%

 

Nav piemērojams

Atbildes reakcijas ilgums**, PR

N=124

N=82

 

Nav piemērojams

vai DR (mēneši)

16,2

12,7

 

 

K-M vidējais (95% ticamības

(11,5, 23,0)

(10,2, 14,3)

 

 

intervāls)

 

 

 

 

Laiks līdz alternatīvai ārstēšanai

23,3

14,7

 

0,0001***

(mēneši)

(20,7, 31,0)

(12,6, 16,8)

 

 

K-M vidējais (95% ticamības

 

 

 

 

intervāls)

 

 

 

 

*Pīrsona Hī kvadrāta tests vai Exact tests

 

 

 

 

** Labākās atbildes reakcijas ilgums

 

 

 

 

*** Logaritma kārtas tests, stratificēts atbilstoši grupai pēc Raja klasifikācijas (I-II stadija, salīdzinot

r III-IV st diju)

**** izmantojot 4 krāsu plūsmu

 

 

 

tas

 

 

 

 

Citoģenētiskās analīzes pirmreizējiem B-HLL pacientiem

 

ē

Aizvien biežāk tiek uzskatīts, ka B-HLL citoģenētiskais profils sniedzğistrsvarīgu prognostisku informāciju un var paredzēt atbildes reakciju uz noteiktiem ārstēšanas veidiem. Pirmreizēji ārstētiem

pacientiem (n=282), kuriem 4. pētījumā bija pieejami sākuma stāvokļa citoģenētiskie (FISH) dati, 82% tika konstatētas hromosomu aberācijas, bet normāls kariotips tika konstatēts 18% gadījumu.

ārstēto pacientu, kas ārstēšanā saņēma vai nu MabCampath,revai hlorambucilu, vidū bija 21 pacients ar 17p delēciju, 54 pacienti ar 11q delēciju, 34 p cienti r trisomiju 12, 51 pacients ar normālu kariotipu un 67 pacienti ar izolētu 13q delēciju.

Hromosomu aberācijas tika klasificētas atbilstoši Dohne a (Döhner) hierarhijas modelim. Pirmreizēji nav

Kopējais atbildes reakcijas rādītājs bija lielāks MabCampath ārstēšanas grupā pacientiem ar jebkādu 11q delēciju (87%, salīdzinotvairsar 29%; p<0,0001) vai izolētu 13q delēciju (91%, salīdzinot ar 62%;

p=0,0087) salīdzinājumā ar hlorambuc la ār tēšanas grupu. Pacientiem, kuriem bija 17p delēcija un kas ārstēšanā saņēma MabCampath, novē oja kopējā atbildes reakcijas rādītāja uzlabošanās tendenci (64%, salīdzinot ar 20%; p=0,0805). Pilnīgas remisijas arī vairāk novēroja pacientiem ar 13q delēciju un MabCampath terapiju (27%, līdzinot ar 0%; p=0,0009). Vidējā dzīvildze bez slimības progresēšanas bija ilgāka pacientiem ar izolētu 13q delēciju un MabCampath terapiju (24,4, salīdzinot ar 13,0 mēnešiem;lesp=0,0170, stadiju klasifikācija pēc Raja). Dzīvildzes bez slimības progresēšanas uzlabošanos novēroja pacientiem ar 17p delēciju, trisomiju 12 un normālo kariotipu; šis rādītājs nesasniedza nozīmīgumu mazā parauga izmēra dēļ.

CMV novāērtēšana, izmantojot PĶR

Pacientiem,Zkas piedalījās randomizētā, kontrolētā pētījumā pirmreizēji ārstētiem pacientiem

(4. pētījums) un bija iekļauti MabCampath grupā, reizi nedēļā tika pārbaudīts CMV, izmantojot PĶR (polimerāzes ķēdes reakcijas) analīzi – pārbaudes tika veiktas no ārstēšanas uzsākšanas brīža līdz tās pabeigšanai un reizi 2 nedēļās pirmajos 2 mēnešos pēc ārstēšanas pabeigšanas. Šajā pētījumā par asimptomātisku izolētu CMV infekciju, kuras gadījumā bija pozitīva PĶR, tika ziņots 77/147 (52,4%) pacientu, kas ārstēšanā saņēma MabCampath; par simptomātisku CMV infekciju tika ziņots retāk – 23/147 pacientiem, kas ārstēšanā saņēma MabCampath (16%). 36/77 (46,8%) pacientu MabCampath grupā ar asimptomātisku CMV infekciju, kuras gadījumā bija pozitīva PĶR, saņēma pretvīrusu terapiju un 47/77 (61%) no šiem pacientiem tika pārtraukta ārstēšana ar MabCampath. Asimptomātiskai CMV infekcijai ar pozitīvu PĶR vai simptomātiskai CMV infekcijai ar pozitīvu PĶR ārstēšanas ar MabCampath laikā nebija nosakāmas ietekmes uz dzīvildzi bez slimības progresēšanas.

Iepriekš ārstēti B-HLL pacienti

MabCampath efektivitātes noteikšana pamatojas uz kopējo atbildes reakciju un dzīvildzes rādītājiem. Šajā tabulā apkopoti rezultāti, kas iegūti trīs nekontrolētos B-HLL pētījumos.

Efektivitātes parametri

 

1. pētījums

 

2. pētījums

 

3. pētījums

Pacientu skaits

 

 

 

 

 

Diagnostiskā grupa

 

B-HLL pacienti, kas

B-HLL pacienti,

B-HLL (plus PLL)

 

 

 

saņēmuši alkilējošus

kuriem nav

 

 

pacienti, kuriem

 

 

 

līdzekļus un kuri nav

panākta atbildes

 

nav panākta

 

 

 

 

reaģējuši uz

 

reakcija vai kuriem

 

atbildes reakcija

 

 

 

 

fludarabīnu

 

novērots recidīvs

 

vai kuriem

 

 

 

 

 

 

pēc standarta

novērots recidīvs

 

 

 

 

 

 

ķīmijterapijas

 

pēc terapijas ar

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fludarabīnu

Vidējais vecums (gados)

 

 

 

 

 

Slimības raksturs (%)

 

 

 

 

 

ē

 

III/IV stadija pēc Raja

 

 

 

 

 

 

 

 

B simptomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

Iepriekšējā terapija (%):

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkilējoši līdzekļi

 

 

 

 

 

Fludarabīns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

Iepriekšējo kursu skaits (robežās)

 

3 (2-7)

 

3 (1-10)

 

 

3 (1-8)

Sākotnējais dozēšanas režīms

Pakāpeniska devas

Pakāpeniska devas

Pakāpeniska devas

 

 

 

palielināšana no

pali lināšana no 10

palielināšana no 10

 

 

 

3 mg līdz 10 mg un

līdz 30 mg

 

 

līdz 30 mg

Daļēja atbilde

 

 

līdz 30 mg

 

 

 

 

 

nav31

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

Beigu dozēšanas režīms

 

 

30 mg i. .

30 mg i.v.

 

 

30 mg i.v.

 

 

 

 

3 reizes nedēļā

 

3 reizes nedēļā

 

3 reizes nedēļā

Kopējais atbildes reakciju rādītājs (%)

 

 

 

 

(95% ticamības intervāls)

 

 

(23-43)

 

(8-33)

 

 

(11-47)

Pilnīga atbilde

vairs

 

 

 

(95% ticamības intervā )

(1-2)

 

(1-5)

 

 

(2-4)

Vidējais atbildes reakcijas ilgums

 

 

 

 

(mēnešos)

 

 

 

(5-8)

 

(5-23)

 

 

(6-19)

(95% ticamības intervāls)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais laiks līdz atbildes re kcij

 

 

 

 

(mēnešos)

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīvildze bez slimības progresēšanas

 

 

 

 

(mēnešos)

 

 

 

(3-5)

 

(3-7)

 

 

(3-9)

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

(95% ticamības int rvāls)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīvildze (mēnešos):

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(95% ticamības intervāls)

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi pacienti

 

 

16 (12-22)

 

26 (12-44)

 

 

28 (7-33)

Pacienti ar atbildes reakciju

 

33 (26-NS)

 

44 (28-NS)

 

 

36 (19-NS)

NS = nav sasniegta

5.2Farmakokinētiskās īpašības

Farmakokinētika tika aprakstīta B šūnu hroniskas limfocitāras leikozes (B-HLL) pacientiem, kuri iepriekš nav saņēmuši MabCampath un kuri nav reaģējuši uz iepriekšēju terapiju ar purīna analogiem. MabCampath ievadīja 2 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā ieteiktajā dozēšanas režīmā, sākot ar 3 mg un palielinot līdz 30 mg 3 reizes nedēļā līdz 12 nedēļām. MabCampath farmakokinētika veidoja divdaļīgu modeli un demonstrēja nelineāru eliminācijas kinētiku. Pēc pēdējās 30 mg devas vidējais sadalījuma tilpums līdzsvara koncentrācijā bija 0,15 l/kg (robežās: 0,1-0,4 l/kg), norādot, ka sadalījums galvenokārt bija ekstracelulārā šķidruma un plazmas nodalījumā. Sistēmas klīrenss

samazinājās līdz ar atkārtotu ievadīšanu sakarā ar samazinātu receptoru noteiktu klīrensu (piem., CD52 receptoru zudums perifērijā). Līdz ar atkārtotu ievadīšanu un sekojošu plazmas koncentrācijas akumulāciju eliminācijas rādītājs tuvojās nullei. Pusperiods bija 8 stundas (robežās: 2-32 stundas) pēc pirmās 30 mg devas un 6 dienas (robežās: 1-14 dienas) pēc pēdējās 30 mg devas. Līdzsvara koncentrācija tika sasniegta apmēram pēc 6 nedēļu lietošanas. Ievērojama atšķirība sievietēm un vīriešiem farmakokinētikas ziņā, kā arī vecuma ietekme uz farmakokinētiku netika novērota.

5.3 Preklīniskie dati par drošību

Alemtuzumaba preklīniskais izvērtējums dzīvniekiem aprobežojas ar cynomolgus pērtiķu pētījumiem, jo neprimātu sugām nav CD52 antigēna ekspresijas.

Limfocitopēnija bija visbiežākais ar terapiju saistītais efekts šīm sugām. Atkārtotu devu pētījumā, salīdzinot ar atsevišķu devu pētījumiem, novēroja nelielu kumulatīvu efektu uz limfocītu kaita samazināšanās pakāpi. Pārtraucot lietošanu, limfocītu skaita samazināšanās ātri norm lizējā . 30

dienas katru dienu ievadot intravenozi vai zem ādas, novēroja atgriezenisku neitropēniju, pēc

atsevišķas devas ievadīšanas vai ikdienas ievadīšanas 14 dienas, neitropēniju nenov roja. K ulu

smadzeņu histopatoloģiskajā izmeklēšanā izteiktas, ar terapiju saistītas izmaiņas nekons atēja.

 

tas

Atsevišķas 10 un 30 mg/kg devas pēc intravenozas ievadīšanas izraisīja vidēji smagu vai smagu devas

atkarīgu hipotensiju vienlaikus ar nelielu tahikardiju.

ē

MabCampath Fab saistīšanos novēroja limfoīdajos audos un mononukleārajā fagocītu sistēmā. Izteiktu

Fab saistīšanos novēroja arī vīriešu reproduktīvajā sistēmā (sēklinieku p edēklī, spermā, sēklas

pūslīšos) un ādā.

istr

 

ğ

Augšminētos toksicitātes pētījumos nekonstatēja jebkādu citu at adi, kas būtiski ietekmētu klīnisko

Īstermiņa vai ilgtermiņa MabCampath kanceroģenēzes un mutaģenēzes pētījumi ar dzīvniekiem nav veikti.

pielietojumu.

nav

re

 

6.

 

 

vairs

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Dinātrija edetāts

 

Polisorbāts 80

 

Kālija hlorīds

les

 

 

 

Kālija dihidrogēnfo fāts

 

Nātrija hlorīds

 

 

ā

 

Nātrija hidrogēnfosfāts

 

 

Z

 

 

Ūdens injekcij m

 

6.2

Nesaderība

 

Šīs zāles ar citiem preparātiem (izņemot apakšpunktā 6.6 minētos) sajaukt (lietot maisījumā) nedrīkst.

Nesaderība ar citām zālēm nav zināma. Tomēr MabCampath infūzijas šķīdumam pievienot citas zāles, kā arī citas zāles vienlaicīgi ievadīt caur to pašu infūzijas sistēmu nav atļauts.

6.3Uzglabāšanas laiks

Neatvērts flakons: 3 gadi

Pagatavots šķīdums: MabCampath nesatur pretmikrobu konservantus. MabCampath jāizlieto 8 stundu laikā pēc šķīduma pagatavošanas. Šķīdumu var uzglabāt temperatūrā 15 C-30 C vai ledusskapī. Tas

pieļaujams tikai gadījumos, kad šķīdums tiek pagatavots stingri aseptiskos apstākļos un tiek aizsargāts no gaismas.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 C-8 C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Atšķaidītu zāļu uzglabāšanas nosacījumus skatīt apakšpunktā 6.3.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Caurspīdīgs 1. hidrolītiskās klases 2 ml stikla flakons ar gumijas aizbāzni, kas satur 1 ml koncentrāta. Iepakojuma lielums: kartona iepakojums ar 3 flakoniem.

6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par

īkošanos

 

 

tas

 

 

ē

Pirms lietošanas jānovērtē, vai flakona saturs nesatur sīkas vielas daļ ņas un nav mainījusies krāsa. Ja

redzamas sīkas vielas daļiņas vai koncentrāts mainījis krāsu, flakonu nedrīk

lie ot.

MabCampath nesatur pretmikrobu konservantus, tāpēc MabCampathistrintravenozai infūzijai jāsagatavo,

izmantojot aseptisku tehniku, un pagatavotais šķīdums infūzijai jāizli to 8 stundu laikā pēc tā

 

ğ

 

pagatavošanas un jāsargā no gaismas. Nepieciešamais flakona satura daudzums jāpievieno 100 ml

nātrija hlorīda 9mg/ml (0,9%) šķīdumam infūzijām vai 5% glikozes šķīdumam infūzijām. Maisiņš

saudzīgi jāapgriež, lai samaisītu šķīdumu. Pagata otais šķīdums jāsaglabā sterils, jo tas nesatur

pretmikrobu konservantus.

 

re

 

nav

 

 

Citas zāles nedrīkst pievienot MabCampath i fūzij s šķīdumam, kā arī vienlaikus ievadīt caur to pašu

intravenozo sistēmu (skatīt apakšpunktu 4.5).

vairs

 

MabCampath šķīdums jāpagatavo un ar to jārīkojas piesardzīgi. Lai izvairītos no zāļu iedarbības,

plīstot flakonam vai citu iemeslu

ezultātā nejauši izplūstot šķīdumam, ieteicams lietot lateksa cimdus

un aizsargbrilles. Grūtnieces un

ev etes, kas plāno grūtniecību, nedrīkst rīkoties ar MabCampath.

Jāievēro norādījumi par pareizu pagatavošanu un iznīcināšanu. Ar šķīdumu notraipītie vai izlietotie materiāli jāiznlesīcina adedzinot.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS ā

GenzymeZEurope BV

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/193/002

9.REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 06/07/2001

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 10/07/2011

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas