Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Marķējuma teksts - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMabCampath
ATĶ kodsL01XC04
Vielaalemtuzumab
RažotājsGenzyme Europe B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

MabCampath 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Alemtuzumab

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viens mililitrs satur 10 mg alemtuzumaba.

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

Viena ampula satur 30 mg alemtuzumaba.

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējās sastāvdaļas:

 

 

ğ

 

 

 

Dinātrija edetāts, polisorbāts 80, kālija hlorīds, kālija dihidrogēnfosfāts, nātrija hlorīds, nātrija

 

hidrogēnfosfāts, ūdens injekcijām.

 

re

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ampulas pa 3 ml

 

 

 

 

 

 

 

30 mg/3 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Intravenozai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasīt lietoš n instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Uzglab t bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Par lietošanai sagatavotu zāļu uzglabāšanas laiku lasiet zāļu lietošanas instrukcijā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C-8°C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

 

Notraipītais vai izlietotais materiāls jāiznīcina sadedzinot.

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

 

 

 

ē

 

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nīderlande

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

EU/1/01/193/001

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

16.

les

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

AMPULA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

MabCampath 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Alemtuzumab

Intravenozai lietošanai

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

tas

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

ē

Der. līdz

istr

 

4. SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

nav

 

re

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

30 mg/3 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

MabCampath 30 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Alemtuzumab

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viens mililitrs satur 30 mg alemtuzumaba.

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

Viens flakons satur 30 mg alemtuzumaba.

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējās sastāvdaļas:

 

 

ğ

 

 

 

Dinātrija edetāts, polisorbāts 80, kālija hlorīds, kālija dihidrogēnfosfāts, nātrija hlorīds, nātrija

 

hidrogēnfosfāts, ūdens injekcijām

 

re

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 flakoni pa 1 ml

 

 

 

 

 

 

 

30 mg/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Intravenozai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasīt lietoš n instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Uzglab t bērni m n pi ejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

Par lietošanai sagatavotu zāļu uzglabāšanas laiku lasiet zāļu lietošanas instrukcijā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C-8°C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

 

Notraipītais vai izlietotais materiāls jāiznīcina sadedzinot.

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

 

 

 

ē

 

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nīderlande

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

EU/1/01/193/002

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

16.

 

les

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

MabCampath 30 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Alemtuzumab

Intravenozai lietošanai

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

tas

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

ē

Der. līdz

istr

 

4. SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sēr.

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

nav

 

re

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

30 mg/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

Z

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas