Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Macugen (pegaptanib) – Zāļu apraksts - S01LA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMacugen
ATĶ kodsS01LA03
Vielapegaptanib
RažotājsPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Macugen 0,3 mg šķīdums injekcijai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena pilnšļirce satur pietiekamu devu, lai ievadītu 90 mikrolitrus saturošu pegaptaniba nātrija sāli (pegaptanib sodium), kas atbilst 0,3 mg oligonukleotīda brīvās skābes formai.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijai (injekcija). Šķīdums ir caurspīdīgs un bezkrāsains.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Macugen indicēts neovaskulārās (mitrās), ar vecumu saistītās makulas deģenerācijas (VMD) ārstēšanai pieaugušajiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2.Devas un lietošanas veids

Macugen drīkst ievadīt tikai oftalmologi, kam ir pieredze veikt intravitreālas injekcijas.

Devas

Pirms intravitreālas procedūras veikšanas rūpīgi jāizvērtē paaugstinātas jutības reakcijas pacienta anamnēzē (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Rekomendējamā deva ir 0,3 mg pegaptaniba, kas atbilst 90 mikrolitriem, ko ievada vienu reizi sešās nedēļās (9 injekcijas gadā), veicot intravitreālu injekciju skartajā acī.

Ar Macugen ārstētiem pacientiem pēc injekcijas novērots pārejošs intraokulārā spiediena pieaugums. Tādēļ jāseko vai neveidojas redzes nerva diska perfūzija un nepaaugstinās intraokulārais spiediens. Turklāt cieši jāseko vai pacientam divu nedēļu laikā pēc injekcijas neveidojas endoftalmīts vai asinsizplūdums acs stiklveida ķermenī. Pacientam jāpaskaidro, ka nekavējoties jāziņo par ikvienu simptomu, kas varētu liecināt par minētajām parādībām (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ja pacientam nenovēro terapijas efektivitāti (pacients zaudē mazāk kā 15 burtus no redzes asuma) pēc divām Macugen injekcijām, 12 nedēļas vizītes laikā vajadzētu pārdomāt iespēju pārtraukt vai apturēt terapiju ar Macugen.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecākiem cilvēkiem

Īpaša piesardzība nav nepieciešama.

Aknu mazspēja

Macugen lietošana pacientiem ar aknu mazspēju nav pētīta.

Tomēr īpaša piesardzība šai populācijā nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Macugen lietošana pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem nav pietiekami pētīta. Devas piemērošana pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem nav ieteicama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Macugen lietošanas drošums un efektivitāte nav noteikta pacientiem līdz 18 gadu vecumam. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Tikai intravitreālai lietošanai.

Pirms ievadīšanas Macugen jāpārbauda vizuāli, vai tajā nav saskatāmas daļiņas un vai šķīdums nav mainījis krāsu (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Injekcija jāizdara aseptiskos apstākļos, tas nozīmē, ka jāizmanto roku ķirurģiskā dezinfekcija, sterili cimdi, sterils pārklājs un sterils plakstiņu pletējs (vai cits atbilstošs instruments) un pieejama sterila paracentēze (ja nepieciešams). Pirms injekcijas jāveic adekvāta anestēzija un jālieto topisks plaša spektra baktericīds līdzeklis.

Pievienotā pilnšļirce satur vairāk šķīduma. Ja tiek ievadīts viss pilnšļircē esošais zāļu daudzums, ir iespējama zāļu pārdozēšana (skatīt 4.8. un 4.9. apakšpunktā) Instrukciju, kā atbrīvoties no liekā šķīduma daudzuma pirms ievadīšanas, skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. Aktīva vai iespējama okulāra vai periokulāra infekcija.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Endoftalmīts

Intravitreālu injekciju procedūras tiek saistītas ar endoftalmīta risku; klīniskajos pētījumos ar Macugen endoftalmīta biežums bija 0,1% uz vienu injekciju (skatīt 4.2. apakšpunktā).

Palielināts intraokulārais spiediens

Kā sagaidāms, intravitreālu injekciju gadījumos iespējams pārejošs intraokulārā spiediena pieaugums. Šī iemesla dēļ pēc injekcijas jāpārbauda, vai nav notikusi redzes nerva diska perfūzija un atbilstoši jākoriģē paaugstinātais intraokulārais spiediens.

Novērošanas pētījumā pēc zāļu ieviešanas tirgū arī tika ziņots par intraokulārā spiediena lēnas, ilgstošas paaugstināšanās nelielu risku (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Intravitreāla hemorāģija

Pēc pegaptaniba injekcijas var rasties tūlītēja (dienā, kad veikta injekcija) vai vēlīna intravitreāla hemorāģija (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Paaugstinātas jutības reakcijas

Pēc ieviešanas tirgū tikuši novēroti anafilakses/anafilaktoīdas reakcijas gadījumi, ieskaitot angioedēmu, kas radušies dažas stundas pēc pegaptaniba intravitreālas lietošanas procedūras. Šajos gadījumos tieša saistība ar Macugen vai jebkuru no ārstēšanas veidiem, kas tika nozīmēti injekcijas procedūras sagatavošanas ietvaros vai citiem faktoriem nav noteikta.

Sistēmiska ietekme

Pēc VEDF inhibitoru intravitreālas injekcijas ziņots par sistēmiskām nevēlamām blakusparādībām, tostarp ne-okulāru asiņošanu un arteriāliem trombemboliskiem notikumiem, tāpēc pastāv teorētisks risks, ka tās var būt saistītas ar VEGF inhibitoriem. Pieejami ierobežoti dati par drošumu pacientiem ar insultu vai tranzitorām išēmiskām lēkmēm anamnēzē. Ārstējot šādus pacientus, ir jāievēro piesardzība (skatīt

4.8.apakšpuktā sadaļu “Ar zāļu grupu saistītas blakusparādības”).

Liekais uzpildes tilpums

Visa pilnšļircē esošā šķīduma daudzuma ievadīšana var radīt nopietnas nevēlamas blakusparādības. Tādēļ pirms injekcijas jāatbrīvojas no liekā šķīduma daudzuma (skatīt 4.8. un 6.6. apakšpunktu).

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) viena devā, t.i., tās faktiski “nesatur nātriju”.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Zāļu mijiedarbības pētījumi ar Macugen nav veikti. Pegaptanibu metabolizē nukleāzes, tādēļ mijiedarbība ar medikamentiem, kuru metabolismu nodrošina citohroma P450 sistēma, ir maz ticama.

Divos agrīnos klīniskos pētījumos pacientiem, kas saņēma Macugen vienu pašu vai kombinācijā ar FDT (fotodinamisko terapiju), pegaptaniba farmakokinētika plazmā praktiski neatšķīrās.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pegaptanibs nav pētīts grūtniecības laikā. Pētījumi ar dzīvniekiem ir nepietiekami, bet uzrādīja reproduktīvo toksicitāti augstā sistēmiskā ekspozīcijas līmenī (skatīt 5.3. apakšpunktu). Potenciālais risks cilvēkam nav zināms. Paredzams, ka pegaptaniba sistēmiskā ekspozīcija pēc okulāras ievadīšanas būs ļoti zema. Tomēr Macugen grūtniecības laikā lietojams tikai tad, ja iespējamais ieguvums mātei atsver varbūtējo risku auglim.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai cilvēkam Macugen izdalās mātes pienā. Macugen neiesaka lietot bērna zīdīšanas periodā.

Fertilitāte

Nav pieejami dati par Macugen ietekmi uz cilvēka fertilitāti. Pētījumos ar dzīvniekiem ietekme uz tēviņu vai mātīšu fertilitāti netika novērota. Skatīt 5.3. apakšpunktu.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pēc intravitreālas Macugen injekcijas ievadīšanas ir neliela ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus saistībā ar iespējamu īslaicīgu neskaidru redzi. Pacientus vajadzētu brīdināt, ka nevajadzētu vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, kamēr šīs parādības nav izzudušas.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk par nevēlamam blakusparādībām ziņots pēc Macugen ievadīšanas un tās ir saistītas ar intravitreālas injekcijas procedūru.

Klīniskos pētījumos visbiežāk ziņotās okulārās nevēlamās blakusparādības pēc Macugen injekcijas ir: iekaisums priekšēja kamerā, sāpes acīs, palielināts intraokulārais spiediens, punktveida keratīts, stiklveida ķermeņa apduļķojumi.

Retāk ziņotie nopietni okulāri nevēlami atgadījumi, tai skaitā, endoftalmīts, tīklenes hemorāģija, stiklveida ķermeņa hemorāģija un tīklenes atslāņošanās.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tālāk sniegtā drošuma datu izklāstā apkopotas visas ar procedūru un zālēm potenciāli saistītās blakusparādības, kas novērotas ar 0,3 mg devu ārstēto 295 pacientu grupā. Blakusparādības sakārtotas pa

orgānu sistēmām un pēc biežuma (ļoti bieži ( 1/10), bieži ( 1/100, līdz <1/10), retāk ( 1/1 000, līdz <1/100) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)).

Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņojumi saņemti pēc zāļu ieviešanas tirgū, ir izceltas slīprakstā.

Imūnās sistēmas traucējumi

Anafilaktiska reakcija*

Nav zināmi

Psihiskie traucējumi

Nakts murgi, depresija

Retāk

Nervu sistēmas traucējumi

 

Bieži

Galvassāpes

Acu bojājumi

 

Ļoti bieži

Iekaisums priekšējā kamerā, sāpes acī, paaugstināts

 

intraokulārais spiediens, punktveida keratīts, stiklveida

Bieži

ķermeņa apduļķojumi

Acs jušanas traucējumi, katarakta, konjunktivāla hemorāģija,

 

konjunktīvas hiperēmija, konjunktīvas tūska, konjunktivīts,

 

radzenes distrofija, radzenes epitēlija defekts, radzenes

 

epitēlija patoloģija, radzenes tūska, acs sausums,

 

endoftalmīts, izdalījumi no acs, acs iekaisums, acs

 

kairinājums, acs nieze, acs apsārtums, acs pietūkums,

 

plakstiņa tūska, izteikta asarošana, makulas deģenerācija,

 

midriāze, diskomforts acī, okulāra hipertensija, periorbitāla

 

hematoma, fotofobija, fotopsija, hemorāģija tīklenē,

 

neskaidra redze, samazināts redzes asums, redzes traucējumi,

 

stiklveida ķermeņa atslāņošanās un stiklveida ķermeņa

 

patoloģija

Retāk

Astenopija, blefarīts, alerģisks konjunktivīts, depozīti

 

radzenē, hemorāģija acī, acs plakstiņu nieze, keratīts,

 

hemorāģija stiklveida ķermenī, pavājināts zīlītes reflekss,

 

radzenes nobrāzums, eksudāti tīklenē, plakstiņa noslīdējums,

 

rēta tīklenē, krusas grauds (chalazion), radzenes erozijas,

 

pazemināts intraokulārais spiediens, reakcija injekcijas vietā,

 

vezikulas injekcijas vietā, tīklenes atslāņošanās, radzenes

 

patoloģija, tīklenes artērijas oklūzija, tīklenes plīsums,

 

plakstiņa izvērsums (ektropijs), acs kustību traucējums,

 

plakstiņa kairinājums, asinsizplūdums acs priekšējā kamerā

 

(hiphēma), zīlītes funkciju traucējums, varavīksnenes

 

patoloģija, acs dzelte, iridociklīts (uveitis anterior),

 

nogulsnes acī, irīts, redzes nerva diska ekskavācija, zīlītes

 

deformācija, tīklenes vēnas oklūzija un stiklveida ķermeņa

 

prolapss

Ausu un labirinta bojājumi

 

Retāk

Kurlums, Menjēra slimības paasināšanās, reibonis

Sirds funkcijas traucējumi

 

Retāk

Sirdsklauves

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Hipertensija, aortas aneirisma

Retāk

Elpošanas sistēmas traucējumi,

 

krūšu kurvja un videnes slimības

 

Bieži

Rinoreja

Retāk

Nazofaringīts

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

Retāk

Vemšana, dispepsija

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

Retāk

Kontaktdermatīts, ekzēma, matu krāsas maiņa, izsitumi,

 

nieze, nakts sviedri

Nav zināmi

Angioedēma*

 

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu

 

sistēmas bojājumi

Muguras sāpes

Retāk

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

 

ievadīšanas vietā

Nogurums, drebuļi, sāpīgums, sāpes krūtīs, gripai līdzīgs

Retāk

 

stāvoklis

 

 

Izmeklējumi

Gamma glutamiltransferāzes aktivitātes pieaugums

Retāk

 

 

Traumas, saindēšanās un ar

 

manipulācijām saistītas

 

komplikācijas

Nobrāzums

Retāk

 

 

* Pēc zāļu ieviešanas tirgū; skatīt “Atsevišķu blakusparādību apraksts”.

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Tika saņemti ziņojumi par anafilakses/anafilaktoīdas reakcijas gadījumiem, ieskaitot angioedēmu, kas radušies dažas stundas pēc pegaptaniba lietošanas kopā ar citiem zāļu līdzekļiem, kas tika lietoti injekcijas procedūras sagatavošanas ietvaros (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Gadījumos, kad tika injicēts arī liekais pilnšļircē esošais šķīduma daudzums, tika ziņots par nopietnu intraokulārā spiediena paaugstināšanos.

Novērošanas pētījumā pēc zāļu ieviešanas tirgū tika ziņots arī par ilgstošu, nelielu intraokulārā spiediena paaugstināšanos pēc atkārtotas intravitreālas injekcijas ievadīšanas. Paaugstināta IOS iespējamība pieauga par koeficientu 1.128 katras papildus injekcijas gadījumā (p = 0.0003). Netika atklāta statistiska atšķirība paaugstināta IOS biežumā starp pacientiem ar paaugstinātu IOS vai glaukomu anamnēzē un pacientiem bez šiem stāvokļiem.

Ar zāļu grupu saistītas blakusparādības

Klīniskajos pētījumos ne-okulāru asiņošanu – blakusparādība, ko potenciāli saista ar sistēmisku VEGF (vaskulārais endotēlija augšanas faktors) inhibīciju, kopējais biežums bija nedaudz augstāks pacientiem, kas saņēma intravitreālu VEGF inhibitoru ārstēšanu. Tomēr nebija noteikta konkrēta sakarība starp dažādiem asiņošanas veidiem. Arteriāli trombemboliski notikumi ir blakusparādības, ko potenciāli saista ar sistēmisku VEGF inhibīciju. Pastāv teorētisks arteriālu trombembolisku notikumu, tostarp insulta un miokarda infarkta, risks pēc VEGF inhibitoru intravitreālas lietošanas.

Pegaptaniba klīnisko pētījumu laikā pacientiem ar AMD, DME tika novēroti daži arteriālu trombembolisku notikumu gadījumi, un starp grupām, kuras tika ārstētas ar pegaptanibu, netika konstatētas būtiskas atšķirības salīdzinājumā ar kontroles grupu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.*

4.9.Pārdozēšana

Klīniskajos pētījumos nav novēroti Macugen pārdozēšanas gadījumi.

Pārdozēšana ar palielinātu injekcijas tilpumu (piem., gadījumos, kad liekais zāļu tilpums pilnšļircē pirms injekcijas netiek izvadīts), var paaugstināt intraokulāro spiedienu (skatīt 4.8. apakšpunktā). Ārstējošam ārstam vienmēr jāizvada liekais zāļu tilpums saskaņā ar instrukcijām, kas dotas 6.6. apakšpunktā. Tāpēc pārdozēšanas gadījumā jāuzmana intraokulārais spiediens un, ja ārstējošais ārsts uzskata par nepieciešamu, jāuzsāk atbilstoša ārstēšana.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Oftalmoloģiski līdzekļi. Līdzekļi acs asinsvadu sistēmas traucējumu ārstēšanai, ATĶ kods: S01LA03.

Darbības mehānisms

Pegaptanibs ir pegilējot modificēts oligonukleotīds, kam piemīt izteikta afinitāte specifiski saistīties ar ekstracelulāro vaskulāro endotēlija augšanas faktoru (VEAF165), tādējādi inhibējot tā aktivitāti.

VEAF ir sekretēts proteīns, kas rosina angioģenēzi, asinsvadu permeabilitāti un iekaisumu, procesus, kas, pēc pašreizējiem uzskatiem, ir VMD neovaskulārās (eksudatīvās) formas pamatā.

Farmakodinamiskā iedarbība

VEAF165 ir VEAF izoforma, kura nosaka acs patoloģisko neovaskularizāciju. Dzīvniekiem selektīvā inhibīcija ar pegaptanibu nomāca patoloģisko neovaskularizāciju tikpat efektīvi kā visa VEAF inhibīcija, taču pegaptanibs neietekmēja normālos asinsvadus, kamēr panVEAF inhibīcija ietekmē visus asinsvadus.

Pacientiem ar VMD, ārstējoties ar Macugen, palēninās bojājuma kopējā apjoma vidējais pieaugums, samazinās horioidālās neovaskularizācijas (HNV) apjoms un fluoresceīna izsūkšanās pakāpe.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Pegaptaniba izpētei veikti divi kontrolēti, dubultmaskēti un identiski plānoti, randomizēti pētījumi (EOP1003; EOP1004) pacientiem ar neovaskulāru VMD. Kopumā pētījumā tika ārstēti 1190 pacienti (892 ar pegaptaniba, 298 ar simulatoru (kontroli)), pacientu vidējais vecums bija 77 gadi. Pirmā gada laikā visās terapijas grupās pacienti bija saņēmuši vidēji 8,4 8,6 injekcijas no pavisam 9 iespējamām.

Pacientus randomizēja grupās, saņemot simulatoru vai 0,3 mg, 1 mg vai 3 mg pegaptaniba intravitreālas injekcijas veidā ik pēc 6 nedēļām 48 nedēļas pēc kārtas. Pacientiem ar pārsvarā klasiskiem bojājumiem bija atļauts ar pētnieka ziņu izmantot fotodinamisko terapiju (FDT) ar verteporfīnu.

Abos pētījumos iekļautiem pacientiem bija visi neovaskulārās VMD bojājuma apakštipi (25% tipiski dominējoši, 39% aizklāti netipiski, 36% minimāli tipiski), bojājuma plašums līdz pat 12 diska segmentiem, no kuriem 50% varētu būt subretinālas hemorāģijas izraisīti un/vai līdz 25% saistaudu saaugumu vai atrofiska bojājuma izraisīti. Pacientiem iepriekš tika pieļauta viena FDT un sākumstāvoklī redzes asums pētāmajā acī no 20/40 un 20/320.

Gada beigās konstatēts, ka pegaptanibs 0,3 mg, vērtējot pēc galvenā efektivitātes rādītāja, pacientu skaita proporcijas, kuri zaudējuši mazāk par 15 zīmēm redzes asuma parādījis statistiski nozīmīgu terapeitisko efektu (pēc iepriekšplānotās apvienoto kopu analīzes, pegaptanibs 0,3 mg 70% pret 55% simulatoru saņēmušo, p=0,0001; EOP1003 pegaptanibs 0,3 mg 73% pret 59% simulatoru saņēmušo, p=0,0105;

EOP1004 pegaptanibs 0,3 mg 67% pret 52% simulatoru saņēmušo, p=0,0031).

Redzes asuma vidējās izmaiņas laika periodā; 1. gads; ITT (LOCF)

-5

-10

-15

-20

 

 

 

 

--♦-- 0,3 mg N=265

 

 

 

 

 

 

 

--▲-- Simulators N=272

 

 

 

nedēļas (zīmes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izmaiņas no 0

 

 

 

 

1. gads

 

 

 

 

RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedēļas

N: iesaistīto pacientu skaits

Pegaptanibs 0,3 mg uzrādīja pozitīvu efektu neatkarīgi no sākotnējā bojājuma apakštipa, bojājuma lieluma un redzes asuma, kā arī vecuma, dzimuma, varavīksnenes pigmentācijas un iepriekš un/vai pētījuma sākumā veiktās FDT.

Pirmā gada beigās (54. nedēļā) 1053 pacientu randomizēti, lai turpinātu līdz 102. nedēļai vai pārtrauktu terapiju.

Ārstēšanās ieguvums vidēji saglabājās 102. nedēļā ar redzes asuma saglabāšanos pacientiem, kuri tika rerandomizēti un turpināja pegaptaniba terapiju,. Pacienti, kuri tika rerandomizēti un pegaptaniba terapiju pēc viena gada pārtrauca, otrā gada laikā zaudēja redzes asumu.

Redzes asuma vidējo izmaiņu apkopojums no sākumstāvokļa līdz 6., 12., 54. un 102. nedēļai (LOCF)

 

 

EOP 1003

 

EOP 1004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulators

 

 

Simulator

 

 

 

 

 

s-

 

 

 

-

 

 

 

 

0.3-

 

0.3-

simulators

 

 

simulators

 

 

 

terapija

0.3-0.3

terapija

/simulator

 

0.3-0.3

/simulator

 

pārtraukt

pārtraukt

s+

 

 

s+ terapija

 

 

 

a

 

a

terapija

 

 

pārtraukt

 

 

 

 

 

 

pārtraukt

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

N

Vidējās

 

 

 

 

 

 

RA

-1.9

-0.0

-4.4

-1.9

-2.0

-3.4

izmaiņas 6.

 

 

 

 

 

 

nedēļā

 

 

 

 

 

 

Vidējās

 

 

 

 

 

 

RA

-4.3

-2.0

-4.8

-2.8

-2.2

-4.7

izmaiņas

 

 

 

 

 

 

12. nedēļā

 

 

 

 

 

 

Vidējās

 

 

 

 

 

 

RA

-9.6

-4.3

-11.7

-8.0

-7.6

-15.6

izmaiņas

 

 

 

 

 

 

54. nedēļā

 

 

 

 

 

 

Vidējās

 

 

 

 

 

 

RA

 

 

-13.1

 

 

-21.1

izmaiņas

-10.8

-9.7

 

-8.0

-12.7

 

102.

 

 

 

 

 

 

nedēļā

 

 

 

 

 

 

Divu gadu pētījuma dati liecina, ka Macugen terapija jāuzsāk pēc iespējas ātrāk. Macugen terapijas uzsākšana un turpināšana progresējošas slimības gadījumā ir uzskatāma kā lieliska iespēja redzes saglabāšanai.

Ārstēšana ar Macugen ievadīšanu abās acīs nav pētīta.

Macugen efektivitāte un drošums ilgāk par diviem gadiem nav pētīta. Pediatriskā

populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus Macugen visās pediatriskās populācijas apakšgrupās attiecībā uz ar vecumu saistīto makulas deģenerāciju. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Dzīvniekiem pegaptanibs pēc intravitreālas ievadīšanas no acs lēnām uzsūcas sistēmiskajā cirkulācijā. Pegaptaniba izplatību limitējošais faktors dzīvniekiem un, jādomā, arī cilvēkam, ir uzsūkšanās ātrums no acs. Cilvēkam pēc 3 mg (10 reizes pārsniedz ieteikto devu) monokulāras ievadīšanas pegaptaniba vidējais

eliminācijas pusperiods standarta novirze ir 10 4 dienas.

Cilvēkam pēc 3 mg devas monokulāras ievadīšanas 1 4 dienu laikā tiek sasniegta vidēji 80 ng/ml liela maksimālā koncentrācija plazmā. Koncentrācijas-laika līknes zemlīknes laukums (AUC) pēc šādas devas

ievadīšanas vidēji ir ap 25 g hr/ml. Pegaptanibs, ievadīts intravitreāli ik pēc 6 nedēļām, plazmā

neakumulējas. Ievadot par 0,5 mg/acī mazākas devas, pegaptaniba koncentrācijai plazmā nevajadzētu pārsniegt 10 ng/ml.

Pegaptaniba absolūtā biopieejamība pēc intravitreālas ievadīšanas cilvēkam nav zināma, bet trušiem, suņiem un pērtiķiem tā ir 70 100%.

Dzīvniekiem, kam abās acīs tika ievadītas līdz 0,5 mg/acī pegaptaniba devas, koncentrācija plazmā sasniedza 0,03 0,15% no koncentrācijas stiklveida ķermeņa šķidrumā.

Izkliede/biotransformācija/eliminācija

Pelēm, žurkām, trušiem, suņiem un pērtiķiem pegaptanibs pēc intravenozas ievadīšanas izplatās galvenokārt plazmā un maz nonāk perifēros audos. Divdesmit četras stundas pēc iezīmētas pegaptaniba devas intravitreālas ievadīšanas abās acīs trušiem radioaktivitāte bija koncentrējusies galvenokārt stiklveida ķermeņa šķidrumā, tīklenē un ūdeņainajā šķidrumā. Pēc iezīmētā pegaptaniba intravitreālas vai intravenozas ievadīšanas trušiem visaugstākā radioaktivitāte (izņemot aci pēc intravitreālās devas) konstatēta nierēs. Trušiem pēc vienas, atsevišķas radioaktīvi iezīmētā Macugen devas ievadīšanas intravenozi vai intravitreāli, attiecīgais nukleotīds, 2’-fluoruridīns, atrodams plazmā un urīnā. Pegaptanibu metabolizē endonukleāzes un ekzonukleāzes. Trušiem pegaptanibs nepārvērstā formā un metabolītu formā izdalās galvenokārt ar urīnu.

Īpašas pacientu grupas

Pegaptaniba farmakokinētika ir vienāda sievietēm un vīriešiem, kā arī pacientiem vecumā no 50 līdz 90 gadiem.

Pegaptaniba nātrija sāls lietošana pacientiem ar kreatinīna klīrensu zem 20 ml/min nav pietiekami pētīta. Kreatinīna klīrensa samazinājums zem 20 ml/min var saistīties ar 2,3 reižu lielu pegaptaniba AUC pieaugumu. Īpaša piesardzība pacientiem ar kreatinīna klīrensu virs 20 ml/min nav nepieciešama, ja terapijā lieto ieteicamo pegaptaniba nātrija sāls devu - 0,3 mg.

Pegaptaniba farmakokinētika pacientiem ar aknu mazspēju nav pētīta. Sagaidāms, ka sistēmiskā ekspozīcija aknu mazspējas gadījumā būs labas panesamības robežās, jo pacienti labi panesa 10 kārtīgu devu (3 mg/acī).

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Pegaptaniba iespējamā kancerogenitāte un toksiskā ietekme uz reproduktivitāti un attīstību nav pētīta.

Pegaptanibs, ievadīts intravenozi pelēm 1 40 mg/kg/dienā lielās devās, neizraisīja toksicitāti peļu mātītēm un neradīja teratogēnus efektus vai augļu mirstību. Mazuļiem novērots samazināts ķermeņa svars (5%) un nedaudz novēlota priekšējo ķepu falangu osifikācija; tikai uz AUC balstītā ekspozīcijas līmenī, kas 300 reizes pārsniedz cilvēkiem sagaidāmo. Tādēļ šīs atradnes klīniskā nozīmība uzskatāma par ierobežotu. Grupā, kuri saņēma 40 mg/kg/dienā, pegaptaniba koncentrācija amnija šķidrumā bija 0,05% no koncentrācijas mātīšu plazmā. Nav reproduktīvās toksicitātes pētījumi trušiem.

Nav pieejami dati, kas ļautu novērtēt ietekmi uz tēviņu vai mātīšu pārošanos, vai auglīguma rādītājiem.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds

Nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts Nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts Nātrija hidroksīds (pH līmeņa korekcijai)

Sālsskābe (pH līmeņa korekcijai) Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 C – 8 C). Nesasaldēt.

Pirms injicēšanas zāles jāsasilda līdz istabas temperatūrai (līdz 25°C).

Šīs zāles ir jālikvidē, ja uzglabātas istabas temperatūrā ilgāk, nekā 2 nedēļās. Lai nepieļautu piesārņošanos, šļirci no iepakojuma jāizņem tikai tad, kad pacients ir sagatavots injicēšanai.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Macugen pieejams iepakojumā, kas satur vienu devu.

Katrs iepakojums satur maisiņu kartona kastītē. Maisiņš satur 1 ml pilnšļirci (1. klases stikls), noslēgtu ar elastomēra (brombutil gumija) virzuļa aizbāzni un pievienotu virzuļa stieni, kurš piestiprināts ar plastmasas aptveri. Pilnšļircei ir pievienots polikarbonāta plastmasas luer lock adapteris, un gals ir noslēgts ar elastomēra (brombutil gumija/sintētiskais izoprēns) uzgali.

Katra pilnšļirce satur aptuveni 0,25-0,27 ml šķīduma. Katra kastītē ir viena maisiņā iepakota pilnšļirce.

Iepakojums nesatur adatu.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Macugen paredzēts vienai lietošanas reizei. Ja šķīdums ir duļķains, tajā saskatāmas daļiņas, šļirce ir bojāta, trūkst plastmasas aptvere vai tā nav pievienota pilnšļircei, šo Macugen devu nedrīkst lietot.

Pirms ievadīšanas pilnšļirce jāatbrīvo no plastmasas aptveres un jānoņem uzgalis. Lai zāles varētu ievadīt, luer lock adapterim jāpievieno 27 vai 30 G x ½ collu izmēra adata (skatīt 1. attēlu zemāk).

BRĪDINĀJUMS: Tā kā pievienotā pilnšļirce satur vairāk šķīduma (250-270 mikrolitri), nekā nepieciešamā deva injekcijai (90 mikrolitri), daļa šļirce iepildītā šķīduma pirms injekcijas ir jāizvada laukā. Sekojiet tālāk aprakstītajai instrukcijai, kā atbrīvoties no liekā šķīduma daudzuma pirms ievadīšanas.

1.

attēls. Pirms

atbrīvošanās no gaisa burbuļiem un liekā šķīduma

Devas norādes līnija

Trešā rievojuma līnija (no virzuļa augšas)

(gaisa burbuļu veidošanās var atšķirties)

Šļirce jāpārbauda ar paceltu adatu uz augšu, vai nav burbuļi. Ja ir burbuļi, šļircei uzmanīgi jāuzsit ar pirkstu, līdz burbuļi uzpeld šļirces augšpusē.

Lai izspiestu burbuļus un lieko šķīduma daudzumu, LĒNĀM uzspiež uz virzuli tā, lai trešā rievojuma līnija no virzuļa aizbāžņa augšas būtu vienā līmenī ar melno, atzīmēto devas norādes līniju (skatīt

2.attēlu zemāk). Virzuļa aizbāzni nedrīkst vilkt atpakaļ.

2.

attēls. Pēc

atbrīvošanās no gaisa burbuļiem un liekā šķīduma

Devas norādes līnija un virzuļa aizbāžņa trešā rievojuma līnija no augšas ir vienā līmenī

Tagad šļircē atlikušais šķīdums var tikt injicēts.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Čehija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/05/325/002

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 31.01.2006.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 19.11.2015.

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas