Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Matever (levetiracetam) – Marķējuma teksts - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMatever
ATĶ kodsN03AX14
Vielalevetiracetam
RažotājsPharmathen S.A.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kārbiņa pa 20, 30, 50, 60, 100tabletēm

vairāku kastīšu iepakojums pa 200 (2 × 100) tabletēm [ar BLUE BOX]

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Matever 250 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetamum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena apvalkotā tablete satur 250 mg levetiracetāma.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saulrieta dzeltenā FCF alumīnija krāsvielu (E110) un propilēnglikolu (E1520). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

20 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojums: 200 (2 iepakojumi pa 100) apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Grieķija Tālr.: +30 210 66 04 300

E-pasts: info@pharmathen.com

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/11/711/001

EU/1/11/711/002

EU/1/11/711/003

EU/1/11/711/004

EU/1/11/711/005

EU/1/11/711/006

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Matever 250 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - 2D SVĪTRKODU

2D svītrkodu uzskaites unikālais identifikators iekļauts.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - CILVĒKAM LASĀMI DATI

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Sekundārais iepakojums pa 100 tabletēm, kas ievietots 200 (2 × 100) tabletēm paredzētā vairāku kastīšu iepakojumā (bez BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Matever 250 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetamum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena apvalkotā tablete satur 250 mg levetiracetāma.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saulrieta dzeltenā FCF alumīnija krāsvielu (E110) un propilēnglikolu (E1520). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

100 apvalkotās tabletes.

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Grieķija Tālr.: +30 210 66 04 300

E-pasts: info@pharmathen.com

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/11/711/006

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Matever 250 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - 2D SVĪTRKODU

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - CILVĒKAM LASĀMI DATI

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Alumīnija/PVH/PE/PVDH blisteris

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Matever 250 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetamum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Pharmathen S.A.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kārbiņa pa 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120 tabletēm

vairāku kastīšu iepakojums pa 200 (2 × 100) tabletēm [ar BLUE BOX]

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Matever 500 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetamum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena apvalkotā tablete satur 500 mg levetiracetāma.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur propilēnglikolu (E1520). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

10 apvalkotās tabletes

20 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes.

120 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojums: 200 (2 iepakojumi pa 100) apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Grieķija Tālr.: +30 210 66 04 300

E-pasts: info@pharmathen.com

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/11/711/007

EU/1/11/711/008

EU/1/11/711/009

EU/1/11/711/010

EU/1/11/711/011

EU/1/11/711/012

EU/1/11/711/013

EU/1/11/711/014

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Matever 500 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - 2D SVĪTRKODU

2D svītrkodu uzskaites unikālais identifikators iekļauts.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - CILVĒKAM LASĀMI DATI

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Sekundārais iepakojums pa 100 tabletēm, kas ievietots 200 (2 × 100) tabletēm paredzētā vairāku kastīšu iepakojumā (bez BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Matever 500 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetamum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 500 mg levetiracetāma.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur propilēnglikolu (E1520). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

100 apvalkotās tabletes.

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Grieķija Tālr.: +30 210 66 04 300

E-pasts: info@pharmathen.com

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/11/711/014

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Matever 500 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - 2D SVĪTRKODU

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - CILVĒKAM LASĀMI DATI

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Alumīnija/PVH/PE/PVDH blisteris

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Matever 500 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetamum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Pharmathen S.A.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kārbiņa pa 20, 30, 50, 60, 80, 100, 120 tabletēm

vairāku kastīšu iepakojums pa 200 (2 × 100) tabletēm [ar BLUE BOX]

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Matever 750 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetamum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena apvalkotā tablete satur 750 mg levetiracetāma.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saulrieta dzeltenā FCF alumīnija krāsvielu (E110). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

20 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

80 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

120 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojums: 200 (2 iepakojumi pa 100) apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Grieķija Tālr.: +30 210 66 04 300

E-pasts: info@pharmathen.com

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/11/711/015

EU/1/11/711/016

EU/1/11/711/017

EU/1/11/711/018

EU/1/11/711/019

EU/1/11/711/020

EU/1/11/711/021

EU/1/11/711/022

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Matever 750 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - 2D SVĪTRKODU

2D svītrkodu uzskaites unikālais identifikators iekļauts.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - CILVĒKAM LASĀMI DATI

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Sekundārais iepakojums pa 100 tabletēm, kas ievietots 200 (2 × 100) tabletēm paredzētā vairāku kastīšu iepakojumā (bez BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Matever 750 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetamum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena apvalkotā tablete satur 750 mg levetiracetāma.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saulrieta dzeltenā FCF alumīnija krāsvielu (E110). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

100 apvalkotās tabletes.

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Grieķija Tālr.: +30 210 66 04 300

E-pasts: info@pharmathen.com

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/11/711/022

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Matever 750 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - 2D SVĪTRKODU

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - CILVĒKAM LASĀMI DATI

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Alumīnija/PVH/PE/PVDH blisteris

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Matever 750 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetamum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Pharmathen S.A.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VAI, JA ĀRĒJĀ

IEPAKOJUMA NAV, UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Kārbiņa pa 10, 20, 30, 50, 60, 100 tabletēm

vairāku kastīšu iepakojums pa 200 (2 × 100) tabletēm [ar BLUE BOX]

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Matever 1000 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetamum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena apvalkotā tablete satur 1000 mg levetiracetāma.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

10 apvalkotās tabletes

20 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

Vairāku kastīšu iepakojums: 200 (2 iepakojumi pa 100) apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Grieķija Tālr.: +30 210 66 04 300

E-pasts: info@pharmathen.com

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/11/711/023

EU/1/11/711/024

EU/1/11/711/025

EU/1/11/711/026

EU/1/11/711/027

EU/1/11/711/028

EU/1/11/711/029

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Matever 1000 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - 2D SVĪTRKODU

2D svītrkodu uzskaites unikālais identifikators iekļauts.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - CILVĒKAM LASĀMI DATI

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Sekundārais iepakojums pa 100 tabletēm, kas ievietots 200 (2 × 100) tabletēm paredzētā vairāku kastīšu iepakojumā (bez BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Matever 1000 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetamum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena apvalkotā tablete satur 1000 mg levetiracetāma.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

100 apvalkotās tabletes.

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Grieķija Tālr.: +30 210 66 04 300

E-pasts: info@pharmathen.com

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/11/711/029

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Matever 1000 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - 2D SVĪTRKODU

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - CILVĒKAM LASĀMI DATI

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Alumīnija/PVH/PE/PVDH/blisteris

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Matever 1000 mg apvalkotās tabletes

Levetiracetamum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Pharmathen S.A.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kārbiņa ar 10 flakoniem

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Matever 100 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Levetiracetamum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens flakons satur 500 mg/5 ml levetiracetāma. 1 ml satur 100 mg levetiracetāma.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur ledus etiķskābi, ūdeni injekcijām, nātrija acetāta trihidrātu, nātrija hlorīdu. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

500 mg/5 ml

10 flakoni ar koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Izlietot uzreiz pēc atšķaidīšanas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atšķaidīšanas zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Pēc atšķaidīšanas infūziju šķīdums ir stabils 24 stundas temperatūrā 2–8 °C (ledusskapī).

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Grieķija Tālr.: +30 210 66 04 300

E-pasts: info@pharmathen.com

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/11/711/030

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Matever 100 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - 2D SVĪTRKODU

2D svītrkodu uzskaites unikālais identifikators iekļauts.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS - CILVĒKAM LASĀMI DATI

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

5 ml flakons

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Matever 100 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Levetiracetamum

i.v.

2.LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Izlietot uzreiz pēc atšķaidīšanas.

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

500 mg/5 ml

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas