Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine Merz (memantine hydrochloride) – Marķējuma teksts - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMemantine Merz
ATĶ kodsN06DX01
Vielamemantine hydrochloride
RažotājsMerz Pharmaceuticals GmbH  

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA BLISTERPAKĀM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Merz 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 8,31 mg memantīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

42 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

98 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes.

112 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/12/799/001 14 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/002 28 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/003 30 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/014 42 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/005 50 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/006 56 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/007 98 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/008 100 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/009 112 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Memantine Merz 10 mg tabletes

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA 42, 50 UN 98 TABLETĒM KĀ STARPIEPAKOJUMS / VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS SASTĀVDAĻA (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Merz 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 8,31 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

42 apvalkotās tabletes

Multipakas sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi. 50 apvalkotās tabletes

Multipakas sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi.

98 apvalkotas tabletes

Multipakas sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/12/799/010 840 apvalkotas tabletes (20 iepakojumi pa 42)

EU/1/12/799/011 980 apvalkotas tabletes (10 iepakojumi pa 98)

EU/1/12/799/012 1000 apvalkotas tabletes (20 iepakojumi pa 50)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Memantine Merz 10 mg tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE UZ FOLIJĀ IESAIŅOTĀM VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS (20 x 42, 20 x 50 UN 10 x 98 TABLETES) (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Merz 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 8,31 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Multipaka 840 (20 iepakojumi pa 42) apvalkotās tabletes

Multipaka 980 (10 iepakojumi pa 98) apvalkotās tabletes

Multipaka 1000 (20 iepakojumi pa 50) apvalkotās tablets

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/12/799/010 840 apvalkotas tabletes (20 iepakojumi pa 42)

EU/1/12/799/011 980 apvalkotas tabletes (10 iepakojumi pa 98)

EU/1/12/799/012 1000 apvalkotas tabletes (20 iepakojumi pa 50)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Merz 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Merz Pharmaceuticals GmbH

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

Skatīt zīmogu malā.

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

Skatīt zīmogu malā.

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA UN ETIĶETE PUDELEI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Merz 5 mg/izsmidzinājumā, šķīdums iekšķīgai lietošanai

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viens sūkņa izsmidzinājums (vienreiz nospiežot lejupvirzienā darbināmo sūkni) nodrošina 0,5 ml šķīduma, kas satur 5 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 4,16 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Šķīdums satur arī kālija sorbātu un sorbītu (E420). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums iekšķīgai lietošanai

50 ml

100 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienu reizi dienā

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/12/799/027 50 ml

EU/1/12/799/029 100 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Memantine Merz 5 mg/izsmidzinājumā, šķīdums iekšķīgai lietošanai

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA UN ETIĶETE 50 ml PUDELEI KĀ STARPIEPAKOJUMS / VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS SASTĀVDAĻA (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Merz 5 mg/izsmidzinājumā, šķīdums iekšķīgai lietošanai

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viens sūkņa izsmidzinājums (vienreiz nospiežot lejupvirzienā darbināmo sūkni) nodrošina 0,5 ml šķīduma, kas satur 5 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 4,16 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Šķīdums satur arī kālija sorbātu un sorbītu (E420). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

50 ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Multipakas sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienu reizi dienā

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/12/799/028 500 ml (10 iepakojumu ar 50 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Memantine Merz 5 mg/izsmidzinājumā, šķīdums

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE UZ FOLIJĀ IESAIŅOTĀM VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS (10 x 50 ml) (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Merz 5 mg/izsmidzinājumā, šķīdums iekšķīgai lietošanai

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viens sūkņa izsmidzinājums (vienreiz nospiežot lejupvirzienā darbināmo sūkni) nodrošina 0,5 ml šķīduma, kas satur 5 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 4,16 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Šķīdums satur arī kālija sorbātu un sorbītu (E420). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Multipaka, 500 ml kurā ietilpst 10 iepakojumi, katrs satur 1 pudeli ar 50 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienu reizi dienā

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/12/799/028 500 ml (10 iepakojumu ar 50 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA 28 TABLETĒM, ĀRSTĒŠANAS UZSĀKŠANAS IEPAKOJUMS, 4 NEDĒĻU TERAPIJAS REŽĪMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Merz 5 mg apvalkotās tabletes

Memantine Merz 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine Merz 15 mg apvalkotās tabletes

Memantine Merz 20 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 4,15 mg memantīna. Katra apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 8,31 mg memantīna. Katra apvalkotā tablete satur 15 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 12,46 mg memantīna. Katra apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 16,62 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Katrs iepakojums ar 28 apvalkotajām tabletēm 4 nedēļu terapijas režīmam satur:

7 x Memantine Merz 5 mg

7 x Memantine Merz 10 mg

7 x Memantine Merz 15 mg

7 x Memantine Merz 20 mg

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreiz dienā

Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu, lai ārstēšanos turpinātu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/12/799/025 28 apvalkotas tabletes

EU/1/12/799/026 28 apvalkotas tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Memantine Merz 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

IEKŠĒJAIS KARTONS BLISTERA IEPAKOJUMAM, PRIEKŠĒJĀ DAĻA UN AIZMUGURĒJĀ DAĻA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Merz 5mg

Memantine Merz 10 mg

Memantine Merz 15 mg

Memantine Merz 20 mg

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Memantine hydrochloride

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

7 apvalkotas Memantine Merz 5 mg tabletes

7 apvalkotas Memantine Merz 10 mg tabletes

7 apvalkotas Memantine Merz 15 mg tabletes

7 apvalkotas Memantine Merz 20 mg tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Viena tablete dienā

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

13. SĒRIJAS NUMURS

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Nedēļa 1, 2, 3, 4

Diena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

IEKŠĒJAIS KARTONS BLISTERA IEPAKOJUMAM, sānu daļa

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Merz 5mg

Memantine Merz 10 mg

Memantine Merz 15 mg

Memantine Merz 20 mg

Apvalkotas tabletes

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Memantine hydrochloride

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Katrs iepakojums ar 28 apvalkotajām tabletēm 4 nedēļu terapijas režīmam satur:

7 xMemantine Merz 5 mg

7 x Memantine Merz 10 mg

7 xMemantine Merz 15 mg

7 xMemantine Merz 20 mg

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Vienreiz dienā

Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu, lai turpinātu ārstēšanos.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

12.REĢISTRĀCIJASAPLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/12/799/025 28 apvalkotas tabletes

EU/1/12/799/026 28 apvalkotas tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Merz 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg apvalkotas tabletes

Memantine hydrochloride

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Merz Pharmaceuticals GmbH

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

Skatīt zīmogu malā.

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

Skatīt zīmogu malā.

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA BLISTERPAKĀM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Merz 20 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 16,62 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

42 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

98 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreiz dienā

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLESVAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJASAPLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/12/799/013 14 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/014 28 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/015 42 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/016 56 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/017 98 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/019 14 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/020 28 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/021 42 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/022 56 apvalkotās tabletes

EU/1/12/799/023 98 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Memantine Merz 20 mg tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA 42 TABLETĒM KĀ STARPIEPAKOJUMS / VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS SASTĀVDAĻA (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Merz 20 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 16,62 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

42 apvalkotās tabletes

Multipakas sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreiz dienā

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/12/799/018 840 apvalkotās tabletes (20 iepakojumi pa 42)

EU/1/12/799/024 840 apvalkotās tabletes (20 iepakojumi pa 42)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Memantine Merz 20 mg tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE UZ FOLIJĀ IESAIŅOTĀM VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS (20 x 42 TABLETES) (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Merz 20 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 16,62 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Multipaka 840 (20 iepakojumi pa 42) apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Perorālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Vienreiz dienā

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/12/799/018 840 apvalkotās tabletes (20 iepakojumi pa 42)

EU/1/12/799/024 840 apvalkotās tabletes (20 iepakojumi pa 42)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Merz 20 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Merz Pharmaceuticals GmbH

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

Skatīt zīmogu malā.

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

Skatīt zīmogu malā.

5. CITA

P → O → T → C → Pk → S → Sv.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas