Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine Merz (memantine hydrochloride) – Lietošanas instrukcija - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMemantine Merz
ATĶ kodsN06DX01
Vielamemantine hydrochloride
RažotājsMerz Pharmaceuticals GmbH  

Lietošanas instrukcija: Informācija zāļu lietotājam

Memantine Merz 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Memantine Merz un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina p irms Memantine Merz lietošanas

3.Kā lietot Memantine Merz

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Memantine Merz

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Memantine Merz un kādam nolūkam to lieto

Kā darbojas Memantine Merz

Memantine Merz satur aktīvo vielu memantīna hidrohlorīdu.

Memantine Merz pieder zāļu grupai, kas pazīstamas kā zāles demences ārstēšanai.

Atmiņas zudumu Alcheimera slimības gadījumā izraisa signālu pārvades traucējumi smadzenēs. Smadzenes satur tā sauktos N-metil-D-aspartāta (NMDA) receptorus, kas ir iesaistīti mācībām un atmiņai svarīgu nervu signālu pārvadē. Memantine Merz pieder zāļu grupai, ko sauc par NMDA receptoru antagonistiem. Memantine Merz iedarbojas uz šiem NMDA receptoriem, uzlabojot nervu signālu pārvadi un atmiņu.

Kādam nolūkam lieto Memantine Merz

Memantine Merz lieto vidēji smagas līdz smagas Alcheimera slimības pacientu ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina p irms Memantine Merz lietošanas

Nelietojiet Memantine Merz šādos gadījumos

-ja esat alerģisks (Jums ir paaugstināta jutība) pret memantīna hidrohlorīdu vai kādu citu Memantine Merz tablešu sastāvdaļu (skatīt apakšpunktu 6).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Memantine Merz lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

-ja Jums ir bijušas epilepsijas lēkmes

-ja Jūs nesen esat pārcietis miokarda infarktu (sirdslēkmi), vai arī, ja Jums ir sastrēguma sirds mazspēja vai nekontrolēta hipertensija (augsts asinsspiediens).

Šajos gadījumos ārstēšana ir rūpīgi jānovēro, un ārstam regulāri un atkārtoti jāizvērtē Memantine Merz lietošanas klīniskais ieguvums.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi (ar nierēm saistītas problēmas), ārstam rūpīgi jāseko Jūsu nieru darbībai un, ja nepieciešams, atbilstoši jāpielāgo memantīna deva.

Jāizvairās no zāļu, kuras sauc amantadīns (Parkinsona slimības ārstēšanai), ketamīns (viela, kuru parasti lieto narkozes anestēzijā), dekstrometorfāns (parasti lieto klepus ārstēšanai), kā arī citu NMDA antagonistu lietošanas tajā pašā laikā.

Bērni un pusaudži

Memantine Merz neiesaka lietot bērniem un pusaudžiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Memantine Merz

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Memantine Merz iedarbībā īpaši var mainīties turpmāk uzskaitīto zāļu efektivitāte, un ārstam, iespējams, būs jākoriģē to devas:

-amantadīns, ketamīns, dekstrometorfāns

-dantrolēns, baklofēns

-cimetidīns, ranitidīns, prokaīnamīds, hinidīns, hinīns, nikotīns

-hidrohlortiazīds (vai jebkura citu zāļu kombinācija ar to)

-antiholīnerģiskie līdzekļi (vielas, ko plaši lieto, lai ārstētu kustību traucējumus vai zarnu spazmas)

-pretkonvulsiju līdzekļi (vielas, ko lieto, lai novērstu un atvieglotu krampju lēkmes)

-barbiturāti (vielas, ko parasti lieto kā miegazāles)

-dopamīnerģiskie antagonisti (piemēram, L-dopa, bromokriptīns)

-neiroleptiskie līdzekļi (vielas, ko lieto psihisku traucējumu ārstēšanai)

-perorālie antikoagulanti

Nokļūstot slimnīcā, informējiet ārstu par to, ka lietojat Memantine Merz.

Memantine Merz kopā ar uzturu un dzērienu

Informējiet ārstu, ja nesen būtiski izmainījāt vai plānojat mainīt diētu (t.i., pāriet no normālas diētas uz stingru veģetāro diētu), vai arī, ja Jums ir nieru tubulārā acidoze (NTA, nieru disfunkcijas (sliktas nieru darbības) izraisīts skābes veidojošo vielu pārpalikums asinīs), vai smaga urīnceļu (urīna izvades sistēmas) infekcija, jo šādos gadījumos ārstam var rasties nepieciešamība koriģēt zāļu devu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Grūtniecēm neiesaka lietot memantīnu.

Barošana ar krūti

Sievietes, kuras lieto Memantine Merz, nedrīkst barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ārsts pateiks, vai slimība Jums atļauj droši vadīt transportlīdzekļus un apkalpot iekārtas.

Memantine Merz bez tam var arī izmainīt Jūsu reakciju, padarot transportlīdzekļu vadīšanu vai iekārtu apkalpošanu nepieļaujamu.

3.Kā lietot Memantine Merz

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Devas

Ieteicamā Memantine Merz deva pieaugušajiem un vecākiem pacientiem ir 20 mg vienu reizi dienā. Lai mazinātu blakusparādību rašanās risku, šī deva jāsasniedz pakāpeniski pēc šādas ikdienas terapeitisko devu lietošanas shēmas:

1. nedēļa

puse 10 mg tabletes

 

 

2. nedēļa

viena 10 mg tablete

 

 

3. nedēļa

pusotras 10 mg tabletes

 

 

4. nedēļa

divas 10 mg tabletes vienu

un turpmāk

reizi dienā

 

 

Parastā sākuma deva ir puse tabletes vienu reizi dienā (1x 5 mg) pirmās nedēļas laikā. Šo devu palielina līdz vienai tabletei vienu reizi dienā otrās nedēļas laikā un līdz pusotrai tabletei vienu reizi dienā – trešās nedēļas laikā. Sākot ar ceturto nedēļu, parastā deva ir 2 tabletes vienu reizi dienā (1x

20 mg).

Devas pacientiem ar nieru darbības traucējumiem

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts izlems, kāda deva ir piemērota Jūsu veselības stāvoklī. Šādā gadījumā ārstam noteiktos intervālos jākontrolē Jūsu nieru darbība.

Lietošana

Memantine Merz jālieto iekšķīgi vienu reizi dienā. Lai zāļu lietošana būtu efektīva, tās jālieto katru dienu vienā un tajā pašā dienas laikā. Tabletes jānorij, uzdzerot nelielu ūdens daudzumu. Tabletes var lietot kopā ar ēdienu vai bez tā.

Ārstēšanas ilgums

Turpiniet lietot Memantine Merz tik ilgi, kamēr tā iedarbība nāk Jums par labu. Jūsu ārstam jāveic regulāra ārstēšanas izvērtēšana.

Ja esat lietojis Memantine Merz vairāk nekā noteikts

-Parasti, lietojot vairāk Memantine Merz, nekas ļauns nenotiek. Jūs varat spēcīgāk sajust 4. nodaļā “Iespējamās blakusparādības” aprakstītos simptomus.

-Ja Jūs ievērojami pārdozējat Memantine Merz, sazinieties ar savu ārstu vai kādu citu medicīnas speciālistu, jo jums var būt vajadzīga medicīniska aprūpe.

Ja esat aizmirsis lietot Memantine Merz

-Ja atklājat, ka esat aizmirsis ieņemt kārtējo Memantine Merz devu, nogaidiet un nākošo devu ieņemiet parastajā laikā.

-Nelietojiet dubultu devu, lai kompensētu aizmirsto devu.

Ja Jums radušies citi jautājumi par šī medicīniskā produkta lietošanu, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Parasti novērotās blakusparādības ir vieglas līdz vidēji stipri izteiktas.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 lietotājiem):

galvassāpes, miegainība, aizcietējums, paaugstināts aknu funkcionālais tests, galvas reiboņi,

līdzsvara traucējumi, elpas trūkums, paaugstināts asinsspiediens un paaugstināta jutība pret zālēm

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 lietotājiem):

nogurums, sēnīšu infekcijas, apjukums, halucinācijas, vemšana, gaitas traucējumi, sirds mazspēja un asins recēšana vēnās (tromboze/trombembolija)

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 lietotājiem):

krampji

Nezināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

aizkuņģa dziedzera iekaisums, aknu iekaisums (hepatīts) un psihotiskas reakcijas

Alcheimera slimība ir saistīta ar depresiju, tieksmi uz pašnāvību un pašnāvības mēģinājumiem. Ir ziņots par šādiem gadījumiem pacientiem, kurus ārstēja ar Memantine Merz.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu

5.Kā uzglabāt Memantine Merz

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc vārdiem: „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šī medicīniskā produkta uzglabāšanai nav nepieciešami īpaši nosacījumi.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Memantine Merz satur

Aktīvā viela ir memantīna hidrohlorīds. Katra apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 8,31 mg memantīna.

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, kroskarmelozes nātrija sāls un magnija stearāts, ko satur tabletes kodols; kā arī hipromeloze, titāna dioksīds (E171), makrogols 400, dzeltenais dzelzs oksīds (E 172), ko satur tabletes apvalks.

Memantine Merz ārējais izskats un iepakojums

Memantine Merz apvalkotās tabletes ir gaiši dzeltenas vai dzeltenas ovālas formas apvalkotas tabletes ar dalījuma līniju un iespiedumu "1-0" vienā pusē un "M M" otrā pusē.

Memantine Merz apvalkotās tabletes pieejamas blisterpakās, kas satur 14 tabletes, 28 tabletes,

30 tabletes, 42 tabletes, 50 tabletes, 56 tabletes, 98 tabletes, 100 tabletes, 112 tabletes. Multipakā ar 840 (20 x42) tabletēm, 980 (10 x 98) tabletēm vai 1000 (20 x 50) tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

Ražotājs

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundbeck S.A./N.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Abbe

Pharma GmbH

 

 

 

 

 

 

Tél/Tel: +32 2 340

 

 

 

 

 

Tel.: +370 52 711710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Merz Pharmaceuticals GmbH

 

 

Hanff s.à r.l. et cie, s.e.c.s.

 

 

 

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

Magyarország

Lundbeck Česká

republika s.r.o.

 

Lundbeck Hungaria Kft.

 

 

 

Tel: +420 225 275 600

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +36 1 4369980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

Malta

Lundbeck

Pharma A/S

 

 

 

 

 

 

Clinipharm Co. Ltd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +45 4371 4270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +356 21 43 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

Nederland

Merz Pharmaceuticals GmbH

 

Lundbeck

B.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

 

 

 

 

 

 

Tel: +31 20 697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

Norge

H. Abbe Pharma GmbH

 

 

 

H. Lundbeck AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: +372 6 460980

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +47 91 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα

Österreich

Lundbeck

 

Hellas S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Merz Pharma Austria GmbH

 

Τηλ: +30 210 610 5036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

Polska

Merz Pharma España S.L.

 

 

Centrala

Farmaceutyczna CEFARM SA

Tel: +34 91 657 47 84

 

 

 

 

 

Tel: +48 22 634 02 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

Portugal

Lundbeck SAS

 

 

 

 

Merz Pharma España S.L.

 

Tél: + 33 1 79

41 29 00

 

 

 

Tel: +34 91 657 47 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

România

Lundbeck

Croatia d.o.o.

 

 

Lundbeck

 

Export A/S

 

Tel.: + 385 1 3649 210

 

 

 

Tel: +40 21319 88 26

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

Slovenija

Lundbeck

(Ireland) Limited

 

Lundbeck

Pharma d.o.o.

 

Tel: +353 1 468 9800

 

 

 

 

Tel.: +386 2 229 4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

Slovenská republika

Lundbeck Export A/S, útibú á Íslandi

 

Lundbeck Slovensko

s.r.o.

Sími.: +354 414 7070

 

 

 

Tel: +421 2 5341 42 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

Suomi/Finland

Lundbeck Italia S.p.A.

 

Oy H. Lundbeck

 

Ab

 

 

 

Tel: +39 02 677 4171

 

 

Puh/Tel: +358 2 276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύπρος

Sverige

Lundbeck

Hellas A.E

 

H. Lundbeck AB

 

 

 

 

Τηλ.: +357 22490305

 

Tel: +46 4225 4300

 

 

Latvija

 

 

 

United Kingdom

H. Abbe Pharma GmbH

Lundbeck Limited

 

 

Tel.: +371 67 103203

Tel: +44 1908 64

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: MM/GGGG.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: Informācija zāļu lietotājam

Memantine Merz 5 mg/izsmidzinājumā, šķīdums iekšķīgai lietošanai.

Memantine hydrochloride

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Memantine Merz un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Memantine Merz lietošanas

3.Kā lietot Memantine Merz

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Memantine Merz

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Memantine Merz un kādam nolūkam to lieto

Kā darbojas Memantine Merz

Memantine Merz satur aktīvo vielu memantīna hidrohlorīdu.

Memantine Merz pieder zāļu grupai, kas pazīstamas kā zāles demences ārstēšanai.

Atmiņas zudumu Alcheimera slimības gadījumā izraisa signālu pārvades traucējumi smadzenēs. Smadzenes satur tā sauktos N-metil-D-aspartāta (NMDA) receptorus, kas ir iesaistīti mācībām un atmiņai svarīgu nervu signālu pārvadē. Memantine Merz pieder zāļu grupai, ko sauc par NMDA receptoru antagonistiem. Memantine Merz iedarbojas uz šiem NMDA receptoriem, uzlabojot nervu signālu pārvadi un atmiņu.

Kādam nolūkam lieto Memantine Merz

Memantine Merz lieto vidēji smagas līdz smagas Alcheimera slimības pacientu ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Memantine Merz lietošanas

Nelietojiet Memantine Merz šādos gadījumos

-ja esat alerģisks (Jums ir paaugstināta jutība) pret memantīna hidrohlorīdu vai jebkuru citu Memantine Merz iekšķīgi lietojamā šķīduma sastāvdaļu (skatīt 6. nodaļu).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Memantine Merz lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

-ja Jums ir bijušas epilepsijas lēkmes

-ja Jūs nesen esat pārcietis miokarda infarktu (sirdslēkmi), vai arī, ja Jums ir sastrēguma sirds mazspēja vai nekontrolēta hipertensija (augsts asinsspiediens).

Šajos gadījumos ārstēšana ir rūpīgi jānovēro, un ārstam regulāri un atkārtoti jāizvērtē Memantine Merz lietošanas klīniskais ieguvums.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi (ar nierēm saistītas problēmas), ārstam rūpīgi jāseko Jūsu nieru darbībai un, ja nepieciešams, atbilstoši jāpielāgo memantīna deva.

Jāizvairās no zāļu, kuras sauc amantadīns (Parkinsona slimības ārstēšanai), ketamīns (viela, kuru parasti lieto anestēzijā), dekstrometorfāns (parasti lieto klepus ārstēšanai), kā arī citu NMDA antagonistu lietošanas tajā pašā laikā.

Bērni un pusaudži

Memantine Merz neiesaka lietot bērniem un pusaudžiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Memantine Merz

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Memantine Merz iedarbībā īpaši var mainīties turpmāk uzskaitīto zāļu efektivitāte, un ārstam, iespējams, būs jākoriģē to devas:

-amantadīns, ketamīns, dekstrometorfāns

-dantrolēns, baklofēns

-cimetidīns, ranitidīns, prokaīnamīds, hinidīns, hinīns, nikotīns

-hidrohlortiazīds (vai jebkura citu zāļu kombinācija ar to)

-antiholīnerģiskie līdzekļi (vielas, ko plaši lieto, lai ārstētu kustību traucējumus vai zarnu spazmas)

-pretkonvulsiju līdzekļi (vielas, ko lieto, lai novērstu un atvieglotu krampju lēkmes)

-barbiturāti (vielas, ko parasti lieto kā miegazāles)

-dopamīnerģiskie antagonisti (piemēram, L-dopa, bromokriptīns)

-neiroleptiskie līdzekļi (vielas, ko lieto psihisku traucējumu ārstēšanai)

-perorālie antikoagulanti

Nokļūstot slimnīcā, informējiet ārstu par to, ka lietojat Memantine Merz.

Memantine Merz kopā ar uzturu un dzērienu

Informējiet ārstu, ja nesen būtiski izmainījāt vai plānojat mainīt diētu (t.i., pāriet no normālas diētas uz stingru veģetāro diētu), vai arī, ja Jums ir nieru tubulārā acidoze (NTA, nieru disfunkcijas (sliktas nieru darbības) izraisīts skābes veidojošo vielu pārpalikums asinīs), vai smaga urīnceļu (urīna izvades sistēmas) infekcija, jo šādos gadījumos ārstam var rasties nepieciešamība koriģēt zāļu devu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Grūtniecēm neiesaka lietot memantīnu.

Barošana ar krūti

Sievietes, kuras lieto Memantine Merz, nedrīkst barot bērnu ar krūti

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ārsts pateiks, vai slimība Jums atļauj droši vadīt transportlīdzekļus un apkalpot iekārtas.

Memantine Merz bez tam var arī izmainīt Jūsu reakciju, padarot transportlīdzekļu vadīšanu vai iekārtu apkalpošanu nepieļaujamu.

Memantine Merz satur sorbītu

Šis medicīniskais produkts satur sorbītu. Ja ārsts teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, sazinieties ar ārstu. Ārsts ieteiks Jums, kā rīkoties.

Vēl bez tam šīs zāles satur kāliju, mazāk kā 1 mmol (39 mg) devā, t.i., tās būtībā gandrīz nesatur kāliju.

3. Kā lietot Memantine Merz

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Devas

Viens izsmidzinājums satur 5 mg memantīna hidrohlorīdu.

Ieteicamā Memantine Merz deva pieaugušajiem un vecākiem pacientiem ir četri izsmidzinājumi, kas atbilst 20 mg vienu reizi dienā.

Lai mazinātu blakusparādību rašanās risku, šī deva jāsasniedz pakāpeniski pēc šādas ikdienas lietošanas shēmas:

1. nedēļa

viens sūkņa izsmidzinājums

 

 

2. nedēļa

divi sūkņa izsmidzinājumi

 

 

3. nedēļa

trīs sūkņa izsmidzinājumi

 

 

4. nedēļa

četri sūkņa izsmidzinājumi

un turpmāk

 

Parasto sākuma devu iegūst, nospiežot lejupvirzienā darbināmo sūkni vienu reizi (1 x 5 mg) dienā pirmajā nedēļā. Devu otrajā nedēļā palielina, nospiežot lejupvirzienā darbināmo sūkni divas reizes vienu reizi dienā (1 x 10 mg), un trešajā nedēļā lejupvirzienā darbināmo sūkni nospiež trīs reizes

(1 x 15 mg) vienu reizi dienā. Sākot ar ceturto nedēļu, ieteicamā deva ir četras lejupvirzienā darbināmā sūkņa nospiešanas reizes vienu reizi dienā (1x 20 mg).

Devas pacientiem ar nieru darbības traucējumiem

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts izlems, kāda deva ir piemērota Jūsu veselības stāvoklim. Šādā gadījumā ārstam noteiktos intervālos jākontrolē Jūsu nieru darbība.

Lietošana

Memantine Merz jālieto iekšķīgi vienu reizi dienā. Lai zāļu lietošana būtu efektīva, tās jālieto katru dienu vienā un tajā pašā dienas laikā. Šķīdumu ieteicams lietot kopā ar nelielu ūdens daudzumu. Šķīdumu var lietot kopā ar ēdienu vai bez tā.

Lai iegūtu sīkākus norādījumus par šī produkta sagatavošanu un lietošanu, skatīt šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Ārstēšanas ilgums

Turpiniet lietot Memantine Merz tik ilgi, kamēr tā lietošana nāk Jums par labu. Jūsu ārstam jāveic regulāra ārstēšanas izvērtēšana.

Ja esat lietojis Memantine Merz vairāk nekā noteikts

-parasti, lietojot vairāk Memantine Merz, nekas ļauns nenotiek. Jūs varat spēcīgāk sajust 4. nodaļā “Iespējamās blakusparādības” aprakstītos simptomus.

-ja Jūs ievērojami pārdozējat Memantine Merz, sazinieties ar savu ārstu vai kādu citu medicīnas speciālistu, jo Jums var būt vajadzīga medicīniska aprūpe.

Ja esat aizmirsis lietot Memantine Merz

-ja atklājat, ka esat aizmirsis ieņemt kārtējo Memantine Merz devu, nogaidiet un nākošo devu ieņemiet parastajā laikā.

-nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Parasti novērotās blakusparādības ir vieglas līdz vidēji stipri izteiktas.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 lietotājiem):

galvassāpes, miegainība, aizcietējums, paaugstināts aknu funkcionālais tests, galvas reiboņi, līdzsvara traucējumi, elpas trūkums, paaugstināts asinsspiediens un paaugstināta jutība pret zālēm

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 lietotājiem):

nogurums, sēnīšu infekcijas, apjukums, halucinācijas, vemšana, gaitas traucējumi, sirds mazspēja un asins recēšana vēnās (tromboze/trombembolija)

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 lietotājiem):

krampji

Nezināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

auzkuņģa dziedzera iekaisums, aknu iekaisums (hepatīts) un psihotiskas reakcijas

Alcheimera slimība ir saistīta ar depresiju, tieksmi uz pašnāvību un pašnāvības mēģinājumiem. Ir ziņots par šādiem gadījumiem pacientiem, kurus āstēja ar Memantine Merz.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu

5.Kā uzglabāt Memantine Merz

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles pēc vārdiem: „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Pēc pirmās atvēršanas pudeles saturs jāizlieto 3 mēnešu laikā.

Pudele ar ievietotu sūkni jāuzglabā un jātransportē vienīgi vertikālā stāvoklī.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Memantine Merz satur

Aktīvā viela ir memantīna hidrohlorīds.

Katrs sūkņa izsmidzinājums nodrošina 0,5 ml šķīduma, kurš satur 5 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 4,16 mg memantīna.

Citas sastāvdaļas ir: kālija sorbāts, sorbīts (E420) un attīrīts ūdens.

Memantine Merz ārējais izskats un iepakojums

Memantine Merz iekšķīgi lietojamais šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains līdz viegli iedzeltens šķīdums.

Memantine Merz iekšķīgi lietojamais šķīdums ir pieejams pudelēs pa 50 ml, 100 ml vai multipaka pa 500 ml (10 x 50 ml).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

Ražotājs

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundbeck S.A./N.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Abbe

Pharma GmbH

 

 

 

 

 

Tél/Tel: +32 2 340

 

 

 

 

Tel.: +370 52 711710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България

 

Luxembourg/Luxemburg

Merz Pharmaceuticals GmbH

 

 

Hanff s.à r.l. et cie, s.e.c.s.

 

 

 

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

 

Magyarország

Lundbeck Česká

republika s.r.o.

 

Lundbeck Hungaria Kft.

 

 

Tel: +420 225 275 600

 

 

 

 

 

Tel: +36 1 4369980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

Malta

Lundbeck

Pharma A/S

 

 

 

 

 

Clinipharm Co. Ltd

 

 

 

 

 

 

Tlf: +45 4371 4270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +356 21 43 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

 

Nederland

Merz Pharmaceuticals GmbH

 

 

Lundbeck

B.V.

 

 

 

 

 

 

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

 

 

 

 

 

Tel: +31 20 697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

 

Norge

H. Abbe Pharma GmbH

 

 

 

H. Lundbeck AS

 

 

 

 

 

Tel.: +372 6 460980

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +47 91 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα

 

Österreich

Lundbeck

Hellas S.A.

 

 

 

 

 

Merz Pharma Austria GmbH

 

Τηλ: +30 210 610 5036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

 

Polska

Merz Pharma España S.L.

 

 

Centrala

Farmaceutyczna CEFARM SA

Tel: +34 91 657 47 84

 

 

 

Tel: +48 22 634 02 2

 

 

 

 

 

 

France

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundbeck SAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merz Pharma España S.L.

 

Tél: + 33 1 79

41 29 00

 

 

 

 

Tel: +34 91 657 47 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

România

Lundbeck

Croatia d.o.o.

 

 

 

Lundbeck

 

Export A/S

 

 

 

 

 

 

Tel.: + 385 1 3649 210

 

 

 

 

Tel: +40 21319 88 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

Slovenija

Lundbeck

 

(Ireland) Limited

 

 

Lundbeck

Pharma d.o.o.

 

 

Tel: +353 1 468 9800

 

 

 

 

 

Tel.: +386 2 229 4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

Slovenská republika

Lundbeck Export A/S, útibú á Íslandi

 

Lundbeck Slovensko

s.r.o.

Sími.: +354 414 7070

 

 

 

Tel: +421 2 5341 42 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

Suomi/Finland

Lundbeck Italia S.p.A.

 

Oy H. Lundbeck

 

Ab

 

 

 

Tel: +39 02 677 4171

 

 

 

Puh/Tel: +358 2 276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύπρος

Sverige

Lundbeck

Hellas A.E

 

H. Lundbeck AB

 

 

 

 

Τηλ.: +357 22490305

 

 

Tel: +46 4225 4300

 

 

Latvija

 

 

 

United Kingdom

H. Abbe Pharma GmbH

Lundbeck Limited

 

 

Tel.: +371 67 103203

Tel: +44 1908 64

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Sūkņa lietošanas instrukcija

Šķīdumu nedrīkst ievadīt mutē tieši no pudeles vai sūkņa. Nomēriet devu karotē vai glāzē ar ūdeni, izmantojot sūkni.

Noskrūvējiet pudeles vāciņu:

Vāciņš jāgriež pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, pilnīgi jāatskrūvē un jānoņem (1. attēls).

Dozēšanas sūkņa uzlikšana pudelei:

Izņemiet dozēšanas sūkni no plastmasas iesaiņojuma (2. attēls) un uzlieciet uz pudeles kakliņa. Rūpīgi ievadiet pudelē sūkņa plastmasas cauruli. Piespiediet dozēšanas sūkni pudeles kakliņam un grieziet pulksteņa rādītāju virzienā, līdz tas ir stingri piestiprināts (3. attēls). Dozēšanas sūkni uzskrūvē tikai vienu reizi pirms lietošanas sākšanas un to vairs nedrīkst noskrūvēt.

Kā darbojas dozēšanas sūknis:

Dozēšanas sūkņa galviņai ir divi stāvokļi, un to ir viegli pagriezt:

-pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai atvērtu, un

-pulksteņa rādītāju virzienā, lai aizvērtu.

Dozēšanas sūkņa galviņu nedrīkst nospiest, kad tā atrodas aizvērtā stāvoklī. Šķīdumu var izdalīt tikai atvērtā stāvoklī. Lai atvērtu, pagrieziet sūkņa galviņu bultas virzienā, līdz to nevar pagriezt tālāk (apmēram viena astotā daļa no pilna apgrieziena, 4. attēls). Dozēšanas sūknis ir gatavs lietošanai.

Dozēšanas sūkņa sagatavošana:

Pirmajā lietošanas reizē dozēšanas sūknis neizdala pareizu šķīduma iekšķīgai lietošanai daudzumu. Tāpēc sūknis ir jāsagatavo (jāpiepilda), nospiežot dozēšanas sūkņa galviņu līdz galam uz leju piecas reizes pēc kārtas (5. attēls).

Šādā veidā izdalītais šķīdums ir jāizlej. Nākamajā reizē, nospiežot līdz galam dozēšanas sūkņa galviņu (atbilst vienam sūkņa izsmidzinājumam), tiks izdalīta pareiza deva (6. attēls)

Pareiza dozēšanas sūkņa lietošana:

Pudele jānovieto uz līdzenas, horizontālas virsmas, piemēram, uz galda, un jālieto tikai vertikālā stāvoklī. Zem dozētāja atveres jānovieto glāze ar nelielu ūdens daudzumu vai karote. Dozēšanas sūkņa galviņa jānospiež stingri, bet mierīgi un vienmērīgi - ne pārāk lēni - uz leju (7. attēls, 8. attēls).

Dozēšanas sūkņa galviņu tad var atlaist un tā ir gatava nākamajam sūkņa izsmidzinājumam.

Dozēšanas sūknis paredzēts lietošanai vienīgi ar Memantine Merz šķīdumu tam paredzētājā pudelē, nevis ar citām vielām vai konteineriem. Ja sūknis lietošanas laikā atbilstoši nedarbojas, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Pēc Memantine Merz lietošanas dozēšanas sūknis ir jāaizver.

Lietošanas instrukcija: Informācija zāļu lietotājam

Memantine Merz 5 mg apvalkotās tabletes

Memantine Merz 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine Merz 15 mg apvalkotās tabletes

Memantine Merz 20 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. Punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Memantine Merz un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Memantine Merz lietošanas

3.Kā lietot Memantine Merz

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Memantine Merz

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Memantine Merz un kādam nolūkam to lieto

Kā darbojas Memantine Merz

Memantine Merz satur aktīvo vielu memantīna hidrohlorīdu.

Memantine Merz pieder zāļu grupai, kas pazīstamas kā zāles demences ārstēšanai.

Atmiņas zudumu Alcheimera slimības gadījumā izraisa signālu pārvades traucējumi smadzenēs. Smadzenes satur tā sauktos N-metil-D-aspartāta (NMDA) receptorus, kas ir iesaistīti mācībām un atmiņai svarīgu nervu signālu pārvadē. Memantine Merz pieder zāļu grupai, ko sauc par NMDA receptoru antagonistiem. Memantine Merz iedarbojas uz šiem NMDA receptoriem, uzlabojot nervu signālu pārvadi un atmiņu.

Kādam nolūkam lieto Memantine Merz

Memantine Merz lieto vidēji smagas līdz smagas Alcheimera slimības pacientu ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Memantine Merz lietošanas

Nelietojiet Memantine Merz šādos gadījumos

-ja esat alerģisks (Jums ir paaugstināta jutība) pret memantīna hidrohlorīdu vai kādu citu Memantine Merz tablešu sastāvdaļu (skatīt 6. nodaļu).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Memantine Merz lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

-ja Jums ir bijušas epilepsijas lēkmes

-ja Jūs nesen esat pārcietis miokarda infarktu (sirdslēkmi), vai arī, ja Jums ir sastrēguma sirds mazspēja vai nekontrolēta hipertensija (augsts asinsspiediens).

Šajos gadījumos ārstēšana ir rūpīgi jānovēro, un ārstam regulāri un atkārtoti jāizvērtē Memantine Merz lietošanas klīniskais ieguvums.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi (ar nierēm saistītas problēmas), ārstam rūpīgi jāseko Jūsu nieru darbībai un, ja nepieciešams, atbilstoši jāpielāgo memantīna deva.

Jāizvairās no zāļu, kuras sauc amantadīns (Parkinsona slimības ārstēšanai), ketamīns (viela, kuru parasti lieto anestēzijā), dekstrometorfāns (parasti lieto klepus ārstēšanai), kā arī citu NMDA antagonistu lietošanas tajā pašā laikā.

Memantine Merz neiesaka lietot bērniem un pusaudžiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Memantine Merz

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Memantine Merz iedarbībā īpaši var mainīties turpmāk uzskaitīto zāļu efektivitāte, un ārstam, iespējams, būs jākoriģē to devas:

-amantadīns, ketamīns, dekstrometorfāns

-dantrolēns, baklofēns

-cimetidīns, ranitidīns, prokaīnamīds, hinidīns, hinīns, nikotīns

-hidrohlortiazīds (vai jebkura citu zāļu kombinācija ar to)

-antiholīnerģiskie līdzekļi (vielas, ko plaši lieto, lai ārstētu kustību traucējumus vai zarnu spazmas)

-pretkonvulsiju līdzekļi (vielas, ko lieto, lai novērstu un atvieglotu krampju lēkmes)

-barbiturāti (vielas, ko parasti lieto kā miegazāles)

-dopamīnerģiskie antagonisti (piemēram, L-dopa, bromokriptīns)

-neiroleptiskie līdzekļi (vielas, ko lieto psihisku traucējumu ārstēšanai)

-perorālie antikoagulanti

Nokļūstot slimnīcā, informējiet ārstu par to, ka lietojat Memantine Merz.

Memantine Merz kopā ar uzturu un dzērienu

Informējiet ārstu, ja nesen būtiski izmainījāt vai plānojat mainīt diētu (t.i., pāriet no normālas diētas uz stingru veģetāro diētu), vai arī, ja Jums ir nieru tubulārā acidoze (NTA, nieru disfunkcijas (sliktas nieru darbības) izraisīts skābes veidojošo vielu pārpalikums asinīs), vai smaga urīnceļu (urīna izvades sistēmas) infekcija, jo šādos gadījumos ārstam var rasties nepieciešamība koriģēt zāļu devu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Grūtniecēm neiesaka lietot memantīnu.

Barošana ar krūti

Sievietes, kuras lieto Memantine Merz, nedrīkst barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ārsts pateiks, vai slimība Jums atļauj droši vadīt transportlīdzekļus un apkalpot iekārtas.

Memantine Merz bez tam var arī izmainīt Jūsu reakciju, padarot transportlīdzekļu vadīšanu vai iekārtu apkalpošanu nepieļaujamu.

3. Kā lietot Memantine Merz

Memantine Merz ārstēšanas uzsākšanas iepakojums paredzēts vienīgi izmantošanai, uzsākot ārstēšanu ar Memantine Merz.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Devas

Ieteicamo terapeitisko devu 20 mg dienā sasniedz, pakāpeniski paaugstinot Memantine Merz devas pirmo 3 ārstēšanas nedēļu laikā. Terapeitisko devu lietošanas shēma ir norādīta arī uz ārstēšanas uzsākšanas iepakojuma. Ieņemiet vienu tableti vienu reizi dienā.

1. nedēļa (1.-7. diena):

Ieņemiet vienu 5 mg tableti vienu reizi dienā (balta līdz dzeltenīgi vai pelēcīgi balta, ovāla, gareniska)

7 dienas.

2. nedēļa (8.-14. diena):

Ieņemiet vienu 10 mg tableti vienu reizi dienā (gaiši dzeltena vai dzeltena ovālas formas) 7 dienas.

3. nedēļa (15.-21. diena):

Ieņemiet vienu 15 mg tableti vienu reizi dienā (pelēcīgi oranža, ovāla, iegarena) 7 dienas.

4. nedēļa (22.-28. diena):

Ieņemiet vienu 20 mg tableti dienā (pelēcīgi sārta, ovāla, iegarena) 7 dienas.

1. nedēļa

5 mg tablete

 

 

2. nedēļa

10 mg tablete

 

 

3. nedēļa

15 mg tablete

 

 

4. nedēļa

20 mg tabletes vienu reizi

un turpmāk

dienā

 

 

Uzturošā deva

Ieteicamā dienas deva ir 20 mg vienu reizi dienā.

Lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu, lai ārstēšanos turpinātu.

Devas pacientiem ar nieru darbības traucējumiem

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts izlems, kāda deva ir piemērota Jūsu veselības stāvoklim. Šādā gadījumā ārstam noteiktos intervālos jākontrolē Jūsu nieru darbība.

Lietošana

Memantine Merz jālieto iekšķīgi vienu reizi dienā. Lai zāļu lietošana būtu efektīva, tās jālieto katru dienu vienā un tajā pašā dienas laikā. Tabletes jānorij, uzdzerot nelielu ūdens daudzumu. Tabletes var lietot kopā ar ēdienu vai bez tā.

Ārstēšanas ilgums

Turpiniet lietot Memantine Merz tik ilgi, kamēr tā lietošana nāk Jums par labu. Jūsu ārstam jāveic regulāra ārstēšanas izvērtēšana.

Ja esat lietojis Memantine Merz vairāk nekā noteikts

-Parasti, lietojot vairāk Memantine Merz, nekas ļauns nenotiek. Jūs varat spēcīgāk sajust 4. nodaļā “Iespējamās blakusparādības” aprakstītos simptomus.

-Ja Jūs ievērojami pārdozējat Memantine Merz, sazinieties ar savu ārstu vai kādu citu medicīnas speciālistu, jo jums var būt vajadzīga medicīniska aprūpe.

Ja esat aizmirsis lietot Memantine Merz

-Ja atklājat, ka esat aizmirsis ieņemt kārtējo Memantine Merz devu, nogaidiet un nākošo devu ieņemiet parastajā laikā.

-Nelietojiet dubultu devu, lai kompensētu aizmirsto devu.

Ja par šī medicīniskā produkta lietošanu Jums radušies vēl citi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Parasti novērotās blakusparādības ir vieglas līdz vidēji stipri izteiktas.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 lietotājiem):

galvassāpes, miegainība, aizcietējums, paaugstināts aknu funkcionālais tests, galvas reiboņi, līdzsvara traucējumi, elpas trūkums, paaugstināts asinsspiediens un paaugstināta jutība pret zālēm

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 lietotājiem):

nogurums, sēnīšu infekcijas, apjukums, halucinācijas, vemšana, gaitas traucējumi, sirds mazspēja un asins recēšana vēnās (tromboze/trombembolija)

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 lietotājiem):

krampji

Nezināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

aizkuņģa dziedzera iekaisums, aknu iekaisums (hepatīts) un psihotiskas reakcijas

Alcheimera slimība ir saistīta ar depresiju, tieksmi uz pašnāvību un pašnāvības mēģinājumiem. Ir ziņots par šādiem gadījumiem pacientiem, kurus ārstēja ar Memantine Merz.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu

5. Kā uzglabāt Memantine Merz

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc vārdiem: „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šī medicīniskā produkta uzglabāšanai nav nepieciešami īpaši nosacījumi.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Memantine Merz satur

Aktīvā viela ir memantīna hidrohlorīds. Katra tablete satur 5/10/15/20 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantīna.

Citas Memantine Merz 5/10/15 un 20 mg apvalkoto tablešu sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, kroskarmelozes nātrija sāls, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, talks un magnija stearāts, ko satur tabletes kodols; kā arī hipromeloze, makrogols 400, titāna dioksīds (E 171) un papildus Memantine

Merz 10 mg apvalkotajām tabletēm ir dzeltenais dzelzs oksīds (E 172) un papildus Memantine Merz 15 mg un Memantine Merz 20 mg apvalkotajām tabletēm – dzeltenais un sarkanais dzelzs oksīds (E

172), ko satur tabletes apvalks.

Memantine Merz ārējais izskats un iepakojums

Memantine Merz 5 mg apvalkotās tabletes ir baltas līdz dzeltenīgi vai pelēcīgi baltām, ovālas, gareniskas tabletes, kuru vienā pusē iespiests „5” un otrā pusē - „MEM”.

Memantine Merz 10 mg apvalkotās tabletes ir gaiši dzeltenas vai dzeltenas ovālas formas apvalkotas tabletes ar dalījuma līniju un iespiedumu "1-0" vienā pusē un "M M" otrā pusē. Tableti var sadalīt vienādās daļās.

Memantine Merz 15 mg apvalkotās tabletes ir oranžas līdz pelēcīgi oranžām, ovālas, gareniskas tabletes, kuru vienā pusē iespiests „15” un otrā pusē - „MEM”.

Memantine Merz 20 mg apvalkotās tabletes ir bāli sārtas līdz pelēcīgi sārtām, ovālas, gareniskas tabletes, kuru vienā pusē iespiests „20” un otrā pusē - „MEM”.

Viens ārstēšanas uzsākšanas iepakojums satur 28 tabletes 4 blisteros, - 7 Memantine Merz 5 mg tabletes, 7 Memantine Merz 10 mg tabletes, 7 Memantine Merz 15 mg tabletes un 7 Memantine Merz 20 mg tabletes.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

Ražotājs

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundbeck S.A./N.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Abbe

Pharma GmbH

 

 

 

Tél/Tel: +32 2 340

 

 

 

Tel.: +370 52 711710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Merz Pharmaceuticals GmbH

 

 

Hanff s.à r.l. et cie, s.e.c.s.

 

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

Magyarország

Lundbeck Česká

republika s.r.o.

 

Lundbeck Hungaria Kft.

 

Tel: +420 225 275 600

 

 

 

 

Tel: +36 1 4369980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

Malta

Lundbeck

Pharma A/S

 

 

 

Clinipharm Co. Ltd

 

 

 

Tlf: +45 4371 4270

 

 

 

 

 

Tel: +356 21 43 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

Nederland

Merz Pharmaceuticals GmbH

 

Lundbeck

B.V.

 

 

 

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

 

 

 

Tel: +31 20 697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

Norge

H. Abbe Pharma GmbH

 

H. Lundbeck AS

 

 

Tel.: +372 6 460980

 

 

Tlf: +47 91 300

 

Ελλάδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundbeck

 

Hellas S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merz Pharma Austria GmbH

 

Τηλ: +30 210 610 5036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

Polska

Merz Pharma España S.L.

 

 

 

Centrala

 

Farmaceutyczna CEFARM SA

Tel: +34 91 657 47 84

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +48 22 634 02 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

Portugal

Lundbeck SAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merz Pharma España S.L.

 

 

Tél: + 33 1 79

41 29 00

 

 

 

 

Tel: +34 91 657 47 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

România

Lundbeck

Croatia d.o.o.

 

 

 

Lundbeck

 

Export A/S

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: + 385 1 3649 210

 

 

 

 

Tel: +40 21319 88 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

Slovenija

Lundbeck

 

(Ireland) Limited

 

 

Lundbeck

Pharma d.o.o.

 

 

 

Tel: +353 1 468 9800

 

 

 

 

 

Tel.: +386 2 229 4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

Slovenská republika

Lundbeck Export A/S, útibú á Íslandi

 

Lundbeck Slovensko

s.r.o.

 

Sími.: +354 414 7070

 

 

 

Tel: +421 2 5341 42 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

Suomi/Finland

Lundbeck Italia S.p.A.

 

Oy H. Lundbeck

 

Ab

 

 

 

Tel: +39 02 677 4171

 

 

 

Puh/Tel: +358 2 276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύπρος

Sverige

Lundbeck

Hellas A.E

 

H. Lundbeck AB

 

 

 

 

Τηλ.: +357 22490305

 

 

Tel: +46 4225 4300

 

 

Latvija

 

 

 

United Kingdom

H. Abbe Pharma GmbH

Lundbeck Limited

 

 

Tel.: +371 67 103203

Tel: +44 1908 64

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: MM/GGGG.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: Informācija zāļu lietotājam

Memantine Merz 20 mg apvalkotās tabletes

Memantine hydrochloride

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Memantine Merz un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Memantine Merz lietošanas

3.Kā lietot Memantine Merz

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Memantine Merz

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Memantine Merz un kādam nolūkam to lieto

Kā darbojas Memantine Merz

Memantine Merz satur aktīvo vielu memantīna hidrohlorīdu.

Memantine Merz pieder zāļu grupai, kas pazīstamas kā zāles demences ārstēšanai.

Atmiņas zudumu Alcheimera slimības gadījumā izraisa signālu pārvades traucējumi smadzenēs. Smadzenes satur tā sauktos N-metil-D-aspartāta (NMDA) receptorus, kas ir iesaistīti mācībām un atmiņai svarīgu nervu signālu pārvadē. Memantine Merz pieder zāļu grupai, ko sauc par NMDA receptoru antagonistiem. Memantine Merz iedarbojas uz šiem NMDA receptoriem, uzlabojot nervu signālu pārvadi un atmiņu.

Kādam nolūkam lieto Memantine Merz

Memantine Merz lieto vidēji smagas līdz smagas Alcheimera slimības pacientu ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Memantine Merz lietošanas

Nelietojiet Memantine Merz šādos gadījumos

-ja esat alerģisks (Jums ir paaugstināta jutība) pret memantīna hidrohlorīdu vai jebkuru citu Memantine Merz tablešu sastāvdaļu (skatīt 6. nodaļu).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Memantine Merz lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

-ja Jums ir bijušas epilepsijas lēkmes

-ja Jūs nesen esat pārcietis miokarda infarktu (sirdslēkmi), vai arī, ja Jums ir sastrēguma sirds mazspēja vai nekontrolēta hipertensija (augsts asinsspiediens).

Šajos gadījumos ārstēšana ir rūpīgi jānovēro, un ārstam regulāri un atkārtoti jāizvērtē Memantine Merz lietošanas klīniskais ieguvums.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi (ar nierēm saistītas problēmas), ārstam rūpīgi jāseko Jūsu nieru darbībai un, ja nepieciešams, atbilstoši jāpielāgo memantīna deva.

Jāizvairās no zāļu, kuras sauc amantadīns (Parkinsona slimības ārstēšanai), ketamīns (viela, kuru parasti lieto anestēzijā), dekstrometorfāns (parasti lieto klepus ārstēšanai), kā arī citu NMDA antagonistu lietošanas tajā pašā laikā.

Bērni un pusaudži

Memantine Merz neiesaka lietot bērniem un pusaudžiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Memantine Merz

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Memantine Merz iedarbībā īpaši var mainīties turpmāk uzskaitīto zāļu efektivitāte, un ārstam, iespējams, būs jākoriģē to devas:

-amantadīns, ketamīns, dekstrometorfāns

-dantrolēns, baklofēns

-cimetidīns, ranitidīns, prokaīnamīds, hinidīns, hinīns, nikotīns

-hidrohlortiazīds (vai jebkura citu zāļu kombinācija ar to)

-antiholīnerģiskie līdzekļi (vielas, ko plaši lieto, lai ārstētu kustību traucējumus vai zarnu spazmas)

-pretkonvulsiju līdzekļi (vielas, ko lieto, lai novērstu un atvieglotu krampju lēkmes)

-barbiturāti (vielas, ko parasti lieto kā miegazāles)

-dopamīnerģiskie antagonisti (piemēram, L-dopa, bromokriptīns)

-neiroleptiskie līdzekļi (vielas, ko lieto psihisku traucējumu ārstēšanai)

-perorālie antikoagulanti

Nokļūstot slimnīcā, informējiet ārstu par to, ka lietojat Memantine Merz.

Memantine Merz kopā ar uzturu un dzērienu

Informējiet ārstu, ja nesen būtiski izmainījāt vai plānojat mainīt diētu (t.i., pāriet no normālas diētas uz stingru veģetāro diētu), vai arī, ja Jums ir nieru tubulārā acidoze (NTA, nieru disfunkcijas (sliktas nieru darbības) izraisīts skābes veidojošo vielu pārpalikums asinīs), vai smaga urīnceļu (urīna izvades sistēmas) infekcija, jo šādos gadījumos ārstam var rasties nepieciešamība koriģēt zāļu devu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Grūtniecēm neiesaka lietot memantīnu.

Barošana ar krūti

Sievietes, kuras lieto Memantine Merz, nedrīkst barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ārsts pateiks, vai slimība Jums atļauj droši vadīt transportlīdzekļus un apkalpot iekārtas.

Memantine Merz bez tam var arī izmainīt Jūsu reakciju, padarot transportlīdzekļu vadīšanu vai iekārtu apkalpošanu nepieļaujamu.

3. Kā lietot Memantine Merz

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Devas

Ieteicamā Memantine Merz deva pieaugušajiem un vecākiem pacientiem ir 20 mg vienu reizi dienā.

Lai mazinātu blakusparādību rašanās risku, šī deva jāsasniedz pakāpeniski, izmantojot terapeitisko devu lietošanas shēmu. Devas pakāpeniskai palielināšanai titrējot, pieejamas citu stiprumu tabletes.

Uzsākot ārstēšanu, Jūs lietosiet Memantine Merz 5 mg apvalkotās tabletes vienu reizi dienā. Katru nedēļu šī deva tiks palielināta par 5 mg, līdz tiks sasniegta ieteicamā (uzturošā) deva. Ieteicamā uzturošā deva ir 20 mg vienu reizi dienā, kura tiek sasniegta 4. nedēļas sākumā.

Devas pacientiem ar nieru darbības traucējumiem

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts izlems, kāda deva ir piemērota Jūsu veselības stāvoklī. Šādā gadījumā ārstam noteiktos intervālos jākontrolē Jūsu nieru darbība.

Lietošana

Memantine Merz jālieto iekšķīgi vienu reizi dienā. Lai zāļu lietošana būtu efektīva, tās jālieto katru dienu vienā un tajā pašā dienas laikā. Tabletes jānorij, uzdzerot nelielu ūdens daudzumu. Tabletes var lietot kopā ar ēdienu vai bez tā.

Ārstēšanas ilgums

Turpiniet lietot Memantine Merz tik ilgi, kamēr tā lietošana nāk Jums par labu. Jūsu ārstam jāveic regulāra ārstēšanas izvērtēšana.

Ja esat lietojis Memantine Merz vairāk nekā noteikts

-Parasti, lietojot vairāk Memantine Merz, nekas ļauns nenotiek. Jūs varat spēcīgāk sajust 4. nodaļā “Iespējamās blakusparādības” aprakstītos simptomus.

-Ja Jūs ievērojami pārdozējat Memantine Merz, sazinieties ar savu ārstu vai kādu citu medicīnas speciālistu, jo jums var būt vajadzīga medicīniska aprūpe.

Ja esat aizmirsis lietot Memantine Merz

-Ja atklājat, ka esat aizmirsis ieņemt kārtējo Memantine Merz devu, nogaidiet un nākošo devu ieņemiet parastajā laikā.

-Nelietojiet dubultu devu, lai kompensētu aizmirsto devu.

Ja par šī medicīniskā produkta lietošanu Jums radušies vēl citi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Parasti novērotās blakusparādības ir vieglas līdz vidēji stipri izteiktas.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 lietotājiem):

galvassāpes, miegainība, aizcietējums, paaugstināts aknu funkcionālais tests, galvas reiboņi, līdzsvara traucējumi, elpas trūkums, paaugstināts asinsspiediens un paaugstināta jutība pret zālēm

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 lietotājiem):

nogurums, sēnīšu infekcijas, apjukums, halucinācijas, vemšana, gaitas traucējumi, sirds mazspēja un asins recēšana vēnās (tromboze/trombembolija)

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 lietotājiem):

krampji

Nezināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

aizkuņģa dziedzera iekaisums, aknu iekaisums (hepatīts) un psihotiskas reakcijas

Alcheimera slimība ir saistīta ar depresiju, tieksmi uz pašnāvību un pašnāvības mēģinājumiem. Ir ziņots par šādiem gadījumiem pacientiem, kurus ārstēja ar Memantine Merz.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu

5. Kā uzglabāt Memantine Merz

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc vārdiem: „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šī medicīniskā produkta uzglabāšanai nav nepieciešami īpaši nosacījumi.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Memantine Merz satur

Aktīvā viela ir memantīna hidrohlorīds. Katra apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas ir ekvivalents 16,62 mg memantīna.

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds un magnija stearāts, ko satur tabletes kodols; kā arī hipromeloze, makrogols 400, titāna dioksīds (E 171) un dzeltenais un sarkanais dzelzs oksīds (E172), ko satur tabletes apvalks.

Memantine Merz ārējais izskats un iepakojums

Memantine Merz apvalkotās tabletes ir bāli sārtas līdz pelēcīgi sārtām, ovālas, gareniskas apvalkotas tabletes, kuru vienā pusē iespiests „20” un otrā pusē - „MEM”.

Memantine Merz apvalkotās tabletes pieejamas blisterpakās, kas satur 14 tabletes, 28 tabletes, 42 tabletes, 56 tabletes, 98 tabletes. Multipakā ar 840 tabletēm (20 x 42 tabletes).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

Ražotājs

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundbeck S.A./N.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Abbe

Pharma GmbH

 

 

 

 

 

Tél/Tel: +32 2 340

 

 

 

 

 

 

Tel.: +370 52 711710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България

 

Luxembourg/Luxemburg

Merz Pharmaceuticals GmbH

 

 

 

Hanff s.à r.l. et cie, s.e.c.s.

 

 

 

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

 

Magyarország

Lundbeck Česká

republika s.r.o.

 

 

Lundbeck Hungaria Kft.

 

 

 

Tel: +420 225 275 600

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +36 1 4369980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

Malta

Lundbeck

Pharma A/S

 

 

 

 

 

 

 

Clinipharm Co. Ltd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +45 4371 4270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +356 21 43 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

 

Nederland

Merz Pharmaceuticals GmbH

 

 

Lundbeck

B.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +31 20 697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

 

Norge

H. Abbe Pharma GmbH

 

 

 

 

H. Lundbeck AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: +372 6 460980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +47 91 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα

 

Österreich

Lundbeck

 

 

Hellas S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Merz Pharma Austria GmbH

 

Τηλ: +30 210 610 5036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

 

Polska

Merz Pharma España S.L.

 

 

 

Centrala

 

Farmaceutyczna CEFARM SA

Tel: +34 91 657 47 84

 

 

 

 

 

 

Tel: +48 22 634 02 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

 

Portugal

Lundbeck SAS

 

 

 

 

 

 

 

Merz Pharma España S.L.

 

Tél: + 33 1 79

41 29 00

 

 

 

 

Tel: +34 91 657 47 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

 

România

Lundbeck

Croatia d.o.o.

 

 

 

Lundbeck

 

Export A/S

 

 

 

Tel.: + 385 1 3649 210

 

 

 

 

Tel: +40 21319 88 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

 

Slovenija

Lundbeck

 

(Ireland) Limited

 

 

Lundbeck

Pharma d.o.o.

 

 

Tel: +353 1 468 9800

 

 

 

 

 

Tel.: +386 2 229 4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

 

Slovenská republika

Lundbeck Export A/S, útibú á Íslandi

 

Lundbeck Slovensko

s.r.o.

 

Sími.: +354 414 7070

 

 

 

Tel: +421 2 5341 42 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

 

Suomi/Finland

Lundbeck Italia S.p.A.

 

 

Oy H. Lundbeck

 

Ab

 

 

Tel: +39 02 677 4171

 

 

 

Puh/Tel: +358 2 276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύπρος

 

Sverige

Lundbeck

Hellas A.E

 

 

H. Lundbeck AB

 

 

Τηλ.: +357 22490305

 

 

Tel: +46 4225 4300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

United Kingdom

 

H. Abbe Pharma GmbH

Lundbeck Limited

 

Tel.: +371 67 103203

Tel: +44 1908 64

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: MM/GGGG.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas