Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine Mylan (memantine hydrochloride) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMemantine Mylan
ATĶ kodsN06DX01
Vielamemantine hydrochloride
RažotājsGenerics [UK] Limited

A.RAŽOT ĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražot āja(-u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories Unit 35 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road Dublin 13 Īrija

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom

Mylan utca. 1

Ungārija

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

Lielbritānija

Drukātajā lietošanas instrukcij ā jānorāda ražot āja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.

B.IZSNIEGŠANAS K ĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSAC ĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skat īt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).

C.CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Periodiski atjaunojamais drošuma zi ņojums

Reģistrācijas apliecības pieš ķiršanas br īdī šo z āļu periodiski atjaunojamo drošuma zi ņojumu iesniegšana nav nepieciešama. Ta ču reģistrācijas apliecības īpašniekam j āiesniedz šo z āļu periodiski atjaunojamie drošuma zi ņojumi, ja š īs zāles ir iekļautas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakst ā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

D.NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIEC ĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKT ĪVU ŠO ZĀĻU LIETOŠANU

Riska p ārvaldības plāns (RPP)

Nav piemērojams.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas