Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine Mylan (memantine hydrochloride) – Marķējuma teksts - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMemantine Mylan
ATĶ kodsN06DX01
Vielamemantine hydrochloride
RažotājsGenerics [UK] Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Mylan 10 mg apvalkotās tabletes memantine hydrochloride

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda, kas atbilst 8,31 mg memantīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Apvalkotās tablete

7 apvalkotās tabletes.

10 apvalkotās tabletes.

14 apvalkotās tabletes.

28 apvalkotās tabletes.

28 × 1 apvalkot ās tabletes.

30 apvalkotās tabletes.

42 apvalkotās tabletes.

50 apvalkotās tabletes.

56 apvalkotās tabletes.

56 × 1 apvalkot ās tabletes.

60 apvalkotās tabletes.

70 apvalkotās tabletes.

84 apvalkotās tabletes.

98 apvalkotās tabletes.

98 × 1 apvalkot ās tabletes.

100 apvalkotās tabletes.

100 × 1 apvalkot ās tabletes.

112 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVAD ĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekš ķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU B ĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLAB ĀŠANAS NOSAC ĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZ ĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKAR Ē AR ŠO PREPAR ĀTU, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS

EU/1/13/827/001 7 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/002 10 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/003 14 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/004 28 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/005 28 × 1 apvalkot ās tabletes.

EU/1/13/827/006 30 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/007 42 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/008 50 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/009 56 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/010 56 × 1 apvalkot ās tabletes.

EU/1/13/827/011 60 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/012 70 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/013 84 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/014 98 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/015 98 × 1 apvalkot ās tabletes.

EU/1/13/827/016 100 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/017 100 × 1 apvalkot ās tabletes.

EU/1/13/827/018 112 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS K ĀRTĪBA

Recepšu z āles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Memantine Mylan 10 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Mylan 10 mg apvalkotās tabletes memantine hydrochloride

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Generics [UK] Limited

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Mylan 20 mg apvalkotās tabletes memantine hydrochloride

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas atbilst 16,62 mg memantīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Apvalkotās tablete

7 apvalkotās tabletes.

10 apvalkotās tabletes.

14 apvalkotās tabletes.

28 apvalkotās tabletes.

28 × 1 apvalkot ās tabletes.

30 apvalkotās tabletes.

42 apvalkotās tabletes.

50 apvalkotās tabletes.

56 apvalkotās tabletes.

56 × 1 apvalkot ās tabletes.

60 apvalkotās tabletes.

70 apvalkotās tabletes.

84 apvalkotās tabletes.

98 apvalkotās tabletes.

98 × 1 apvalkot ās tabletes.

100 apvalkotās tabletes.

100 × 1 apvalkot ās tabletes.

112 apvalkotās tabletes.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVAD ĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekš ķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU B ĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLAB ĀŠANAS NOSAC ĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZ ĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKAR Ē AR ŠO PREPAR ĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/13/827/019 7 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/020 10 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/021 14 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/022 28 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/023 28 × 1 apvalkot ās tabletes.

EU/1/13/827/024 30 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/025 42 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/026 50 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/027 56 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/028 56 × 1 apvalkot ās tabletes.

EU/1/13/827/029 60 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/030 70 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/031 84 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/032 98 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/033 98 × 1 apvalkot ās tabletes.

EU/1/13/827/034 100 apvalkotās tabletes.

EU/1/13/827/035 100 × 1 apvalkot ās tabletes.

EU/1/13/827/036 112 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS K ĀRTĪBA

Recepšu z āles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Memantine Mylan 20 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Mylan 20 mg apvalkotās tabletes memantine hydrochloride

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Generics [UK] Limited

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. CITA

P. O. T. C. Pk. S. Sv.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas