Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine Mylan (memantine hydrochloride) – Lietošanas instrukcija - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMemantine Mylan
ATĶ kodsN06DX01
Vielamemantine hydrochloride
RažotājsGenerics [UK] Limited

Lietošanas instrukcija: inform ācija pacientam

Memantine Mylan 10 mg apvalkotās tabletes memantine hydrochloride

Pirms zāļu lietošanas uzman īgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iesp ējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Š īs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šaj ā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šaj ā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Memantine Mylan un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Memantine Mylan lietošanas

3.Kā lietot Memantine Mylan

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Memantine Mylan

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Memantine Mylan un kādam nolūkam tās lieto

Memantine Mylan satur aktīvo vielu memantīnu. Š īs zāles pieder zāļu grupai, kas pazīstamas kā zāles demences ārstēšanai.

Atmiņas zudumu Alcheimera slimības gadījumā izraisa signālu pārvades traucējumi smadzenēs. Smadzenes satur tā sauktos N-metil-D-aspartāta (NMDA) receptorus, kas ir iesaistīti mācībām un atmiņai svarīgu nervu signālu pārvadē. Memantine Mylan pieder zāļu grupai, ko sauc par NMDA receptoru antagonistiem. Memantine Mylan iedarbojas uz šiem NMDA receptoriem, uzlabojot nervu signālu pārvadi un atmiņu.

Memantine Mylan lieto vidēji smagas līdz smagas Alcheimera slimības pacientu ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Memantine Mylan lietošanas

Nelietojiet Memantine Mylan š ādos gadījumos

-

ja Jums ir alerģija pret memantīna vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo z āļu sastāvdaļu.

-Brīdinājumi un piesardzība lietošan ā

Pirms Memantine Mylan lietošanas konsult ējieties ar ārstu vai farmaceitu,

-ja Jums ir bijušas epilepsijas l ēkmes;

-ja Jūs nesen esat pārcietis miokarda infarktu (sirdslēkmi), vai arī, ja Jums ir sastrēguma sirds mazspēja vai nekontrolēta hipertensija (augsts asinsspiediens).

Šajos gad ījumos ārstēšana ir r ūpīgi jānovēro, un ārstam regulāri un atkārtoti jāizvērtē Memantine Mylan lietošanas kl īniskais ieguvums.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi (nieru darbības problēmas), ārstam rūpīgi jāseko nieru darbībai un, ja nepieciešams, atbilstoši j āpielāgo memantīna deva.

Jāizvairās no zāļu, kuras sauc amantadīns (Parkinsona slimības ārstēšanai), ketam īns (viela, kuru parasti lieto anestēzijā), dekstrometorfāns (parasti lieto klepus ārstēšanai), k ā arī citu NMDA antagonistu lietošanas taj ā paš ā laikā.

Bērni un pusaudži

Memantine Mylan neiesaka lietot bērniem un pusaudžiem, kuri ir jaun āki par 18 gadiem.

Citas zāles un Memantine Mylan

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Memantine Mylan iedarbībā īpaši var main īties turpmāk uzskaitīto zāļu efektivitāte, un ārstam, iespējams, būs jākoriģē to devas:

-amantadīns, ketamīns, dekstrometorfāns;

-dantrolēns, baklofēns;

-cimetidīns, ranitidīns, prokaīnamīds, hinidīns, hinīns, nikotīns;

-hidrohlortiazīds (vai jebkura citu zāļu kombinācija ar to);

-antiholīnerģiskie līdzekļi (vielas, ko parasti lieto, lai ārstētu kustību traucējumus vai zarnu spazmas);

-pretkonvulsiju līdzekļi (vielas, ko lieto, lai novērstu un atvieglotu krampju lēkmes);

-barbiturāti (vielas, ko parasti lieto kā miegazāles)

-dopamīnerģiskie agonisti (piemēram, L-dopa, bromokriptīns)

-neiroleptiskie līdzekļi (vielas, ko lieto psihisku traucējumu ārstēšanai)

-perorālie antikoagulanti.

Nokļūstot slimnīcā, informējiet ārstu par to, ka lietojat Memantine Mylan .

Memantine Mylan kopā ar uzturu un dzērienu

Informējiet ārstu, ja nesen būtiski izmainījāt vai plānojat mainīt diētu (piem., pāriet no normālas diētas uz stingru veģetāro diētu) vai arī, ja Jums ir nieru tubulārā acidoze (NTA, nieru disfunkcijas (sliktas nieru darbības) izraisīts skābes veidojošo vielu p ārpalikums asinīs) vai smaga urīnceļu (urīna izvades sistēmas) infekcija, jo š ādos gadījumos ārstam var rasties nepieciešam ība koriģēt zāļu devu

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies

grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo z āļu lietošanas konsult ējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Grūtniecēm neiesaka lietot memantīnu.

Barošana ar kr ūti

Sievietes, kuras lieto Memantyne Mylan, nedrīkst barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un meh ānismu apkalpošana

Ārsts pateiks, vai slimība Jums atļauj droši vad īt transportlīdzekļus un apkalpot iekārtas. Memantyne Mylan bez tam var arī izmainīt Jūsu reakciju, padarot transportlīdzekļu vadīšanu vai iek ārtu apkalpošanu nepie ļaujamu.

3.Kā lielot Memantine Mylan

Vienmēr lietojiet š īs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Devas

Ieteicamā Memantine Mylan deva pieaugušajiem un gados vec ākiem pacientiem ir 20 mg vienu reizi dienā. Lai mazinātu blakusparādību rašan ās risku, š ī deva jāsasniedz pakāpeniski pēc š ādas ikdienas lietošanas sh ēmas:

1. nedēļa

puse no 10 mg tabletes

2. nedēļa

viena 10 mg tablete

3. nedēļa

pusotra 10 mg tablete

4. nedēļa un turpmāk

divas 10 mg tabletes vienu

 

reizi dienā

Parastā sākuma deva ir viena 10 mg tabletes puse vienu reizi dienā (5 mg) pirmajā nedēļā. Šo devu palielina līdz vienai 10 mg tabletei vienu reizi dienā (10 mg) otrajā nedēļā un līdz pusotrai 10 mg tabletei vienu reizi dienā trešaj ā nedēļā (15 mg). Sākot ar ceturto nedēļu, parastā deva ir divas 10 mg tabletes vienu reizi dienā (20 mg).

Devas pacientiem ar nieru darbības traucējumiem

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts izlems, kāda deva ir piemērota Jūsu veselības stāvoklim. Š ādā gadījumā ārstam noteiktos intervālos jākontrolē Jūsu nieru darbība.

Lietošana

Memantine Mylan jālieto iekš ķīgi vienu reizi dienā. Lai zāļu lietošana b ūtu efektīva, tās jālieto katru dienu vienā un tajā paš ā dienas laikā. Tabletes ieteicams lietot kopā ar nelielu ūdens daudzumu. Tabletes var sadalīt vienādās devās un lietot kopā ar lietot kopā ar ēdienu vai bez tā.

Ārstēšanas ilgums

Turpiniet lietot Memantine Mylan tik ilgi, kamēr tā iedarbība ir pozitīva. Jūsu ārstam jāveic regulāra ārstēšanas izv ērtēšana.

Ja esat lietojis Memantine Mylan vairāk nekā noteikts

-Parasti, lietojot vairāk Memantine Mylan, nekas ļauns nenotiek. Jūs varat spēcīgāk sajust 4. nodaļā “Iesp ējamās blakusparādības” aprakst ītos simptomus.

-Ja Jūs ievērojami pārdozējat Memantine Mylan , sazinieties ar savu ārstu vai kādu citu medicīnas speciālistu, jo Jums var būt vajadzīga medicīniska aprūpe.

Ja esat aizmirsis lietot Memantine Mylan

-Ja atklājat, ka esat aizmirsis ieņemt kārtējo Memantine Mylan devu, nogaidiet un nākošo devu ieņemiet parastajā laikā.

-Nelietojiet dubultu devu, lai kompensētu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo z āļu lietošanu, jaut ājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, š īs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Parasti novērotās blakusparādības ir vieglas līdz vidēji stipri izteiktas.

Bieži (var rasties l īdz 1 no 10 cilvēkiem):

galvassāpes, miegainība, aizcietējums, paaugstināts aknu funkcionālais tests, reiboņi, līdzsvara traucējumi, elpas trūkums, paaugstināts asinsspiediens un paaugstināta jutība pret zālēm;

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

nogurums, sēnīšu infekcijas, apjukums, halucin ācijas, vemšana, gaitas trauc ējumi, sirds mazspēja un asins recēšana v ēnās (tromboze/trombembolija);

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem ):

krampji;

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

aizkuņģa dziedzera iekaisums, aknu iekaisums (hepatīts) un psihotiskas reakcijas.

Alcheimera slimība ir saistīta ar depresiju, tieksmi uz pašn āvību un pašn āvības mēģinājumiem. Ir ziņots par š ādiem gadījumiem pacientiem, kurus ārstēja ar memantīna hidrohlorīdu.

Ziņošana par iesp ējamām nevēlamām blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šaj ā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikum ā minēto nacionālās ziņošanas sist ēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošin āt daudz plaš āku informāciju par šo z āļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Memantine Mylan

Uzglabājt š īs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot š īs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “Der īgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz nor ādītā mēneša p ēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglab āšanas apst ākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pas ākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Memantine Mylan satur

-Aktīvā viela ir memantīns. Katra apvalkotā tabletes satur 10 mg memantīna hidrohlorīda, kas atbilst 8,31 mg memantīna.

-Citas sastāvdaļas ir tabletes kodolā: mikrokristāliska celuloze, kroskaramelozes nātrija sāls, magnija stearāts, talks un bezūdens koloidālais silīcija dioksīds; tabletes apvalkā: polidekstroze (E1200), titāna dioksīds (E171), hipromeloze 3cP (E464), hipromeloze 6cP (E464), hipromeloze 50cP (E464), dzeltenais dzels oksīds (E172), makrogols 400 (E1521), makrogols 8000, indigokarmīna alumīnija laka (E132), sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Memantine Mylan ārējais izskats un iepakojums

Tumši dzeltena iegarenas formas, abpus ēji izliekta apvalkota tablete, vienā pusē ar iespiedumu “ME” dalījuma līnijas kreisajā pusē un “10” dal ījuma līnijas labajā pusē un dalījuma līniju otrā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

Memantine Mylan apvalkotās tabletes ir pieejamas blisteros pa 7, 10, 14, 28, 28 × 1, 30, 42, 50, 56, 56

×1, 60, 70, 84, 98, 98 × 1, 100, 100 × 1 vai 112 a pvalkotām tabletēm. Iepakojumi, kas satur 28 × 1, 56

×1, 98 × 1 un 100 × 1 apvalkot ās tabletes, ir blisteros ar vienu devu kontūrligzdā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Lielbritānija.

Ražot ājs

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories

Unit 35 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Īrija.

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom, Mylan utca. 1, Ungārija.

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Lielbritānija.

Lai iegūtu papildu informāciju par š īm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Generics [UK] Ltd

Tél/Tel: + 0032 02 658 61 00

Tel: +44 1707 853000

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Ljubomir Marcov

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 9620948 / +359 2 9620931

Tel: + 32 2 658 61 85

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Pharma-Regist Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 318 7160

Danmark

Malta

Mylan AB

George Borg Barthet Ltd.

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 212 44205 / +356 212 44206

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Generics [UK] Ltd

Mylan AB

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 46 855 522 750

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410 / +30 694 947 0670

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 933 786 448

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: + 33 6 88 24 60 82

Tel: + 351 21 412 72 26

Hrvatska

România

Generics [UK] Ltd

A&G Med Trading SRL

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 233 4021 332 49 91

(Ujedinjeno Kraljevstvo)

 

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

Mylan d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 230 79 22

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan AB

Tel: + 39 02 612 46923

Tel: + 46 855 522 750

 

(Sverige/Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Tel: +44 1707 853000

(Lielbritānija)

 

Š ī lietošanas instrukcija p ēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par š īm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: inform ācija pacientam

Memantine Mylan 20 mg apvalkotās tabletes memantine hydrochloride

Pirms zāļu lietošanas uzman īgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iesp ējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Š īs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības konsultējieties ar vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šaj ā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šaj ā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Memantine Mylan un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Memantine Mylan lietošanas

3.Kā lietot Memantine Mylan

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Memantine Mylan

6.Iepakojuma saturs un citainformācija

1. Kas ir Memantine Mylan un kādam nolūkam tās lieto

Memantine Mylan satur aktīvo vielu memantīnu. Š īs zāles pieder zāļu grupai, kas pazīstamas kā zāles demences ārstēšanai.

Atmiņas zudumu Alcheimera slimības gadījumā izraisa signālu pārvades traucējumi smadzenēs. Smadzenes satur tā sauktos N-metil-D-aspartāta (NMDA) receptorus, kas ir iesaistīti mācībām un atmiņai svarīgu nervu signālu pārvadē. Memantine Mylan pieder zāļu grupai, ko sauc par NMDA receptoru antagonistiem. Memantine Mylan iedarbojas uz šiem NMDA receptoriem, uzlabojot nervu signālu pārvadi un atmiņu.

Memantine Mylan lieto vidēji smagas līdz smagas Alcheimera slimības pacientu ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Memantine Mylan lietošanas

Nelietojiet Memantine Mylan š ādos gadījumos

-

ja Jums ir alerģija pret memantīnu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo z āļu sastāvdaļu.

-Brīdinājumi un piesardzība lietošan ā

Pirms Memantine Mylan lietošanas konsult ējieties ar ārstu vai farmaceitu,

-ja Jums ir bijušas epilepsijas l ēkmes;

-ja Jūs nesen esat pārcietis miokarda infarktu (sirdslēkmi), vai arī, ja Jums ir sastrēguma sirds mazspēja vai nekontrolēta hipertensija (augsts asinsspiediens).

Šajos gad ījumos ārstēšana ir r ūpīgi jānovēro, un ārstam regulāri un atkārtoti jāizvērtē Memantine Mylan lietošanas kl īniskais ieguvums.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi (nieru darbības problēmas), ārstam rūpīgi jāseko nieru darbībai un, ja nepieciešams, atbilstoši j āpielāgo memantīna deva.

Jāizvairās no zāļu, kuras sauc amantadīns (Parkinsona slimības ārstēšanai), ketam īns (viela, kuru parasti lieto anestēzijā), dekstrometorfāns (parasti lieto klepus ārstēšanai), k ā arī citu NMDA antagonistu lietošanas taj ā paš ā laikā.

Bērni un pusaudži

Memantine Mylan neiesaka lietot bērniem un pusaudžiem, kuri ir jaun āki par 18 gadiem.

Citas zāles un Memantine Mylan

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Memantine Mylan iedarbībā īpaši var main īties turpmāk uzskaitīto zāļu efektivitāte, un ārstam, iespējams, būs jākoriģē to devas:

-amantadīns, ketamīns, dekstrometorfāns;

-dantrolēns, baklofēns;

-cimetidīns, ranitidīns, prokaīnamīds, hinidīns, hinīns, nikotīns;

-hidrohlortiazīds (vai jebkura citu zāļu kombinācija ar to);

-antiholīnerģiskie līdzekļi (vielas, ko plaši lieto, lai ārstētu kustību traucējumus vai zarnu spazmas);

-pretkonvulsiju līdzekļi (vielas, ko lieto, lai novērstu un atvieglotu krampju lēkmes);

-barbiturāti (vielas, ko parasti lieto kā miegazāles)

-dopamīnerģiskie antagonisti (piemēram, L-dopa, bromokriptīns)

-neiroleptiskie līdzekļi (vielas, ko lieto psihisku traucējumu ārstēšanai)

-perorālie antikoagulanti.

Nokļūstot slimnīcā, informējiet ārstu par to, ka lietojat Memantine Mylan .

Memantine Mylan kopā ar uzturu un dzērienu

Informējiet ārstu, ja nesen būtiski izmainījāt vai plānojat mainīt diētu (piem., pāriet no normālas diētas uz stingru veģetāro diētu) vai arī, ja Jums ir nieru tubulārā acidoze (NTA, nieru disfunkcijas (sliktas nieru darbības) izraisīts skābes veidojošo vielu p ārpalikums asinīs) vai smaga urīnceļu (urīna izvades sistēmas) infekcija, jo š ādos gadījumos ārstam var rasties nepieciešam ība koriģēt zāļu devu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies

grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo z āļu lietošanas konsult ējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Grūtniecēm neiesaka lietot memantīnu.Barošana ar kr ūti

Sievietes, kuras lieto Memantine Mylan, nedrīkst barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un meh ānismu apkalpošana

Ārsts pateiks, vai slimība Jums atļauj droši vad īt transportlīdzekļus un apkalpot iekārtas. Memantyne Mylan bez tam var arī izmainīt Jūsu reakciju, padarot transportlīdzekļu vadīšanu vai iek ārtu apkalpošanu nepie ļaujamu.

3. Kā lielot Memantine Mylan

Vienmēr lietojiet š īs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Devas

Ieteicamā Memantine Mylan deva pieaugušajiem un gados vec ākiem pacientiem ir 20 mg vienu reizi dienā.

Lai mazinātu blakusparādību rašan ās risku, š ī deva jāsasniedz pakāpeniski pēc š ādas ikdienas lietošanas sh ēmas. Devas pakāpeniskai palielināšanai titr ējot ir pieejamas cita stipruma tabletes.

1. nedēļa

puse no 10 mg tabletes

2. nedēļa

viena 10 mg tablete

3. nedēļa

pusotra 10 mg tablete

4. nedēļa un turpmāk

viena 20 mg tablete vienu reizi

 

dienā

Parastā sākuma deva ir viena 10 mg tabletes puse vienu reizi dienā (5 mg) pirmajā nedēļā. Šo devu palielina līdz vienai 10 mg tabletei vienu reizi dienā (10 mg) otrajā nedēļā un līdz pusotrai 10 mg tabletei vienu reizi dienā trešaj ā nedēļā (15 mg). Sākot ar ceturto nedēļu, parastā deva ir viena 20 mg tablete vienu reizi dienā (20 mg).

Devas pacientiem ar nieru darbības traucējumiem

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts izlems, kāda deva ir piemērota Jūsu veselības stāvoklim. Š ādā gadījumā ārstam noteiktos intervālos jākontrolē Jūsu nieru darbība.

Lietošana

Memantine Mylan iekš ķīgi vienu reizi dienā. Lai zāļu lietošana b ūtu efektīva, tās jālieto katru dienu vienā un tajā paš ā dienas laikā. Š ķīdumu ieteicams lietot kopā ar nelielu ūdens daudzumu.

Š ķīdumu var lietot kopā ar ēdienu vai bez tā.

Ārstēšanas ilgums

Turpiniet lietot Memantine Mylan tik ilgi, kamēr tā iedarbība ir pozitīva. Jūsu ārstam jāveic regulāra ārstēšanas izv ērtēšana.

Ja esat lietojis Memantine Mylan vairāk nekā noteikts

-Parasti, lietojot vairāk Memantine Mylan, nekas ļauns nenotiek. Jūs varat spēcīgāk sajust 4. nodaļā “Iesp ējamās blakusparādības” aprakst ītos simptomus.

-Ja Jūs ievērojami pārdozējat Memantine Mylan , sazinieties ar savu ārstu vai kādu citu medicīnas speciālistu, jo Jums var būt vajadzīga medicīniska aprūpe.

Ja esat aizmirsis lietot Memantine Mylan

-Ja atklājat, ka esat aizmirsis ieņemt kārtējo Memantine Mylan devu, nogaidiet un nākošo devu ieņemiet parastajā laikā.

-Nelietojiet dubultu devu, lai kompensētu aizmirsto devu.

Ja Jums radušies citi jaut ājumi par š ī medikamenta lietošanu, vaic ājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, š īs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Parasti novērotās blakusparādības ir vieglas līdz vidēji stipri izteiktas.

Bieži (var rasties l īdz 1 no 10 cilvēkiem):

galvassāpes, miegainība, aizcietējums, paaugstināts aknu funkcionālais tests, galvas reiboņi,līdzsvara traucējumi, elpas trūkums, paaugstināts asinsspiediens un paaugstināta jutība pret zālēm;

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

nogurums, sēnīšu infekcijas, apjukums, halucin ācijas, vemšana, gaitas trauc ējumi, sirds mazspēja un asins recēšana v ēnās (tromboze/trombembolija);

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem ):

krampji;

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

aizkuņģa dziedzera iekaisums, aknu iekaisums (hepatīts) un psihotiskas reakcijas.

Alcheimera slimība ir saistīta ar depresiju, tieksmi uz pašn āvību un pašn āvības mēģinājumiem. Ir ziņots par š ādiem gadījumiem pacientiem, kurus ārstēja ar memantīna hidrohlorīdu.

Ziņošana par iesp ējamām nevēlamām blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šaj ā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikum ā minēto nacionālās ziņošanas sist ēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošin āt daudz plaš āku informāciju par šo z āļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Memantine Mylan

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot š īs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “Der īgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz nor ādītā mēneša p ēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglab āšanas apst ākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pas ākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Memantine Mylan satur

-Aktīvā viela ir memantīns. Katra apvalkotā tabletes satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas atbilst 16,62 mg memantīna.

-Citas sastāvdaļas ir tabletes kodolā: mikrokristāliska celuloze, kroskaramelozes nātrija sāls, magnija stearāts, talks un bezūdens koloidālais silīcija dioksīds; tabletes apvalkā: polidekstroze (E1200), hipromeloze 3cP (E464), hipromeloze 6cP (E464), hipromeloze 50cP (E464), sarkanais dzelzs oksīds (E172), makrogols 400 (E1521), makrogols 8000.

Memantine Mylan ārējais izskats un iepakojums

Sarkana ovālas formas, abpusēji izliekta apvalkota tablete ar slīpi noš ķeltām malām un iespiedumu “ME” vien ā tabletes pusē un “20” otr ā pusē.

Memantine Mylan apvalkotās tabletes ir pieejamas caurspīdīgos blisteros par 7, 10, 14, 28, 28 × 1, 30, 42, 50, 56, 56 × 1, 60, 70, 84, 98, 98 × 1, 100, 10 0 × 1 vai 112 apvalkot ām tabletēm. Iepakojumi, kas satur 28 × 1, 56 × 1, 98 × 1 un 100 × 1 apvalkot ās tabletes, ir pieejami caurspīdīgos blisteros ar vienu devu kontūrligzdā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Lielbritānija.

Ražot ājs

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories

Unit 35 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Īrija.

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom, Mylan utca. 1, Ungārija.

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Lielbritānija.

Lai iegūtu papildu informāciju par š īm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Generics [UK] Ltd

Tél/Tel: + 0032 02 658 61 00

Tel: +44 1707 853000

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Ljubomir Marcov

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 9620948 / +359 2 9620931

Tel: + 32 2 658 61 85

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Pharma-Regist Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 318 7160

Danmark

Malta

Mylan AB

George Borg Barthet Ltd.

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 212 44205 / +356 212 44206

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Generics [UK] Ltd

Mylan AB

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 46 855 522 750

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410 / +30 694 947 0670

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 933 786 448

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: + 33 6 88 24 60 82

Tel: + 351 21 412 72 26

Hrvatska

România

Generics [UK] Ltd

A&G Med Trading SRL

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 233 4021 332 49 91

(Ujedinjeno Kraljevstvo)

 

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

Mylan d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 230 79 22

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan AB

Tel: + 39 02 612 46923

Tel: + 46 855 522 750

 

(Sverige/Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Tel: +44 1707 853000

(Lielbritānija)

 

Š ī lietošanas instrukcija p ēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par š īm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas