Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menveo (meningococcal group A, C, W-135 and...) – Marķējuma teksts - J07AH08

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMenveo
ATĶ kodsJ07AH08
Vielameningococcal group A, C, W-135 and Y conjugate vaccine
RažotājsGSK Vaccines S.r.l.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KARTONA KĀRBA – PULVERIS FLAKONĀ UN ŠĶĪDUMS FLAKONĀ

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Menveo pulveris un šķīdums injekciju šķīduma pagatavošanai

Meningococcal Group A, C, W135 and Y conjugate vaccine

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Pēc sagatavošanas viena 0,5 ml deva satur:

10 mikrogramus A grupas meningokoku oligosaharīdu, kas konjugēti ar 16,7–33,3 mikrogramiem

Corynebacterium diphtheriae CRM197 proteīna

5 mikrogramus C grupas meningokoku oligosaharīdu, kas konjugēti ar 7,1–12,5 mikrogramiem

Corynebacterium diphtheriae CRM197 proteīna

5 mikrogramus W135 grupas meningokoku oligosaharīdu, kas konjugēti ar 3,3–8,3 mikrogramiem

Corynebacterium diphtheriae CRM197 proteīna

5 mikrogramus Y grupas meningokoku oligosaharīdu, kas konjugēti ar 5,6–10,0 mikrogramiem

Corynebacterium diphtheriae CRM197 proteīna

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: kālija dihidrogēnfosfāts, saharoze, nātrija hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Viena deva (2 flakoni) vienā iepakojumā.

Piecas devas (10 flakoni) vienā iepakojumā.

Viena deva sastāv no 1 flakona MenA liofilizēta konjugāta, kura šķīdināšanai jāizmanto 1 flakons MenCWY šķidrā konjugāta.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai injekcijai.

Nav paredzēts intravaskulārai, subkutānai vai intradermālai injekcijai.

Pirms lietošanas rūpīgi sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Pēc sagatavošanas šī vakcīna ir nekavējoties jāizlieto. Tomēr ir pierādīts, ka šķīdums ir ķīmiski un fizikāli stabils 8 stundas par 25°C zemākā temperatūrā.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonus ārējā kartona kārbā, lai pasargātu no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM,

JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotā vakcīna vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GSK Vaccines S.r.l., Via Fiorentina 1, 53100 Siena, Itālija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/10/614/003 – vienas devas iepakojums

EU/1/10/614/002 – piecu devu iepakojums

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONA ETIĶETE MENA LIOFILIZĒTAJAM KONJUGĀTAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Menveo pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

MenA konjugāts

Intramuskulārai ievadīšanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva (0,5 ml)

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE MENCWY ŠĶIDRAJAM KONJUGĀTAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Menveo šķīdums injekcijām

MenCWY konjugāts

Intramuskulārai ievadīšanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,6 ml

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas