Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Methylthioninium chloride Proveblue (methylthioninium chloride) – Marķējuma teksts - V03AB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMethylthioninium chloride Proveblue
ATĶ kodsV03AB17
Vielamethylthioninium chloride
RažotājsProvepharm SAS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBIŅA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml šķīdums injekcijām methylthioninium chloride

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs šķīduma ml satur 5 mg metiltionīnija hlorīda.

Katra 10 ml ampula satur 50 mg metiltionīnija hlorīda.

Katra 2 ml ampula satur 10 mg metiltionīnija hlorīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Ūdens injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 5 ampulas pa 10 ml

50 mg/10 ml

5 ampulas pa 2 ml

20 ampulas pa 2 ml

10 mg/2 ml

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai intravenozai lietošanai

Lēnai intravenozai injekcijai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Zāles jāizlieto nekavējoties pēc atvēršanas vai atšķaidīšanas.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatdzesēt un nesasaldēt.

Uzglabāt ampulu oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

Tikai vienreizējai lietošanai.

Atvērtā ampulā atlikušais šķīdums jāizlej.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Provepharm SAS

22 rue Marc Donadille, 13013 Marseille, Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/682/001

EU/1/11/682/002

EU/1/11/682/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

AMPULA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml šķīdums injekcijām methylthioninium chloride

Tikai intravenozai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

50 mg/10 ml

10 mg/2 ml

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas