Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moventig (naloxegol oxalate) – Zāļu apraksts - A06AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMoventig
ATĶ kodsA06AH03
Vielanaloxegol oxalate
RažotājsKyowa Kirin Limited

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Moventig 12,5 mg apvalkotās tabletes

Moventig 25 mg apvalkotās tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Moventig 12,5 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur 12,5 mg naloksegola (naloxegol) (naloksegola oksalāta veidā).

Moventig 25 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur 25 mg naloksegola (naloxegol) (naloksegola oksalāta veidā).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Moventig 12,5 mg apvalkotā tablete (tablete)

Ovāla, gaišsārti violeta tablete, 10,5x5,5 mm.

Moventig 25 mg apvalkotā tablete (tablete)

Ovāla, gaišsārti violeta tablete, 13x7 mm.

Tabletēm ir iespiedums “nGL” vienā pusē un tabletes stipruma iespiedums otrā pusē.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Moventig ir indicēts opioīdu izraisīta aizcietējuma (OIA) ārstēšanai pieaugušiem pacientiem , kuriem ir bijusi nepietiekama atbildes reakcija uz caurejas līdzekli (līdzekļiem).

Definīciju par nepietiekamu atbildes reakciju uz caurejas līdzekli (līdzekļiem) skatīt 5.1. apakšpunktā.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Moventig ieteicamā deva ir 25 mg vienu reizi dienā.

Uzsākot ārstēšanu ar naloksegolu, visu tobrīd lietoto balstterapijas caurejas līdzekļu lietošanu ieteicams pārtraukt, līdz ir noteikta naloksegola klīniskā ietekme.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Vecuma dēļ devas pielāgošana netiek ieteikta (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Sākumdeva pacientiem ar vidēji smagu vai smagu nieru nepietiekamību ir 12,5 mg. Ja rodas blakusparādības, kas ietekmē panesamību, naloksegola lietošana ir jāpārtrauc. Ja pacients 12,5 mg panes labi, devu var palielināt līdz 25 mg (skatīt 5.2. apakšpunktu). Pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo. Drošums un efektivitāte pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pierādīta (skatīt 5.2. apakšpunktu). Lietošana pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav ieteicama.

CYP3A4 inhibitori

Sākumdeva pacientiem, kuri lieto vidēji spēcīgus CYP3A4 inhibitorus (piemēram, diltiazemu, verapamilu), ir 12,5 mg vienu reizi dienā. Ja pacients 12,5 mg panes labi, devu var palielināt līdz 25 mg (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pacientiem, kuri lieto vājus CYP3A4 inhibitorus (piemēram, alprazolāmu, atorvastatīnu), deva nav jāpielāgo (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pacienti ar vēža izraisītām sāpēm

Pacientiem ar vēža izraisītām sāpēm devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 4.3. un

4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Naloksegola drošums un efektivitāte, bērniem vecumā līdz 18 gadiemvēl nav pierādīta.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Pacientu ērtības labad, lai izvairītos no vēdera izejas nakts vidū, Moventig ieteicams lietot no rīta.

Moventig jālieto tukšā dūšā vismaz 30 minūtes pirms dienas pirmās maltītes vai 2 stundas pēc dienas pirmās maltītes.

Pacienti, kuri nevar norīt veselu tableti, Moventig tableti var sasmalcināt smalkā pulverī, sajaukt ar pusglāzi ūdens (120 ml) un nekavējoties izdzert. Glāzi izskalot, piepildot to vēlreiz līdz pusei ar ūdeni un saturu izdzert. Maisījums var tikt ievadīts caur nazogastrālo zondi (CH8 vai lielāku). Ļoti svarīgi ir izskalot nazogastrālo zondi ar ūdeni pēc maisījuma ievadīšanas.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām vai kādu citu opioīdu antagonistu.

Kuņģa-zarnu trakta nosprostojums

Pacientiem ar diagnosticētu vai iespējamu kuņģa-zarnu trakta (KZT) nosprostojumu vai pacientiem ar paaugstinātu atkārtota nosprostojuma risku, jo iespējama kuņģa-zarnu trakta perforācija (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Traucējumi pacientiem ar vēža izraisītām sāpēm

Pacientiem ar ļaundabīgu audzēju, kuriem ir paaugstināts kuņģa-zarnu trakta perforācijas risks, piemēram, pacientiem:

ar kuņģa-zarnu trakta vai vēderplēves ļaundabīgiem audzējiem;

ar recidivējošu vai progresējošu olnīcu vēzi;

kuriem veic ārstēšanu ar vaskulārā endotēlija augšanas faktora (VEGF) inhibitoru.

Spēcīgi CYP3A4 inhibitori

Lietošana vienlaicīgi ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (piemēram, klaritromicīnu, ketokonazolu, itrakonazolu vai telitromicīnu; proteāzes inhibitoriem, piemēram, ritonavīru, indinavīru vai sakvinavīru; greipfrūtu sulu lielos daudzumos), skatīt 4.5. apakšpunktu.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Traucējumi, kad ir palielināta kuņģa-zarnu trakta perforācijas iespējamība

Lietojot perifēras darbības mī opioīdu receptoru antagonistus pacientiem ar progresējošu medicīniski apstiprinātu slimību, pēcreģistrācijas laikā reti ziņots par kuņģa-zarnu trakta perforāciju. Piesardzība attiecībā uz naloksegola lietošanu jāievēro pacientiem, kuriem ir jebkāds traucējums, kas varētu izraisīt kuņģa-zarnu trakta sienas bojājumu (piemēram, smaga peptiskas čūlas slimība, Krona slimība, aktīvs vai recidivējošs divertikulīts, infiltratīvi kuņģa-zarnu trakta ļaundabīgi audzēji vai metastāzes vēderplēvē). Jāņem vērā vispārējā ieguvumu un riska attiecība konkrētam pacientam. Ja rodas neparasti stipras vai pastāvīgas sāpes vēderā, pacientiem ieteicams pārtraukt ārstēšanos ar naloksegolu un nekavējoties informēt ārstu.

Klīniski nozīmīgi hematoencefāliskās barjeras traucējumi

Naloksegols ir perifēras darbības mī opioīdu receptoru antagonists ar ierobežotu piekļuvi centrālai nervu sistēmai (CNS). Hematoencefāliskās barjeras veselums ir nozīmīgs, lai mazinātu naloksegola saistīšanos CNS. Pacienti ar klīniski nozīmīgiem hematoencefāliskās barjeras traucējumiem (piemēram, primāriem galvas smadzeņu ļaundabīgiem audzējiem, metastāzēm CNS vai citiem iekaisīgiem traucējumiem, aktīvu multiplo sklerozi, progresējošu Alcheimera slimību u.c.) nebija iekļauti klīniskos pētījumos un viņiem var būt naloksegola iekļūšanas CNS risks. Šādiem pacientiem naloksegols jāparaksta piesardzīgi, ņemot vērā individuālo ieguvumu un riska attiecību un vērojot iespējamo ietekmi uz CNS, piemēram, opioīdu atcelšanas simptomus un/vai ietekmi uz opioīdu mediētu analgēziju. Ja rodas pierādījumi par opioīdu mediētiem analgēzijas traucējumiem vai opioīdu atcelšanas sindromu, pacientiem jānorāda pārtraukt Moventing lietošanu un sazināties ar ārstu.

Vienlaicīga metadona lietošana

Klīniskos pētījumos novērots, ka pacientiem, kuri sāpju ārstēšanai kā primāro terapiju lieto metadonu, ir lielāks kuņģa-zarnu trakta blakusparādību (piemēram, sāpju vēderā un caurejas) biežums nekā pacientiem, kuri nesaņem metadonu. Dažos gadījumos, pacientiem, kuri sāpju mazināšanai lietoja metadonu un saņēma 25 mg naloksegola, novēroja simptomus, kas liecina par opioīdu atcelšanu. Tie tika novēroti lielākam pacientu skaitam, kas lietoja metadonu nekā tiem, kas nelietoja metadonu. Pacienti, kuri lieto metadonu opioīdu atkarības ārstēšanai netika iekļauti klīniskās attīstības programmā un naloksegols šiem pacientiem jālieto piesardzīgi.

Kuņģa-zarnu trakta blakusparādības

Klīniskos pētījumos, lietojot 25 mg devu, saņemti ziņojumi par stiprām sāpēm vēderā un caureju, kas parasti radās neilgi pēc ārstēšanas uzsākšanas. Terapijas pārtraukšanas gadījumu sastopamība caurejas (0,7%, lietojot placebo, salīdzinājumā ar 3,1%, lietojot 25 mg naloksegola) un sāpju vēderā (attiecīgi 0,2% un 2,9%) dēļ pacientiem, kuri lietoja 25 mg devu, bija lielāka nekā placebo lietotājiem. Pacienti ir jābrīdina nekavējoties ziņot savam ārstam par smagiem, nepārejošiem simptomiem vai simptomiem, kuri pastiprinās. Pacientiem, kuriem rodas smagas kuņģa-zarnu trakta nevēlamas blakusparādības, ņemot vērā konkrēto pacientu atbildes reakciju un zāļu panesamību, var apsvērt devas samazināšanu līdz 12,5 mg.

Opioīdu atcelšanas sindroms

Naloksegola klīniskajā programmā (DSM-5) ziņots par opioīdu abstinences sindroma gadījumiem. Opioīdu atcelšanas sindroms ir trīs vai vairāku sekojošu pazīmju vai simptomu kopums: disforisks garastāvoklis, slikta dūša vai vemšana, muskuļu sāpes, asarošana vai iesnas, acs zīlītes paplašināšanās vai piloerekcija, vai svīšana, caureja, žāvāšanās, drudzis vai bezmiegs. Opioīdu atcelšanas sindroms parasti attīstās dažu minūšu līdz vairāku dienu laikā pēc opioīdu antagonista lietošanas.Ja ir aizdomas par opioīdu atcelšanas sindromu, pacientam jāpārtrauc Moventig lietošana un jāsazinās ar savu ārstu.

Pacienti ar kardiovaskulāriem traucējumiem

Naloksegols nav pētīts klīniskā pētījumu programmā pacientiem, kuriem anamnēzē ir bijis miokarda infarkts 6 mēnešu laikā, simptomātiska sastrēguma sirds mazspēja, diagnosticētas sirds un asinsvadu (kardiovaskulāra- KV) slimība vai pacientiem ar QT intervālu 500 msec. Moventig šiem pacientiem jālieto piesardzīgi. QTc pētījums, kas veikts ar naloksegolu veseliem brīvprātīgajiem, neuzrādīja QT intervāla pagarināšanos.

CYP3A4 induktori

Naloksegolu nav ieteicams lietot pacientiem, kuri lieto spēcīgus CYP3A4 induktorus (piemēram, karbamazepīnu, rifampīnu, divšķautņu asinszāli) (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Informāciju par vienlaicīgu CYP3A4 inhibitoru lietošanu skatīt 4.2., 4.3. un 4.5. apakšpunktos.

Nieru darbības traucējumi

Sākumdeva pacientiem ar vidēji smagu vai smagu nieru nepietiekamību ir 12,5 mg. Ja rodas blakusparādības, kas ietekmē panesamību, naloksegola lietošana ir jāpārtrauc. Ja pacients 12,5 mg panes labi, devu var palielināt līdz 25 mg (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Smagi aknu darbības traucējumi

Naloksegols nav pētīts pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem. Šādiem pacientiem nav ieticams lietot naloksegolu.

Ar vēzi saistītas sāpes

Klīniskā pieredze par naloksegola lietošanu pacientiem ar OIA un ar vēzi saistītām sāpēm ir neliela, tādēļ, parakstot naloksegolu šādiem pacientiem, jāievēro piesardzība (skatīt 4.3. apakšpunktu).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem

Mijiedarbība ar CYP3A4 inhibitoriem un induktoriem

Atklātā, nerandomizētā, noteiktas secības, 3 periodu, 3 terapiju krusteniskā pētījumā novērtēja vairāku devu ketokonazola ietekmi uz vienas naloksegola devas FK, pēc ketokonazola un naloksegola vienlaicīgas lietošanas 12,9 reizes (90% TI: 11,3 - 14,6) palielinājās naloksegola AUC un 9,6 reizes palielinājās naloksegola Cmax (90% TI: 8,1 - 11,3), salīdzinot ar naloksegola monoterapiju. Tāpēc vienlaicīga lietošana ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Greipfrūtu sula ir klasificēta kā potenciāls CYP3A4 inhibitors, ja to lieto lielā daudzumā. Dati par naloksegola lietošanu vienlaicīgi ar greipfrūtu sulu nav pieejami. Kopumā jāizvairās no greipfrūtu sulas lietošanas vienlaicīgi ar naloksegolu, un šāda lietošana jāapsver tikai pēc konsultēšanās ar veselības aprūpes sniedzēju (skatīt 4. 3. apakšpunktu).

Mijiedarbība ar vidēji spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem

Atklātā, nerandomizētā, noteiktas secības, 3 periodu, 3 terapiju krusteniskā pētījumā novērtēja vairāku diltiazēma devu ietekmi uz vienas naloksegola devas FK, pēc vienlaicīgas diltiazema un naloksegola lietošanas 3,4 reizes (90% TI: 3,2 - 3,7) palielinājās naloksegola AUC un 2,9 reizes palielinājās naloksegola Cmax (90% TI: 2,6 - 3,1), salīdzinot ar naloksegola monoterapiju. Tāpēc ieteicama naloksegola devas pielāgošana, ja vienlaikus lieto diltiazemu vai citus vidēji spēcīgus CYP3A4 inhibitorus (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Sākumdeva pacientiem, kuri lieto vidēji spēcīgus CYP3A4 inhibitorus, ir 12,5 mg reizi dienā un devu var palielināt līdz 25 mg, ja pacients labi panes 12,5 mg devu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Devas pielāgošana pacientiem, kas lieto vājus CYP3A4 inhibitorus, nav nepieciešama.

Mijiedarbība ar spēcīgiem CYP3A4 induktoriem

Atklātā, nerandomizētā, noteiktas secības, 3 periodu, 3 terapiju vienas devas krusteniskā pētījumā novērtēja vairāku devu rifampicīna ietekmi uz vienas naloksegola devas FK, pēc rifampicīna un naloksegola vienlaicīgas lietošanas par 89% (90% TI: 88% - 90%) samazinājās naloksegola AUC un par 76% samazinājās naloksegola Cmax (90% TI: 69% - 80%), salīdzinot ar naloksegola monoterapiju. Tādēļ Moventig nav ieteicams lietot pacientiem, kuri lieto spēcīgus CYP3A4 induktorus (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Mijiedarbība ar P-gp inhibitoriem

Tika veikts dubultakls, randomizēts, 2 daļu, krustenisks, viena centra pētījums, lai novērtētu hinidīna ietekmi uz naloksegola farmakokinētiku un naloksegola un hinidīna vienlaicīgas lietošanas ietekmi uz morfīna inducētu miozi veseliem brīvprātīgajiem. Pēc vienlaicīgas P-gp inhibitora hinidīna lietošanas 1,4 reizes palielinājās naloksegola AUC (90% TI: 1,3 - 1,5) un 2,4 reizes naloksegola Cmax (90% TI:

2,2 – 2,8). Vienlaicīga naloksegola un hinidīna lietošanai nemazināja morfīna inducētu miozi, kas liecina, ka P-gp inhibīcija nozīmīgi nemaina terapeitiskās devās lietota naloksegola spēju šķērsot hematoencefālisko barjeru.

Tā kā P-gp inhibitoru ietekme uz naloksegola FK bija neliela, salīdzinot ar ietekmi uz CYP3A4 inhibitoriem, ieteikumi par Moveting devu, lietojot vienlaicīgi ar zālēm, kas inhibē gan P-gp, gan CYP3A4, jābalsta uz CYP3A4 inhibitora statusu (spēcīgs, vidēji spēcīgs vai vājš), (skatīt 4.2., 4.3. un

4.5. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi ir veikti tikai pieaugušajiem.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Datu par naloksegola lietošanu grūtniecēm ir maz.

Pētījumos ar dzīvniekiem konstatēta reproduktīvā toksicitāte pie sistēmiskās iedarbības, kas vairākas reizes pārsniedza terapeitiskās iedarbības līmeni (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Teorētiski iespējama opioīdu abstinences rašanās auglim, lietojot opioīdu receptoru antagonistu mātei, kuru vienlaicīgi ārstē ar opioīdu. Tādēļ naloksegolu nav ieteicams lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai naloksegols izdalās cilvēka pienā. Pieejamie toksikoloģiskie dati par žurkām liecina, ka naloksegols izdalās pienā (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Lietojot terapeitiskās devās, lielākā daļa opioīdu (piemēram, morfīns, meperidīns, metadons) izdalās mātes pienā nelielā daudzumā. Teorētiski iespējams, ka naloksegols varētu izraisīt opioīdu atcelšanas simptomus ar krūti barotam jaundzimušajam, kura māte lieto opioīdu receptora agonistu. Tādēļ to nav ieteicams lietot mātēm, kuras baro bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Naloksegola ietekme uz fertilitāti cilvēkiem nav pētīta. Konstatēts, ka naloksegols neietekmē žurku tēviņu un mātīšu fertilitāti, lietojot iekšķīgi devas līdz 1000 mg/kg dienā (kas vairāk nekā 1000 reižu pārsniedz terapeitisko iedarbību cilvēkam (AUC), lietojot cilvēkam ieteicamo devu 25 mg dienā).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Moventig neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt trasportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Klīnisko pētījumu apvienotos datos biežāk ziņotās naloksegola nevēlamās blakusparādības (≥ 5%) ir sāpes vēderā, caureja, slikta dūša, galvassāpes un meteorisms. Lielākā daļa kuņģa-zarnu trakta nevēlamo blakusparādību tika vērtētas kā vieglas vai vidēji smagas, radās ārstēšanas sākumā un izzuda, turpinot ārstēšanu. Bieži tika ziņots, ka tās pavada spazmas.

Nevēlamo blakusparādību uzskatījums tabulas veidā

Nevēlamās blakusparādības ir klasificētas atbilstoši biežumam un orgānu sistēmu klasifikācijai. Biežuma kategorijas ir definētas atbilstoši šādai klasifikācijai: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz

< 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000) un ļoti reti (< 1/10 000).

1. tabula. Nevēlamās blakusparādības atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai (OSK) un biežumam

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

klasifikācija

 

 

 

 

Infekcijas un

 

Nazofaringīts

 

 

infestācijas

 

 

 

 

Nervu sistēmas

 

Galvassāpes

Opioīdu

 

traucējumi

 

 

atcelšanas

 

 

 

 

sindroms

 

Kuņģa-zarnu

Sāpes vēderāa,

Meteorisms, slikta

 

 

trakta traucējumi

caureja

dūša, vemšana

 

 

Ādas un zemādas

 

Hiperhidroze

 

 

audu bojājumi

 

 

 

 

Piezīme: nevēlamās blakusparādības un to biežums izvēlēts, pamatojoties uz 25 mg devu

a Atspoguļo MedDRA ieteicamos terminus: “sāpes vēderā”, “sāpes vēdera augšdaļā”, “sāpes vēdera lejasdaļā” un “kuņģa-zarnu trakta sāpes”.

Dažu blakusparādību apraksts

Opioīdu atcelšanas sindroms

Naloksegols terapeitiskās devās minimāli šķērso hematoencefālisko barjeru. Tomēr ziņots, ka dažiem pacientiem radās simptomu kopums, kas atgādina centrālo opioīdu atcelšanas sindromu. Lielākā daļa šo ziņojumi tika saņemti neilgi pēc zāļu lietošanas uzsākšanas, un simptomi bija viegli vai vidēji smagi.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Veseliem brīvprātīgajiem klīniskos pētījumos lietotas līdz 1000 mg naloksegola devas. Iespējamo ietekmi uz CNS (opioīdu izraisītas miozes izzušanu, mērot ar pupillometriju) novēroja vienam brīvprātīgajam 250 mg grupā un vienam brīvprātīgajam 1000 mg grupā. Klīniskā pētījumā pacientiem ar OIA dienas deva 50 mg bija saistīta ar nepanesamu kuņģa-zarnu trakta reakciju (galvenokārt sāpju vēderā) palielinātu sastopamību.

Naloksegolam antidots nav zināms, un ka dialīze kā eliminācijas līdzeklis klīniskā pētījumā pacientiem ar nieru mazspēju bija norādīta kā neefektīva.

Ja pacients, kuram veic opioīdu terapiju, saņem pārāk lielu naloksegola devu, pacients rūpīgi jānovēro, vai viņam nerodas iespējami pierādījumi par opioīdu atcelšanas simptomiem vai arī neizzūd centrālā analgētiskā ietekme. Gadījumos, kad ir diagnosticēta vai iespējama naloksegola pārdozēšana, jāveic simptomātiska ārstēšana, kā arī dzīvībai svarīgo funkciju uzraudzība.

Pediatriskā populācija

Naloksegola lietošana pediatriskā populācijā nav pētīta.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: zāles aizcietējuma ārstēšanai, perifēras darbības opioīdu receptoru antagonisti, ATĶ kods: A06AH03

Darbības mehānisms un farmakodinamiskā iedarbība

Naloksegols ir mī opioīdu receptoru antagonista naloksona PEGilēts atvasinājums. PEGilēšana mazina naloksegola pasīvo caurlaidību, kā arī veido substrātu P-glikoproteīna transportvielai. Vājākas caurlaidības spējas un palielinātas naloksegola caurplūdes caur hematoencefālisko barjeru dēļ, pateicoties P-gp substrāta īpašībām, naloksegols CNS iekļūst minimāli.

In vitro pētījumi liecina, ka naloksegols ir pilnībā neitrāls mī opioīdu receptoru antagonists. Naloksegols darbojas, saistoties pie mī opioīdu receptoriem kuņģa-zarnu traktā, vēršoties pret OIA pamatcēloņiem (t.i., samazinātu kuņģa-zarnu trakta motilitāti, hipertonusu un palielinātu šķidruma uzsūkšanos, kas notiek ilgstošas opioīdu terapijas rezultātā).

Naloksegols darbojas kā perifēras darbības mī opioīdu receptoru antagonists kuņģa-zarnu traktā, tādējādi samazinot opioīdu aizcietējumu izraisošo ietekmi, neietekmējot opioīdu mediēto analgētisko ietekmi uz centrālo nervu sistēmu.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Naloksegola efektivitāte un drošums bija pierādīts divos kopijas dubultmaskētos, placebo kontrolētos pētījumos pacientiem ar OIA un ar vēzi nesaistītām sāpēm (Kodiac 4 un Kodiac 5). Piemēroti bija pacienti, kuri lietoja vismaz 30 morfīnam ekvivalentās vienības (mev) opioīdu dienā vismaz 4 nedēļas pirms iekļaušanas pētījumā un paši ziņoja par OIA. OIA apstiprināja divu nedēļu ievadperiodā un definēja kā vidēji < 3 spontānas vēdera izejas (SVI) nedēļā ar aizcietējuma simptomiem vismaz 25% vēdera izejas gadījumu. Ja vēders nebija izgājis 72 stundas, pacientiem bija atļauts lietot bisakodilu kā glābšanas caurejas līdzekli, bet nekādus citus caurejas līdzekļus. SVI definēja kā vēdera izeju bez glābšanas caurejas līdzekļa lietošanas iepriekšējo 24 stundu laikā. Pacientus, kuriem vidējais sāpju vērtējums pēc Skaitliskās vērtēšanas skalas (Numeric Rating Scale; NRS) bija 7 vai lielāks, nepētīja, jo nekontrolētu sāpju dēļ iespējama neobjektīva ietekme uz efektivitātes rezultātu. Pacientus, kuriem atlases laikā QTcF bija > 500 ms, nesenā anamnēzē 6 mēnešu laikā pirms randomizācijas bijis miokarda infarkts, konstatēta simptomātiska sirds sastrēguma mazspēja vai kāda cita klīniska kardiovaskulāra slimība, izslēdza no klīniskiem pētījumiem.

Visaptverošā QT/QTc pētījumā, kā definēts ICH E14 vadlīnijās, netika novērotas klīniski nozīmīgas izmaiņas AP, RR, QT, PR vai QRS intervālos vai T viļņa morfoloģijā. Turklāt šajā pētījumā netika identificētas nekādas drošuma un panesības problēmas, lietojot lielāko devu (150 mg). Saskaņā ar ICH E14 vadlīnijām, tas tiek uzskatīts par pilnīgi negatīvu visaptverošu QT/QTc pētījumu. Pacientus ar vidēji smagu vai smagu aknu mazspēju (B vai C grupa pēc Child-Pugh klasifikācijas) izslēdza no 3. fāzes pētījumiem (Kodiac 4 un 5). Tādēļ naloksegols nav pētīts pacientiem ar OIA un vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem. Abi pētījumi bija veidoti un stratificēti tā, lai vismaz 50% pacientu, kas randomizēti katrā terapijas grupā, atbilstu sākotnējiem kritērijiem un varētu uzskatīt, ka viņiem nav atbilstošas atbildes reakcijas uz caurejas līdzekļiem (LIR; laxative inadequate responder).

Neatbilstošas atbildes reakcijas uz caurejas līdzekļiem definīcija

Lai kvalificētos kā pacients, kuram nav atbilstošas atbildes reakcijas uz caurejas līdzekļiem, divu nedēļu laikā pirms pētījuma pirmās vizītes pacientiem bija jāziņo par vismaz vidēji smagiem OIA simptomiem, lietojot vismaz vienas caurejas līdzekļu grupas zāles vismaz četras dienas pirmspētījuma periodā.

Efektivitāte šajā zāļu aprakstā minētajai pacientu populācijai

Atbildes reakcija vairāk nekā 12 nedēļu laikā LIR grupā

Efektivitāti un ietekmes noturību vērtēja primārā mērķa kritērija ietvaros kā atbildes reakciju uz naloksegolu 12 nedēļu ārstēšanas periodā, to definējot kā > 3 SVI nedēļā un kā izmaiņas no pētījuma sākuma par > 1 SVI nedēļā vismaz 9 no 12 pētījuma nedēļām un 3 no pēdējām 4 nedēļām. Pirmais no trim pret daudzveidības ietekmi aizsargātiem sekundāriem mērķa kritērijiem bija 12 nedēļu atbildes reakcijas rādītājs LIR apakšgrupā.

Kodiac 4 (p=0,002) un Kodiac 5 (p=0,014) konstatēja statistiski ticamu atšķirību 25 mg devai salīdzinājumā ar placebo attiecībā uz atbildes reakcijas rādītāju LIR apakšgrupā. Veicot daudzveidības pārbaudes procedūru, statistisku ticamību 12,5 mg terapijas grupai salīdzinājumā ar placebo LIR apakšgrupā novēroja Kodiac 4 (p=0,028), bet ne Kodiac 5 (p=0,074). Kodiac 4 atbildes reakcijas rādītāji placebo, 12,5 mg un 25 mg grupās LIR apakšgrupā bija 28,8%, 42,6% un 48,7%, bet Kodiac 5 atbilstošie atbildes reakcijas rādītāji bija 31,4%, 42,4% un 46,8%. Apvienojot Kodiac 4 un Kodiac 5 datus, atbildes reakcijas rādītāji LIR apakšgrupā bija 30,1%, lietojot placebo, 42,5%, lietojot 12,5 mg devu, un 47,7%, lietojot 25 mg devu, relatīvais risks (95% TI) ārstēšanas ietekmei salīdzinājumā ar placebo bija 1,410 (1,106, 1,797) un 1,584 (1,253, 2,001) attiecīgi 12,5 mg un 25 mg grupai.

Atbildes reakcija 12 nedēļu laikā pacientiem ar neatbilstošu atbildes reakciju uz vismaz divu grupu caurejas līdzekļiem

Atbildes reakciju uz naloksegolu 12 nedēļu laikā pārbaudīja pacientiem ar neatbilstošu atbildes reakciju uz vismaz divu grupu caurejas līdzekļiem, aptuveni 20% randomizēto pacientu. Kodiac 4 un Kodiac 5 apvienotā analīzē (90, 88 un 99 pacienti attiecīgi placebo, 12,5 mg un 25 mg grupās) šai populācijai 25 mg devas grupā novēroja lielākus atbildes reakcijas rādītājus nekā placebo grupā (p=0,040). Atbildes reakcijas rādītāji šajā populācijā bija 30,0%, lietojot placebo, 44,3%, lietojot

12,5 mg, un 44,4%, lietojot 25 mg.

Laiks līdz pirmajai spontānai vēdera izejai

Laiks līdz pirmajai SVI LIR apakšgrupā Kodiac 4 (p<0,001) un Kodiac 5 (p=0,002) pēc pirmās devas lietošanas 25 mg devai bija īsāks nekā placebo lietošanas gadījumā. Kodiac 4 (p=0,002) un Kodiac 5 (p<0,001), lietojot 12,5 mg devu, LIR apakšgrupā konstatēja, ka laiks līdz pirmajai SVI pēc devas lietošanas ir mazāks, nekā lietojot placebo. Kodiac 4, lietojot placebo, 12,5 mg un 25 mg devu, mediānais laiks līdz pirmajai SVI pēc devas lietošanas bija attiecīgi 43,4, 20,6 un 5,4 stundas. Kodiac 5 atbilstošais laiks līdz pirmajai SVI pēc devas lietošanas bija attiecīgi 38,2, 12,8 un 18,1 stundas.

Vidējais dienu skaits nedēļā, kad bijusi vismaz viena SVI

Kodiak 4 un Kodiac 5 LIR apakšgrupā, lietojot gan 25 mg devu (p<0,001 abos pētījumos), gan 12,5 mg devu (p=0,006 abos pētījumos), palielinājās tādu dienu vidējais skaits nedēļā, kad bijusi vismaz viena SVI.

OIA simptomu mazināšanās

25 mg deva LIR apakšgrupā mazināja rektālo piepūli (Kodiac 4 p=0,043, Kodiac 5 p<0,001). Izkārnījumu konsistence LIR apakšgrupā, nosakot pēc Bristoles izkārnījumu skalas, salīdzinājumā ar placebo uzlabojās Kodiac 5 (p<0,001), bet ne Kodiac 4 (p=0,156). Abos pētījumos (Kodiac 4 p=0,002, Kodiac 5 p<0,001) 25 mg deva salīdzinājumā ar placebo LIR apakšgrupā palielināja tādu dienu vidējo skaitu nedēļā, kad bijusi vismaz viena pilnīga spontāna vēdera izeja (PSVI).

Simptomātiskas atbildes reakcijas mērķa kritērijs

„Simptomātiska atbildes reakcija” bija definēta kā atbilstība 12 nedēļu atbildes reakcijas kritērijiem un iepriekš noteikto OIA simptomu uzlabošanās un simptomu nepasliktināšanās. LIR apakšgrupā 25 mg deva, salīdzinot ar placebo, palielināja simptomātiskas atbildes reakcijas rādītāju abos pētījumos (Kodiac 4 p=0,001, Kodiac 5 p=0,005). LIR apakšgrupā simptomātiskas atbildes reakcijas rādītājs Kodiac 4 placebo, 12,5 mg un 25 mg grupās bija 24,6%, 36,5% un 45,3%, bet Kodiac 5 - 25,6%, 33,6% un 42,7%.

Aizcietējuma simptomi pacienta vērtējumā (PAC-SYM anketa)

Abos pētījumos pēc 12 nedēļām naloksegola 25 mg deva LIR apakšgrupā izraisīja lielāku (vērtējot izmaiņas no pētījuma sākuma) pacienta sniegtā aizcietējuma simptomu kopējā vērtējuma (PAC-SYM) uzlabojumu salīdzinājumā ar placebo (Kodiac 4 p=0,023, Kodiac 5 p=0,002). Arī 12,5 mg deva 12. nedēļā abos pētījumos (attiecīgi p= 0,020 un p=0,001) LIR apakšgrupā izraisīja lielāku kopējā PAC SYM vērtējuma uzlabojumu salīdzinājumā ar placebo. Arī naloksegola 25 mg deva salīdzinājumā ar placebo 12. nedēļā izraisīja lielāku (vērtējot izmaiņas no pētījuma sākuma) PAC-SYM rektālā domēna vērtējuma uzlabojumu abos pētījumos (p=0,004 un p<0,001 attiecīgi Kodiac 4 un 5) un izkārnījumu domēna uzlabojumu Kodiac 4 (p=0,031) un Kodiac 5 (p<0,001). Nozīmīgu ietekmi uz abdomināliem simptomiem nevienā pētījumā nekonstatēja (p=0,256 un p=0,916 attiecīgi Kodiac 4 un 5).

Iespējama ietekme uz opioīdu mediētu analgēziju

Vērtējot vidējo sāpju intensitāti, opioīdu dienas devu vai opioīdu abstinences vērtējumu 12 nedēļu pētījumā, klīniski nozīmīgas atšķirības starp 12,5 mg naloksegola, 25 mg naloksegola un placebo nekonstatēja.

12 nedēļu pētījumos (Kodiac 4 un 5) muguras sāpes kā blakusparādība bija 4,3% 25 mg naloksegola lietotāju grupā, salīdzinot ar 2,0% placebo grupā, un ekstremitāšu sāpes kā blakusparādība bija 2,2% 25 mg naloksegola lietotāju grupā, salīdzinot ar 0,7% placebo lietotāju. Ilgtermiņa drošuma pētījumā (Kodiac 8) blakusparādību ziņojumi par muguras sāpēm bija 8,9% 25 mg naloksegolu grupā, salīdzinot ar 8,8% parastas aprūpes gadījumā. Sāpes ekstremitātēs 25 mg naloksegola grupā bija 3,5% lietotāju, salīdzinot ar 3,3% parastas aprūpes gadījumā.

Drošums un panesamība 12 nedēļu pagarinājumā

Kodiac 7 bija 12 nedēļas ilgs drošuma pagarinājums, kas ļāva Kodiac 4 dalībniekiem vēl 12 nedēļas turpināt tādu pašu maskētu terapiju kā Kodiac 4 (placebo, 12,5 mg vai 25 mg naloksegola dienā). Primārais mērķis bija salīdzināt drošumu un panesamību trīs terapijas grupās vēl 12 nedēļas (papildus Kodiac 4 novērotajām), izmantojot aprakstošo statistiku. Šajā pētījumā, salīdzinot ar placebo, naloksegola 12,5 mg un 25 mg devu drošums un panesamība, ārstējot OIA pacientiem, kuriem ir ar vēzi nesaistītas sāpes, kopumā bija laba.

Visās terapijas grupās, tai skaitā placebo grupā, Kodiac 4 novērotais PAC-SYM domēnu uzlabojums pacientiem, kuri turpināja dalību Kodiac 7, saglabājās.

Ilgtermiņa drošums un panesamība

Kodiac 8 bija 3. fāzes, 52 nedēļas ilgs daudzcentru, atklāts, randomizēts, paralēlu grupu drošuma un panesamības pētījums, salīdzinot naloksegolu ar parasto aprūpi, ārstējot OIA pacientiem, kuriem ir ar vēzi nesaistītas sāpes. Primārais mērķis bija novērtēt naloksegola 25 mg devas ilgtermiņa drošumu un panesamību un salīdzināt to ar parasto aprūpi, izmantojot aprakstošu statistiku.

Piemērotos pacientus attiecībā 2:1 randomizēja ārstēšanai ar 25 mg naloksegola dienā vai parasto aprūpi OIA gadījumā 52 nedēļas. Parastai aprūpei randomizētie pacienti OIA ārstēšanai lietoja caurejas līdzekļus saskaņā ar pētnieka ieteikumu pēc iespējami labākās klīniskās novērtēšanas, izņemot perifēras darbības mu-opioīdu receptoru antagonistus.

No 844 randomizētiem pacientiem 61,1% pabeidza pētījumu (definēts kā 2 nedēļu novērošanas vizītes apmeklējums pēc 52 nedēļas ilga ārstēšanas perioda). Šajā pētījumā 25 mg naloksegola iedarbībai vismaz 6 un 12 mēnešus bija pakļauti kopumā 393 un 317 pacienti, kas atbilda noteiktajām iedarbības prasībām.

25 mg naloksegola ilgtermiņa iedarbība līdz 52 nedēļām ilgi, ārstējot pacientus ar OIA, kam ir ar vēzi nesaistītas sāpes, kopumā bija droša un labi panesama. 52 nedēļu ārstēšanas periodā nebija nozīmīgu negaidītu drošuma un panesamības rezultātu atšķirību starp 25 mg naloksegola terapijas grupu un parastās aprūpes terapijas grupu.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Moventig bērniem un pusaudžiem no 6 mēnešu līdz 18 gadu vecumam opioīdu izraisīta aizcietējuma gadījumā (nosacījums saskaņā ar pediatriskās izpētes plāna (PIP) lēmumu pieteiktajai indikācijai) (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc iekšķīgas lietošanas naloksegols uzsūcas strauji, maksimālo koncentrāciju (Cmax) sasniedzot mazāk nekā 2 stundu laikā. Lielākajai daļai pētāmo personu naloksegola koncentrācijas plazmā otro pīķi novēroja aptuveni 0,4 – 3 stundas pēc pirmā pīķa. To var izskaidrot ar atkārtotu enterohepātisko cirkulāciju, jo žurkām novēroja masīvu izdalīšanos ar žulti.

Uztura ietekme: trekna maltīte palielināja naloksegola uzsūkšanās apjomu un ātrumu. Cmax un laukums zem plazmas koncentrācijas-laika līknes (AUC) palielinājās par attiecīgi aptuveni 30% un 45%.

Naloksegols saberztas tabletes maisījumā ar ūdeni, kas lietots perorāli vai ievadīts caur nazogastrālo zondi kuņģī, ir bioekvivalents veselai tabletei, ar mediāno tmax 0,75 stundas un 1,50 stundas (robežās no 0,23 līdz 5,02 h) attiecīgi sasmalcinātai tabletei, kas dota perorāli, un sasmalcinātai tabletei, kas ievadīta caur nazogastrālo zondi.

Izkliede

Vidējais šķietamais izkliedes tilpums terminālās fāzes laikā (Vz/F) veseliem brīvprātīgajiem visās devu grupās un pētījumos bija robežās no 968 līdz 2140 l. QWBA (Quantitative Whole Body Autoradiography) pētījuma rezultāti žurkām un antagonisma neesamība pret opiātu ietekmi uz CNS cilvēkiem, lietojot par 250 mg mazākas naloksegola devas, liecina par minimālu naloksegola izkliedi CNS. Ar cilvēka plazmas proteīniem saistījās maz naloksegola, un nesaistītā frakcija bija 80 – 100%.

Biotransformācija

Masas līdzsvara pētījumā cilvēkiem plazmā, urīnā un izkārnījumos konstatēja kopumā 6 metabolītus. Šie metabolīti veidoja vairāk nekā 32% lietotās devas un bija veidojušies N-dealkilācijas, O-demetilācijas, oksidācijas un daļēja PEG ķēdes zuduma rezultātā. Neviens no metabolītiem neveidoja > 10% no pamatsavienojuma vai ar kopējā pamatsavienojuma un metabolītu saistītā materiāla koncentrācijas plazmā.

Eliminācija

Pēc radioloģiski iezīmēta naloksegola iekšķīgas lietošanas 68% un 16% kopējās lietotās devas konstatēja attiecīgi izkārnījumos un urīnā. Urīnā izdalītais naloksegola pamatsavienojums veidoja mazāk nekā 6% no kopējās lietotās devas.

Tādējādi ekskrēcija caur nierēm ir neliels naloksegola izvadīšanas ceļš. Klīniskos farmakoloģijas pētījumos naloksegola pusperiods, lietojot terapeitisko devu, bija diapazonā no 6 līdz 11 stundām.

Linearitāte/nelinearitāte

Novērtētajām devām maksimālā koncentrācija plazmā un AUC palielinājās proporcionāli devai vai aptuveni proporcionāli devai.

Īpašas populācijas

Vecums un dzimums

Vecums naloksegola farmakokinētiku ietekmē nedaudz (AUC pieaugums par aptuveni 0,7% līdz ar katru gadu). Gados vecākiem pacientiem deva nav jāpielāgo. Par 65 gadiem vecāki pacienti bija pārstāvēti 3. fāzes pētījumos. Naloksegola klīniskos pētījumos nebija iekļauts pietiekams skaits 75 gadus vecu vai vecāku pacientu, lai noteiktu, vai viņu atbildes reakcija ir citāda nekā jaunākiem pacientiem, taču, ņemot vērā aktīvās vielas darbības mehānismu, nav teorētiska iemesla pielāgot devu šai vecuma grupai. Ieteikumus par devām pacientiem ar vidēji smagu vai smagu nieru mazspēju skatīt 4.2. apakšpunktā. Dzimums neietekmē naloksegola farmakokinētiku.

Rase

Rases ietekme uz naloksegola farmakokinētiku ir neliela (naloksegola AUC samazinājums par aptuveni 20%, citas grupas salīdzinot ar baltās rases pārstāvjiem) un tādēļ deva nav jāpielāgo.

Ķermeņa masa

Konstatēja, ka naloksegola iedarbība palielinās līdz ar ķermeņa masu, taču iedarbības atšķirības neuzskatīja par klīniski nozīmīgām.

Nieru darbības traucējumi

Izvadīšana caur nierēm ir neliels naloksegola eliminācijas ceļš neatkarīgi no nieru mazspējas smaguma (t.i., vidēji smaga, smaga un terminālas stadijas nieru mazspēja), tādēļ nieru darbības traucējumu ietekme uz naloksegola farmakokinētiku lielākajai daļai pētāmo personu bija minimāla. Tomēr 2 no 8 pacientiem (gan vidēji smagu, gan smagu nieru darbības traucējumu grupās, bet ne terminālas stadijas nieru mazspējas grupā) novēroja naloksegola iedarbības palielināšanos līdz 10 reizēm. Šiem pacientiem nieru darbības traucējumi var nelabvēlīgi ietekmēt citus klīrensa ceļus (zāļu metabolismu aknās/zarnās u.c.), palielinot iedarbību. Sākumdeva pacientiem ar vidēji smagu vai smagu nieru nepietiekamību ir 12,5 mg. Ja rodas blakusparādības, kas ietekmē panesamību, naloksegola lietošana ir jāpārtrauc. Ja pacients 12,5 mg panes labi, devu var palielināt līdz 25 mg (skatīt 4.2. apakšpunktu). Naloksegola iedarbība pacientiem ar terminālas stadijas nieru slimību (TSNS), kuriem veic hemodialīzi, bija līdzīga kā veseliem brīvprātīgajiem ar normālu nieru darbību.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem un vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (A un B grupa pēc Child-Pugh klasifikācijas) novēroja AUC samazināšanos par mazāk nekā 20% un Cmax pazemināšanos par 10%. Smagu aknu darbības traucējumu (C grupa pēc Child-Pugh klasifikācijas) ietekme uz naloksegola farmakokinētiku nebija vērtēta. Lietošana pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav ieteicama.

Pediatriskā populācija

Naloksegola farmakokinētika pediatriskā populācijā nav pētīta.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti un fertilitāti.

Žurkām un trušiem veica embrija-augļa attīstības pētījumus. Žurku embriju-augļu attīstības pētījumā, lietojot lielāko pārbaudīto devu konstatēja iespējami ar ārstēšanu saistītu skeleta anomālijas divdaļīga mugurkaula centra sastopamības palielināšanos un vienam embrijam ar anorhismu.

Trušu embriju-augļu attīstības pētījumā, lietojot lielāko pārbaudīto devu bez toksiskas ietekmes uz mātīti, konstatēja iespējami ar ārstēšanu saistītu augļa skeleta anomāliju – saplūdušus lokus. Atsevišķā pre- un postnatālās attīstības pētījumā žurkām, lietojot mātītei lielās devās vīriešu dzimuma mazuļiem ķermeņa masa bija mazāka. Visi šie efekti novēroti, tikai pie iedarbības līmeņa, kas ievērojami pārsniedza maksimālo iedarbību cilvēkam, liecinot par mazu saistību ar klīnisko lietošanu.

Naloksegola kancerogenitātes pētījumus veica žurkām un pelēm. Žurku tēviņiem ar devu saistītu Leidiga šūnu adenomu un interstīcija šūnu hiperplāziju novēroja pie iedarbības, kas tiek uzskatīta par pietiekamu, lai pārsniegtu maksimālo iedarbību cilvēkam. Novērotās neoplastiskās izmaiņas ir labi zināmā hormonālā un centrāli mediētā ietekme žurkām, kas nav nozīmīga cilvēkiem.

Pētījumi ar mātītes pienu barotiem žurku mazuļiem liecina, ka naloksegols izdalās pienā.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols mannīts (E421)

mikrokristāliska celuloze (E460) kroskarmelozes nātrija sāls (E468) magnija stearāts (E470b) propilgallāts (E310)

Tabletes apvalks hipromeloze (E464) titāna dioksīds (E171) makrogols (E1521)

sarkanais dzelzs oksīds (E172) melnais dzelzs oksīds (E172)

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Al/Al blisteris.

12,5 mg apvalkotās tabletes

Iepakojumi pa 30 un 90 apvalkotām tabletēm neperforētos blisteros.

Iepakojums pa 90 x 1 apvalkotām tabletēm perforētos blisteros ar vienu devu kontūrligzdā.

25 mg apvalkotās tabletes

Iepakojumi pa 10, 30 un 90 apvalkotām tabletēm neperforētos blisteros.

Iepakojums pa 90 x 1 apvalkotām tabletēm perforētos blisteros ar vienu devu kontūrligzdā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels, TD1 1QH

Apvienotā Karaliste

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/962/001

EU/1/14/962/002

EU/1/14/962/003

EU/1/14/962/004

EU/1/14/962/005

EU/1/14/962/006

EU/1/14/962/007

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2014. gada decembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: {GGGG. DD. mēnesis}

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

{MM/GGGG}

{DD/MM/GGGG}

{GGGG. DD. mēnesis}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas