Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moventig (naloxegol oxalate) – Marķējuma teksts - A06AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMoventig
ATĶ kodsA06AH03
Vielanaloxegol oxalate
RažotājsKyowa Kirin Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Moventig 12,5 mg apvalkotās tabletes naloxegolum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 12,5 mg naloksegola (naloksegola oksalāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 apvalkoto tablešu

90 apvalkoto tablešu

90 x 1 apvalkotā tablete

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels, TD1 1QH

Apvienotā Karaliste

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/962/001 30 apvaloktās tabletes EU/1/14/962/002 90 apvalkotās tabletes

EU/1/14/962/003 90 x 1 apvalkotās tabletes perforētos blisteros ar vienu devu kontūrligzdā

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

moventig 12,5 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Moventig 25 mg apvalkotās tabletes naloxegolum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 25 mg naloksegola (naloksegola oksalāta veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

10 apvalkoto tablešu

30 apvalkoto tablešu

90 apvalkoto tablešu

90 x 1 apvalkotā tablete

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels, TD1 1QH

Apvienotā Karaliste

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/962/004 10 apvalkotās tabletes EU/1/14/962/005 30 apvalkotās tabletes EU/1/14/962/006 90 apvalkotās tabletes

EU/1/14/962/007 90 x 1 apvalkotās tabletes perforētos blisteros ar vienu devu kontūrligzdā

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

moventig 25 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM

Perforēts blisteris ar vienu devu kontūrligzdā

Neperforēts blisteris

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Moventig 12,5 mg tabletes naloxegolum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Kyowa Kirin Limited

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM

Perforēts blisteris ar vienu devu kontūrligzdā

Neperforēts blisteris

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Moventig 25 mg tabletes naloxegolum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Kyowa Kirin Limited

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas