Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Movymia (teriparatide) – Marķējuma teksts - H05AA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMovymia
ATĶ kodsH05AA02
Vielateriparatide
RažotājsSTADA Arzneimittel AG

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Movymia 20 mikrogramu/80 mikrolitros šķīdums injekcijām

Teriparatide

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra 80 mikrolitru deva satur 20 mikrogramus teriparatīda.

Katrs kārtridžs satur 28 devas pa 20 mikrogramiem (80 mikrolitros).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Ledus etiķskābe, nātrija acetāta trihidrāts, mannīts, metakrezols, ūdens injekcijām, sālsskābe (pH korekcijai) un nātrija hidroksīds (pH korekcijai).

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

1 kārtridžs

3 kārtridži

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Neizņemt kārtridžu no pildspalvveida šļirces 28 lietošanas dienu laikā.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

 

 

 

Kārtridžs jāizmet 28 dienas pēc pirmās lietošanas reizes.

{pelēki iekrāsotais teksts

Pirmā lietošana:

1.

.......................

. ......................../2

. ......................../3

attiecas uz 3x

iepakojumu}

 

 

 

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Kārtridžu uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/16/1161/001 [1 kārtridžs]

EU/1/16/1161/002 [3 kārtridži]

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Lietot tikai ar Movymia Pen.

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Movymia

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES FOLIJAS VĀCIŅŠ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Movymia 20 mikrogramu/80 mikrolitros šķīdums injekcijām

Teriparatide

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

STADA Arzneimittel AG

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

 

5. CITA

 

 

 

Subkutānai lietošanai

 

 

{1x}

 

s.c.

{3x}

 

Uzglabāt ledusskapī.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA UZLĪME

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Movymia 20 µg/80 µl injekcija

Teriparatide

s.c.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2,4 ml

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas