Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mysildecard (sildenafil citrate) – Marķējuma teksts - G04BE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMysildecard
ATĶ kodsG04BE03
Vielasildenafil citrate
RažotājsMYLAN S.A.S.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Mysildecard 20 mg apvalkotas tabletes sildenafil

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 20 mg sildenafila (citrāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Apvalkota tablete

90 apvalkotas tabletes

300 apvalkotas tabletes

90 × 1 apvalkotas tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Mylan S.A.S

117 Allee des parcs

69800 Saint Priest Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/16/1134/001

EU/1/16/1134/002

EU/1/16/1134/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Mysildecard 20 mg apvaloktas tabletes

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

Iekļauts 2D svītrkods ar unikālo identifikatoru.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA TIEŠAIS IEPAKOJUMS/BLISTERS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Mysildecard 20 mg apvalkotas tabletes sildenafil

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Mylan S.A.S

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

LOT

5.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas