Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Zāļu apraksts - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNatpar
ATĶ kodsH05AA03
Vielaparathyroid hormone
RažotājsShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Natpar 25 mikrogrami/devā pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Natpar 50 mikrogrami/devā pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Natpar 75 mikrogrami/devā pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Natpar 100 mikrogrami/devā pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Natpar 25 mikrogrami

Pēc sagatavošanas katra deva satur 25 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS)* 71,4 mikrolitros

šķīduma.

Katrs kārtridžs satur 350 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS).

Natpar 50 mikrogrami

Pēc sagatavošanas katra deva satur 50 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS) 71,4 mikrolitros

šķīduma.

Katrs kārtridžs satur 700 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS).

Natpar 75 mikrogrami

Pēc sagatavošanas katra deva satur 75 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS) 71,4 mikrolitros

šķīduma.

Katrs kārtridžs satur 1050 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS).

Natpar 100 mikrogrami

Pēc sagatavošanas katra deva satur 100 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS) 71,4 mikrolitros

šķīduma.

Katrs kārtridžs satur 1400 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS).

* Paratireoīdais hormons (rDNS), kas tiek iegūts E. coli šūnās, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju, ir identisks endogēnā cilvēka paratireoīdā hormona 84 aminoskābju secībai.

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību

Katra deva satur 0,32 mg nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.

Pulveris ir balts, un šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Natpar ir paredzēts lietošanai kā adjunktīvā terapija pieaugušiem pacientiem ar hronisku hipoparatireozi, kuru nevar labi kontrolēt, lietojot tikai standarta terapiju.

4.2.Devas un lietošanas veids

Vispārīgi

Ārstēšana jāuzrauga ārstam vai citam kvalificētam veselības aprūpes speciālistam, kuram ir pieredze pacientu ar hipoparatireozi ārstēšanā.

Ārstēšanas ar Natpar mērķis ir nodrošināt kalciēmijas kontroli un samazināt simptomus (skatīt arī 4.4. apakšpunktu). Kalcija–fosfātu metabolisma parametru optimizācijai jāatbilst pašreizējām terapeitiskajām pamatnostādnēm hipoparatireozes ārstēšanā.

Pirms Natpar lietošanas sākšanas un ārstēšanās laikā:

pārliecinieties, vai 25-OH D vitamīna rezerves ir pietiekamas;

pārliecinieties, vai magnija līmenis serumā ietilpst atsauces diapazonā.

Devas

Natpar lietošanas sākšana

1.Sāciet ārstēšanu ar 50 mikrogramiem vienreiz dienā subkutānas injekcijas veidā augšstilbā (katru dienu mainiet augšstilbu). Ja kalcija līmenis serumā pirms devas lietošanas ir >2,25 mmol/l, var apsvērt sākotnējo devu 25 mikrogrami.

2.Pacientiem, kuri lieto aktīvo D vitamīnu, samaziniet aktīvā D vitamīna devu par 50%, ja kalcija līmenis serumā pirms devas lietošanas ir virs 1,87 mmol/l.

3.Pacientiem, kuri lieto kalciju saturošus uztura bagātinātājus, uzturiet kalciju saturošā uztura bagātinātāja devu.

4.Mēriet kalcija līmeni serumā pirms devas lietošanas 2 līdz 5 dienas. Ja kalcija līmenis serumā pirms devas lietošanas ir zem 1,87 mmol/l vai virs 2,55 mmol/l, šis mērījums jāatkārto nākamajā dienā.

5.Pielāgojiet aktīvā D vitamīna vai kalciju saturošā uztura bagātinātāja devu, vai abus, pamatojoties uz kalcija līmeņa vērtību serumā un klīnisko novērtējumu (resp., hipokalciēmijas vai hiperkalciēmijas pazīmēm un simptomiem). Ieteiktie Natpar, aktīvā D vitamīna un kalciju saturošā uztura bagātinātāja pielāgojumi, pamatojoties uz kalcija līmeni serumā, norādīti tālāk.

 

Pirmā pielāgošana

Otrā pielāgošana

Trešā pielāgošana

Kalcija līmenis

Natpar

Aktīvā

Kalcija uztura

serumā pirms devas

 

D vitamīna

 

bagātinātājs

lietošanas

 

formas

 

 

 

Apsveriet Natpar samazināšanu

 

 

Virs augšējās

vai pārtraukšanu un veiciet

Samaziniet vai

 

normālās robežas

atkārtotu novērtēšanu,

Samaziniet

pārtrauciet**

(ANR) (2,55 mmol/l)*

pamatojoties uz kalcija līmeņa

 

 

 

 

serumā mērījumiem

 

 

 

 

 

 

Lielāks par

Apsveriet samazināšanu

 

Bez izmaiņām vai

 

 

samaziniet, ja aktīvā

2,25 mmol/l un zem

 

Samaziniet vai

 

D vitamīna lietošana

augšējās normālās

 

pārtrauciet**

 

pārtraukta pirms šīs

robežas (2,55 mmol/l)*

 

 

 

 

titrēšanas darbības

 

 

 

 

 

 

 

Mazāks vai vienāds ar

Bez izmaiņām

 

 

2,25 mmol/l un virs

 

Bez izmaiņām

Bez izmaiņām

2 mmol/l

 

 

 

 

Apsveriet palielināšanu pēc

 

 

Zemāks par 2 mmol/l

vismaz 2-4 nedēļām, lietojot

Palieliniet

Palieliniet

 

stabilā devā

 

 

 

 

 

 

*ANR vērtība var atšķirties atkarībā no laboratorijas

 

 

**Pārtrauciet pacientiem, kuri saņem vismazāko pieejamo devu

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Atkārtojiet 4. un 5. darbību, līdz mērķa kalcija līmeņi serumā pirms devas lietošanas ir 2,0-2,25 mmol/l diapazonā, ir pārtraukta aktīvā D vitamīna lietošana un kalciju saturošie uztura bagātinātāji ir pietiekami, lai atbilstu ikdienas vajadzībām.

Natpar devas pielāgošana pēc lietošanas sākšanas perioda

Titrēšanas laikā jāuzrauga kalcija līmenis serumā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Natpar devu var palielināt par 25 mikrogramu soļiem aptuveni ik pēc 2 līdz 4 nedēļām līdz maksimālajai dienas devai 100 mikrogrami. Devas samazināšanas titrēšanu līdz 25 mikrogramu minimumam var veikt jebkurā laikā.

Tiek ieteikts izmērīt ar albumīnu koriģēto kalcija līmeni serumā 8-12 stundas pēc Natpar dozēšanas. Ja kalcija līmenis serumā pēc devas ir >ANR, tad vispirms samaziniet aktīvo D vitamīnu un kalciju saturošus uztura bagātinātājus un uzraugiet norises. Kalcija līmeņa serumā mērījumi pirms un pēc devas jāveic atkārtoti un, pirms apsvērt Natpar titrēšanu uz augstāku devu, jāiegūst apstiprinājums, ka tas ir pieļaujamās robežās. Ja kalcija līmenis serumā pēc devas paliek >ANR, turpmāk jāsamazina vai jāpārtrauc perorāli lietojamu kalciju saturošu uztura bagātinātāju lietošana (skatīt arī pielāgojumu tabulu sadaļā Natpar lietošanas sākšana).

Ja jebkurā Natpar devas līmenī ar albumīnu koriģētais kalcija līmenis serumā pēc devas pārsniedz ANR un ir pārtraukta aktīvā D vitamīna un perorāli lietojama kalcija lietošana vai simptomi norāda uz hiperkalciēmiju, Natpar deva ir jāsamazina (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Izlaista deva

Ja deva ir izlaista, Natpar jāievada, tiklīdz tas ir saprātīgi iespējams, un, pamatojoties uz hipokalciēmijas simptomiem, jālieto papildu eksogēnas izcelsmes kalcija avoti un/vai aktīvais D vitamīns.

Ārstēšanas pagaidu vai pastāvīga pārtraukšana

Pēkšņa Natpar lietošanas pagaidu vai pastāvīga pārtraukšana var izraisīt smagu hipokalciēmiju. Ārstēšanas ar Natpar pagaidu vai pastāvīgas pārtraukšanas gadījumā jānovēro kalcija līmenis serumā un jāpielāgo eksogēnas izcelsmes kalcija un/vai aktīvā D vitamīna lietošana, kā nepieciešams (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Īpašas populācijas Gados vecāki pacienti

Skatīt 5.2. apakšpunktu.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss no 30 līdz 80 ml/min) nav nepieciešama devas pielāgošana. Nav pieejami dati par pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (7 līdz 9 punkti pēc Child- Pugh skalas) nav nepieciešama devas pielāgošana. Nav pieejami dati par pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Natpar drošums un efektivitāte, lietojot bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Natpar ir piemērots pacientiem pašinjekcijas veikšanai. Zāļu nozīmētājam vai medmāsai jāapmāca pacienti izmantot pareizas injekcijas tehnikas, īpaši sākotnējās lietošanas laikā.

Katra deva jāievada kā subkutāna injekcija vienreiz dienā, mainot augšstilbus.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas un pildspalvveida inžektora lietošanu skatīt 6.6. apakšpunktā un norādījumos, kas iekļauti lietošanas instrukcijā.

Natpar nedrīkst ievadīt intravenozi vai intramuskulāri.

4.3.Kontrindikācijas

Natpar ir kontrindicēts pacientiem:

-ar paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām;

-kuri saņem vai ir iepriekš saņēmuši staru terapiju skeleta sistēmai;

-ar ļaundabīgām skeleta sistēmas slimībām vai kaulu metastāzēm;

-kuriem ir paaugstināts sākuma stāvokļa risks osteosarkomas attīstībai, piemēram, pacientiem ar Pedžeta kaulu slimību vai iedzimtiem traucējumiem;

-ar neizskaidrotiem, palielinātiem kauliem specifiskas sārmainās fosfatāzes rādītājiem;

-ar pseidohipoparatireozi.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Stingri ieteicams, lai, katru reizi ievadot Natpar pacientam, tiktu pierakstīts zāļu nosaukums un sērija, lai uzturētu saistību starp pacientu un zāļu sēriju.

Ārstēšanas ar Natpar mērķis ir pirms devas lietošanas sasniegt kalcija koncentrāciju serumā 2,0-2,25 mmol/l un 8-12 stundas pēc devas lietošanas sasniegt kalcija koncentrāciju serumā <2,55 mmol/l.

Pacientu novērošana ārstēšanas laikā

Ārstēšanas ar Natpar laikā ir jānovēro kalcija līmeņi serumā pirms devas lietošanas un dažos gadījumos pēc devas lietošanas (skatīt 4.2. apakšpunktu). Daudzcentru klīniskā pētījumā ar albumīnu koriģētā kalcija līmeņa serumā (albumin-corrected serum calcium, ACSC) vērtības 6-10 stundas pēc devas lietošanas bija vidēji par 0,25 mmol/l augstākas (ar maksimālo novēroto palielinājumu

0,7 mmol/l) nekā vērtības pirms devas. Ja pēc devas tiek novērota hiperkalciēmija, ir jāsamazina kalcija, D vitamīna vai Natpar devas, pat ja kalcija koncentrācija pirms devas lietošanas ir pieļaujamajās robežās (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Hiperkalciēmija

Klīniskajos pētījumos ar Natpar tika ziņots par hiperkalciēmiju. Hiperkalciēmija parasti radās titrēšanas perioda laikā, kad tika pielāgotas perorāli lietotā kalcija, aktīvā D vitamīna un Natpar devas. Hiperkalciēmiju var samazināt, ievērojot ieteicamo dozēšanu un novērošanas informāciju, kā arī vaicājot pacientiem par jebkādiem hiperkalciēmijas simptomiem. Ja attīstās smaga hiperkalciēmija (>3,0 mmol/l vai virs augšējās normālās robežas ar simptomiem), apsveriet hidratāciju un pagaidu Natpar, kalcija un aktīvā D vitamīna lietošanas pārtraukšanu, līdz kalcija līmenis serumā atgriežas normālā diapazonā. Pēc tam apsveriet Natpar, kalcija un aktīvā D vitamīna lietošanas atsākšanu mazākās devās (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu).

Hipokalciēmija

Klīniskajos pētījumos ar Natpar tika ziņots par hipokalciēmiju, izplatītu hipoparatireozes klīnisko izpausmi. Lielākā daļa no hipokalciēmijas notikumiem, kas radās klīniskajos pētījumos, pēc smaguma pakāpes bija viegli līdz mēreni. Nopietnas hipokalciēmijas attīstības risks bija vislielākais pēc Natpar lietošanas pārtraukšanas. Pagaidu vai pastāvīgas ārstēšanas ar Natpar pārtraukšanas gadījumā jānovēro kalcija līmenis serumā un jāpalielina eksogēnas izcelsmes kalcija un/vai aktīvā D vitamīna avoti, kā nepieciešams. Hipokalciēmiju var samazināt, ievērojot ieteicamo dozēšanu un novērošanas informāciju, kā arī vaicājot pacientiem par jebkādiem hipokalciēmijas simptomiem (skatīt 4.2. un

4.8. apakšpunktu).

Vienlaicīga sirds glikozīdu lietošana

Jebkāda iemesla hiperkalciēmija var radīt noslieci uz digitalis toksicitāti. Pacientiem, kuri lieto Natpar vienlaicīgi ar sirds glikozīdiem (piemēram, digoksīnu vai digitoksīnu), novērojiet kalcija līmeni serumā un sirds glikozīdu līmeni, kā arī pacientus, vai nav digitalis toksicitātes pazīmju un simptomu

(skatīt 4.5. apakšpunktu).

Smaga nieru vai aknu slimība

Pacientiem ar smagu nieru vai aknu slimību Natpar jālieto, ievērojot piesardzību, jo klīniskajos pētījumos šādi pacienti nav novērtēti.

Lietošana gados jauniem pieaugušajiem

Gados jauniem pieaugušajiem pacientiem ar atvērtu epifīzi Natpar jālieto, ievērojot piesardzību, jo šiem pacientiem var būt paaugstināts osteosarkomas risks (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Lietošana gados vecākiem pacientiem

Natpar klīniskos pētījumos nebija iekļauti pietiekami daudz 65 gadus veci un vecāki pacienti, tādēļ nevar noteikt, vai šo pacientu reakcija atšķiras no gados jaunākiem pacientiem.

Tahifilakse

Dažiem pacientiem Natpar izraisītā kalcija līmeņa palielināšanas iedarbība laika gaitā var samazināties. Periodiskos intervālos jānovēro kalcija līmeņu serumā reakcija uz Natpar ievadīšanu, lai noteiktu un apsvērtu tahifilakses diagnozi.

Ja 25-OH D vitamīna līmenis serumā ir zems, tad kalcija līmeņa serumā reakciju uz Natpar var atjaunot ar atbilstošiem uztura bagātinātājiem (skatīt 4.2. apakšpunktu).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Kalcija līmenis serumā ietekmē sirds glikozīdu inotropisko iedarbību. Ja attīstās hiperkalciēmija, vienlaicīga Natpar un sirds glikozīdu (piem., digoksīna vai digitoksīna) lietošana var radīt noslieci uz digitalis toksicitāti. Nav veikti zāļu mijiedarbības pētījumi par sirds glikozīdiem un Natpar (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Lietojot jebkuras zāles, kas ietekmē kalcija līmeni serumā (piem., litijs, tiazīdi), jānovēro pacienta kalcija līmenis serumā.

Vienlaicīga alendronskābes un Natpar lietošana var samazināt kalciju saudzējošo iedarbību, kas var traucēt kalcija līmeņa normalizēšanos serumā. Vienlaicīga Natpar lietošana ar bisfosfonātiem nav ieteicama.

Natpar ir proteīns, kuru nemetabolizēs aknu mikrosomālie enzīmi, kas metabolizē zāles (piem., citohroma P450 izoenzīmi) un kas nenomāc tos. Natpar nesaistās ar proteīniem, un tam ir mazs izkliedes tilpums.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par Natpar lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi saistītu ar reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Nevar izslēgt risku sievietēm grūtniecības laikā vai augļa attīstībai. Lēmums uzsākt vai pārtraukt terapiju ar Natpar grūtniecības laikā jāpieņem, izvērtējot zināmos terapijas riskus pret ieguvumu no terapijas sievietei.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Natpar izdalās cilvēka pienā.

Pieejamie farmakoloģijas dati dzīvniekiem liecina par Natpar izdalīšanos pienā (skatīt

5.3. apakšpunktu).

Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt terapiju ar Natpar, jāpieņem izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Dati par Natpar ietekmi uz cilvēku fertilitāti nav pieejami. Dati par dzīvniekiem neliecina par nevēlamu ietekmi uz fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Natpar neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Pacientiem ar apziņas vai uzmanības traucējumiem jāiesaka atturēties no transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas līdz simptomu izzušanai, jo neiroloģiski simptomi var būt nekontrolētas hipoparatireozes pazīme.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk izplatītās blakusparādības pacientiem, kuri tika ārstēti ar Natpar, bija hiperkalciēmija, hipokalciēmija un to izraisītās klīniskās izpausmes, tostarp galvassāpes, caureja, vemšana, parestēzija, hipoestēzija un hiperkalciūrija. Klīniskajos pētījumos šīs blakusparādības pēc smaguma pakāpes parasti bija vieglas līdz vidēji smagas un pārejošas, un tika ārstētas, pielāgojot Natpar, kalcija un/vai aktīvā D vitamīna devas (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Nevēlamās parādības pacientiem, kuri tika ārstēti ar Natpar placebo kontrolētā pētījumā, uzskaitītas zemāk saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu klasifikāciju un biežumu. Biežuma iedalījums ir šāds: ļoti bieži (≥1/10) un bieži (≥1/100 līdz <1/10).

Orgānu sistēmu klasifikācija

Ļoti bieži (≥1/10)

Bieži (≥1/100 līdz <1/10)

Vielmaiņas un uztures

hiperkalciēmija, hipokalciēmija

hipomagniēmija , tetānija

traucējumi

 

 

Psihiskie traucējumi

 

nemiers, bezmiegs*

Nervu sistēmas traucējumi

galvassāpes*,†, hipoestēzija ,

miegainība*

 

parestēzija

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

sirdsklauves*,†

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

hipertensija*

Elpošanas sistēmas traucējumi,

 

klepus

krūšu kurvja un videnes

 

 

slimības

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

caureja*,†, slikta dūša*,

sāpes vēdera augšdaļā*

 

vemšana*

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu

artralģija*, muskuļu spazmas

muskuļu raustīšanās,

sistēmas bojājumi

 

muskuļu skeleta sāpes,

 

 

mialģija, kakla sāpes, sāpes

 

 

ekstremitātēs

Nieru un urīnizvades sistēmas

 

hiperkalciūrija, polakiūrija

traucējumi

 

 

Vispārēji traucējumi un

 

astēnija*, sāpes krūšu kurvī,

reakcijas ievadīšanas vietā

 

nogurums, reakcijas

 

 

injekcijas vietā, slāpes *

Orgānu sistēmu klasifikācija

Ļoti bieži (1/10)

Bieži (1/100 līdz <1/10)

Izmeklējumi

 

pozitīvas anti PTH antivielas,

 

 

samazināts 25-

 

 

hidroksiholekalciferola

 

 

līmenis asinīs, samazināts

 

 

D vitamīna līmenis asinīs

*Ar hiperkalciēmiju potenciāli saistītās pazīmes un simptomi, kas tika novēroti klīniskajos pētījumos.

Ar hipokalciēmiju potenciāli saistītās pazīmes un simptomi, kas tika novēroti klīniskajos pētījumos.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Hiperkalciēmija un hipokalciēmija tika bieži novērota devas titrēšanas periodā. Nopietnas hipokalciēmijas attīstības risks bija vislielākais pēc Natpar lietošanas pārtraukšanas (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Reakcijas injekcijas vietā

Placebo kontrolētā pētījumā 9,5% (8/84) no pacientiem, kuri tika ārstēti ar Natpar, un 15% (6/40) no pacientiem, kuri tika ārstēti ar placebo, injekcijas vietā radās reakcijas, no kurām visas pēc smaguma pakāpes bija vieglas līdz vidēji smagas.

Imunogenitāte

Saskaņā ar potenciālajām zāļu, kas satur peptīdus, imunogēnajām īpašībām Natpar ievadīšana var izraisīt antivielu veidošanos. Placebo kontrolētā pētījumā pieaugušajiem ar hipoparatireozi anti- paratireoīdā hormona (PTH) antivielu sastopamība bija attiecīgi 8,8% (3/34) un 5,9% (1/17) pacientiem, kuri saņēma 50 līdz 100 mikrogramus Natpar subkutāni vai placebo reizi dienā 24 nedēļas.

Visos klīniskajos pētījumos pacientiem ar hipoparatireozi pēc ārstēšanas ar Natpar līdz 4 gadiem, imunogenitātes sastopamības rādītājs bija 17/87 (19,5%), un netika novērots palielinājums laika gaitā. Šiem 17 pacientiem bija zems titra anti-PTH antivielu līmenis un vēlāk 3 no tiem antivielu rezultāts bija negatīvs. Acīmredzamais antivielu iedarbības uz PTH pārejošais raksturs, visticamāk, saistāms ar zemo titru. Trim no šiem pacientiem bija antivielas ar neitralizējošu aktivitāti; šiem pacientiem saglabājās klīniskā atbildes reakcija, un netika novērotas blakusparādības, kas saistītas ar imūnsistēmu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Pārdozēšana var izraisīt hiperkalciēmiju, kuras simptomi var ietvert sirdsklauves, EKG izmaiņas, hipotensiju, sliktu dūšu, vemšanu, reiboni un galvassāpes. Smaga hiperkalciēmija var būt dzīvībai bīstams stāvoklis, kam nepieciešama steidzama medicīniskā aprūpe un rūpīga uzraudzība (skatīt

4.4. apakšpunktu).

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: kalcija homeostāze, paratireoīdie hormoni un analogi, ATĶ kods: H05AA03

Darbības mehānisms

Endogēnais paratireoīdais hormons (PTH) izdalās ar epitēlijķermenīšiem kā 84 aminoskābju polipeptīds. PTH iedarbojas caur šūnu virsmas paratireoīdo hormonu receptoriem, kas atrodas kaulu, nieru un nervu audos. Paratireoīdo hormonu receptori pieder G proteīna saistīto receptoru saimei.

PTH ir dažādas nozīmīgas fizioloģiskās funkcijas, kas ietver tā centrālo lomu kalcija un fosfātu līmeņu serumā modelēšanai stingri regulējamā līmenī, kalcija un fosfātu izvades nierēs regulēšanu,

D vitamīna aktivēšanu un normālu vielmaiņu kaulos.

Natpar tiek iegūts E. coli šūnās, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju, un ir identisks endogēnā cilvēka paratireoīdā hormona 84 aminoskābju secībai.

Farmakodinamiskā iedarbība

PTH (1-84) ir galvenais kalcija homeostāzes plazmā regulētājs. Nierēs PTH (1-84) palielina nieru tubulāro kalcija reabsorbciju un veicina fosfātu izdalīšanos.

Vispārējā PTH iedarbība ir palielināt kalcija koncentrāciju serumā, samazināt kalcija izdalīšanos urīnā un pazemināt fosfātu koncentrāciju serumā.

Natpar ir tāda pati galveno aminoskābju secība kā endogēnam paratireoīdam hormonam, un var paredzēt, ka šīm zālēm būs tādas pašas fizioloģiskās darbības.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Natpar drošums un klīniskā efektivitāte pieaugušajiem ar hipoparatireozi tika pierādīta 1 nejaušinātā, placebo kontrolētā pētījumā un atklāta pētījuma pagarinājumā. Šajos pētījumos pacienti paši ievadīja Natpar dienas devās no 25 līdz 100 mikrogramiem uz subkutānu injekciju.

1. pētījums – REPLACE

Šī pētījuma mērķis bija uzturēt kalcija līmeni serumā ar Natpar, vienlaikus samazinot vai aizvietojot perorāli lietoto kalciju un aktīvo D vitamīnu. Pētījums bija 24 nedēļu nejaušināts, dubultmaskēts, placebo kontrolēts daudzcentru pētījums. Šajā pētījumā pacienti ar hronisku hipoparatireozi, kuri saņēma kalciju un aktīvā D vitamīna formas (D vitamīna metabolīts vai analogi) tika nejaušināti iedalīti Natpar (n=84) vai placebo (n=40) grupā. Vidējais vecums bija 47,3 gadi (diapazonā no 19 līdz 74 gadiem), 79% bija sievietes. Pacientiem bija hipoparatireoze vidēji 13,6 gadus.

Nejaušinātas iedalīšanas laikā aktīvā D vitamīna formas tika samazinātas par 50% un pacienti tika nejaušināti iedalīti grupā, kas saņēma Natpar 50 mikrogrami dienā vai placebo grupā. Pēc nejaušinātās iedalīšanas bija 12 nedēļu Natpar titrēšanas fāze un 12 nedēļu Natpar devas uzturēšanas fāze.

Deviņdesmit procenti no nejaušināti iedalītiem pacientiem pabeidza 24 nedēļu ārstēšanu.

Attiecībā uz efektivitātes analīzi par pacientiem ar pozitīvu atbildes reakciju tika uzskatīti pacienti, kuri izpildīja trīs komponentus no trīs atbildes reakcijas kritērijiem. Pacients ar pozitīvu atbildes reakciju tika definēts, izmantojot saliktu primārās efektivitātes galarezultātu pie vismaz 50% samazinājuma no sākotnējā stāvokļa aktīvā D vitamīna devas UN pie vismaz 50% samazinājuma no sākotnējā stāvokļa perorāli lietotā kalcija devas, UN albumīna koriģētā kopējā kalcija koncentrācija serumā tika uzturēta vai normalizēta salīdzinājumā ar sākotnējā stāvokļa vērtību (≥1,875 mmol/l) un nepārsniedza laboratorijas vērtību normālā diapazona augšējo robežu.

Ārstēšanas beigās 46/84 (54,8%) pacientu, kuri tika ārstēti ar Natpar, sasniedza primāro galarezultātu salīdzinot ar 1/40 (2,5%) pacientu, kas saņēma placebo (p<0,001).

24. nedēļā no pacientiem, kas pabeidza pētījumu, 34/79 (43%) pacientu, kuri saņēma Natpar, bija neatkarīgi no ārstēšanas ar aktīvo D vitamīnu un saņēma ne vairāk kā 500 mg kalcija citrāta, salīdzinot ar 2/33 (6,1%) placebo pacientiem (p<0,001).

Sešdesmit deviņiem procentiem (58/84) pacientu, kas tika nejaušināti iedalīti Natpar grupā, perorāli lietotā kalcija samazinājums bija par ≥50%, salīdzinot ar 7,5% (3/40) pacientu, kuri tika nejaušināti iedalīti placebo grupā. Vidējās procentuālās izmaiņas no sākotnējā stāvokļa, perorāli lietojot kalciju, bija -51,8% (SN 44,6) pacientiem, kuri saņēma Natpar, salīdzinot ar 6,5% (SN 38,5) placebo grupā

(p<0,001). Turklāt 87% (73/84) no pacientiem, kuri tika ārstēti ar Natpar, tika konstatēts ≥50% samazinājums attiecībā uz perorāli lietoto aktīvo D vitamīnu, salīdzinot ar 45% (18/40) placebo grupā.

2.pētījums – RACE

2.pētījums ir ilgtermiņa, atklāta pētījuma pagarinājums Natpar subkutānai dienas devas dozēšanai pacientiem ar hipoparatireozi, kuri pabeidza iepriekšējos Natpar pētījumus.

Kopā pētījumā tika iesaistīti 49 pacienti. Pacienti saņēma devas 25 mikrogrami, 50 mikrogrami, 75 mikrogrami vai 100 mikrogrami/dienā līdz aptuveni 40 mēnešiem (vidēji 1067 dienas; laikā no 41 līdz 1287 dienām).

Rezultāti uzrādīja Natpar fizioloģiskās iedarbības noturīgumu 36 mēnešu periodā, tostarp vidējā ar albumīnu koriģētā kalcija līmeņa serumā uzturēšanu (n=36, 2,06±0,17 mmol/l), samazinājumu no sākuma stāvokļa attiecībā uz kalcija izvades līmeni urīnā (n=36, -1,21±5,5 mmol/24h), fosfāta koncentrācijas serumā samazinājumu (n=36, -0,22±0,29 mmol/l) un normāla kalcija fosfāta produktu uzturēšanu (n=35, <4,4 mmol2/l2).

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Natpar vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās ar hipoparatireozi (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

Šīs zāles ir reģistrētas “ar nosacījumiem”. Tas nozīmē, ka ir sagaidāmi papildu dati par šīm zālēm.

Eiropas Zāļu aģentūra vismaz ik gadu pārbaudīs jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā atjauninās šo zāļu aprakstu.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Natpar farmakokinētika pēc subkutānas ievadīšanas augšstilbā pacientiem ar hipoparatireozi atbilda farmakokinētikai, kas tika novērota veselām sievietēm pēc menopauzes, kuras saņēma paratireoīdo hormonu augšstilbā un vēdera apvidū.

Uzsūkšanās

Subkutāni ievadīta Natpar absolūtā biopieejamība bija 53%.

Izkliede

Pēc intravenozas ievadīšanas Natpar izkliedes tilpums bija 5,35 l stabilā stāvoklī.

Biotransformācija

In vitro un in vivo pētījumi parādīja, ka Natpar klīrenss ir process, kas galvenokārt notiek aknās un mazāk nierēs.

Eliminācija

Aknās paratireoīdie hormoni tiek šķelti ar katepsīniem. Nierēs paratireoīdie hormoni un C-terminālie fragmenti tiek atbrīvoti ar glomerulāro filtrāciju.

Farmakokinētiskā/farmakodinamiskā attiecība

Paratireoīdais hormons (rDNS) tika novērtēts atklātā FK/FD pētījumā, kurā 7 pacienti ar hipoparatireozi subkutāni saņēma atsevišķas 50 un 100 mikrogramu devas ar 7 dienu izvadīšanas intervāliem starp devām.

Maksimālās Natpar koncentrācijas plazmā (vidējais Tmax) rodas 5 līdz 30 minūšu laikā, un otra, parasti mazāka maksimālā koncentrācija, rodas 1 līdz 2 stundu laikā. Acīmredzamais sabrukšanas pusperiods (t1/2) bija attiecīgi 3,02 un 2,83 stundas 50 un 100 mikrogramu devām. Maksimālais vidējais kalcija koncentrācijas serumā palielinājums, kas radās 12 stundu laikā, bija attiecīgi aptuveni 0,125 mmol/l un

0,175 mmol/l ar 50 mikrogramu un 100 mikrogramu devām.

Ietekme uz minerālvielu metabolismu

Ārstēšana ar Natpar palielina kalcija koncentrāciju serumā pacientiem ar hipoparatireozi, un šī palielināšanās notiek ar devu saistītā veidā. Pēc atsevišķas paratireoīdā hormona (rDNS) injekcijas vidējā kopējā kalcija koncentrācija serumā sasniedza maksimālo līmeni aptuveni 10 līdz 12 stundu laikā. Kalciēmijas atbildes reakcija saglabājās vairāk nekā 24 stundas pēc ievadīšanas.

Kalcija izvade ar urīnu

Ārstēšana ar Natpar samazina kalcija izvadi ar urīnu par 13 un 23% (ievadot 50 un attiecīgi

100 mikrogramu devas); viszemākais līmenis tiek sasniegts 3 līdz 6 stundās, un 16 līdz 24 stundu laikā līmenis normalizējas, kā pirms devu saņemšanas.

Fosfāti

Pēc Natpar injekcijas fosfātu līmenis serumā samazinās proporcionāli PTH(1-84) līmeņiem pirmajās 4 stundās un saglabājas nemainīgs 24 stundas pēc injekcijas.

Aktīvais D vitamīns

Pēc vienas Natpar devas 1,25–(OH)2D vitamīna līmenis serumā palielinās līdz maksimālajiem līmeņiem aptuveni 12 stundu laikā, 24 stundu laikā atkal sasniedzot līmeņus, kas tuvi sākotnējam stāvoklim. 1,25–(OH)2D līmeņu palielinājums serumā tika novērots ar 50 mikrogramu devu, kas izraisīja lielāku palielinājumu 1,25–(OH)2D līmeņos nekā 100 mikrogramu deva, visticamāk, tiešas nieru 25-hidroksivitamīna D–1–hidroksilāzes enzīmu inhibēšanas dēļ ar kalcija koncentrāciju serumā.

Speciālas populācijas

Aknu darbības traucējumi

Farmakokinētikas pētījums pacientiem bez hipoparatireozes tika veikts 6 vīriešiem un 6 sievietēm ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (7–9 punkti pēc Child–Pugh klasifikācijas [B kategorija]), salīdzinot ar atbilstošu grupu, kurā bija 12 pacienti ar normālu aknu darbību. Pēc vienas 100 mikrogramu devas ievadīšanas subkutāni vidējā Cmax un sākotnējā stāvokļa koriģētā Cmax vērtība bija par 18% līdz 20% lielāka pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem nekā pacientiem ar normālu aknu darbību. Starp 2 grupām, kurām pētīja aknu darbību, netika novērotas atšķirības saistībā ar kopējā kalcija serumā koncentrācijas-laika profilu. Pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem netiek ieteikta Natpar devas pielāgošana. Dati par pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pieejami.

Nieru darbības traucējumi

Farmakokinētika pēc vienas subkutāni ievadītas Natpar 100 mikrogramu devas tika novērtēta 16 pacientiem bez nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss (CLcr) > 80 ml/min) un 16 pacientiem ar nieru darbības traucējumiem. Vidējā maksimālā PTH koncentrācija (Cmax) pēc 100 mikrogramu paratireoīdā hormona (rDNS) ievadīšanas pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (CLcr 30 līdz 80 ml/min) bija aptuveni par 23% augstāka nekā tika novērots pacientiem ar normālu nieru darbību. PTH iedarbība, kā izmērīts ar AUC0-last un sākotnējā stāvokļa koriģēto

AUC0-last, bija attiecīgi aptuveni par 3,9% un 2,5% augstāka nekā tika novērots pacientiem ar normālu nieru darbību.

Pamatojoties uz šiem rezultātiem, pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (CLcr 30 līdz 80 ml/min) devas pielāgošana nav nepieciešama. Pētījumi pacientiem ar nieru dialīzi nav veikti. Dati par pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem nav pieejami.

Pediatriskā populācija

Farmakokinētikas dati pediatrijas pacientiem nav pieejami.

Gados vecāki pacienti

Natpar klīniskos pētījumos nebija iekļauti pietiekami daudz 65 gadus veci un vecāki pacienti, tādēļ nevar noteikt, vai šo pacientu reakcija atšķiras no gados jaunākiem pacientiem.

Dzimums

REPLACE pētījumā netika novērotas klīniski nozīmīgas atšķirības starp dzimumiem.

Ķermeņa masa

Nav nepieciešama devas pielāgošana, pamatojoties uz ķermeņa masu.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, mutagenitāti, toksisku ietekmi uz fertilitāti un vispārējo reproduktivitāti, kā arī lokālo panesamību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Žurkām, kurām reizi dienā 2 gadu periodā tika injicēts Natpar, tika novērota no devas atkarīga pārmērīga kaulaudu veidošanās un palielināts kaulu audzēju, tostarp osteosarkomas, veidošanās biežums, kas, visticamāk, radās ar genotoksicitāti nesaistīta darbības mehānisma dēļ. Kaulu fizioloģijas atšķirību starp žurkām un cilvēkiem dēļ šo atražu klīniskais nozīmīgums nav zināms. Klīniskajos pētījumos netika novērotas osteosarkomas.

Natpar neizraisīja kaitīgu ietekmi uz fertilitāti vai agrīnu embrija attīstību žurkām, embrija-augļa attīstību žurkām un trušiem vai prenatālo/postnatālo attīstību žurkām. Minimāls Natpar daudzums izdalās žurku pienā laktācijas laikā.

Pērtiķiem, kas saņēma subkutānas devas reizi dienā 6 mēnešu periodā, palielinājās nieru tubulārās mineralizācijas sastopamība iedarbības līmeņos, kas visaugstākajā devā klīniskās iedarbības līmeņus pārsniedza 2,7 reizes.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Pulveris

Nātrija hlorīds

Mannīts

Citronskābes monohidrāts

Nātrija hidroksīds (pH regulēšanai)

Šķīdinātājs

Metakrezols

Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Sagatavots šķīdums

Pēc sagatavošanas šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā tika pierādīta līdz

14 dienām, uzglabājot ledusskapī (2°C – 8°C) un 14 dienu lietošanas perioda laikā, līdz 3 dienām uzglabājot zāles ārpus ledusskapja temperatūrā, kas nepārsniedza 25°C.

Uzglabāt sagatavoto kārtridžu cieši noslēgtā pildspalvveida šļircē, lai pasargātu no gaismas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt kārtridžu kārtridža turētājā ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Stikla divu nodalījumu kārtridžs kārtridža turētājā ir izgatavots no I tipa stikla ar 2 brombutilgumijas aizbāžņiem un noslēdzoša vāciņa (alumīnijs) ar brombutilgumijas izolāciju.

Natpar 25 mikrogrami

Katrs kārtridžs violetā kārtridža turētājā satur 350 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS) pulvera formā pirmajā nodalījumā un 1000 mikrolitrus šķīdinātāja otrajā nodalījumā (atbilst 14 devām).

Natpar 50 mikrogrami

Katrs kārtridžs sarkanā kārtridža turētājā satur 700 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS) pulvera formā pirmajā nodalījumā un 1000 mikrolitrus šķīdinātāja otrajā nodalījumā (atbilst 14 devām).

Natpar 75 mikrogrami

Katrs kārtridžs pelēkā kārtridža turētājā satur 1050 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS) pulvera formā pirmajā nodalījumā un 1000 mikrolitrus šķīdinātāja otrajā nodalījumā (atbilst 14 devām).

Natpar 100 mikrogrami

Katrs kārtridžs zilā kārtridža turētājā satur 1400 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS) pulvera formā pirmajā nodalījumā un 1000 mikrolitrus šķīdinātāja otrajā nodalījumā (atbilst 14 devām).

Iepakojuma izmērs: kastīte, kas satur 2 kārtridžus.

Kastītes/kārtridža krāsas, kas tiek izmantotas dažādu stiprumu norādīšanai:

25 mikrogrami – violeta;

50 mikrogrami – sarkana;

75 mikrogrami – pelēka;

100 mikrogrami – zila.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Paratireoīdais hormons (rDNS) tiek injicēts, izmantojot kārtridžu ar atkārtoti lietojamu pildspalvveida šļirci. Katra pildspalvveida šļirce jāizmanto tikai vienam pacientam. Katrai injekcijai jāizmanto jauna, sterila adata. Lietojiet 31 G x 8 mm pildspalvveida šļirces adatas. Pēc sagatavošanas šķidrumam jābūt bezkrāsainam un praktiski brīvam no svešķermeņu daļiņām; paratireoīdo hormonu (rDNS) nedrīkst lietot, ja sagatavotais šķīdums ir duļķains, ar nokrāsu vai satur redzamas daļiņas.

NEKRATIET sagatavošanas laikā vai pēc tās; sakratīšana var izraisīt aktīvās vielas denaturāciju.

Lietošanas norādījumus pirms atkārtoti lietojamās pildspalvveida šļirces lietošanas skatīt pievienotajā lietošanas instrukcijā.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Īrija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2017. 24. aprīlis

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas