Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Marķējuma teksts - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNatpar
ATĶ kodsH05AA03
Vielaparathyroid hormone
RažotājsShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Natpar 25 mikrogrami/devā pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Natpar 50 mikrogrami/devā pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Natpar 75 mikrogrami/devā pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Natpar 100 mikrogrami/devā pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Parathyroid hormone (rDNA)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Pēc sagatavošanas katra deva satur 25 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS) 71,4 mikrolitros

šķīduma.

Katrs kārtridžs satur 350 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS).

Pēc sagatavošanas katra deva satur 50 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS) 71,4 mikrolitros

šķīduma.

Katrs kārtridžs satur 700 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS).

Pēc sagatavošanas katra deva satur 75 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS) 71,4 mikrolitros

šķīduma.

Katrs kārtridžs satur 1050 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS).

Pēc sagatavošanas katra deva satur 100 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS) 71,4 mikrolitros

šķīduma.

Katrs kārtridžs satur 1400 mikrogramus paratireoīdā hormona (rDNS).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, mannīts, citronskābes monohidrāts, metakrezols, nātrija hidroksīds (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

2 kārtridži kārtridžu turētājos

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

Lietot ar sajaukšanas ierīci, Natpar pildspalvveida šļirci, pildspalvveida šļirces adatām

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Sajaukto kārtridžu izmest pēc 14 dienām.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Uzglabāt kārtridžu tā turētājā ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Īrija.

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Natpar 25

Natpar 50

Natpar 75

Natpar 100

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽA TURĒTĀJA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Natpar 25 µg/devā pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Natpar 50 µg/devā pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Natpar 75 µg/devā pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Natpar 100 µg/devā pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Parathyroid hormone (rDNA)

S.C.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6.CITA

ATGĀDINĀJUMA CILNES TEKSTS (iekļauts iepakojumā)

Pirms sajaukšanas pievienot adatu

Skatīt Lietošanas norādījumus

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas