Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neuraceq (florbetaben (18F)) – Zāļu apraksts - V09AX06

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNeuraceq
ATĶ kodsV09AX06
Vielaflorbetaben (18F)
RažotājsPiramal Imaging Limited

Raksts satur

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Neuraceq 300 MBq/ml šķīdums injekcijām

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Kalibrēšanas datumā un laikā viens mililitrs šķīduma injekcijām satur 300 MBq florbetabena (18F) (florbetaben (18F)).

Kalibrēšanas datumā un laikā viena flakona aktivitāte ir robežās no 300 MBq līdz 3000 MBq.

Fluors (18F) sabrūk līdz stabilam skābeklim (18O) ar pusperiodu aptuveni 110 minūtes,emitējot

634 keV pozitronu starojumu, kam seko 511 keV fotonu anihilācijas starojums.

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību:

šīs zāles satur ne vairāk par 1,2 g etilspirta un ne vairāk par 33 mg nātrija vienā devā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Šo ārstniecības līdzekli lieto tikai diagnostikas vajadzībām.

Neuraceq ir radiofarmaceitisks preparāts, kas ir indicēts lietošanai pozitronu emisijas

tomogrāfijas (PET) attēldiagnostikas procedūrās, lai noteiktu β-amiloīda neirītisko plankumu blīvumu galvas smadzenēs pieaugušiem pacientiem ar kognitīviem traucējumiem, kuriem tiek veikta izmeklēšana, lai noteiktu Alcheimera slimības (AS) un citus kognitīvo traucējumu cēloņus. Neuraceq ir jālieto apvienojumā ar klīnisko izmeklēšanu.

Negatīvā uzņēmumā plankumi ir reti, vai arī to nav vispār. Tas nozīmē, ka AS nav diagnosticējama. Pozitīva uzņēmuma interpretācijas ierobežojumus skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktā.

4.2.Devas un lietošanas veids

PET uzņēmumus ar florbetabenu (18F) drīkst pieprasīt tikai speciālisti, kuriem ir pieredze neirodeģeneratīvu traucējumu klīniskā ārstēšanā.

Ar Neuraceq iegūtus uzņēmumus atļauts interpretēt tikai speciālistiem, kuri ir apmācīti interpretēt ar florbetabenu (18F) iegūtus uzņēmumus. Gadījumos, kad PET uzņēmumā nav skaidrs pelēkās vielas izvietojums un pelēkās/baltās vielas robeža, ieteicams lietot nesen vienlaikus iegūtu datortomogrāfijas (DT) vai magnētiskās rezonanses (MR) uzņēmumu, lai iegūtu saplūdinātu PET-DT vai PET-MR uzņēmumu (skatīt “Ar Neuraceq iegūto uzņēmumu interpretācija” 4.4. apakšpunktā).

Devas

Ieteicamā deva pieaugušajam ir 300 MBq florbetabena (18F). Maksimālā deva ievadīšanas laikā nedrīkst pārsniegt 360 MBq un nokristies zem 240 MBq. Injicējamais Neuraceq tilpums var būt no 0,5 līdz 10 ml, lai intravenozās ievadīšanas brīdī nodrošinātu mērķa aktivitāti 300 MBq.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Nav nepieciešama devas korekcija atkarībā no vecuma.

Nieru un aknu darbības traucējumi

Nepieciešams rūpīgi izvērtēt pielietojamo aktivitāti, jo šiem pacientiem ir iespējama pastiprināta radiācijas iedarbība. Skatīt 4.4. apakšpunktu.

Plaši pētījumi par devu diapazonu un pielāgošanu ar šīm zālēm parastās un īpašās pacientu grupās nav veikti. Florbetabena (18F) farmakokinētika pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem nav raksturota.

Pediatriskā populācija

Neuraceq nav piemērots lietošanai pediatriskajā populācijā.

Lietošanas veids

Neuraceq paredzēts intravenozai lietošanai un vairākdevu lietošanai.

Florbetabena (18F) aktivitāte ir jāmēra ar aktivimetru (devas kalibrēšanas ierīci) tieši pirms injekcijas.

Florbetabenu (18F) nedrīkst atšķaidīt.

Devu ievada lēnas, intravenozas bolus injekcijas veidā (6 s/ml), kam seko skalošana ar apmēram

10 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām, lai nodrošinātu devas pilnīgu ievadīšanu. Ja injekcijas tilpums ir no 0,5 līdz 1 ml, jālieto vienīgi piemērota izmēra šļirces (1 ml); šļirce jāizskalo ar nātrija hlorīda šķīdumu (skatīt 12. apakšpunktu).

Florbetabens (18F) ir jāievada intravenozas injekcijas veidā, lai izvairītos no izplatīšanās lokālas ekstravazācijas rezultātā, kā arī no uzņēmuma defektiem.

Uzņēmuma iegūšana

20 minūšu PET uzņēmums ir jāiegūst, sākot no apmēram 90 minūtēmpēc florbetabena (18F) intravenozas injekcijas.

Pacientam jāguļ uz muguras, un galvai ir jābūt novietotai tā, lai smadzenes, ieskaitot smadzenītes, būtu PET skenera skata lauka centrā. Galvas kustīguma samazināšanai var izmantot lenti vai citu elastīgu galvas fiksācijas materiālu. Rekonstrukcijai ir jāietver ekranējuma korekcija, rezultātā nodrošinot transaksiālo pikseļu lielumu robežās no 2,0 līdz 3,0 mm.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Individuāls ieguvuma/riska novērtējums

Katram pacientam pakļaušana radiācijai ir jāpamato ar paredzamo ieguvumu. Lietotajai aktivitātei katrā gadījumā ir jābūt iespējami mazai, lai iegūtu nepieciešamo diagnostisko informāciju.

Nieru un aknu darbības traucējumi

Šiem pacientiem ir nepieciešams rūpīgs ieguvumu un risku attiecības izvērtējums, jo ir iespējama pastiprināta radiācijas iedarbība. Florbetabens (18F) tiek izvadīts galvenokārt caur aknām un žults izvades sistēmu, un pacientiem ar aknu darbības traucējumiem ir iespējama pastiprināta radiācijas iedarbība. Skatīt 4.2. apakšpunktu.

Pediatriskā populācija

Informāciju par lietošanu pediatriskajā populācijā skatīt 4.2. vai 5.1. apakšpunktā.

Ar Neuraceq iegūto uzņēmumu interpretācija

Ar Neuraceq iegūtos uzņēmumus drīkst interpretēt tikai speciālisti, kuri ir apmācīti interpretēt ar florbetabenu (18F) veiktus PET uzņēmumus. Negatīvā uzņēmumā ir neliels kortikālo β-amiloīda plankumu blīvums vai arī tā nav vispār. Pozitīvā uzņēmumā ir vidējs līdz liels blīvums. Ir konstatētas uzņēmumu interpretācijas kļūdas, nosakot β-amiloīda neirītisko plankumu blīvumu galvas smadzenēs, tostarp kļūdaini negatīvi un kļūdaini pozitīvi uzņēmumi.

PET uzņēmumi tiek lasīti transaksiālā orientācijā, izmantojot pelēko toņu skalu. Lasītājam ir jāsalīdzina kortikālās pelēkās vielas signāla intensitāte ar maksimālo baltās vielas signāla intensitāti. Uzņēmumi ir jāaplūko sistēmiskā veidā (1. attēls), sākot smadzenīšu līmenī, virzoties uz augšu, lai aplūkotu sānu temporālās un frontālās daivas, pēc tam cortex cingularis aizmugurējo daļu un praecuneus, bet visbeidzot parietālo daivu.

Uzņēmumi tiek interpretēti, vizuāli salīdzinot aktivitāti kortikālajā pelēkajā vielā ar aktivitāti blakus esošajā kortikālajā baltajā vielā. Katrs no šiem smadzeņu apvidiem (sānu temporālais, frontālais, aizmugurējais cingularis, praecuneus un parietālās daivas) ir sistēmiski vizuāli jānovērtē, piešķirot reģionālās kortikālās radioaktīvā indikatora saistīšanās (RCTU) rādītāju (1. tabula).

1. tabula. Reģionālās kortikālās radioaktīvā indikatora saistīšanās (Regional cortical tracer uptake RCTU) definīcijas

RCTU rādītājs

Nosacījums novērtējumam

(indikatora saistīšanās nav notikusi)

Indikatora saistīšanās (t.i., signāla intensitāte)

pelēkajā vielā apvidū ir mazāka nekā baltajā vielā.

 

 

 

 

Mazāks(-i) indikatora saistīšanās apvidus(-i), kas ir

(mērena indikatora saistīšanās)

vienlīdzīgi vai lielāki nekā baltajā vielā: stiepjas

ārpus baltās vielas malas līdz ārējai kortikālajai

 

 

 

 

robežai, aptverot vairumu daļu attiecīgajā apvidū.

 

 

Liels indikatora saistīšanas saplūstošais apvidus,

(izteikta indikatora saistīšanās)

kas ir vienāds vai lielāks nekā baltajā vielā, stiepjas

tālāk par baltās vielas malu līdz ārējai kortikālajai

 

 

robežai un aptver visu apvidu, ieskaitot vairumu

 

 

daļu attiecīgajā apvidū.

 

Piezīme. Lai noteiktu radioaktīvā indikatora saistīšanās smadzeņu garozā rādītāju, atradei ir jābūt vairumā attiecīgā apvidus daļu.

1. attēls. Neuraceq PET gadījumi ar negatīvu florbetabena (18F) PET uzņēmumu piemēriem (augšējā rinda) un pozitīvu uzņēmumu piemēriem (apakšējā rinda).

Vispārējais lēmums vizuālajā PET uzņēmuma novērtējumā ir balstīts uz pacientu un balstīts uz bināro iznākumu “pozitīvs” vai “negatīvs”. Pacients tiek klasificēts kā “pozitīvs” vai “negatīvs” pēc smadzeņu amiloīda plankumu blīvuma (BAPL) rādītāja (2. tabula), kas tiek atvasināts no RCTU rādītājiem četros smadzeņu apvidos (1. tabula).

2. tabula. Smadzeņu amiloīda plankumu blīvuma (Brain amyloid plaque load –BAPL) definīcijas

Novērtējums

BAPL rādītājs

Vērtēšanas likums

 

 

 

 

 

Uzņēmums bez

RCTU rādītājs 1 katrā no 4 smadzeņu

Negatīvs

 

beta-amiloīda

apvidiem (sānu temporālās daivas,

uzņēmums

 

 

priekšējās daivas, posterior

 

 

cingulate/praecuneus, parietālās daivas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmums ar mērenu

RCTU rādītājs 2 jebkurā vai visos

Pozitīvs

 

beta-amiloīdu

4 smadzeņu apvidos, un šajos 4 smadzeņu

 

 

apvidos nav rādītāja 3

uzņēmums

 

 

 

Uzņēmums ar izteiktu

RCTU rādītājs 3 vismaz vienā no

 

 

 

beta-amiloīdu

4 smadzeņu apvidiem

 

 

 

 

Lietošanas ierobežojumi

Pozitīvs uzņēmums viens pats nav izmantojams AS vai cita kognitīva traucējuma diagnosticēšanai, jo neirītisko plankumu nogulsnēšanos pelēkajā vielā var konstatēt asimptomātiskiem gados vecākiem cilvēkiem un indivīdiem ar dažiem neirodeģeneratīvās demences paveidiem (Alcheimera slimība, Levī ķermenīšu demence, Parkinsona slimības demence).

Informāciju par lietošanas ierobežojumiem pacientiem ar viegliem kognitīviem traucējumiem (VKT) skatīt 5.1. apakšpunktā.

Florbetabena (18F) efektivitāte AS attīstības paredzēšanā vai atbildes reakcijas uz terapiju monitorēšanā nav pierādīta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Daži uzņēmumi var būt grūti interpretējami uzņēmuma defektu, atrofijas ar samazinātu smadzeņu garozas joslu vai uzņēmumu miglainuma dēļ, kā rezultātā interpretācija var būt kļūdaina. Gadījumos, kad nav skaidra pelēkās vielas atrašanās vieta vai pelēkās un baltās vielas robeža PET uzņēmumā un ir pieejami nesen vienlaikus veikti DT vai MR uzņēmumi, personai, kura veic interpretēšanu, ir jāaplūko sapludināts PET-CT vai PET-MR uzņēmums, lai noskaidrotu PET radioaktivitātes saistību ar pelēkās vielas anatomiju.

Palielināta uzkrāšanās dažos gadījumos ir konstatēta ārpussmadzeņu struktūrās, tādās kā seja, galvas āda un kauli. Dažreiz novēro atlieku radioaktivitāti vidējā sagitālajā sinusā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pēc procedūras

Pirmo 24 stundu laikā pēc injekcijas ir jāierobežo cieši kontakti ar zīdaiņiem un grūtniecēm.

Īpaši brīdinājumi

Šīs zāles satur līdz 1,5 mmol nātrija (t.i., 33 mg) vienā devā. Tas jāņem vērā pacientiem, kam noteikta diēta ar zemu nātrija saturu.

Šīs zāles satur 15 tilp. % etilspirta (alkohola), t.i., līdz 1,2 g vienā devā, un tas atbilst 30 ml alus vai 12,5 ml vīna vienā devā. Šis daudzums var būt kaitīgs tiem, kas slimo ar alkoholismu, tāpat tas jāņem vērā grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, un augsta riska grupu pacientiem (piemēram, pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju).

Brīdinājumus par bīstamību videi skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi in vivo nav veikti.

Radioloģisko ligandu piesaistes pētījumos, izmantojot plašu dzīvnieku un cilvēku receptoru, jonu kanālu un transportieru spektru, būtiska piesaiste nav konstatēta.

In vitro pētījumos, izmantojot cilvēka aknu mikrosomas, nav konstatēts nekāds citohromā P450 enzīma sistēmas inhibīcijas potenciāls.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Reproduktīvā vecuma sievietes

Ja radiofarmaceitiskās zāles paredzēts lietot reproduktīvā vecuma sievietei, ir svarīgi noskaidrot, vai viņai nav iestājusies grūtniecība. Jebkura sieviete, kurai ir aizkavējusies menstruācija, ir uzskatāma par grūtnieci, kamēr nav pierādīts pretējais. Ja ir šaubas par iespējamu grūtniecību (ja sievietei kavējas menstruācija, ja menstruācijas ir ļoti neregulāras u.tml.), pacientei jāpiedāvā citas metodes, kurās netiek izmantots jonizējošais starojums (ja tādas ir pieejamas).

Grūtniecība

Radionukleīdu procedūras grūtniecēm ietver radiācijas devu arī auglim. Tādēļ grūtniecības laikā drīkst veikt tikai absolūti nepieciešamus izmeklējumus, kad iespējamais ieguvums būtiski pārsniedz risku, kādam tiek pakļauta māte un auglis.

Nav veikti pētījumi, kuros būtu piedalījušās grūtnieces. Nav veikti pētījumi ar dzīvniekiem, lai izpētītu florbetabena (18F) ietekmi uz reproduktīvo sistēmu (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai florbetabens (18F) izdalās mātes pienā cilvēkiem zīdīšanas periodā. Pirms radiofarmaceitisko zāļu lietošanas mātei, kas baro bērnu ar krūti, ir jāizvērtē iespēja atlikt

radionuklīdu lietošanu līdz laikam, kad māte ir pārtraukusi barošanu ar krūti, kā arī tas, kurš ir vispiemērotākais radiofarmaceitiskais preparāts, ņemot vērā aktivitātes sekrēciju mātes pienā. Ja medicīniskā produkta lietošana uzskatāma par nepieciešamu, barošana ar krūti uz 24 stundām jāpārtrauc un piens jālikvidē.

Pirmo 24 stundu laikā pēc injekcijas jāierobežo cieša saskare ar zīdaiņiem.

Fertilitāte

Nav veikti pētījumi par fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Neuraceq ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav zināma.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Neuraceq vispārīgā drošuma profila pamats ir dati no 1090 Neuraceq ievadīšanas reizēm

872 pacientiem un 12 pacientiem, kuri saņēma nesēju. Atkārtota devu ievadīšana ar intervālu ik pēc gada liecina, ka nav atšķirību drošuma profilā pēc pirmās, otrās vai trešās devas.

Nevēlamo blakusparādību saraksts

Biežums definēts šādi: ļotibieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100);

reti (≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000); nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Lai gan reāli blakusparādības var rasties retāk, nekā norādīts turpmāk, izejas datubāzes lielums neļāva noteikt zemāku biežuma kategoriju par “retāk” (≥1/1000 līdz <1/100).

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk: dedzināšanas sajūta, galvassāpes, neiralģija, trīce

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk: pietvīkums, hematoma, hipotensija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: caureja, slikta dūša

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Retāk: patoloģiski aknu funkciju rādītāji

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk: hiperhidroze, izsitumi, toksiski izsitumi uz ādas

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Retāk: diskomforta sajūta locītavās, sāpes ekstremitātēs

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži: kairinājums injekcijas vietā, sāpes injekcijas vietā, eritēma injekcijas/lietošanas vietā

Retāk: sāpes vietā, kur ievietots katetrs, diskomforta sajūta injekcijas vietā, hematoma injekcijas vietā, siltums injekcijas vietā, reakcija caurduršanas vietā, sāpes asinsvada caurdrušanas vietā, vārgums, karstuma sajūta, pireksija

Izmeklējumi

Retāk: paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs

Jonizējošā starojuma iedarbība saistīta ar vēža indukciju, kā arī iespējamu iedzimtu patoloģiju veidošanos. Tā kā, lietojot maksimālo ieteikto florbetabena (18F) aktivitāti 300 MBq, efektīvā deva ir apmēram 5,8 mSv, šo blakusparādību rašanās iespējamība ir neliela.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Ņemot vērā nelielo florbetabena (18F) daudzumu vienā devā, nav paredzams, ka pārdozēšanas rezultātā varētu būt iespējama farmakoloģiska iedarbība. Radiācijas pārdozēšanas gadījumā, kad vien iespējams, jāsamazina pacienta absorbētā deva, pastiprinot radionuklīdu izvadīšanu no organisma biežas urinēšanas un defekācijas ceļā. Varētu būt lietderīgi aprēķināt lietoto efektīvo devu.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: radiofarmaceitiskie diagnostikas līdzekļi, centrālā nervu sistēma; ATĶ kods: V09AX06

Darbības mehānisms

Florbetabens (18F) saistās ar β-amiloīda neirītiskajiem plankumiem smadzenēs. In vitro florbetabens (18F) uzrāda nanomolāras saistīšanās ar sintētiskām β-amiloīda šķiedrām un AS

smadzeņu homogenātu afinitāti. Papildus tam florbetabena (18F) saistīšanās ar β-amiloīda plankumiem post-mortem smadzeņu daļās ar AS tika pierādīta, izmantojot autoradiogrāfiju, un apstiprināta, izmantojot imunohistoķīmiju vai Bielschowsky krāsošanas metodi.

In vivo pētījumos paliatīvās aprūpes pacientiem netika novērtēta kvantitatīva korelācija starp florbetabena(18F) saistīšanos kortikālajā pelēkajā vielā un bēta-amiloīdu izgulsnējumiem autopsijas paraugos.Florbetabena(18F) saistīšanās in vivo ar citām amiloīda struktūrām vai citām galvas smadzeņu struktūrām vai receptoriem aizvien nav zināma.

Farmakodinamiskā iedarbība

Zemajā ķīmiskajā koncentrācijā, kāda ir Neuraceq, florbetabenam (18F) nepiemīt nekāda konstatējama farmakodinamiskā aktivitāte.

Pabeigtos klīniskajos pētījumosflorbetabena (18F) saistīšanās 7 iepriekš noteiktos galvas smadzeņu garozas apvidos (frontālajā, parietālajā, sānu un vidējā temporālajā, pakauša, astes, posterior cingulate/praecuneus cortex un anterior cingulate gyrus) un smadzenīšu garozā tika kvantitatīvi noteikta, lietojot standartizētās saistīšanās vērtības (SSV). Pacientiem ar AS kortikālās SSV attiecības (SSVA, attiecībā pret smadzenīšu garozu) ir augstāka nekā veseliem brīvprātīgajiem.

Klīniskā efektivitāte

Ar 31 paliatīvās aprūpes pacientu veiktā pivotālā pētījuma mērķis bija novērtēt florbetabena(18F) diagnostisko veiktspēju, lai noteiktu kortikālo neirītisko plankumu blīvumu (tāda nav vai ir neliels, salīdzinot ar vidēju vai lielu) atbilstīgi CERAD kritērijiem. PET rezultātus salīdzināja ar maksimālo neirītisko plankumu blīvumu, kas izmērīts smadzeņu vidējā frontālajā gyrus, augšējā un vidējā temporālajā gyri, priekšējā parietālajā daivā, hippocampus un citos smadzeņu apvidos pacienta autopsijas materiālā. Pētāmo personu apziņas stāvokļa drošs novērtējums nebija iespējams. Visām (31) pētāmajām personām PET uzņēmumus maskētā veidā nolasīja 3 speciālisti, un vairākumā gadījumu nolasīšanas jutīgums bija 100% (95% TI: 80,5-100%), bet specifiskums – 85,7%

(95% TI: 67,4-100%). Post-hoc analīzē vizuālo PET nolasījumu jutīgums un specifiskums salīdzinājumā ar histopatoloģiju lielākā populācijā (74 pacienti) bija 97,9% (95% TI: 93,8-100%) un 88,9% (95% TI: 77-100%).

Florbetabena (18F) jutīgumu un specifiskumu, nosakot beta-amiloīda izgulsnējumus, pētīja vēl vienā papildu pētījumā, kurā 5 citi elektroniski apmācīti speciālisti maskētā veidā interpretēja uzņēmumus, kas iegūti no 54 personām, kam vēlāk pivotālā pētījumā veikta autopsija. Histopatoloģijas kritēriji neatbilda CERAD kritērijiem. Šo pētījumu rezultāti bija zemāki nekā tie, kuri tika iegūti pivotālajā pētījumā: jutīguma diapazons no 77,5 līdz 90% un specifiskuma diapazons no 62,5 līdz 85,7%.

Vērtētāju vienprātības rādītāja Fleissa kappa vērtības bija robežās no 0,68 līdz 0,87. Salīdzinot PET uzņēmumu rādījumu rezultātus ar visu pētāmo personu histopatoloģisko novērtējumu (to pašu, ko izmantoja oriģinālajā pivotālajā pētījumā un post-hoc analīzē), vairākumā gadījumu nolasīšanas jutīgums un specifiskums bija attiecīgi 100% (95% TI: 89,4–100%) un 71,4% (95% TI: 52,1–90,8%).

Garengriezuma pētījumā 45 pētāmajām personām ar klīniski diagnosticētiem vidējiem kognitīviem traucējumiem (VKT) pētījuma sākumā tika veikti PET uzņēmumi, izmantojot florbetabenu (18F), pēc tam 24 mēnešus tika vērtēta ar florbetabenu (18F) iegūtā attēldiagnostikas rezultāta saistība ar diagnostiskā statusa izmaiņām. 29 pacientiem (64,4%) ar VKT ar florbetabenu (18F) veiktie uzņēmumi bija pozitīvi. Kontrolē pēc 24 mēnešiem tika konstatēts, ka 19 pētāmajām personām (42,2%) bija klīniska AS. No 29 pētāmajām personām, kurām bija pozitīvi PET uzņēmumi, 19 (65,5%) klīniski tika klasificēti kā tādi, kuriem pēc 24 mēnešiem bija iestājusies klīniska AS (salīdzinājumā ar

0 (0%) no 16, kuriem uzņēmumi bija negatīvi). Ar florbetabenu (18F) iegūto uzņēmumu jutīgums, kas liecināja par VKT pāreju Alcheimera slimībā (AS) 19 pētāmajām personām, kurām šī pāreja bija notikusi, bija 100%, specifiskums 26 pētāmajām personām, kurām pāreja nebija notikusi,

bija 61,5% (95% TI: 42,8-80,2%), bet pozitīvu uzņēmumu iespējamības koeficients bija

2,60 (1,60-4,23). Šī pētījuma dizains neļauj noteikt VKT progresēšanas līdz klīniskai AS risku.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par florbetabenu (18F) visās pediatriskās populācijas apakšgrupās, jo slimība vai stāvoklis, kuram šīs konkrētās zāles ir paredzētas, ir tikai pieaugušiem pacientiem, un, lietojot šīs konkrētās zāles, netiek nodrošināti būtiski ieguvumi salīdzinājumā ar esošajiem bērniem paredzētajiem ārstēšanas līdzekļiem.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Izkliede

Pēc intravenozas bolus injekcijas radioaktivitātes koncentrācija 2-3% injicētās devas/larteriālajā plazmā tiek sasniegta 10 minūtes pēc injekcijas.

Florbetabena (18F) lielākā daļa saistās ar plazmas proteīniem (>98,5%).

Saistīšanās orgānos

Radioaktivitātes saistīšanās smadzenēs ir strauja, sasniedzot apmēram 6% injicētās radioaktivitātes 10 minūtes pēc injekcijas.

Veseliem indivīdiem kontroles grupā galvas smadzeņu garozā vērojams relatīvi zems

florbetabena (18F) aiztures līmenis. Saistīšanās augstākais līmenis ir tiltā un citos baltās vielas apvidos. Salīdzinot ar kontroles grupu, pētāmajām personām ar AS ir vērojama ievērojami lielāka saistīšanās kortikālajos apvidos un striatālajos apvidos. Pētāmajām personām ar AS (kā kontroles grupas pētāmajām personām) ir augsts aiztures līmenis tiltā un citos baltās vielas apvidos.

Dažos gadījumos uzkrāšanās ir konstatēta arī ekstracerebrālajās struktūrās, tādās kā seja, galvas āda un kauli. Šādas uzkrāšanās iemesls nav zināms, taču tā var notikt florbetabena (18F) uzkrāšanās dēļ, jebkuru tā radioaktīvo vielmaiņas produktu dēļ, vai asiņu radioaktivitātes dēļ. Dažkārt novērojama nenoskaidrota aktivitāte vidējā sagitālajā sinusā, iespējams, indikatora klātbūtnes dēļ asins krājumā.

Florbetabena (18F) aiztures dzīva cilvēka smadzeņu baltajā vielā biofizisko pamatu pārliecinoši izskaidrot nav iespējams. Ir izvirzīta hipotēze, ka aizturi baltajā vielā var veicināt radiofarmaceitiskā preparāta nespecifiskā saistīšanās ar lipīdus saturošo mielīna vairogu.

Eliminācija

Florbetabena (18F) eliminācija notiek no pacientu ar AS plazmas ar vidējo bioloģisko pusperiodu apmēram 1 stunda. Aptuveni 4 stundas pēc injekcijas radioaktivitāte asinīs nebija izmērāma.

Balstoties uz izmeklējumiem in vitro, florbetabenu (18F) metabolizē galvenokārt CYP2J2 un CYP4F2.

12 stundas pēc injekcijas līdz apmēram 30% no injicētās radioaktivitātes tiek izvadīti ar urīnu. Laika punkti pēc šī laikposma neļāva tālāk kvantificēt daudzumu urīnā.

Pusperiods

Fluora (18F) fizikālais pusperiods ir 110 minūtes.

12 stundas pēc injekcijas ir zuduši 98,93% no aktivitātes, bet 24 stundas pēc injekcijas ir zuduši 99,99% no aktivitātes.

Nieru/aknu darbības traucējumi

Farmakokinētika pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem nav raksturota.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, vienas un atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Iespējamais toksiskums, veicot atkārtotas intravenozas injekcijas 28 dienas, tika pārbaudīts žurkām un suņiem, un konstatētais NOAEL bija vismaz 20 reizes lielāks par maksimālo devu cilvēkiem.

Hroniski pētījumi un kancerogenitātes pētījumi nav veikti, jo šīs zāles nav paredzētas regulārai vai pastāvīgai lietošanai.

Pētījumi par toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu nav veikti.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Askorbīnskābe

Etilspirts, bezūdens Makrogols 400

Nātrija askorbāts (pH līmeņa koriģēšanai) Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

Līdz 10 stundām no sintēzes beigām.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Radiofarmaceitiskie preparāti jāuzglabā saskaņā ar valstī spēkā esošajiem noteikumiem par radioaktīvajiem materiāliem.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Zāles tiek piegādātas daudzddevas, bezkrāsainā 15 mlI klases stikla flakonā ar hlorbutila aizbāzni un alumīnija plombu.

Viens daudzdevu flakons satur no 1,0 līdz 10 mlšķīduma, kas kalibrēšanas datumā un laikā (ToC) atbilst no 300 līdz 3000 MBq.

Ražošanas procesa atšķirību dēļ ir iespējams, ka daži flakoni tiek izplatīti ar caurdurtiem gumijas aizbāžņiem.

Iepakojuma lielums: viens flakons

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Vispārīgs brīdinājums

Radiofarmaceitiskos līdzekļus drīkst pieņemt, lietot un ievadīt tikai pilnvarotas personas atbilstošos klīniskajos apstākļos. To pieņemšanu, uzglabāšanu, lietošanu, pārvietošanu un likvidēšanu regulē normatīvie akti un/vai atbilstošas licences, ko izsniegusi kompetentā iestāde.

Radiofarmaceitiskie līdzekļi jāsagatavo, ievērojot gan radiācijas drošuma, gan farmaceitiskās kvalitātes prasības. Jāievēro atbilstoši aseptikas piesardzības pasākumi.

Ja flakons ir bojāts, to nedrīkst lietot.

Ievadīšanai jānotiek tādā veidā, lai līdz minimumam samazinātu zāļu kontaminācijas un lietotāju apstarošanas risku. Obligāti jāizmanto atbilstošs aizsegs.

Radiofarmaceitisko zāļu lietošana ir saistīta ar risku citām personām (tostarp veselības aprūpes speciālistēm-grūtniecēm), ko rada radiācijas izstarošana vai kontaminācija no urīna, atvemtajām masām u.c. Jāveic piesardzības pasākumi aizsardzībai pret radiāciju saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Piramal Imaging Limited

Langstone Technology Park

Langstone Road, Havant, Hampshire PO9 1SA

Lielbritānija

E-pasts: GRA.Imaging@piramal.com

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/906/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

20.02.2014

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11.DOZIMETRIJA

Tabulā ir parādīta dozimetrija, kas aprēķināta, izmantojot programmatūru OLINDA (Organ Level

INternal Dose Assessment).

Prognozētās orgānos absorbētās radiācijas devas ir parādītas 3. tabulā, balstoties uz datiem no veseliem baltās rases brīvprātīgajiem (n=17). Dozimetrijas aprēķini tika pielāgoti pieauguša cilvēka modelim (ar ķermeņa masu 70 kg).

3. tabula.Prognozētāsabsorbētās radiācijas devas pēc Neuraceq intravenozas injekcijas baltās rases pētāmajām personām

 

Absorbētā deva uz lietoto

Orgāns/audi

aktivitātes vienību

 

[mGy/MBq]

Virsnieres

0,0130

Galvas smadzenes

0,0125

Krūtis

0,0074

Žultspūslis

0,137

Kuņģa-zarnu trakts

 

Resnās zarnas apakšējā daļa

0,0351

Tievā zarna

0,0314

Kuņģis

0,0116

Resnās zarnas augšējā daļa

0,0382

Sirds

0,0139

Nieres

0,0238

Aknas

0,0386

Plaušas

0,0148

Muskuļi

0,00948

Olnīcas

0,0156

Aizkuņģa dziedzeris

0,0139

Sarkanās kaulu smadzenes

0,0122

Osteogēnās šūnas

0,0148

Āda

0,00689

Liesa

0,0102

Sēklinieki

0,00913

Aizkrūts dziedzeris

0,00892

Vairogdziedzeris

0,00842

Urīnpūslis

0,0695

Dzemde

0,0163

Pārējie orgāni

0,0110

Efektīvā deva (mSv/MBq)

0,0193

Efektīvā deva pēc maksimālās ieteiktās aktivitātes 360 MBq lietošanas pieaugušajam ar svaru 70 kg ir apmēram 7,0 mSv. Ja PET procedūras ietvaros vienlaikus veic DT skenēšanu, jonizējošā starojuma

iedarbība palielināsies atkarībā no DT attēla iegūšanai izmantotajiem iestatījumiem. Lietojot 360 MBq aktivitāti, tipiskā radiācijas deva mērķa orgānam (galvas smadzenēm) ir 4,5 mGy.

Lietojot 360 MBq aktivitāti, tipiskās radiācijas devas kritiski svarīgajiem orgāniem ir 49,3 mGy žultspūslim, 25,0 mGy urīnpūslim, 13,8 mGy resnās zarnas augšējās daļas sieniņai, 12,6 mGy resnās zarnas apakšējās daļas sieniņai, 11,3 mGy tievajai zarnai un 13,9 mGy aknām.

12.NORĀDĪJUMI PAR RADIOFARMACEITISKO ZĀĻU SAGATAVOŠANU

Sagatavošanas metode

Pirms lietošanas jāpārbauda iepakojums un ar aktivimetru jānosaka aktivitāte.

Šķīdums jāpaņem aseptiskos apstākļos. Flakonu nedrīkst atvērt, iekams nav dezinficēts aizbāznis. Šķīdums jāpaņem caur aizbāzni, izmantojot vienai devai paredzētu šļirci ar atbilstošu aizsargapvalku un vienreizējai lietošanai paredzētu sterilu adatu, vai arī izmantojot atļautu automatizētās lietošanas sistēmu. Ja flakons ir bojāts, zāles nedrīkst lietot.

Florbetabenu (18F) nedrīkst atšķaidīt.

Devu ievada lēnas, intravenozas bolus injekcijas veidā (6 s/ml), kam seko skalošana ar apmēram

10 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām, lai nodrošinātu devas pilnīgu ievadīšanu. Ja injekcijas tilpums ir no 0,5 līdz 1 ml, jālieto vienīgi piemērota izmēra šļirces (1 ml); šļirce jāizskalo ar nātrija hlorīda šķīdumu.

Florbetabens (18F) ir jāievada intravenozas injekcijas veidā, lai izvairītos no izplatīšanās lokālas ekstravazācijas rezultātā, kā arī no uzņēmuma defektiem.

Kvalitātes kontrole

Šķīdums pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda. Atļauts lietot tikai dzidru šķīdumu bez redzamām daļiņām.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas