Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Zāļu apraksts - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNeuroBloc
ATĶ kodsM03AX01
Vielabotulinum toxin type B
RažotājsEisai Ltd.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NeuroBloc 5000 V/ml šķīdums injekcijām.

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs ml satur 5000 vienības B tipa botulīna toksīna (Botulinum Toxin Type B). Katrs 0,5 ml flakons satur 2500 vienības B tipa botulīna toksīna.

Katrs 1,0 ml flakons satur 5000 vienības B tipa botulīna toksīna. Katrs 2,0 ml flakons satur 10 000 vienības B tipa botulīna toksīna. Ražots Clostridium botulinum B serotipa (Bean celma) šūnās.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Caurspīdīgs un bezkrāsains līdz gaiši dzeltens šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

NeuroBloc ir paredzēts kakla distonijas (greizā kakla) ārstēšanai pieaugušajiem.

4.2.Devas un lietošanas veids

NeuroBloc drīkst ievadīt tikai ārsts ar zināšanām un pieredzi kakla distonijas ārstēšanā un botulīna toksīnu lietošanā.

Ierobežotai lietošanai tikai slimnīcā.

Devas

Sākotnējā deva ir 10 000 vienību (V), tā ir jāsadala starp diviem līdz četriem slimības visvairāk skartajiem muskuļiem. Klīniskās izpētes dati liecina, ka efektivitāte ir atkarīga no devas, taču šie pētījumi, kas nebija vērsti uz salīdzināšanu, neparādīja būtisku atšķirību starp 5000 un 10 000 V iedarbību. Tāpēc var apsvērt 5000 V pielietošanu sākotnējā devā, taču 10 000 V deva var palielināt klīniskā efekta varbūtību.

Injekcijas ir jāatkārto pēc vajadzības, lai nodrošinātu normālas funkcijas un samazinātu sāpes. Ilgstošos klīniskajos pētījumos vidējais preparāta lietošanas biežums bija ik pēc 12 nedēļām, tomēr dažādiem pacientiem tas var atšķirties, un bija daļa pacientu, kuru stāvoklis, salīdzinot ar sākotnējo, ievērojami uzlabojās un tāds saglabājās 16 vai vairāk nedēļas. Tādēļ lietošanas biežums jāpielāgo, pamatojoties uz konkrētā pacienta klīnisko novērtējumu/atbildes reakciju.

Pacientiem ar samazinātu muskuļu masu deva ir jāpieskaņo atbilstoši pacienta individuālajām vajadzībām.

Šo zāļu stiprums ir izteikts kā NeuroBloc 5000 V/ml. Šīs vienības nav aizstājamas ar vienībām, ko izmanto citu botulīna toksīna preparātu stipruma izteikšanai (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Vecāki cilvēki

Gados vecākiem pacientiem, kuri ir ≥ 65 gadus veci, deva nav jāpielāgo.

Aknu un nieru darbības traucējumi

Nav veikti pētījumi ar pacientiem, kuriem ir aknu vai nieru darbības traucējumi. Taču farmakoloģiskie dati neliecina, ka devu vajadzētu pielāgot.

Pediatriskā populācija

NeuroBloc drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami. NeuroBloc nav ieteicams no 0 līdz 18 gadus veciem bērniem līdz brīdim, kad būs pieejama sīkāka informācija.

Lietošanas veids

NeuroBloc jāievada tikai intramuskulārā injekcijā. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai NeuroBloc netiktu injicēts asinsvadā.

Sākotnējā deva – 10 000 V – jāsadala starp diviem līdz četriem slimības visvairāk skartajiem muskuļiem.

Lai kopējo devu varētu sadalīt vairākām injekcijām, NeuroBloc var atšķaidīt ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām un nekavējoties šķīdumu izlietot. Ieteikumus par zāļu atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Personām, kurām ir zināmas neiromuskulārās slimības (piem., amiotropā laterālā skleroze vai perifērā neiropātija) vai zināmi neiromuskulāro savienojumu traucējumi (piem., myasthenia gravis vai Lamberta-Ītona (Lambert-Eaton) sindroms), nedrīkst ievadīt NeuroBloc.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

NeuroBloc ir paredzēts tikai intramuskulārai ievadīšanai.

NeuroBloc drošums ārpus apstiprinātās indikācijas nav pierādīts. Šis brīdinājums attiecas arī uz lietošanu bērniem un lietošanu jebkurā citā indikācijā, izņemot kakla distoniju. Riski, kuru starpā var būt arī nāve, var būt lielāki par iespējamiem ieguvumiem.

Serokonversija

Tāpat kā lietojot citas bioloģiskās/biotehnoloģiskās olbaltumvielas, atkārtota NeuroBloc ievadīšana dažiem pacientiem var būt saistīta ar antivielu veidošanos pret B tipa botulīna toksīnu. Imunogenitātes dati, kas iegūti trīs ilgstošos klīniskajos pētījumos, liecina par to, ka apmēram vienai trešdaļai pacientu izveidojas antivielas, kā noteikts no iedarbības laika atkarīgā peles neitralizācijas/peles aizsardzības pārbaudē (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Serokonversijas seku izpēte parādīja to, ka antivielu klātbūtne nav tas pats, kas klīniskās atbildes reakcijas zudums, un tas neietekmē vispārējo drošuma profilu. Tomēr klīniskais antivielu klātbūtnes, kas noteikta ar peles neitralizācijas / peles aizsardzības pārbaudes palīdzību, nozīmīgums nav skaidrs.

NeuroBloc ir jālieto piesardzīgi pacientiem, kuriem ir koagulācijas traucējumi vai kuri tiek ārstēti ar antikoagulantiem.

Toksīna iedarbības izplatība

Ir ziņots par neiromuskulāru iedarbību, saistītu ar toksīna izplatību ārpus ievadīšanas vietas (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tā izpaužas arī kā rīšanas traucējumi un elpošanas traucējumi.

Iepriekš esoši neiromuskulāri traucējumi

Pacientiem, ārstētiem ar terapeitisku devu, var novērot pārmērīgu muskulatūras vājumu. Pacientiem ar neiromuskulāriem traucējumiem var būt klīniski nozīmīgas iedarbības, tai skaitā izteiktu rīšanas traucējumu un elpošanas traucējumu paaugstināts risks, lietojot parastās NeuroBloc devas (skatīt

4.3. apakšpunktu).

Pēc ārstēšanas ar A/B tipa botulīna toksīnu ir bijuši spontāni ziņojumi par rīšanas traucējumiem, aspirācijas pneimoniju un/vai iespējami letālu elpošanas orgānu slimību.

Bērni (neapstiprināta lietošana) un pacienti, kuriem novēro neiromuskulāras slimības, t.sk. rīšanas traucējumus, pieder pie šo nevēlamo blakusparādību palielināta riska grupas. Pacientiem ar neiromuskulārām slimībām vai tiem, kam novēroti rīšanas traucējumi un aspirācija, botulīna toksīnus drīkst lietot tikai eksperimentālos apstākļos stingrā medicīnas darbinieku uzraudzībā.

Pēc ārstēšanas ar NeuroBloc visiem pacientiem un pacientu aprūpētājiem ieteicams noskaidrot medicīniskās palīdzības iespējas apgrūtinātas elpošanas, smakšanas, kā arī jaunu vai pastiprinātu rīšanas traucējumu gadījumā.

Rīšanas traucējumi ir tikuši novēroti tad, ja injekcija nav tikusi veikta kakla muskulatūrā.

Botulīna toksīna preparātu savstarpējās aizvietojamības trūkums

Sākumdeva 10 000 (vai 5000) V attiecas tikai uz NeuroBloc (B tipa botulīna toksīnu). Šīs devas (vienības) ir specifiskas tikai NeuroBloc un nav saistāmas ar A tipa botulīna toksīna preparātiem. Ieteicamās devas (vienības) A tipa botulīna toksīnam ir ievērojami zemākas nekā NeuroBloc gadījumā, tāpēc A tipa botulīna toksīna ievadīšana tādās devās (vienībās), kādas ir ieteiktas NeuroBloc, var izsaukt sistēmisku toksicitāti un dzīvībai bīstamas klīniskas komplikācijas.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināms, kāds ir dažādu botulīna neirotoksīna serotipu vienlaicīgas ievadīšanas efekts. Taču klīniskās izpētes laikā NeuroBloc tika ievadīts 16 nedēļas pēc A tipa botulīna toksīna injekcijas.

NeuroBloc un aminoglikozīdu vai neiromuskulāro pārvadi traucējošu vielu (piemēram, kurārei līdzīgu savienojumu) kopēja ievadīšana ir jāapsver ar piesardzību.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Reproduktivitātes pētījumi ar dzīvniekiem, kas pierāda ietekmi uz grūtniecību un embrionālo/augļa attīstību, nav pietiekami. Potenciālais risks cilvēkiem nav zināms. NeuroBloc grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien sievietes klīniskā stāvokļa dēļ nav nepieciešama ārstēšana ar B tipa botulīna toksīnu.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai botulīna B tipa toksīns izdalās cilvēka pienā. Dzīvniekiem nav veikta botulīna B veida toksīna izdalīšanās noteikšana pienā. Lēmums turpināt/pārtraukt barošanu ar krūti vai turpināt/pārtraukt terapiju ar NeuroBloc jāpieņem, izvērtējot ieguvumu no barošanas ar krūti bērnam un ieguvumu no terapijas ar NeuroBloc sievietei.

Fertilitāte

Nav veikti fertilitātes pētījumi, un nav zināms, vai NeuroBloc var ietekmēt reproduktīvo spēju.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. NeuroBloc var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, ja rodas blakusparādības, piemēram, muskuļu vājums un redzes traucējumi (neskaidra redze, plakstiņu ptoze).

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādības, par kurām visbiežāk tika ziņots saistībā ar NeuroBloc lietošanu, ir mutes sausums, rīšanas traucējumi, dispepsija un sāpes injekcijas vietā.

Ir ziņots par nevēlamām blakusparādībām saistībā ar toksīna izplatīšanos no ievadīšanas vietas: izteiktu muskulatūras vājumu, rīšanas traucējumiem, elpas trūkumu, aspirācijas pneimoniju ar dažos gadījumos letālu iznākumu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Visu klīnisko pētījumu gaitā novērotās blakusparādības ir uzskaitītas zemāk, sagrupētas atbilstoši to biežumam, biežuma samazināšanās secībā un atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasēm: ļoti

bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100).

Orgānu sistēmu klase

Ļoti bieži

Bieži

Nervu sistēmas traucējumi

Mutes sausums, galvassāpes

Torticollis (pasliktināšanās pret

 

 

sākuma stāvokli), garšas

 

 

izmaiņas

Acu bojājumi

 

Neskaidra redze

Elpošanas sistēmas traucējumi,

 

Disfonija

krūšu kurvja un videnes

 

 

slimības

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Disfāgija

Dispepsija

Skeleta-muskuļu, saistaudu un

 

Miastēnija

kaulu sistēmas bojājumi

 

 

Vispārēji traucējumi un

Sāpes injekcijas vietā

Sāpes kaklā

reakcijas ievadīšanas vietā

 

Gripai līdzīgi simptomi

Tāpat kā A tipa botulīna toksīna gadījumā, dažos attālos muskuļos var novērot elektrofizioloģisku trīci, kas nav saistīta ar klīnisku nespēku vai citām elektrofizioloģiskām novirzēm.

Pēcreģistrācijas pieredze

Ir ziņots par nevēlamām blakusparādībām saistībā ar toksīna izplatīšanos no ievadīšanas vietas (izteiktu muskulatūras vājumu, rīšanas traucējumiem, dispnoju, aspirācijas pneimoniju ar dažos gadījumos letālu iznākumu) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pēcreģistrācijas lietošanas laikā ir ziņots arī par šādām parādībām: akomodācijas traucējumiem, ptozi, vemšanu, aizcietējumu, gripai līdzīgiem simptomiem, astēniju, angioneirotisko tūsku, izsitumiem, nātreni un niezi.

Pieejamie ziņojumi liecina, ka šīs zāles ir lietotas pediatriskajā populācijā. Ziņotie gadījumi bērniem ir būtiski biežāk (40%) nekā pieaugušajiem un vecākiem cilvēkiem (12%); iespējamais iemesls ir sekas tam, ka bērns saņēmis nepiemēroti lielu devu (skatīt 4.9. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Ir ziņojumi par pārdozēšanas gadījumiem (daži ar sistēmiskas toksicitātes pazīmēm). Pārdozēšanas gadījumā ir jāuzsāk vispārēja medicīniskā rakstura uzturošie pasākumi. Pieaugušajiem devas līdz 15 000 V ir reti izsaukušas klīniski nozīmīgu sistēmisko toksicitāti. Ja ir aizdomas par klīnisku

botulismu, var būt nepieciešama hospitalizācija elpošanas funkcijas uzraudzībai (sākotnēja elpošanas mazspēja).

Pārdozēšanas gadījumā vai pēc injekcijas muskulī, kas normāli kompensē kakla distoniju, ir iespējams, ka distonija pasliktinās. Līdzīgi kā ar citiem botulīna toksīniem pēc zināma laika notiek spontāna izveseļošanās.

Lietošana pediatrijā (neapstiprināta): bērniem no pieaugušajiem ieteiktajām devām ir novērota klīniski nozīmīga sistēmiskā toksicitāte. Šādas iedarbības izplatīšanās iespējamība ir lielāka nekā pieaugušajiem, un biežāk tā ir arī smaga. Iespējams, to izraisa parasti šajā populācijā lietotās lielās devas.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: miorelaksants, perifēras iedarbības, ATĶ kods: M03AX 01

NeuroBloc ir neiromuskulāra bloķējoša viela. NeuroBloc darbības mehānisms, bloķējot neiromuskulāro vadīšanu, ir trīspakāpju procesa:

1.Toksīna ekstracelulāra saistīšanās pie specifiskiem akceptoriem motorajos nervgaļos

2.Toksīna internalizācija un atbrīvošanās nervgaļu citosolā.

3.Acetilholīna atbrīvošanas inhibēšana no nervgaļiem neiromuskulārās sinapses vietā.

Pēc tiešas injekcijas muskulī NeuroBloc izsauc lokalizētu paralīzi, kas laika gaitā pakāpeniski samazinās. Mehānisms, kas ar laiku samazina muskuļa paralīzi, nav zināms, bet tas var būt saistīts ar skartā proteīna intraneironālo apriti un/vai jauna nervgaļa veidošanos.

Ir veikti vairāki klīniskie pētījumi, lai novērtētu NeuroBloc efektivitāti un drošumu, ārstējot kakla distoniju. Pētījumi parādīja to, ka NeuroBloc iedarbojas gan uz iepriekš neārstētiem pacientiem, gan uz tiem, kuri iepriekš ir tikuši ārstēti ar A tipa botulīna toksīnu, ieskaitot tos pacientus, kuri tika uzskatīti par klīniski rezistentiem pret A tipa botulīna toksīnu.

Ar kakla distonijas pacientiem tika veikti divi III fāzes randomizēti, multicentru, dubultakli, placebo kontrolēti pētījumi. Abos pētījumos tika iesaistīti pieauguši pacienti ( 18 gadi), kuri iepriekš bija saņēmuši A tipa botulīna toksīnu. Pirmajā pētījumā tika iesaistīti pacienti, kuriem bija klīniska rezistence pret A tipa botulīna toksīnu (A-nereaģējošie), apstiprināta ar Frontalis A tipa testu. Otrajā pētījumā tika iesaistīti pacienti, kas turpināja reaģēt uz A tipa toksīnu (A-reaģējošie). Pirmajā pētījumā pret A tipu rezistentie pacienti (A-nereaģējošie) tika randomizēti, lai saņemtu placebo vai 10 000 V NeuroBloc, bet otrajā pacienti, kuri reaģēja uz A tipa toksīnu (A-reaģējošie), tika randomizēti, lai saņemtu placebo, 5000 vai 10 000 V toksīna. Zāles tika injicētas vienu reizi 2–4 sekojošos muskuļos: m. splenius capitus, m. sternocleidomastoidus, m. levator scapulae, m. trapezius, m. semispinalis capitus un m. scalenae. Kopējā deva tika sadalīta starp izvēlētajiem muskuļiem un katrā muskulī tika izdarītas 1–5 injekcijas. Pirmajā pētījumā bija iesaistītas 77 personas, bet otrajā – 109. Pacientu stāvokļa novērtējums tika turpināts 16 nedēļas pēc injekcijas.

Abos pētījumos primārais mainīgais lielums efektivitātes novērtēšanai bija TWSTRS kopējais punktu skaits (iespējamo punktu skaits ir 0–87) ceturtajā nedēļā. Sekundārais mērķa parametrs bija vizuālās analogās skalas (VAS), ar kurām kvantitatīvi atspoguļoja pacienta kopējo izmaiņu novērtējumu un ārsta kopējo izmaiņu novērtējumu, abos gadījumos no sākuma stāvokļa līdz stāvoklim 4. nedēļā. Šajās skalās 50 punkti atbilst stāvoklim bez izmaiņām, 0 punktu ievērojamam tā pasliktinājumam, bet

100 punkti ievērojamam tā uzlabojumam. 1. tabulā ir apkopoti primārā un sekundārā mainīgā efektivitātes rādītāja salīdzinājumi. TWSTRS apakšskalas atspoguļo ievērojamu ietekmi uz kakla distonijas smagumu un ar to saistītajām sāpēm un darba nespēju.

1. tabula.

NeuroBloc izpētes III fāzes efektivitātes rezultāti

 

1. PĒTĪJUMS

 

2. PĒTĪJUMS

 

(A-nereaģējošie pacienti

(A-reaģējošie pacienti)

Novērtējumi

Placebo

10000 vien.

Placebo

 

5000 vien

10000 vien.

 

 

 

 

 

.

 

 

n = 38

n = 39

n = 36

 

n = 36

n = 37

TWSTRS – kopā

 

 

 

 

 

 

Vidēji no sākotnējā

51,2

52,8

43,6

 

46,4

46,9

Vidējais 4. nedēļā

49,2

41,8

39,3

 

37,1

35,2

Izmaiņas pret sākotnējo

-2,0

-11,1

-4,3

 

-9,3

-11,7

P vērtība*

 

0,0001

 

 

0,0115

0,0004

Pacienta kopējais

 

 

 

 

 

 

Vidējais 4. nedēļā

39,5

60,2

43,6

 

60,6

64,6

P vērtība*

 

0,0001

 

 

0,0010

0,0001

Ārsta kopējais

 

 

 

 

 

 

Vidējais 4. nedēļā

47,9

60,6

52,0

 

65,3

64,2

P vērtība*

 

0,0001

 

 

0,0011

0,0038

* Kovariances analīze, divpusējs (two-tailed) tests, = 0,05

Tika veikts nākamais randomizētais, vairākcentru, dubultmaskētais pētījums, lai salīdzinātu NeuroBloc (10 000 V) efektivitāti ar A tipa botulīna toksīnu (150 V) pacientiem ar kakla distoniju, kas nekad agrāk nav saņēmuši preparātu ar botulīna toksīnu. Primārā efektivitāte tika izvērtēta, izmantojot TWSTRS vispārējo novērtējumu, bet sekundārā – izmantojot VAS izmaiņu novērtējumu; šīs izmaiņas pacients un pētnieks novērtēja 4., 8. un 12. nedēļā pēc ārstēšanas. Pētījums atbilda iepriekš noteiktajiem kritērijiem, kuri parāda to, ka NeuroBloc nav mazāk efektīvs par A tipa botulīna toksīnu gan TWSTRS vidējā kopējā punktu skaita ziņā 4. nedēļā pēc pirmā un otrā ārstēšanas kursa, gan iedarbības ilguma ziņā.

NeuroBloc ne mazākā efektivitāte, salīdzinot ar A tipa botulīna toksīnu, tika tālāk apstiprināta, veicot responderu analīzi, kas parādīja, ka līdzīgai procentuālai pacientu attiecībai tika novērots uzlabojums TWSTRS punktu skaitā 1. sesijas 4. nedēļā (86% NeuroBloc un 85% Botox), un līdzīgai procentuālai pacientu attiecībai – vismaz 20% samazinājums, salīdzinot ar sākotnējiem parametriem TWSTRS punktu skaitā 1. sesijas 4. nedēļā (51% NeuroBloc, 47% Botox).

Tālākie klīniskie pētījumi un atklātā turpmākā ārstēšana parādīja to, ka pacienti joprojām var būt reaģētspējīgi pret NeuroBloc ilgstošu laika periodu, dažiem no viņiem saņemot vairāk nekā

14 ārstēšanas kursus vairāk nekā 3,5 gadu laikā. Papildus funkcijas uzlabojumam, kuru parādīja TWSTRS kopējā punktu samazināšanās, ārstēšana ar NeuroBloc bija saistīta arī ar ievērojamu TWSTRS sāpju un VAS sāpju novērtējuma punktu samazināšanos katra ārstēšanas kursa

4., 8. un 12. nedēļā, salīdzinot ar sākuma stāvokli. Šajos pētījumos vidējais lietošanas biežums bija ik pēc 12 nedēļām.

NeuroBloc imunogenitāte ir pētīta divos klīniskajos pētījumos un vienā atklātā paplašinātā pētījumā. Antivielu esamība šajos pētījumos tika pārbaudīta, izmantojot peles aizsardzības pārbaudi (saukta arī par peles neitralizācijas pārbaude (PNP).

Imunogenitātes dati, kas iegūti trīs ilgstošos klīniskajos pētījumos, liecina par to, ka apmēram vienai trešdaļai pacientu izveidojas antivielas, kā noteikts no iedarbības laika atkarīgā peles neitralizācijas / peles aizsardzības pārbaudē. Konkrēti, šie pētījumi parādīja to, ka apmēram 19-25% serokonversijas gadījumu 18 mēnešu laikā no terapijas uzsākšanas brīža pieauga līdz apmēram 33-44% gadījumu 45 ārstēšanas mēnešu laikā. Serokonversijas seku izpēte parādīja to, ka antivielu klātbūtne nav tas pats, kas klīniskās atbildes reakcijas zudums, un tas neietekmē vispārējo drošuma profilu. Tomēr klīniskais antivielu klātbūtnes, kas noteikta ar peles neitralizācijas/peles aizsardzības pārbaudes palīdzību, nozīmīgums nav skaidrs.

Serokonversijas apjoms un laika gaita bija līdzīga pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši A toksīnu, un tiem, kuri to nebija saņēmuši, kā arī pret A toksīnu rezistentiem pacientiem un pacientiem, kuriem novēroja atbildes reakciju pret A toksīnu.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Intramuskulāri injicētais NeuroBloc izsauc lokalizētu muskuļa vājumu ķīmiskās denervācijas rezultātā. Pēc NeuroBloc lokālas intramuskulāras injekcijas 12% blakusparādību gadījumā pēcreģistrācijas periodā bija novērojamas smagas blakusparādības (ieskaitot šādas blakusparādības: sausa mute, rīšanas traucējumi un neskaidra redze), kuras var būt saistītas ar

B tipa botulīna toksīna sistēmiskajiem efektiem. Taču netika veikti farmakokinētiskie, absorbcijas, izkliedes, metabolisma un izvadīšanas pētījumi.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Farmakoloģiskajos pētījumos par vienas devas iedarbību uz cynomolgus pērtiķiem netika novēroti citi efekti kā vien sagaidāmā, no devas atkarīgā, injicēto muskuļu paralīze, līdztekus nelielai toksīna difūzijai pēc lielām tā devām, kas izsauca līdzīgus efektus tuvumā esošajos neinjicētajos muskuļos.

Vienreizējas devas toksikoloģiskie pētījumi tika veikti ar cynomolgus pērtiķiem. Tika konstatēts, ka sistēmiskais līmenis, pie kura nenovēroja jebkādu iedarbību (NOEL – no observed effect level), ir 960 V/kg. Letālā deva bija 2400 V/kg.

Sakarā ar preparāta raksturu, netika veikti pētījumi ar dzīvniekiem, lai noteiktu NeuroBloc kancerogēno iedarbību. Nav veikti standarta testi NeuroBloc mutagēno īpašību izpētei.

Attīstības pētījumos, kas tika veikti ar žurkām un trušiem, netika konstatētas augļa kroplības vai auglības izmaiņas. Attīstības pētījumos deva, pie kuras nenovēroja jebkādu blakusparādību (NOAEL – no observed adverse effect dose level) žurkām bija 1000 V/kg/dienā mātes funkcijām un

3000 V/kg/dienā ietekmei uz augli. Trušiem NOAEL līmenis bija 0,1 vienība/kg/dienā mātes funkcijām un 0,3 vienības/kg/dienā ietekmei uz augli. Auglības pētījumos NOAEL bija

300 V/kg/dienā vispārējai toksicitātei kā tēviņiem, tā mātītēm, un 1000 V/kg/dienā auglībai un reproduktīvajām funkcijām.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Dinātrija sukcināts Nātrija hlorīds

Cilvēka seruma albumīns Sālsskābe (pH regulēšanai) Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

5 gadi, tirdzniecībai paredzētajā iepakojumā.

Izlietot tūlīt pēc atšķaidīšanas (skatīt 4.2. un 6.6. apakšpunktu).

No mikrobioloģiskā viedokļa skatoties, izņemot gadījumus, kad atvēršanas/atšķaidīšanas metode novērš mikrobiālās piesārņošanas risku, zāles jāizlieto nekavējoties.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 C – 8 C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Zāļu derīguma termiņa laikā to vienu reizi var izņemt no ledusskapja uz periodu, kas nav ilgāks par

3 mēnešiem, un glabāt līdz 25 C temperatūrā, neliekot to ledusskapī atkārtoti. Šā perioda beigās zāles nedrīkst likt atpakaļ ledusskapī, un tās jāiznīcina.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

0,5 ml, 1 ml vai 2 ml šķīduma 3,5 ml I klases stikla flakonos ar silikonizēta butilgumijas aizbāžņiem, kas nosedzoši noslēgti ar gofrēta alumīnija vāciņiem.

Iepakojumā 1 flakons.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

NeuroBloc tiek piegādāts tikai vienreizējās lietošanas flakonos.

Zāles ir gatavas lietošanai, un tās nav jāatšķaida. Nesakratīt.

Lai kopējo devu varētu sadalīt vairākām injekcijām, NeuroBloc var atšķaidīt ar nātrija hlorīda

9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām (skatīt 4.2. apakšpunktu). Šāda atšķaidīšana ar nātrija hlorīdu jāveic šļircē, vispirms ievelkot šļircē vajadzīgo NeuroBloc daudzumu un pēc tam šļircē pievienojot nātrija hlorīdu. Neklīniskos pētījumos tika veikta līdz pat seškārtēja NeuroBloc šķīduma atšķaidīšana, kas neradīja nekādas iedarbības izmaiņas. Kad zāles ir atšķaidītas, tās nekavējoties jāizlieto, jo to sastāvā neietilpst konservanti.

Viss neizlietotais šķīdums, visi NeuroBloc flakoni, kam beidzies derīguma termiņš, un zāļu ievadīšanai izmantotie priekšmeti uzmanīgi jāiznīcina kā bioloģiski bīstami medicīniski atkritumi atbilstoši vietējām prasībām. Pirms lietošanas nepieciešams flakonus vizuāli pārbaudīt. Ja NeuroBloc šķīdums nav dzidrs un bezkrāsains/gaiši dzeltens vai arī ja flakons ir bojāts, zāles nedrīkst lietot, un tās nepieciešams iznīcināt kā bioloģiski bīstamus medicīniskus atkritumus atbilstoši vietējām prasībām.

Jebkādu izlietu preparāta daudzumu padariet nekaitīgu ar 10% sārma šķīdumu vai ar 2 ml 0,5% nātrija hipohlorīta (mājsaimniecības hloru saturošais balinātājs) šķīdumu 1 litrā ūdens. Lietojiet ūdensnecaurlaidīgus cimdus uz uzsūciet šķidrumu ar piemērotu absorbentu. Ievietojiet absorbēto toksīnu autoklavēšanas maisā, noslēdziet to un iznīciniet kā medicīniskos bioloģiski bīstamos atkritumus atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Eisai Limited

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/166/001 – 2500 V

EU/1/00/166/002 – 5000 V

EU/1/00/166/003 – 10 000 V

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2001. gada 22. janvāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums:

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas