Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Marķējuma teksts - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNeuroBloc
ATĶ kodsM03AX01
Vielabotulinum toxin type B
RažotājsEisai Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējais kartona iepakojums 0,5 ml flakons

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NeuroBloc 5000 V/ml šķīdums injekcijām

Botulinum Toxin Type B

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs mililitrs satur 5000 vienības B tipa botulīna toksīna.

Viens 0,5 ml flakons satur 2500 vienības B tipa botulīna toksīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Dinātrija sukcināts, nātrija hlorīds, cilvēka seruma albumīna šķīdums, sālsskābe un ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 1 flakons

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Nesakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intramuskulārai lietošanai.

Lietojamas tikai vienu reizi.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

NeuroBloc stiprums ir 5000 V/ml. Šīs vienības ir izteiktas kā B tipa vienības, kas nav aizstājamas ar vienībām, ko izmanto citu botulīna toksīna preparātu stipruma izteikšanai.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Izlietot uzreiz pēc atšķaidīšanas

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2oC – 8oC).

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Zāļu derīguma termiņa laikā tās vienu reizi var izņemt no ledusskapja uz periodu, kas nav ilgāks par

3 mēnešiem, un glabāt līdz 25 C temperatūrā, neliekot tās ledusskapī atkārtoti. Šā perioda beigās zāles nedrīkst likt atpakaļ ledusskapī, un tās jāiznīcina.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Izlasiet instrukcijā par īpašiem piesardzības pasākumiem, rīkojoties ar zālēm, glabājot tās lietošanas laikā un iznīcinot neizlietotās zāles.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/166/001

13.SĒRIJAS NUMURS

SĒRIJA

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakona etiķete 0,5 ml flakons

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

NeuroBloc 5000 V/ml šķīdums injekcijām i.m.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2500 V

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējais kartona iepakojums 1,0 ml flakons

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NeuroBloc 5000 V/ml šķīdums injekcijām

Botulinum Toxin Type B

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs mililitrs satur 5000 vienības B tipa botulīna toksīna.

Viens 1,0 ml flakons satur 5000 vienības B tipa botulīna toksīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Dinātrija sukcināts, nātrija hlorīds, cilvēka seruma albumīna šķīdums, sālsskābe, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 1 flakons

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Nesakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intramuskulārai lietošanai.

Lietojams tikai vienu reizi.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

NeuroBloc stiprums ir 5000 V/ml. Šīs vienības ir izteiktas kā B tipa vienības, kas nav aizstājamas ar vienībām, ko izmanto citu botulīna toksīna preparātu stipruma izteikšanai.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Izlietot uzreiz pēc atšķaidīšanas

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2 C – 8 C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Zāļu derīguma termiņa laikā tās vienu reizi var izņemt no ledusskapja uz periodu, kas nav ilgāks par

3 mēnešiem, un glabāt līdz 25 C temperatūrā, neliekot tās ledusskapī atkārtoti. Šā perioda beigās zāles nedrīkst likt atpakaļ ledusskapī, un tās jāiznīcina.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Izlasiet instrukcijā par īpašiem piesardzības pasākumiem, rīkojoties ar zālēm, glabājot tās lietošanas laikā un iznīcinot neizlietotās zāles.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/166/002

13. SĒRIJAS NUMURS

SĒRIJA

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakona etiķete 1,0 ml flakons

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

NeuroBloc 5000 V/ml šķīdums injekcijām i.m.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5000 V

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējais kartona iepakojums 2,0 ml flakons

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NeuroBloc 5000 V/ml šķīdums injekcijām

Botulinum Toxin Type B

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs mililitrs satur 5000 vienības B tipa botulīna toksīna.

Viens 2,0 ml flakons satur 10 000 vienības B tipa botulīna toksīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Dinātrija sukcināts, nātrija hlorīds, cilvēka seruma albumīna šķīdums, sālsskābe, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 1 flakons

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Nesakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intramuskulārai lietošanai.

Lietojams tikai vienu reizi.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

NeuroBloc stiprums ir 5000 V/ml. Šīs vienības ir izteiktas kā B tipa vienības, kas nav aizstājamas ar vienībām, ko izmanto citu botulīna toksīna preparātu stipruma izteikšanai.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Izlietot uzreiz pēc atšķaidīšanas

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2 C – 8 C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Zāļu derīguma termiņa laikā tās vienu reizi var izņemt no ledusskapja uz periodu, kas nav ilgāks par

3 mēnešiem, un glabāt līdz 25 C temperatūrā, neliekot tās ledusskapī atkārtoti. Šā perioda beigās zāles nedrīkst likt atpakaļ ledusskapī, un tās jāiznīcina.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Izlasiet instrukcijā par īpašiem piesardzības pasākumiem, rīkojoties ar zālēm, glabājot tās lietošanas laikā un iznīcinot neizlietotās zāles.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/166/003

13. SĒRIJAS NUMURS

SĒRIJA

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakona etiķete 2,0 ml flakons

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

NeuroBloc 5000 V/ml šķīdums injekcijām i.m.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 000 V

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas