Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nonafact (human coagulation factor IX) – Zāļu apraksts - B02BD04

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNonafact
ATĶ kodsB02BD04
Vielahuman coagulation factor IX
RažotājsSanquin Plasma Products B.V.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Nonafact 100 SV/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs flakons satur nomināli 500 SV vai 1000 SV cilvēka IX asinsreces faktora (human coagulation factor IX).

Nonafact satur aptuveni 500 SV vai 1000 SV (100 SV/ml) cilvēka IX asinsreces faktora pēc šķīdināšanas.

Stiprumu (SV) nosaka ar vienas pakāpes recēšanas testu. Nonafact specifiskā aktivitāte ir aptuveni 200 SV/mg olbaltumvielu.

Ražots no cilvēku donoru plazmas.

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību

Nātrija hlorīds

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. Balts pulveris.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1Terapeitiskās indikācijas

Asiņošanas ārstēšana un profilakse B hemofilijas pacientiem (iedzimta IX faktora nepietiekamība).

4.2Devas un lietošanas veids

Ārstēšana ir jāveic hemofilijas ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā.

Iepriekš neārstētiem pacientiem

Nonafact drošums un efektivitāte, lietojot iepriekš neārstētiem pacientiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Ārstēšanas novērošana

Ārstēšanas kursa laikā ieteicama atbilstoša IX faktora līmeņa noteikšana, lai noteiktu ievadāmo devu un atkārtotu infūziju biežumu. Atsevišķiem pacientiem var būt atšķirīga reakcija uz IX faktoru, demonstrējot atšķirīgus pusperiodus un atveseļošanos. Pacientiem, kuriem ir samazināts vai pārmērīgi liels svars, var būt jāpielāgo pēc ķermeņa masas noteiktā deva. Īpaši lielas ķirurģiskas iejaukšanās gadījumā nepieciešama rūpīga aizstājterapijas kontrole ar koagulācijas analīzi (plazmas IX faktora aktivitāte).

Devas

Aizstājterapijas deva un ilgums ir atkarīgi no IX faktora nepietiekamības pakāpes, asiņošanas vietas un pakāpes, kā arī pacienta klīniskā stāvokļa.

Lietojamo IX faktora vienību skaitu izsaka starptautiskās vienībās (SV), kas ir saistītas ar spēkā esošo PVO standartu IX faktora zālēm. IX faktora aktivitāte plazmā tiek izteikta vai nu procentos (attiecībā pret normālu cilvēka plazmu), vai starptautiskās vienībās (attiecībā pret starptautisko standartu IX faktoram plazmā).

Viena IX faktora aktivitātes starptautiskā vienība (SV) atbilst IX faktora daudzumam cilvēka plazmas vienā ml.

Ārstēšana pēc pieprasījuma

Nepieciešamās IX faktora devas aprēķināšana pamatojas uz empīrisku konstatējumu, ka IX faktora 1 starptautiskā vienība (SV) uz kg ķermeņa masas palielina plazmas IX faktora aktivitāti par 1,1% no normālas aktivitātes. Nepieciešamā deva tiek noteikta, izmantojot šādu formulu:

Nepieciešamais vienību skaits = ķermeņa masa (kg) vēlamais IX faktora pieaugums (%) (SV/dl) 0,9

Lietojamais daudzums un ievadīšanas biežums vienmēr jānosaka, ņemot vērā klīnisko efektivitāti katrā konkrētajā gadījumā.

Zemāk raksturotos asiņošanas gadījumos IX faktora aktivitāte atbilstošajā periodā nedrīkst samazināties zem dotā plazmas aktivitātes līmeņa (% no normāla vai SV/dl). Zemākesošo tabulu var izmantot devu noteikšanai asiņošanas gadījumos, kā arī ķirurģiskām procedūrām:

Asiņošanas pakāpe / ķirurģiskās

Nepieciešamais

Devu lietošanas biežums (stundās) /

procedūras veids

IX faktora

Terapijas ilgums (dienās)

 

līmenis (%)

 

 

(SV/dl)

 

 

 

 

Asiņošana

 

 

Neliela hemartroze, muskuļu

20 – 40

Atkārtot infūziju ik pēc 24

asiņošana vai asiņošana mutes

 

stundām. Vismaz 1 dienu, līdz tiek

dobumā

 

novērsta asiņošana (par ko liecina

 

 

sāpju izzušana) vai brūce sadzīst.

Izteiktāka hemartroze, muskuļu

30 – 60

Atkārtot infūziju ik pēc 24 stundām

asiņošana vai hematoma

 

3 – 4 dienas vai vairāk, līdz sāpju

 

 

un akūtas nespējas izzušanai.

Dzīvībai bīstama asiņošana

60 – 100

Atkārtot infūziju ik pēc 8 – 24

 

 

stundām, kamēr draudi nav

 

 

novērsti.

 

 

 

Ķirurģija

 

 

Mazā operācija

30 – 60

Ik pēc 24 stundām, vismaz 1 dienu,

tostarp zoba izraušana

 

līdz brūce sadzīst.

Lielā operācija

80 – 100

Atkārtot infūziju ik pēc 8 – 24

 

 

(pirms un pēc

stundām, līdz adekvātai brūces

 

sadzīšanai, pēc tam terapija vēl

 

operācijas)

vismaz 7 dienas, lai uzturētu IX

 

 

faktora aktivitāti no 30% līdz 60%

 

 

(SV/dl).

 

 

 

Profilakse

Ilgstošai asiņošanas profilaksei pacientiem ar smagu B hemofiliju parastā deva ir 20 – 40 SV IX faktora uz kilogramu ķermeņa masas ik pēc 3 – 4 dienām.

Dažos gadījumos, īpaši jaunākiem pacientiem, var būt nepieciešami īsāki dozēšanas starplaiki vai lielākas devas.

Pediatriskā populācija

Nonafact drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no dzimšanas līdz 6 gadiem, nav pierādīta.

Dati nav pieejami. Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai. Ieteicams, lai ievadīšanas ātrums nepārsniegtu 2 ml/min.

Ieteikumus par zāļu atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt apakšpunktā 6.

4.3Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. Zināma alerģiska reakcija pret peles olbaltumvielu.

4.4Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstināta jutība

Lietojot Nonafact, iespējamas alerģiska tipa paaugstinātas jutības reakcijas. Zāles satur peles olbaltumvielas. Ja rodas paaugstinātas jutības reakciju simptomi, pacientiem jāiesaka nekavējoties pārtraukt zāļu lietošanu un griezties pie ārsta.

Pacienti ir jābrīdina par paaugstinātas jutības reakciju agrīnām pazīmēm, tostarp nātreni, ģeneralizētu nātreni, smaguma sajūtu krūtīs, sēkšanu, pazeminātu asinsspiedienu un anafilaksi.

Šoka gadījumā nepieciešams izpildīt standarta šoka medicīnisko ārstēšanu.

Inhibitori

Pēc atkārtotas ārstēšanas ar IX faktora zālēm pacienti jākontrolē attiecībā uz neitralizējošu antivielu (inhibitoru) attīstību, kuras kvantitatīvi jānosaka Betesda vienībās (BV), izmantojot atbilstošu bioloģisku testēšanu.

Literatūrā publicēti ziņojumi, kas parāda korelāciju starp IX faktora inhibitora rašanos un alerģiskām reakcijām. Tāpēc pacientiem, kam rodas alerģiskas reakcijas, jānosaka inhibitora esamība. Jāatzīmē, ka pacienti ar IX faktora inhibitoriem var tikt pakļauti palielinātam anafilakses riskam ar sekojošām IX faktora lietošanas problēmām.

Alerģisku reakciju riska dēļ, lietojot IX faktora preperātus, sākotnējā IX faktora ievadīšana atbilstoši ārstējošā ārsta vērtējumam jāveic medicīniskā uzraudzībā, lai varētu nodrošināt pienācīgu pacienta medicīnisku aprūpi alerģisku reakciju gadījumā.

Trombembolija

Trombotisku komplikāciju iespējamā riska dēļ, ievadot šo produktu pacientiem ar aknu slimību, pacientiem pēc operācijas, jaundzimušajiem vai pacientiem ar trombotisku traucējumu vai DIK risku, jāsāk klīniska novērošana attiecībā uz agrīnām trombotiskas vai patēriņa koagulopātijas pazīmēm ar atbilstošu bioloģisku testēšanu. Katrā no šīm situācijām nepieciešams apsvērt ārstēšanas priekšrocības ar Nonafact pret šo komplikāciju risku.

Kardiovaskulāri notikumi

Pacientiem ar esošiem kardiovaskulārajiem riska faktoriem aizvietošanas terapija ar IX faktoru var palielināt kardiovaskulāro risku.

Ar katetru saistītās komplikācijas

Ja jālieto centrālā venozā piekļuves ierīce (central venous access device — CVAD), jāizvērtē ar ierīci saistīto komplikāciju, tostarp lokālu infekciju ‒ bakterēmijas un trombozes katetra ievadīšanas vietā ‒ risks.

Virālais drošums

Lai novērstu pacienta inficēšanos ar slimību izraisītājiem, kas varētu atrasties no cilvēka asinīm vai plazmas gatavotos preparātos, ir iespējams veikt tādus standarta pasākumus, kā donoru atlasi un indivīda nodoto asiņu vai plazmas krājumu pārbaudi , lai konstatētu specifiskus infekcijas marķierus. Turklāt ražošanā var iekļaut efektīvas procedūras, kas ļaus inaktivēt/iznīcināt vīrusus. Tomēr, lietojot no cilvēka asinīm vai plazmas gatavotas zāles, inficēšanās ir iespējama. Tas attiecas arī uz nezināmiem vai jauniem vīrusiem un citiem patogēniem.

Infekciju novēršanai veicamos pasākumus uzskata par efektīviem pret vīrusiem ar apvalku, piemēram, cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV), B hepatīta vīrusu (HBV) un C hepatīta vīrusu (HCV), kā arī tādiem vīrusiem bez apvalka, piemēram, hepatītu A un B19 parvovīrusu.

Pacientus, kas no plazmas iegūtus IX faktora preparātus saņem regulāri/atkārtoti, vajadzētu vakcinēt, izmantojot atbilstošas vakcīnas (pret A un B hepatītu).

Ievadot Nonafact pacientam, ir ļoti ieteicams katru reizi reģistrēt preparāta nosaukumu un sērijas numuru, kas ļaus nodrošināt saikni starp pacientu un preparāta sēriju.

Šī medicīniskā produkta deva satur mazāk nekā 1 mmol (23 mg) nātrija, t. i., tajā „praktiski nav” nātrija.

Pediatriskā populācija

Minētie brīdinājumi un drošības pasākumi attiecas uz pieaugušajiem un bērniem.

4.5Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav ziņots par cilvēka IX koagulācijas faktora mijiedarbību ar citiem preparātiem.

4.6Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Nav veikti reproduktīvās toksicitātes pētījumi ar IX faktoru. Tā kā B hemofilija sievietēm ir reti sastopama, tad nav pieredzes par IX faktora lietošanu grūtniecības un zīdīšanas laikā. IX faktoru grūtniecības un zīdīšanas laikā nevajadzētu lietot, ja vien nav nepārprotama nepieciešamība.

4.7Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nonafact neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Reti novērotas paaugstinātas jutības vai alerģiskas reakcijas (kas var ietvert angioneirotisko tūsku, dedzināšanas un durstīšanas sajūtu infūzijas vietā, drebuļus, pietvīkumu, ģeneralizētu nātreni, galvassāpes, nātreni, pazeminātu asinsspiedienu, letarģiju, sliktu dūšu, nemieru, tahikardiju, smaguma sajūtu krūtīs, troksni ausīs, vemšanu, sēkšanu) un tās dažos gadījumos var progresēt līdz smagai anafilaksei (tostarp šokam). Dažos gadījumos šīs reakcijas progresēja līdz smagai anafilaksei, un tās radās ciešā saistībā ar IX faktora inhibitoru veidošanos (skatīt arī apakšpunktu 4.4).Ziņots par nefrotisko sindromu pēc imūnās tolerances indukcijas mēģinājuma B hemofilijas pacientiem ar IX faktora inhibitoriem un alerģisku reakciju anamnēzē.

Nonafact niecīgos daudzumos (< 0,1 ng IX faktora peles IgG/SV satur peles monoklonālās antivielas, kas izmantotas tā attīrīšanai. Tāpēc teorētiski Nonafact lietošana var izraisīt antivielu veidošanos pret

peles olbaltumvielām. Antivielu pret peles olbaltumvielām klīniskā nozīme, ja tās patiešām rodas, nav zināmas.

Pacientiem ar B hemofiliju var attīstīties neitralizējošas antivielas (inhibitori) pret IX faktoru. Ja rodas šādi inhibitori, tas izpaudīsies kā nepietiekama klīniska atbildreakcija. Šādos gadījumos ieteicams iesaistīt specializētu hemofilijas centru. Iespējams tromboembolisku traucējumu risks pēc IX faktora produktu ievadīšanas, risks ir lielāks, lietojot zemas tīrības preparātus. Zemas tīrības IX faktora preparātu lietošana ir saistīta ar miokarda infarkta, diseminētu intravazālu koagulāciju, venozās trombozes un plaušu embolijas gadījumiem. Augstas tīrības IX faktora lietošana reti ir saistīta ar šādām nevēlamajām blakusparādībām.

Drošuma informācija par aizsardzību pret pārnesamiem faktoriem ir izklāstīta apakšpunktā 4.4.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Turpmākās tabulas ir atbilstošas MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai (OSK un ieteikto terminu līmenim).

Biežumi izvērtēti atbilstoši šim iedalījumam: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Katrā biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

MedDRA orgānu sistēmu

Nevēlamā blakusparādība

Biežums

klasifikācija (OSK)

(NP)

 

Imūnās sistēmas traucējumi

Anafilaktiska reakcija

Nav zināms

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi

Nav zināms

Vispārēji traucējumi un

Drudzis

Nav zināms

reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Pietvīkums

Reti

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Klīniskā pētījumā ziņots par nevēlamo blakusparādību ‒pietvīkumu. Informācija par citām (smagām un tādām, kas nav smagas) nevēlamajām blakusparādībām tika saņemta spontānu ziņojumu veidā.

Pediatriskā populācija

Sagaidāms, ka nevēlamo blakusparādību biežums, veids un smagums bērniem būs tāds pats kā pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.*

4.9Pārdozēšana

Nav ziņots par cilvēka IX asinsreces faktora pārdozēšanas simptomiem.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: asiņošanas apturēšanas līdzekļi, IX asinsreces faktors. ATĶ kods: B02BD04.

IX faktors ir vienas ķēdes glikoproteīns ar molekulāro masu apmēram 68 000 daltoni. Tas ir no K vitamīna atkarīgs asinsreces faktors un tiek sintezēts aknās. IX faktoru aktivē XIa faktors iekšējā koagulācijas ceļā un VII faktora/audu faktora komplekss ārējā ceļā. Aktivētais IX faktors kopā ar aktivēto VIII faktoru aktivē X faktoru. Aktivētais faktors X pārveido protrombīnu par trombīnu.

Trombīns pēc tam pārveido fibrinogēnu par fibrīnu, un izveidojas asins receklis. B hemofilija ir ar dzimumu saistīta pārmantota asinsreces slimība, kas rodas IX faktora pazemināta līmeņa dēļ un izraisa profūzu asiņošanu locītavās, muskuļos vai iekšējos orgānos vai nu spontāni, vai nejaušas vai ķirurģiskas traumas rezultātā. Ar aizstājterapiju palielina IX faktora līmeni plazmā, tādējādi nodrošinot IX faktora nepietiekamības īslaicīgu korekciju un asiņošanas tendences novēršanu.

Pediatriskā populācija

Nav pietiekami daudz datu, lai ieteiktu Nonfact lietošanu bērniem vecumā līdz 6 gadiem.

5.2Farmakokinētiskās īpašības

Ar Nonafact iegūtais IX faktora līmeņa palielinājums in vivo ir 1,1 SV/dl uz SV, kas ievadīta uz kg ķermeņa masas, kas atbilst in vivo konstatēšanas apjomam 49%. Nonafact pusperiods ir apmēram 19 (17 – 21) stundas.

5.3Preklīniskie dati par drošumu

IX plazmas asinsreces faktors ir normāla cilvēka plazmas sastāvdaļa. Tāpēc šajā produktā esošais IX faktors darbojas līdzīgi kā endogēnais IX faktors. Tradicionālie toksicitātes un mutagenitātes pētījumi dzīvniekiem ar IX plazmas asinsreces faktoru nav veikti. Farmakodinamikas pētījumos ar trušiem un jūras cūciņām konstatēja, ka Nonafact trombogenitāte ir minimāla.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Pulveris:

Nātrija hlorīds

Saharoze

Histidīns.

Šķīdinātājs: Ūdens injekcijām.

6.2Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem produktiem.

6.3Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

Pēc šķīduma pagatavošanas:

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā demonstrēta 3 stundas temperatūrā 21ºC. No mikrobioloģiskā viedokļa zāles ir jāizlieto nekavējoties pēc pagatavošanas. Ja tās netiek nekavējoties izlietotas, lietošanas laikā par uzglabāšanas laiku un apstākļiem ir atbildīgs lietotājs.

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C–8°C temperatūrā ). Nesasaldēt. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas. Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5Iepakojuma veids un saturs

500 SV: viens flakons (I klases stikla) pulvera + viens flakons (I klases stikla) pa 5 ml šķīdinātāja ar aizbāžņiem (brombutils).

1000 SV: viens flakons (I klases stikla) pulvera + viens flakons (I klases stikla) pa 10 ml šķīdinātāja ar aizbāžņiem (brombutils).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Šķīduma pagatavošana

1.Sasildiet abus flakonus līdz 15ºC–25ºC temperatūrai.

2.Noņemiet flakoniem plastmasas vāciņus.

3.Dezinficējiet abu flakonu aizbāžņu virsmu ar marli, kas piesūcināta ar 70% spirtu.

4.Noņemiet aizsargapvalku no savienošanas adatas viena gala un caurduriet injekciju ūdens flakona aizbāzni. Noņemiet aizsargapvalku no savienošanas adatas otra gala. Apgrieziet otrādi šķīdinātāja flakonu un caurduriet pulvera flakona aizbāzni.

5.Sagāziet produkta flakonu, pārlejot šķīdinātāju, lai tam ļautu plūst lejup gar flakona malu.

6.Atvienojiet tukšo flakonu un savienošanas adatu.

7.Uzmanīgi groziet flakonu, lai 5 minūšu laikā pilnībā izšķīdinātu pulveri. Rezultātā iegūtais šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains vai gaiši dzeltens un ar neitrālu pH.

Izšķīdināti produkti pirms lietošanas ir vizuāli jāapskata, vai tajos nav atlikušas neizšķīdušas daļiņas un vai nav mainījusies to krāsa. Šķīdumam jābūt dzidram vai viegli lāsmojošam. Nelietojiet šķīdumus, ja tie ir duļķaini vai tiem ir nogulsnes.

.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Sanquin Plasma Products B.V.

Plesmanlaan 125

NL-1066 CX Amsterdam

Nīderlande

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/01/186/001 (500 SV)

EU/1/01/186/002 (1000 SV)

9.REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2001. gada 3. jūlijs

Pārreģistrācijas datums: 2006. gada 3. jūlijs

10.TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) mājaslapā: http://www.ema.europa.eu.

GGGG. DD. mēnesis

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas