Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Norvir (ritonavir) – Marķējuma teksts - J05AE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNorvir
ATĶ kodsJ05AE03
Vielaritonavir
RažotājsAbbVie Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

NORVIR ŠĶĪDUMS IEKŠĶĪGAI LIETOŠANAI - Multipakas kartona iepakojums ar 450 ml (5 pudeles ar 90 ml) šķīduma iekšķīgai lietošanai – ar Blue Box

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Norvir 80 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Ritonavirum

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs ml šķīduma iekšķīgai lietošanai satur 80 mg ritonavīra.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī etilspirtu (43 tilpuma %), polioksil-35-rīcineļļu, propilēnglikolu, saharīna nātrija sāli, saulrieta dzelteno E110.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Multipaka: 450 ml (5 pudeles ar 90 ml) šķīduma iekšķīgai lietošanai

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Bērniem neatverama aizdare

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Neatdzesēt un nesasaldēt.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām. Pirms lietošanas katru reizi labi sakratīt. Ja pēc sakratīšanas šķīdumā redzamas daļiņas vai nogulsnes, pacientam jālieto nākamā deva un jālūdz ārstam jauns iepakojums.

Sargāt no pārmērīga siltuma ietekmes. Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/96/016/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Norvir 80 mg/ml

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

NORVIR ŠĶĪDUMS IEKŠĶĪGAI LIETOŠANAI – kartona kastīte 1 pudelei ar 90 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai – ar Blue Box

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Norvir 80 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Ritonavirum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs ml šķīduma iekšķīgai lietošanai satur 80 mg ritonavīra.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī etilspirtu (43 tilpuma %), polioksil-35-rīcineļļu, propilēnglikolu, saharīna nātrija sāli, saulrieta dzelteno E110.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

90 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Bērniem neatverama aizdare

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Neatdzesēt un nesasaldēt.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām. Pirms lietošanas katru reizi labi sakratīt. Ja pēc sakratīšanas šķīdumā redzamas daļiņas vai nogulsnes, pacientam jālieto nākamā deva un jālūdz ārstam jauns iepakojums.

Sargāt no pārmērīga siltuma ietekmes. Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/96/016/008

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Norvir 80 mg/ml

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

NORVIR ŠĶĪDUMS IEKŠĶĪGAI LIETOŠANAI, pudeles marķējuma teksts

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Norvir 80 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Ritonavirum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs ml šķīduma iekšķīgai lietošanai satur 80 mg ritonavīra.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī etilspirtu (43 tilpuma %), polioksil-35-rīcineļļu, propilēnglikolu, saharīna nātrija sāli, saulrieta dzelteno E110.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

90 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Bērniem neatverama aizdare

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.Neatdzesēt un nesasaldēt.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām. Pirms lietošanas katru reizi labi sakratīt. Ja pēc sakratīšanas šķīdumā redzamas daļiņas vai nogulsnes, pacientam jālieto nākamā deva un jālūdz ārstam jauns iepakojums.

Sargāt no pārmērīga siltuma ietekmes. Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/96/016/001

EU/1/96/016/008

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

Nav piemērojams

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

Nav piemērojams

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

NORVIR PULVERIS IEKŠĶĪGI LIETOJAMAS SUSPENSIJAS PAGATAVOŠANAI - kartona iepakojums ar 30 paciņām, katra paciņa satur 100 mg ritonavīra

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Norvir 100 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Ritonavirum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra paciņa satur 100 mg ritonavīra.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 paciņas ar pulveri iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Iepakojumā ir arī trauciņš maisījuma pagatavošanai un divas perorālās dozēšanas šļirces.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/96/016/009

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Norvir 100 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZĀ IZMĒRA IEPAKOJUMA

NORVIR PULVERIS IEKŠĶĪGI LIETOJAMAS SUSPENSIJAS PAGATAVOŠANAI –Paciņas marķējuma teksts

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Norvir 100 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Ritonavirum

Iekšķīgai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.CITA

100 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

NORVIR APVALKOTĀS TABLETES – kartona kastīte - ar Blue Box

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Norvir 100 mg apvalkotās tabletes

Ritonavirum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 100 mg ritonavīra

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Norvir tabletes jālieto kopā ar uzturu.

Tabletes jānorij veselas. Tās nedrīkst košļāt, dalīt vai sasmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Bērniem neatverama aizdare

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/96/016/005

EU/1/96/016/006

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Norvir 100 mg tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

NORVIR APVALKOTĀS TABLETES – pudeles marķējuma teksts

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Norvir 100 mg apvalkotās tabletes

Ritonavirum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 100 mg ritonavīra

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā pudelē

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/96/016/005

EU/1/96/016/006

13. SĒRIJAS NUMURS

Lot

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

Nav piemērojams

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

Nav piemērojams

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

NORVIR APVALKOTĀS TABLETES – multipakā ir 90 (3 pudeles ar 30) apvalkotām tabletēm

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Norvir 100 mg apvalkotās tabletes

Ritonavirum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 100 mg ritonavīra

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Multipaka: 90 (3 pudeles ar 30) apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

Norvir tabletes jālieto kopā ar uzturu.

Tabletes jānorij veselas. Tās nedrīkst košļāt, dalīt vai sasmalcināt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Bērniem neatverama aizdare

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/96/016/007

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Norvir 100 mg tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

NORVIR APVALKOTO TABLEŠU PUDELES MARĶĒJUMA TEKSTS – 3 PUDELĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Norvir 100 mg apvalkotās tabletes

Ritonavirum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 100 mg ritonavīra

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā pudelē.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/96/016/007

13. SĒRIJAS NUMURS

Lot

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

Nav piemērojams

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

Nav piemērojams

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas