Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoEight (turoctocog alfa) – Zāļu apraksts - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNovoEight
ATĶ kodsB02BD02
Vielaturoctocog alfa
RažotājsNovo Nordisk A/S

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoEight 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai NovoEight 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai NovoEight 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai NovoEight 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai NovoEight 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai NovoEight 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

NovoEight 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs pulvera flakons satur 250 SV alfa turoktokoga (turoctocogum alfa), rekombinanta (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktora.

Pēc sagatavošanas NovoEight šķīdums satur aptuveni 62,5 SV/ml alfa turoktokoga, rekombinanta (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktora.

NovoEight 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs pulvera flakons satur 500 SV alfa turoktokoga (turoctocogum alfa), rekombinanta (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktora.

Pēc sagatavošanas NovoEight šķīdums satur aptuveni 125 SV/ml alfa turoktokoga, rekombinanta (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktora.

NovoEight 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs pulvera flakons satur 1000 SV alfa turoktokoga (turoctocogum alfa), rekombinanta (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktora.

Pēc sagatavošanas NovoEight šķīdums satur aptuveni 250 SV/ml alfa turoktokoga, rekombinanta (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktora.

NovoEight 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs pulvera flakons satur 1500 SV alfa turoktokoga (turoctocogum alfa), rekombinanta (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktora.

Pēc sagatavošanas NovoEight šķīdums satur aptuveni 375 SV/ml alfa turoktokoga, rekombinanta (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktora.

NovoEight 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs pulvera flakons satur 2000 SV alfa turoktokoga (turoctocogum alfa), rekombinanta (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktora.

Pēc sagatavošanas NovoEight šķīdums satur aptuveni 500 SV/ml alfa turoktokoga, rekombinanta (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktora.

NovoEight 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs pulvera flakons satur 3000 SV alfa turoktokoga (turoctocogum alfa), rekombinanta (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktora.

Pēc sagatavošanas NovoEight šķīdums satur aptuveni 750 SV/ml alfa turoktokoga, rekombinanta (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktora.

Aktivitāte (SV) ir noteikta, izmantojot Eiropas Farmakopejas hromogēna noteikšanas metodi. NovoEight īpašā aktivitāte ir aptuveni 8300 SV/mg proteīnu.

Alfa turoktokogs (rekombinants (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktors) ir attīrīts proteīns, kas sastāv no 1445 aminoskābēm un kura molekulārā masa ir aptuveni 166 kDA. Tas iegūts ar rekombinantas DNS tehnoloģiju no Ķīnas kāmju olnīcu šūnām, šūnu kultivēšanas, attīrīšanas vai galīgās zāļu formas izveides procesā nepievienojot cilvēka vai dzīvnieku izcelsmes proteīnus.

Alfa turoktokogs ir rekombinants cilvēka VIII koagulācijas faktors ar saīsinātu B-domēnu (B-domēnu veido 21 pilna garuma B-domēna aminoskābe) un bez citām aminoskābju secības izmaiņām.

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Vienā ml sagatavota šķīduma ir 0,31 mmol nātrija (7 mg).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.

Balts vai nedaudz iedzeltens pulveris vai irdena masa.

Dzidrs un bezkrāsains šķīdums injekcijām.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar A hemofiliju (iedzimtu VIII faktora deficītu).

NovoEight var lietot visām vecuma grupām.

4.2.Devas un lietošanas veids

Ārstēšana jāuzsāk tāda ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze hemofilijas ārstēšanā.

Iepriekš neārstēti pacienti

NovoEight lietošanas drošums un efektivitāte iepriekš neārstētiem pacientiem līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Devas

Devas un aizstājterapijas ilgums ir atkarīgs no VIII faktora deficīta smaguma pakāpes, asiņošanas vietas un apjoma un pacienta klīniskā stāvokļa.

Ievadāmo VIII faktora vienību skaits ir izteikts starptautiskajās vienībās (SV), kas atbilst spēkā esošajiem PVO standartiem attiecībā uz VIII faktora preparātiem. VIII faktora aktivitāte plazmā ir izteikta procentos (attiecībā pret normālu faktora līmeni cilvēka plazmā) vai starptautiskajās vienībās (attiecībā pret starptautisko standartu VIII faktora līmenim plazmā).

Viena VIII faktora aktivitātes starptautiskā vienība (SV) atbilst VIII faktora daudzumam vienā ml normālas cilvēka plazmas.

Ārstēšana pēc vajadzības

Nepieciešamo VIII faktora devu aprēķina, ņemot par pamatu empīrisku konstatējumu, ka

1 starptautiskā vienība (SV) VIII faktora uz kg ķermeņa masas palielina plazmas VIII faktora aktivitāti par 2 SV/dl. Nepieciešamo devu aprēķina pēc šādas formulas:

nepieciešamās vienības = ķermeņa masa (kg) x vēlamais VIII faktora līmeņa pieaugums (%) (SV/dl) x 0,5 (SV/kg uz SV/dl).

Ievadāmajam daudzumam un ievadīšanas biežumam vienmēr jābūt vērstam uz centieniem panākt klīnisko efektivitāti katrā atsevišķā gadījumā.

Turpmāk minētajos asiņošanas gadījumos VIII faktora aktivitāte attiecīgo laika posmu nedrīkst būt zemāka par norādīto aktivitātes līmeni plazmā (% no normālā vai SV/dl). Devas noteikšanai asiņošanas un ķirurģiskas iejaukšanās gadījumā var izmantot šādu tabulu:

1. tabula. Devas asiņošanas un ķirurģiskas iejaukšanās gadījumā

Asiņošanas apjoms/Ķirurģiskās

Nepieciešamais VIII faktora

Lietošanas biežums (stundās)/

iejaukšanās veids

līmenis (%) (SV/dl)

Ārstēšanas ilgums (dienās)

 

 

 

Asiņošana

 

 

Agrīna hemartroze, muskuļu

20-40

Atkārtot ik pēc 12-24 stundām

asiņošana vai asiņošana mutes

 

vismaz 1 dienu, līdz apturēta

dobumā

 

asiņošana, par ko liecina sāpju

 

 

mazināšanās, vai bojājums sadzijis

Plašāka hemartroze, muskuļu

30-60

Atkārtot infūziju ik pēc 12-24

asiņošana vai hematoma

 

stundām 3-4 dienas vai ilgāk, līdz

 

 

izzūd sāpes un akūtie funkciju

 

 

traucējumi

Dzīvībai bīstamas asiņošanas

60-100

Atkārtot infūziju ik pēc 8-24

 

 

stundām, līdz ir novērsti draudi

 

 

dzīvībai

 

 

 

Ķirurģiska iejaukšanās

 

 

Neliela apjoma ķirurģiska

30-60

Ik 24 stundas vismaz 1 dienu, līdz

iejaukšanās, tostarp zoba ekstrakcija

 

bojājums sadzijis

Liela apjoma ķirurģiska iejaukšanās

80-100

Atkārtot infūziju ik pēc 8-24

 

(pirms un pēc operācijas)

stundām, līdz brūce ir pietiekami

 

 

sadzijusi, pēc tam vēl vismaz 7

 

 

dienas, lai VIII faktora aktivitāti

uzturētu robežās no 30% līdz 60% (SV/dl).

Profilakse

Ilgtermiņa asiņošanas profilaksei pacientiem ar smagu A hemofiliju. Ieteicamās VIII faktora devas ir 20 līdz 40 SV uz kg ķermeņa masas ik pārdienas vai 20-50 SV uz kg ķermeņa masas 3 reizes nedēļā. Dažos gadījumos, īpaši gados jaunākiem pacientiem, var būt vajadzīgi īsāki ievadīšanas intervāli vai lielākas devas.

Ārstēšanas pārraudzība

Ārstēšanas kursa laikā vēlams ar atbilstošām metodēm noteikt VIII faktora līmeni, lai, ņemot vērā iegūtos rezultātus, izraudzītos ievadāmo devu un ievadīšanas biežumu atkārtotu injekciju gadījumā. Aizstājterapija rūpīgi jāpārrauga, veicot koagulācijas testus (plazmas VIII faktora aktivitāte), jo sevišķi, ja plānota liela apjoma ķirurģiska iejaukšanās. Dažādiem pacientiem var būt dažāda atbildes reakcija uz VIII faktoru, var atšķirties faktora in vivo atjaunošanās pakāpe un pussabrukšanas periods.

Ķirurģija

Nav pieredzes veicot ķirurģiskas operācijas pediatriskiem pacientiem.

Gados vecāki pacienti

Nav pieredzes par lietošanu >65 gadus veciem pacientiem.

Pediatriskā populācija

Ilgstošas asiņošanas profilaksei pacientiem, kuri jaunāki par 12 gadiem, ieteicamās VIII faktora devas ir 25-50 SV uz kg ķermeņa masas ik pārdienas vai 25-60 SV uz kg ķermeņa masas 3 reizes nedēļā. Bērniem, kuri vecāki par 12 gadiem, ieteicamas tādas pašas devas kā pieaugušajiem.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai.

NovoEight ieteicamais ievadīšanas ātrums ir 1-2 ml/min. Ievadīšanas ātrumu pielāgo, ņemot vērā pacienta pašsajūtu.

Ieteikumus par zāļu šķīduma sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Alerģiska reakcija pret kāmju proteīniem.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Hipersensitivitātes reakcijas

Lietojot NovoEight, iespējamas alerģiska tipa hipersensitivitātes reakcijas. Zāles satur kāmju proteīnu zīmes, kas dažiem pacientiem var izsaukt alerģiskas reakcijas. Pacienti jābrīdina, ka hipersensitivitātes reakciju gadījumā nekavējoties jāpārtrauc zāļu lietošana un jāsazinās ar ārstu. Pacienti jāinformē par hipersensitivitātes reakciju agrīnajām pazīmēm, tostarp lokālu vai ģeneralizētu nātreni, spiediena sajūtu krūtīs, sēkšanu, hipotensiju un anafilaksi.

Šoka gadījumā jāievēro vispārpieņemtie šoka ārstēšanas standarti.

Inhibitori

Neitralizējošu antivielu (inhibitoru) veidošanās pret VIII faktoru ir viena no A hemofilijas pacientu ārstēšanas komplikācijām. Šie inhibitori parasti ir IgG klases imūnglobulīni, kas vērsti pret VIII faktora prokoagulācijas aktivitāti un kuru daudzumu izsaka Betesda vienībās (BV) uz ml plazmas, izmantojot modificētu testu. Inhibitoru rašanās risks korelē ar VIII faktora lietošanas ilgumu, pirmajās 20 lietošanas dienās šis risks ir visaugstākais. Retos gadījumos inhibitori var veidoties pēc pirmajām 100 lietošanas dienām.

Inhibitoru atkārtotu veidošanos (zemā titrā), mainot vienu VIII faktora preparātu uz citu, novēroja pacientiem, kuri iepriekš ārstēti vairāk nekā 100 dienas un kuriem iepriekš konstatēta inhibitoru veidošanās. Tāpēc visi pacienti pēc preparāta maiņas rūpīgi jānovēro, lai konstatētu, vai neveidojas inhibitori.

Visi pacienti, kuri lieto VIII koagulācijas faktoru, rūpīgi jānovēro, lai, pienācīgi sekojot līdzi klīniskajai ainai un veicot laboratoriskās pārbaudes, konstatētu, vai neveidojas inhibitori. VIII faktora

inhibitoru pārbaudes jāveic, ja netiek panākta VIII faktora vēlamā aktivitāte plazmā vai, lietojot atbilstošu devu, neizdodas apturēt asiņošanu. Pacientiem, kuriem ir augsts inhibitoru līmenis, ārstēšana ar VIII faktoru var būt neefektīva, tāpēc jāapsver citas ārstēšanas iespējas. Šādu pacientu ārstēšana jāuzņemas ārstiem, kuriem ir pieredze hemofilijas un VIII faktora inhibitoru pacientu aprūpē.

Katru reizi, kad NovoEight tiek ievadīts pacientam, ļoti vēlams reģistrēt zāļu nosaukumu un sērijas numuru, lai saglabātu saikni starp pacientu un attiecīgo zāļu sēriju.

Ar palīgvielām saistīti apsvērumi

Vienā ml sagatavota zāļu šķīduma ir 0,31 mmol nātrija (7 mg). Tas jāņem vērā pacientiem, kuri ievēro diētu ar kontrolētu nātrija daudzumu.

Ar katetru saistītas komplikācijas

Ja nepieciešams izmantot centrālo vēnu pieejas ierīci (CVPI), ir jāņem vērā ar to saistīts komplikāciju risks, tajā skaitā lokālas infekcijas, bakteriēmija un tromboze katetra ievadīšanas vietā.

Pediatriskā populācija

Iepriekš minētie brīdinājumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi ar NovoEight nav veikti.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Nav veikti dzīvnieku reproduktīvitātes pētījumi ar NovoEight. Tā kā sievietēm A hemofilija sastopama reti, nav pieredzes ar VIII faktora lietošanu grūtniecības un zīdīšanas periodā. Tāpēc grūtniecības un zīdīšanas periodā VIII faktoru drīkst lietot tikai absolūtu indikāciju gadījumā.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

NovoEight neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Hipersensitivitāte jeb alerģiskas reakcijas (tostarp angioedēma, dedzināšana un sāpes infūzijas vietā, drebuļi, sejas pietvīkšana, ģeneralizēta nātrene, galvassāpes, lokāla nātrene, hipotensija, miegainība, slikta dūša, nemiera sajūta, tahikardija, spiediena sajūta krūtīs, tirpšanas sajūta, vemšana, sēkšana) novērotas reti, taču dažos gadījumos tās var progresēt līdz smagai anafilaksei (tostarp šoka stāvoklim).

Ļoti retos gadījumos novērota antivielu veidošanās pret kāmja proteīnu un ar tām saistītas hipersensitivitātes reakcijas.

A hemofilijas pacientiem var veidoties neitralizējošas antivielas (inhibitori) pret VIII faktoru. Izveidojoties šādiem inhibitoriem, klīniskā atbilde uz zālēm būs nepietiekama. Šādos gadījumos vēlams vērsties pēc palīdzības specializētā hemofilijas centrā.

Blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tabulā izmantota MedRA klasifikācija (orgānu sistēmu klasifikācija un terminoloģija). Sastopamības biežums definēts šādi: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz

<1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

2. tabula. Zāļu nevēlamo blakusparādību sastopamības biežums klīniskajos pētījumos

Orgānu sistēma

Biežums*

Nevēlamās blakusparādības

Psihiskie traucējumi

Retāk

Bezmiegs

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk

Galvassāpes, reibonis

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk

Sinusa tahikardija

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk

Hipertensija, limfedēma

Aknu un/vai žults izvades sistēmas

Bieži

Paaugstināti aknu enzīmi**

traucējumi

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk

Izsitumi

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Retāk

Muskuloskeletāls stīvums,

sistēmas bojājumi

 

artropātija, sāpes rokās un kājās,

 

 

muskuloskeletālas sāpes

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Bieži

Reakcijas injekcijas vietā***

ievadīšanas vietā

Retāk

Nogurums, karstuma sajūta,

 

 

perifēra tūska, drudzis

Izmeklējumi

Retāk

Paātrināta sirdsdarbība

Traumas, saindēšanās un ar

Retāk

Kontūzija

manipulācijām saistītas

 

 

komplikācijas

 

 

*Aprēķināts, ņemot par pamatu unikālo pacientu kopējo skaitu visos klīniskajos pētījumos (214).

**Paaugstināti tādi aknu enzīmi kā alanīnaminotransferāze, aspartātaminotransferāze, gamma glutamiltransferāze un bilirubīns.

***Reakcijas injekcijas vietā var būt eritēma, ekstravazācija injekcijas vietā un nieze injekcijas vietā.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Visos NovoEight klīniskajos pētījumos kopumā tika reģistrētas 30 blakusparādības 19 no 214 NovoEight lietotājiem. Visbiežāk novērotās blakusparādības bija reakcijas injekcijas vietā un aknu enzīmu paaugstināšanās. No 30 reģistrētajām blakusparādībām 2 novēroja 1 no 31 pacienta vecumā līdz 6 gadiem, nevienu pacientiem vecumā no 6 līdz 18 gadiem un 28 blakusparādības novēroja 18 no 127 pieaugušajiem.

Pediatriskā populācija

Klīniskajos pētījumos, kuros piedalījās 63 pediatriski pacienti ar smagu A hemofiliju vecumā no 0 līdz 12 gadiem un 24 pusaudži ar smagu A hemofiliju vecumā no 12 līdz 18 gadiem, nekonstatēja atšķirības NovoEight drošuma profilā starp pediatriskiem pacientiem un pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav saņemti ziņojumi par simptomiem, kas saistīti ar rekombinantā VIII koagulācijas faktora pārdozēšanu.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hemostatiskie līdzekļi, VIII asins koagulācijas faktors, ATĶ kods: B02BD02.

Darbības mehānisms

NovoEight F satur alfa turoktokogu, rekombinantu (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktoru ar saīsinātu B domēnu. Aktivētā stāvoklī šim glikoproteīnam ir tāda pati struktūra kā cilvēka VIII faktoram, un pēctranslācijas izmaiņas tā struktūrā ir līdzīgas izmaiņām plazmas molekulās. Alfa turoktokoga molekulā tirozīna sulfatēšanas vieta Tyr1680 (pilna garuma), kurai ir svarīga nozīme, nodrošinot piesaistīšanos pie fon Villebranda faktora, ir pilnībā sulfatēta. Pēc VIII faktora ievadīšanas hemofilijas pacientam tas saistās ar asinsritē cirkulējošo endogēno fon Villebranda faktoru. VIII faktora/ fon Villebranda faktora kompleksu veido divas molekulas (VIII faktors un fon Villebranda faktors) ar atšķirīgām fizioloģiskām funkcijām. Aktivētais VIII faktors darbojas kā aktivēta IX faktora kofaktors, paātrinot X faktora pārveidošanos aktivētā X faktorā. Aktivētais X faktors pārvērš protrombīnu trombīnā. Savukārt, trombīna ietekmē fibrinogēns pārvēršas fibrīnā, nodrošinot iespēju veidoties asins receklim. Hemofilija ir ar dzimumu saistīti, iedzimti asins koagulācijas traucējumi, kurus rada samazināts VIII:C faktora līmenis un kuri izraisa spēcīgu asiņošanu locītavās, muskuļos un iekšējos orgānos, kas var būt spontāna vai saistīta ar traumu vai ķirurģisku iejaukšanos. Aizstājterapija paaugstina VIII faktora līmeni plazmā, dodot iespēju uz laiku koriģēt VIII faktora deficītu un noslieci uz asiņošanu.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Trīs daudzcentru, atklātos, nekontrolētos pētījumos ir vērtēta NovoEight efektivitāte un drošums asiņošanas profilaksē un ārstēšanā iepriekš ārstētiem smagas A hemofilijas pacientiem (VIII faktora aktivitāte ≤1%). Šajos pētījumos preparātu lietoja 213 pacienti — 150 pusaudži vai pieaugušie bez inhibitoriem vecumā no 12 gadiem (≥150 lietošanas dienas) un 63 pediatriski pacienti bez inhibitoriem vecumā līdz 12 gadiem (≥50 lietošanas dienas). 187 no 213 pacientiem turpināja dalību pētījuma pagarinājumā, kura mērķis bija lietošanas drošuma izpēte. Pētījumos konstatēja, ka ārstēšana ar NovoEight ir droša un ļauj panākt vēlamo hemostatisko un profilaktisko rezultātu. 3.a fāzes klīniskajos pētījumos, kuros kopējais preparāta lietošanas laiks pārsniedza 54 000 dienas (atbilst 342 pacientgadiem), iepriekš ārstētiem pacientiem VIII faktora inhibitoru veidošanos nenovēroja. No 1377 asiņošanas gadījumiem, par kuriem ziņoja 177 no 213 pacientiem, 1244 (90,3%) asiņošanas epizodes tika apturētas ar 1-2 NovoEight infūzijām.

3. tabula. Alfa turoktokoga patēriņš un vispārējie sekmju līmeņi

 

Jaunākie

Vecāki bērni

Pusaudži

Pieaugušie

Kopā

 

bērni

(6 -

(12 -

(≥18 gadi)

 

 

(0 - <6 gadi)

<12 gadi)

<18 gadi)

 

 

Pacientu skaits

Profilaksei izmantotā

 

 

 

 

 

deva uz pacientu

 

 

 

 

 

(SV/kg ĶM)

 

 

 

 

 

Vidējā vērtība (SN)

40,1 (8,5)

36,6 (9.0)

27,0 (7,6)

26,9 (6,9)

30,3 (9,2)

Min.; maksim.

 

26,5; 57,3

24,9; 57,9

20,5; 46,9

20,0; 50,8

20,0; 57,9

Asiņošanas ārstēšanai

 

 

 

 

 

izmantotā deva

 

 

 

 

 

(SV/kg ĶM)

44,4 (17,9)

40,0 (10,4)

28,2 (10,2)

33,8 (11,9)

34,5 (12,6)

Vidējā vērtība (SN)

Min.; maksim.

25,9; 193,8

25,5; 65,5

12,4; 76,8

9,3; 104,0

9,3; 193,8

Sekmju līmenis* %

92,9%

88,9%

79.7%

85,6%

85,9%

ĶM — ķermeņa masa, SN — standarta novirze *Sekmes ir definētas kā “teicamas” vai “labas”.

14 pacientiem tika veiktas ķirurģiskas procedūras — 13 liela apjoma un 1 neliela apjoma ķirurģiska iejaukšanās. Visos gadījumos hemostāze bija sekmīga un netika saņemti ziņojumi par nesekmīgas ārstēšanas gadījumiem.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Visi pētījumi alfa turoktokoga farmakokinētikas jomā tika veikti iepriekš ārstētiem smagas A hemofilijas pacientiem (VIII faktora aktivitāte ≤1%). Plazmas paraugus analizēja, izmantojot vienas stadijas recēšanas pārbaudes metodi un hromogēna substrāta metodi.

Starptautiskā pētījumā, kurā bija iesaistītas 36 laboratorijas, vērtēja NovoEight pārbaužu efektivitāti VIII:C faktora pārbaužu jomā un salīdzināja to ar tirgū pieejamo pilna garuma rekombinantā VIII faktora preparātu. Pētījumā konstatēja, ka abu preparātu rezultāti ir līdzīgi un atbilstīgi un ka NovoEight noteikšana plazmā ir ticama un nav vajadzīgs atsevišķs NovoEight standarts.

NovoEight farmakokinētiskie raksturlielumi pēc vienreizējas devas ievadīšanas norādīti tabulās — 4. tabulā recēšanas pārbaudē un 5. tabulā hromogēna substrāta pārbaudē iegūtie rezultāti.

4. tabula. Alfa turoktokoga farmakokinētiskie raksturlielumi pēc vienreizējas devas ievadīšanas smagas A hemofilijas pacientiem (VIII faktora aktivitāte ≤1%), recēšanas pārbaudes rezultāti

Raksturlielums

0 − <6 gadi

6 − <12 gadi

≥12 gadi

 

n=14

n=14

n=33

 

 

Vidējā vērtība

Vidējā vērtība

Vidējā vērtība

 

(SN)

(SN)

(SN)

 

Faktora pieaugums

0,018 (0,007)

0,020 (0,004)

0,022

(0,004)

(SV/ml)/(SV/kg)

 

 

 

 

AUC ((SV*h)/ml)

9,92 (4,11)

11,09 (3,74)

15,26

(5,77)

Klīrenss (ml/h/kg)

6,21 (3,66)

5,02 (1,68)

3,63 (1,09)

t½ (h)

7,65 (1,84)

8,02 (1,89)

11,00 (4,65)

Vss (ml/kg)

56,68 (26,43)

46,82 (10,63)

47,40

(9,21)

Cmax (SV/ml)

1,00 (0,58)

1,07 (0,35)

1,226 (0,41)

Vidējais rezidences

9,63 (2,50)

9,91 (2,57)

 

14,19 (5,08)

laiks (h)

 

 

 

 

5. tabula. Alfa turoktokoga farmakokinētiskie raksturlielumi pēc vienreizējas devas ievadīšanas smagas A hemofilijas pacientiem (VIII faktora aktivitāte ≤1%), hromogēna substrāta pārbaudes rezultāti

Raksturlielums

0−<6 gadi

6−<12 gadi

≥12 gadi

 

n=14

n=14

n=33

 

 

Vidējā vērtība

Vidējā

Vidējā vērtība

 

(SN)

vērtība (SN)

(SN)

 

Faktora pieaugums

0,022 (0,006)

0,025 (0,006)

0,029

(0,006)

(SV/ml)/(SV/kg)

 

 

 

 

AUC ((SV*h)/ml)

12,23 (4,36)

14,37 (3,48)

19,63

(7,73)

Klīrenss (ml/h/kg)

4,59 (1,73)

3,70 (1,00)

2,86 (0,94)

t½ (h)

9,99 (1,71)

9,42 (1,52)

11,22 (6,86)

Vss (ml/kg)

55,46 (23,53)

41,23 (6,00)

38,18

(10,24)

Cmax (SV/ml)

1,12 (0,31)

1,25 (0,27)

1,63 (0,50)

Vidējais rezidences

12,06 (1,90)

11,61 (2,32)

14,54

(5,77)

laiks (h)

 

 

 

 

Pediatriskiem pacientiem vecumā līdz 6 gadiem un pediatriskiem pacientiem vecumā no 6 līdz 12 gadiem farmakokinētiskie raksturlielumi bija līdzīgi. Dažas atšķirības NovoEight farmakokinētiskajos raksturlielumos konstatēja starp pediatriskiem pacientiem un pieaugušajiem. Salīdzinājumā ar pieaugušiem A hemofilijas pacientiem, pediatriskajā populācijā novēroja ātrāku klīrensu un īsāku t½. Šīs atšķirības, iespējams, saistītas ar to, ka gados jaunākiem pacientiem ir lielāks plazmas tilpums uz kg ķermeņa masas.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu un atkārtotu devu toksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Pulveris:

Nātrija hlorīds

L-histidīns

Saharoze

Polisorbāts 80

L-metionīns

Kalcija hlorīda dihidrāts

Nātrija hidroksīds

Sālsskābe

Šķīdinātājs: Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

Neatvērtam flakonam: 30 mēneši.

Uzglabāšanas laikā zāles drīkst uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30°C) vienu laika posmu, kas nepārsniedz 9 mēnešus. Ja zāles izņemtas no ledusskapja, tās nedrīkst ievietot ledusskapī atkārtoti. Lūdzu, atzīmējiet uz zāļu ārējā iepakojuma laiku, kad sākta uzglabāšana istabas temperatūrā. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Pēc šķīduma sagatavošanas:

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte saglabājas 24 stundas 2°C - 8°C temperatūrā un 4 stundas istabas temperatūrā (līdz 30°C). No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizlieto nekavējoties pēc šķīduma sagatavošanas. Ja pēc šķīduma sagatavošanas zāles neizlieto nekavējoties, atbildību par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai uzņemas lietotājs, un šis uzglabāšanas laiks parasti nedrīkst būt ilgāks kā 4 stundas istabas temperatūrā (līdz 30°C) vai 24 stundas 2°C - 8°C temperatūrā, ja izšķīdināšana ir veikta kontrolētos un validētos aseptiskos apstākļos.

Ja neizlietotās zāles uzglabātas istabas temperatūrā ilgāk kā 4 stundas, šķīdums ir jāiznīcina.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C). Nesasaldēt.

Par uzglabāšanu istabas temperatūrā un uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu šķīduma sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Katrā NovoEight 250 SV, 500 SV, 1000 SV, 1500 SV, 2000 SV un 3000 SV pulvera un šķīdinātāja injekciju šķīduma sagatavošanai iepakojumā ir:

-1 stikla flakons (I klases) ar pulveri un hlorbutilgumijas aizbāzni;

-1 sterils flakona adapteris šķīduma pagatavošanai;

-1 pilnšļirce, kurā ir 4 ml šķīdinātāja, ar virzuļa fiksatoru (polipropilēna), gumijas virzuli (brombutila) un šļirces uzgali ar aizbāzni (brombutila);

-1 virzuļa kāts (polipropilēna).

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

NovoEight ir paredzēts intravenozai ievadīšanai pēc pulvera izšķīdināšanas šļircē iepildītajā šķīdinātājā. Sagatavotajam šķīdumam jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam. Nedrīkst lietot šķīdumus kas ir duļķaini vai satur nogulsnes.

Jums būs vajadzīgs arī infūzijas komplekts (caurulīte un tauriņveida adata), sterilas spirta salvetes, marles tamponi un plāksteri. Šie piederumi nav iekļauti NovoEight iepakojumā.

Vienmēr ievērojiet aseptiskos apstākļus.

Šķīduma sagatavošana

A)A

Izņemiet flakonu, flakona adapteri un pilnšļirci no ārējā iepakojuma. Virzuļa kātu atstājiet iepakojumā. Ļaujiet flakonam un pilnšļircei sasilt līdz istabas temperatūrai. Flakonu un pilnšļirci var sasildīt, turot rokās, līdz tie kļūst tikpat silti kā plaukstas. Neizmantojiet cita veida sasildīšanu.

B)

Noņemiet flakonam plastmasas vāciņu. JaB plastmasas vāciņš ir vaļīgs vai tā nav, flakonu

nedrīkst lietot. Notīriet flakona gumijas aizbāzni ar sterilu spirta salveti un pirms lietošanas ļaujiet tam dažas sekundes dabīgi nožūt.

C)

Noplēsiet aizsarguzlīmi no flakona adapteraC iepakojuma. Ja aizsarguzlīme ir vaļā vai bojāta,

flakona adapteri nedrīkst lietot. Neizņemiet flakona adapteri no aizsargiepakojuma ar pirkstiem.

D)

Apgrieziet aizsargiepakojumu otrādi unD piestipriniet flakona adapteri flakonam. Pēc

piestiprināšanas neatvienojiet flakona adapteri no flakona.

E)

Ar īkšķi un rādītājpirkstu viegli uzspiedietE aizsargiepakojumam, kā parādīts attēlā.

Noņemiet flakona adaptera aizsargiepakojumu.

F)

Satveriet virzuļa kātu aiz platā gala unF nekavējoties ieskrūvējiet to pilnšļirces aizbāznī,

griežot pulksteņrādītāja virzienā, līdz sajūtat pretestību.

G)

Nolauziet pilnšļirces aizsargvāciņu, liecot uzG leju. Nepieskarieties šļirces galam, kas bija

nosegts ar aizsargvāciņu.

H)

Stingri pieskrūvējiet pilnšļirci flakonaH adapterim, griežot, līdz sajūtat pretestību.

I)

Turiet pilnšļirci nedaudz ieslīpi, ar flakonu uzI leju. Spiežot virzuļa kātu, ievadiet visu

šķīdinātāju flakonā.

J)

Neatvelkot virzuļa kātu, viegli pagrozietJ flakonu, līdz pulveris ir izšķīdis. Nekratiet

flakonu, jo tas izraisīs saputošanos.

NovoEight ieteicams izlietot nekavējoties pēc šķīduma sagatavošanas. Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu šķīduma sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

Ja vajadzīga lielāka deva, atkārtojiet A līdz J procedūru ar papildus flakoniem, flakonu adapteriem un pilnšļircēm.

Sagatavotā šķīduma ievadīšana

K)K

Pārliecinieties, ka virzuļa kāts ir līdz galam nospiestā stāvoklī. Pagrieziet šļirci tā, lai flakona vāciņš būtu vērsts uz leju. Atlaidiet virzuļa kātu un ļaujiet tam slīdēt uz leju, līdz šķīdums piepilda šļirci. Nedaudz pavelciet virzuļa kātu uz leju, lai ievilktu šļircē visu šķīdumu.

Ja vajadzīga tikai daļa no sagatavotā šķīduma, izmantojiet šļirces skalu, lai atbilstoši ārsta vai medmāsas norādījumiem ievilktu šļircē attiecīgo šķīduma daudzumu.

Turot flakonu ar vāciņu uz leju, viegli uzsitiet pa šļirci, lai gaisa burbuļi pārvietotos uz augšu. Lēnām spiediet virzuļa kātu, līdz izzūd visi gaisa burbuļi.

L)

Noskrūvējiet flakona adaptera kopā ar flakonu no šļirces.

NovoEight ir gatavs injicēšanai. Izvēlieties piemērotu injekcijas vietu un lēnām ievadiet NovoEight vēnā 2-5 minūšu laikā.

Atkritumu likvidēšana

Pēc veiktās injekcijas drošā veidā iznīciniet visu neizlietoto NovoEight šķīdumu, šļirci ar infūzijas komplektu, flakonu ar flakona adapteri un citus izlietotos materiālus atbilstoši farmaceita norādēm.

Neizmetiet šos materiālus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd

Dānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

NovoEight 250 SV

EU/1/13/888/001

NovoEight 500 SV

EU/1/13/888/002

NovoEight 1000 SV

EU/1/13/888/003

NovoEight 1500 SV

EU/1/13/888/004

NovoEight 2000 SV

EU/1/13/888/005

NovoEight 3000 SV

EU/1/13/888/006

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 2013.gada 13.novembris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas