Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoEight (turoctocog alfa) – Lietošanas instrukcija - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNovoEight
ATĶ kodsB02BD02
Vielaturoctocog alfa
RažotājsNovo Nordisk A/S

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

NovoEight 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai NovoEight 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai NovoEight 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai NovoEight 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai NovoEight 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai NovoEight 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

turoctocogum alfa (rekombinants (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktors)

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir NovoEight un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms NovoEight lietošanas

3.Kā lietot NovoEight

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt NovoEight

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir NovoEight un kādam nolūkam to lieto

NovoEight aktīvā viela ir alfa turoktokogs, kas ir cilvēka VIII koagulācijas faktors. VIII faktors ir proteīns, kas atrodas asinīs un ir nepieciešams asins sarecēšanai.

NovoEight lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei A hemofilijas pacientiem (iedzimts VIII faktora deficīts) un to var lietot visām vecuma grupām.

A hemofilijas pacientiem nav VIII faktora vai tas neveic savu funkciju. NovoEight kompensē šīs VIII faktora nepilnības vai tā trūkumu un palīdz asinīm asiņošanas vietā sarecēt.

2. Kas Jums jāzina pirms NovoEight lietošanas

Nelietojiet NovoEight šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir alerģija pret kāmju proteīniem.

Ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums, nelietojiet NovoEight. Ja Jūs neesat pārliecināts, pirms zāļu lietošanas jautājiet padomu savam ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms NovoEight lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Ir neliela iespēja, ka, lietojot NovoEight, jums var rasties anafilaktiska reakcija (pēkšņa un smaga alerģiska reakcija). Jums ir jāzina, ka alerģiskas reakcijas agrīnās pazīmes ir izsitumi, nātrene, čulgas, vispārēja nieze, lūpu un mēles uztūkums, apgrūtināta elpošana, sēkšana, smaguma sajūta krūšu kurvī, vispārēja slikta pašsajūta, reibonis.

Ja novērojat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet injekciju un sazinieties ar ārstu.

Konsultējieties ar ārstu, ja uzskatāt, ka ar devu, ko lietojat, asiņošanu neizdodas kontrolēt, jo šādai situācijai var būt vairāki iemesli. Dažiem šo zāļu lietotājiem izveidojas antivielas pret VIII faktoru (dēvētas arī par VIII faktora inhibitoriem). VIII faktora inhibitori var mazināt NovoEight efektivitāti asiņošanas novēršanai vai kontrolei. Ja tas notiek, asiņošanas kontrolei var būt vajadzīga lielāka NovoEight deva vai citas zāles. Nepalieliniet NovoEight kopējo devu asiņošanas kontrolei bez konsultēšanās ar ārstu. Jums ir jāinformē ārsts, ja iepriekš esat ārstēts ar VIII faktora preparātiem, jo īpaši tad, ja Jums izveidojās inhibitori, jo var būt lielāks risks, ka tas notiks atkārtoti.

Citas zāles un NovoEight

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

NovoEight neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

NovoEight satur nātriju

Katrā šo zāļu flakonā pēc šķīduma sagatavošanas ir 28 mg nātrija (7 mg/ml). Konsultējieties ar ārstu, ja ievērojat nātrija kontrolētu diētu.

3.Kā lietot NovoEight

Ārstēšanu ar NovoEight uzsāks ārsts, kuram ir pieredze A hemofilijas pacientu ārstēšanā. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums norādījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Ārsts aprēķinās Jums vajadzīgo devu. Tā būs atkarīga no Jūsu ķermeņa masas un zāļu lietošanas mērķa.

Asiņošanas profilakse

Ieteicamā NovoEight deva ir 20 līdz 50 starptautiskās vienības (SV) uz kg ķermeņa masas. Injekcija jāveic reizi 2 līdz 3 dienās. Dažos gadījumos, īpaši gados jaunākiem pacientiem, var būt nepieciešams ievadīt lielākas devas vai injekcijas veikt biežāk.

Asiņošanas ārstēšana

NovoEight deva tiek aprēķināta, ņemot vērā Jūsu ķermeņa masu un vajadzīgo VIII faktora līmeni. Vajadzīgais VIII faktora līmenis būs atkarīgs no asiņošanas vietas un smaguma pakāpes.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

NovoEight drīkst lietot visu vecumu bērniem. Bērniem (līdz 12 gadu vecumam) var būt nepieciešams ievadīt lielākas devas vai injekcijas veikt biežāk. Bērni (no 12 gadu vecuma) un pusaudži var lietot tādas pašas devas kā pieaugušie.

NovoEight lietošanas veids

NovoEight ievada, injicējot vēnā. Sīkāku informāciju skatīt sadaļā "Norādījumi par NovoEight lietošanu".

Ja esat lietojis NovoEight vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis NovoEight vairāk nekā vajadzētu, nekavējoties informējiet par to ārstu vai dodieties uz slimnīcu.

Ja esat aizmirsis lietot NovoEight

Konsultējieties ar ārstu, ja esat aizmirsis ievadīt vajadzīgo devu un nezināt, kā trūkstošo devu kompensēt.

Ja pārtraucat lietot NovoEight

Pārtraucot NovoEight lietošanu, Jūs varat zaudēt aizsardzību pret asiņošanu un asiņošana, kas sākusies, var neapstāties. Nepārtrauciet NovoEight lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Lietojot šīs zāles, iespējamas turpmāk minētās blakusparādības.

Ja attīstās smagas, pēkšņas alerģiskas reakcijas (anafilaktiskas reakcijas, ļoti reti sastopamas), zāļu injicēšana nekavējoties jāpārtrauc. Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums parādās kāds no šiem agrīnajiem simptomiem:

apgrūtināta elpošana, elpas trūkums vai sēkšana,

spiediena sajūta krūtīs,

lūpu un mēles pietūkums,

izsitumi, nātrene, švīkas uz ādas vai vispārēja nieze,

reibonis vai samaņas zudums,

zems asinsspiediens (bāla un auksta āda, ātra sirdsdarbība).

Ja parādās nopietni simptomi kā, piemēram, apgrūtināta rīšana vai elpošana un piesarkusi vai pietūkusi seja vai rokas, vajadzīga tūlītēja neatliekama ārstēšana.

Smagu alerģisku reakciju gadījumā ārsts var mainīt Jūsu zāles.

Bieži sastopamas blakusparādības (var rasties 1 cilvēkam no 10):

izmaiņas aknu funkcionālajos testos,

lokālas reakcijas (apsārtums un nieze) zāļu ievadīšanas vietā,

Retāk sastopamas blakusparādības (var rasties 1 cilvēkam no 100):

noguruma sajūta,

galvassāpes,

reibonis,

bezmiegs,

ātra sirdsdarbība,

paaugstināts asinsspiediens,

izsitumi,

drudzis,

karstuma sajūta,

muskuļu stīvums,

sāpes muskuļos,

sāpes rokās un kājās,

kāju un pēdu pietūkums,

locītavu problēmas,

zilumu veidošanās.

Papildu blakusparādības bērniem un pusaudžiem

Novērotās blakusparādības, kas rodas bērniem un pusaudžiem, ir tādas pašas kā pieaugušajiem.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt NovoEight

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kasītes pēc „Derīgs līdz” un uz flakona un pilnšļirces marķējuma pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Pirms šķīduma sagatavošanas NovoEight pulveri vienu laika posmu, kas nepārsniedz 9 mēnešus, drīkst uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30°C). Lūdzu, norādiet uz zāļu kastītes datumu, no kura NovoEight uzsākts glabāt istabas temperatūrā. Pēc glabāšanas istabas temperatūrā nedrīkst ievietot NovoEight ledusskapī atkārtoti.

Pēc šķīduma sagatavošanas NovoEight jāizlieto nekavējoties. Ja sagatavoto NovoEight šķīdumu nevarat izlietot nekavējoties, tas ir jāizlieto 4 stundu laikā, ja tiek uzglabāts istabas temperatūrā (līdz 30°C), un 24 stundu laikā, ja tiek uzglabāts 2°C – 8°C temperatūrā. Sagatavotais šķīdums ir jāuzglabā flakonā. Neizlietojot šķīdumu nekavējoties, zāles var nebūt sterilas un iespējama infekcijas rašanās. Nedrīkst uzglabāt šķīdumu, nekonsultējoties ar ārstu.

Flakonā jābūt baltam vai nedaudz iedzeltenam pulverim. Nedrīkst lietot pulveri, ja tā krāsa ir mainījusies.

Sagatavotajam šķīdumam jābūt dzidram vai mazliet opalescējošam šķidrumam. Nedrīkst lietot šīs zāles, ja pamanāt, ka šķīdums ir duļķains vai satur redzamas daļiņas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko NovoEight satur

Aktīvā viela ir alfa turoktokogs (rekombinants (rDNS) cilvēka VIII koagulācijas faktors). Katrā NovoEight flakonā ir attiecīgi 250, 500, 1000, 1500, 2000 vai 3000 SV alfa turoktokoga.

Citas pulvera sastāvdaļas ir L-histidīns, saharoze, polisorbāts 80, nātrija hlorīds, L-metionīns, kalcija hlorīda dihidrāts, nātrija hidroksīds un sālsskābe.

Šķīdinātāja sastāvā ir 9 mg/ml nātrija hlorīda.

Pēc šķīduma sagatavošanas ar pievienoto šķīdinātāju (9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīduma injekcijai) 1 ml injekciju šķīduma ir attiecīgi 62,5, 125, 250, 375, 500 vai 750 SV (atbilst 250, 500, 1000, 1500, 2000 vai 3000 SV alfa turoktokoga).

NovoEight ārējais izskats un iepakojums

NovoEight pieejams iepakojumos pa 250, 500, 1000, 1500, 2000 vai 3000 SV.

Katrā NovoEight iepakojumā ir flakons ar baltu vai nedaudz iedzeltenu pulveri, 4 ml pilnšļirce ar dzidru, bezkrāsainu šķīdumu, virzuļa kāts un flakona adapteris.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Dānija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Norādījumi par NovoEight lietošanu

PIRMS NOVOEIGHT LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠĪS INSTRUKCIJAS.

NovoEight ir pieejams pulvera veidā. Pirms injicēšanas (ievadīšanas) tas jāizšķīdina pilnšļircē iepildītajā šķīdinātājā. Šķīdinātājs ir 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda buferšķīdums. Sagatavotais NovoEight šķīdums jāievada vēnā (intravenoza injekcija). Šajā iepakojumā ir viss, kas nepieciešams NovoEight šķīduma sagatavošanai un ievadīšanai.

Jums būs vajadzīgs arī infūzijas komplekts (caurulīte un tauriņveida adata), sterilas spirta salvetes, marles tamponi un plāksteri. Šie piederumi nav iekļauti NovoEight iepakojumā.

Nelietojiet šos piederumus, ja ārsts vai medmāsa nav pienācīgi apmācījusi to lietošanā. Vienmēr nomazgājiet rokas un nodrošiniet tīrību vietā, kurā darbosieties.

Kad sagatavojat un injicējat zāles tieši vēnā, ir svarīgi nodrošināt tīru un bezmikrobu (aseptisku) vidi. Neatbilstošā vidē var būt mikrobi, kas var inficēt asinis.

Neatveriet iepakojumus, kamēr neesat gatavs tos izmantot.

Neizmantojiet iepakojumu, ja tas ir nokritis zemē vai ir bojāts. Tā vietā izmantojiet jaunu iepakojumu.

Neizmantojiet iepakojumu pēc derīguma termiņa beigām. Tā vietā izmantojiet jaunu iepakojumu. Derīguma termiņš ir norādīts pēc „Derīgs līdz” uz flakona ārējā iepakojuma, uz flakona adaptera un uz pilnšļirces.

Neizmantojiet iepakojumu, ja jums ir aizdomas, ka tas varētu būt inficēts. Tā vietā izmantojiet jaunu iepakojumu.

Neizmetiet nevienu piederumu pirms sagatavotā šķīduma injicēšanas.

Visi materiāli paredzēti lietošanai vienu reizi.

Saturs

Iepakojuma saturs:

1 flakons ar NovoEight pulveri,

1 flakona adapteris,

1 pilnšļirce ar šķīdinātāju,

1 virzuļa kāts (novietots zem šļirces).

Iepakojuma saturs

NovoEight pulvera flakons

Plastmasas

Flakona adapters

Aizsargiepakojums

vāciņš

 

Gumijas aizbāznis

 

(zem vāciņa)

Gals

Aizsarguzlīme

(zem aizsarguzlīmes)

 

Pilnšļirce ar šķīdinātāju

Šļirces gals

 

Virzulis

Virzuļa kāts

Virzuļa

zem

Skala

 

 

kāta

aizsargvāciņa

Vītne

 

platais

 

 

 

 

 

 

gals

Aizsargvāciņš

1.Sagatavojiet flakonu

un šļirci

 

Paņemiet vajadzīgo

A

NovoEight iepakojumu

 

skaitu.

 

Pārbaudiet derīguma termiņu.

Pārbaudiet zāļu nosaukumu, stiprumu un iepakojuma krāsu, lai pārliecinātos, ka tas satur pareizās zāles.

Nomazgājiet rokas un kārtīgi nosusiniet tās tīrā dvielī vai nožāvējiet gaisa plūsmā.

Izņemiet flakonu, flakona adapteri un pilnšļirci no ārējā iepakojuma.

Virzuļa kātu atstājiet iepakojumā.

Ļaujiet flakonam un pilnšļircei sasilt līdz istabas temperatūrai.

Jūs variet flakonu un pilnšļirci sasildīt paturot rokās, līdz tie kļūst tikpat silti kā plaukstas.

Neizmantojiet cita veida flakona un pilnšļirces sasildīšanu.

Noņemiet flakonam

B

plastmasas vāciņu. Ja

 

plastmasas vāciņš ir

 

vaļīgs vai tā nav,

 

flakonu nedrīkst lietot.

 

Notīriet gumijas aizbāzni ar sterilu spirta salveti un pirms lietošanas ļaujiet tam dažas sekundes nožūt, lai nodrošinātu, ka uz tā ir pēc iespējas mazāk mikrobu.

Ja Jūs pieskarsieties notīrītajam gumijas aizbāznim, uz tā var nokļūt mikrobi no Jūsu pirkstiem.

2. Pievienojiet flakona adapteri

C

Noplēsiet aizsarguzlīmi no flakona adaptera iepakojuma.

Ja aizsarguzlīme ir vaļā vai bojāta, flakona adapteri nedrīkst lietot.

Neizņemiet flakona adapteri no aizsargiepakojuma.

Ja Jūs pieskarsieties flakona adaptera galam, uz

tā var nokļūt mikrobi no Jūsu pirkstiem.

Novietojiet flakonu uz

līdzenas un cietas

D

virsmas.

 

Apgrieziet aizsargiepakojumu otrādi un piestipriniet flakona adapteri flakonam.

Pēc piestiprināšanas neatvienojiet flakona adapteri no flakona.

Ar īkšķi un rādītājpirkstu

 

viegli uzspiediet

 

E

 

 

aizsargiepakojumam,

 

 

 

 

kā parādīts attēlā.

 

 

 

Noņemiet flakona adaptera

 

 

 

aizsargiepakojumu.

 

 

 

Neatraujiet flakona

 

 

 

adapteri no flakona, ņemot

 

 

 

nost aizsargiepakojumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Pievienojiet virzuļa

 

 

 

 

kātu un šļirci

 

 

 

Satveriet virzuļa kātu

F

 

 

 

 

 

aiz platā gala un

 

 

 

 

izņemiet no ārējā

 

 

 

 

iepakojuma.

 

 

 

 

Ja Jūs pieskarsieties

 

 

 

 

virzuļa kāta sānu

 

 

 

 

malām vai tā vītnei, uz

 

 

 

 

tiem var nokļūt mikrobi

 

 

 

 

no Jūsu pirkstiem.

 

 

 

Nekavējoties pievienojiet virzuļa kātu šļircei, pulksteņrādītāja virzienā skrūvējot to pilnšļirces virzulī, līdz sajūtat pretestību.

Nolauziet pilnšļirces

aizsargvāciņu liecot uz

G

leju, kamēr tas nolūzt

 

perforētajā vietā.

 

Ja Jūs pieskarsieties šļirces

 

galam, kas bija nosegts ar

 

aizsargvāciņu, uz tā var

 

nokļūt mikrobi no Jūsu

 

pirkstiem.

 

Ja šļirces aizsargvāciņš ir

 

vaļīgs vai tā nav, pilnšļirci

 

nedrīkst lietot.

 

 

 

Stingri pieskrūvējiet

H

pilnšļirci flakona

 

adapterim, griežot, līdz

 

sajūtat pretestību.

 

4. Izšķīdiniet pulveri

I

šķīdinātājā

 

Turiet pilnšļirci nedaudz ieslīpi uz flakonu lejā.

Spiežot virzuļa kātu, ievadiet visu šķīdinātāju flakonā.

Neatvelkot virzuļa

kātu, viegli pagroziet

J

flakonu, līdz pulveris ir

 

izšķīdis.

 

Nekratiet flakonu, jo

 

tas izraisīs

 

saputošanos.

 

Pārbaudiet sagatavoto šķīdumu. Tam jābūt dzidram vai mazliet opalescējošam (mazliet neskaidram). Ja pamanāt redzamas daļiņas vai krāsas izmaiņas, nelietojiet to.

Šādā gadījumā ņemiet jaunu iepakojumu.

NovoEight ieteicams izlietot nekavējoties pēc šķīduma sagatavošanas. Ja šķīdumu neizlieto nekavējoties, tas var nebūt sterils un iespējama infekcijas rašanās.

Ja sagatavoto NovoEight šķīdumu neizlieto nekavējoties, tas ir jāizlieto 4 stundu laikā, ja tiek uzglabāts istabas temperatūrā (līdz 30°C), un 24 stundu laikā, ja tiek uzglabāts 2°C – 8°C temperatūrā. Sagatavotais šķīdums ir jāuzglabā flakonā.

Nedrīkst sasaldēt sagatavoto NovoEight šķīdumu un nedrīkst uzglabāt to šļircēs.

Nedrīkst uzglabāt šķīdumu, nekonsultējoties ar ārstu.

Sargāt NovoEight šķīdumu no gaismas.

Ja ar vienu flakonu nepietiek, lai nodrošinātu nepieciešamo devu, atkārtojiet A līdz J procedūru ar papildus flakoniem, flakonu adapteriem un pilnšļircēm, līdz ir iegūta nepieciešamā deva.

Pārliecinieties, ka virzuļa kāts ir līdz galam nospiests.

Pagrieziet šļirci tā, lai flakona vāciņš būtu vērsts uz leju.

Atlaidiet virzuļa kātu un ļaujiet tam slīdēt uz leju, līdz sagatavotais šķīdums piepilda šļirci.

Nedaudz pavelciet virzuļa kātu uz leju, lai ievilktu šļircē visu sagatavoto šķīdumu.

Ja vajadzīga tikai daļa no sagatavotā šķīduma, izmantojiet šļirces skalu, lai atbilstoši ārsta vai medmāsas norādījumiem ievilktu šļircē attiecīgo šķīduma daudzumu.

Ja kādā brīdī šļircē ir pārāk daudz gaisa, ievadiet to atpakaļ flakonā.

Turot flakonu ar vāciņu uz leju, viegli uzsitiet pa šļirci, lai gaisa burbuļi pārvietotos uz augšu.

Lēnām spiediet virzuļa kātu, līdz izzūd visi gaisa burbuļi.

K

Noskrūvējiet flakona

L

adapteri kopā ar

 

flakonu no šļirces.

 

Ja Jūs pieskarsieties šļirces galam, uz tā var nokļūt mikrobi no Jūsu pirkstiem.

5.Injicējiet sagatavoto šķīdumu

NovoEight ir gatavs ievadīšanai vēnā.

Injicējiet sagatavoto šķīdumu atbilstoši ārsta vai medmāsas norādījumiem.

Injicējiet šķīdumu lēni 2 līdz 5 minūtēs.

Nejauciet NovoEight kopā (nelietojiet maisījumā) ar citiem intravenozi ievadāmiem infūziju šķīdumiem vai zālēm.

NovoEight injicēšana ar intravenozu (i.v.) katetru ar bezadatu savienotājiem

Brīdinājums: pilnšļirce ir izgatavota no stikla un paredzēta lietošanai ar tipveida Luer-Lock (vītnes) savienotājiem. Daži intravenozo katetru bezadatu savienotāji ar iekšēju konusu nav saderīgi ar pilnšļircēm. Šādas nesaderības gadījumā var tikt traucēta zāļu ievadīšana un/vai tikt bojāts bezadatu savienotājs.

Šķīduma ievadīšana pa centrālo venozo pieejas ierīci (CVPI), piemēram, centrālo venozo katetru vai zemādā:

Ievērojiet tīrību un nodrošiniet bezmikrobu (aseptisku) vidi. Ievērojiet ārsta vai medmāsas sniegtos norādījumus par pareizu savienotāja un CVPI lietošanu.

Injicēšanai CVPI var būt nepieciešama sterila 10 ml plastmasas šļirce, lai ievilktu sagatavoto šķīdumu. Tas jādara nekavējoties pēc darbībām, kas attiecas uz ”J” attēlu.

Ja katetrs pirms vai pēc NovoEight ievadīšanas ir jāskalo, izmantojiet nātrija hlorīda 9 mg/ml šķīdumu injekcijām.

Atkritumu likvidēšana

Pēc injekcijas drošā

M

veidā izmetiet visu

 

neizlietoto NovoEight šķīdumu, šļirci un infūzijas komplektu, flakonu un flakona adapteri un citus izlietotos materiālus, ievērojot farmaceita sniegtos norādījumus.

Neizmetiet zāles sadzīves atkritumos.

Neizjauciet aprīkojumu pirms izmešanas atkritumos.

Neizmantojiet materiālus atkārtoti.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas