Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoMix (insulin aspart) – Zāļu apraksts - A10AD05

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNovoMix
ATĶ kodsA10AD05
Vielainsulin aspart
RažotājsNovo Nordisk A/S

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoMix 30 Penfill 100 vienības/ml suspensija injekcijām kārtridžā.

NovoMix 30 FlexPen 100 vienības/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē.

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

NovoMix 30 Penfill

1 ml suspensijas satur 100 vienības šķīstoša asparta insulīna (insulinum aspartum)*/kristalizēta protamīna asparta insulīna* attiecībā 30/70 (atbilst 3,5 mg). 1 kārtridžs satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām.

NovoMix 30 FlexPen

1 ml suspensijas satur 100 vienības šķīstoša asparta insulīna (insulinum aspartum)*/kristalizēta protamīna asparta insulīna* attiecībā 30/70 (atbilst 3,5 mg). 1 pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām.

*Asparta insulīns ir iegūts ar rekombinantas DNS tehnoloģijas palīdzību no Saccharomyces cerevisiae.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

Duļķaina, balta ūdens suspensija.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

NovoMix 30 lieto cukura diabēta ārstēšanai pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem no 10 gadu vecuma.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Insulīna analogu, arī asparta insulīna, stiprums ir izteikts vienībās, turpretim, cilvēka insulīna stiprums ir izteikts starptautiskajās vienībās.

NovoMix 30 deva ir individuāla un tiek noteikta, ņemot vērā pacienta nepieciešamību. Lai sasniegtu optimālu glikēmijas kontroli, ir ieteicama glikozes līmeņa asinīs kontrole un insulīna devas pielāgošana.

2. tipa cukura diabēta pacientiem NovoMix 30 var lietot monoterapijā. NovoMix 30 var lietot arī kombinācijā ar perorāliem pretdiabēta līdzekļiem, ja pacienta glikozes līmeņa asinīs kontrole ir nepietiekama lietojot tikai perorālos pretdiabēta līdzekļus vien. Pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu, ieteicamā NovoMix 30 sākumdeva ir 6 vienības brokastīs un 6 vienības vakariņās (vakara ēdienreizē). NovoMix 30 var uzsākt arī vienreiz dienā ar 12 vienībām vakariņās (vakara ēdienreizē). Ja lietojot NovoMix 30 vienreiz dienā deva sasniedz 30 vienības, ir ieteicams pāriet uz divām reizēm, sadalot devu vienādās brokastu un vakariņu devās. Ja NovoMix 30 dozēšana divreiz dienā atkārtoti noved pie hipoglikēmijas dienas laikā, rīta devu var sadalīt rīta un pusdienu devās (deva trīsreiz dienā).

Devas pielāgošanai ir ieteicami sekojoši titrēšanas norādījumi:

Glikozes līmenis asinīs pirms ēšanas

NovoMix 30 devas pielāgošana

< 4,4 mmol/l

< 80 mg/dl

- 2 vienības

4,4 – 6,1 mmol/l

80 – 110 mg/dl

6,2 – 7,8 mmol/l

111 – 140 mg/dl

+ 2 vienības

7,9 – 10 mmol/l

141 – 180 mg/dl

+ 4 vienības

> 10 mmol/l

> 180 mg/dl

+ 6 vienības

Ir jāizmanto zemākais no triju iepriekšējo dienu glikozes līmeņa asinīs rādītājiem pirms ēšanas. Deva nav jāpalielina, ja šajās dienās ir radusies hipoglikēmija. Devas pielāgošanu var veikt reizi nedēļā, kamēr tiek sasniegts HbA1c mērķa lielums. Lai novērtētu iepriekšējās devas atbilstību, ir jāizmanto pirms-ēšanas glikozes līmeņa asinīs rādītāji.

Pacientiem ar 1. tipa cukura diabētu individuālā nepieciešamība pēc insulīna parasti ir robežās no 0,5 līdz 1,0 vienības/kg dienā. NovoMix 30 to var nodrošināt pilnīgi vai daļēji.

Devas pielāgošana var būt nepieciešama, ja pacienti uzsāk palielinātu fizisko aktivitāti, maina ierasto diētu vai blakusslimības laikā.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti (≥ 65 gadus veciem)

NovoMix 30 var lietot gados vecāki pacienti, lai gan pieredze par NovoMix 30 lietošanu kombinācijā ar perorāliem pretdiabēta līdzekļiem pacientiem, kuri vecāki par 75 gadiem, ir ierobežota.

Gados vecākiem pacientiem jāpastiprina glikozes līmeņa kontrole un individuāli jāpielāgo asparta insulīna deva.

Nieru un aknu funkcijas traucējumi

Nieru vai aknu funkcijas traucējumi pacientam var samazināt nepieciešamību pēc insulīna. Pacientiem ar nieru vai aknu funkcijas traucējumiem jāpastiprina glikozes līmeņa kontrole un individuāli jāpielāgo asparta insulīna deva.

Pediatriskā populācija

NovoMix 30 var lietot pusaudžiem un bērniem sākot no 10 gadu vecuma, gadījumos, kad priekšroka tiek dota kombinētas darbības insulīnam. Par bērniem vecumā no 6 līdz 9 gadiem klīniskā pieredze ir ierobežota (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Par NovoMix 30 lietošanu bērniem, kuri jaunāki par 6 gadiem, dati nav pieejami.

Pāreja no citiem insulīna preparātiem

Pacientam pārejot no divfāzu cilvēka insulīna uz NovoMix 30, lietošanu sāk ar tādu pašu devu un ievadīšanas laiku. Pēc tam veic titrēšanu, ņemot vērā individuālo nepieciešamību (skatīt titrēšanas norādījumus iepriekš).

Pārejas laikā un pirmajās nedēļās pēc tā, ieteicams rūpīgi kontrolēt glikozes līmeni asinīs (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids

NovoMix 30 ir divfāzu insulīna analoga – asparta insulīna suspensija. Suspensija satur ārtas darbības un vidēji ātras darbības asparta insulīnu, attiecībā 30/70.

NovoMix 30 ir tikai subkutānai lietošanai.

NovoMix 30 ievada subkutānas injekcijas veidā augšstilbā vai vēdera priekšējā sienā. Ja ir ērti, var injicēt arī sēžas vai deltveida muskuļa apvidū. Injekcijas vietas viena anatomiskā apvidus robežās vienmēr jāmaina, lai mazinātu lipodistrofijas risku. Nav pētīts, kā NovoMix 30 uzsūkšanos ietekmē injekciju izdarīšana atšķirīgās vietās. Darbības ilgums var variēt atkarībā no devas, injekcijas vietas, asinsrites, temperatūras un fiziskās aktivitātes līmeņa.

NovoMix 30 ir ātrāks darbības sākums nekā divfāzu cilvēka insulīnam, un tas parasti jāievada tieši pirms ēdienreizes. Ja nepieciešams, NovoMix 30 var ievadīt tūlīt pēc ēdienreizes.

Detalizētus norādījumus par lietošanu, lūdzu, skatīt lietošanas instrukcijā.

NovoMix 30 Penfill

Ievadīšana ar insulīna ievadīšanas ierīci

NovoMix 30 Penfill ir paredzēts lietošanai ar Novo Nordisk insulīna ievadīšanas ierīcēm un NovoFine vai NovoTwist adatām.

NovoMix 30 FlexPen

Ievadīšana ar FlexPen

NovoMix 30 FlexPen pildspalvveida pilnšļirce (ar krāsu kodēta) ir paredzēta lietošanai kopā ar NovoFine vai NovoTwist adatām. Ar FlexPen var ievadīt 1-60 vienības ar soli 1 vienība.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

NovoMix 30 nedrīkst ievadīt intravenozi, jo tas var izraisīt smagu hipoglikēmiju. Jāizvairās arī no intramuskulāras ievadīšanas. NovoMix 30 nav paredzēts lietošanai insulīna infūzijas sūkņos.

Pirms ceļošanas pacientam vēlams konsultēties ar ārstu, jo laika zonu starpība dažādās valstīs ietekmēs insulīna ievadīšanas un ēdienreižu laiku.

Hiperglikēmija

Neatbilstošu devu lietošana vai terapijas pārtraukšana, īpaši 1. tipa cukura diabēta pacientiem, var izraisīt hiperglikēmiju un diabētisko ketoacidozi. Pirmie hiperglikēmijas simptomi parasti rodas pakāpeniski vairāku stundu vai dienu laikā. Tie ir: slāpes, biežāka urinācija, slikta dūša, vemšana, miegainība, piesārtusi, sausa āda, sausa mute, ēstgribas zudums, kā arī acetona smarža elpā. 1. tipa cukura diabēta gadījumā neārstēta hiperglikēmija var izraisīt diabētisko ketoacidozi, kas var beigties letāli.

Hipoglikēmija

Ēdienreizes izlaišana vai neplānota, liela fiziska slodze var izraisīt hipoglikēmiju.

Hipoglikēmija var rasties, ja insulīna deva ir pārāk liela salīdzinājumā ar nepieciešamību pēc insulīna. Gadījumā, ja ir hipoglikēmija vai ir aizdomas par to, NovoMix nedrīkst injicēt. Pēc pacienta glikozes līmeņa asinīs stabilizēšanās ir jāapsver devas pielāgošana (skatīt 4.2., 4.8. un 4.9. apakšpunktu ).

Salīdzinot ar divfāzu cilvēka insulīnu, NovoMix 30 var būt vairāk izteikts glikozes līmeni pazeminošais efekts līdz 6 stundām pēc injekcijas. To var kompensēt pacientam individuāli ar insulīna devas pielāgošanu un/vai uzturu.

Pacientiem, kuru glikozes līmeņa kontrole asinīs ir stipri uzlabojusies, piemēram, intensificētas insulīnterapijas dēļ, var mainīties hipoglikēmijas parastie brīdinājuma simptomi un pacienti par to jābrīdina. Pacientiem ar ilgstošu cukura diabētu parastie brīdinājuma simptomi var izzust.

Stingrāka glikozes līmeņa kontrole var palielināt hipoglikēmijas epizožu potenciālu un tādēļ prasa īpašu uzmanību devas intensifikācijas laikā, kā aprakstīts 4.2. apakšpunktā.

Tā kā NovoMix 30 jāievada tiešā saistībā ar ēdienreizi, straujš darbības sākums jāparedz pacientiem ar blakusslimībām vai ārstēšanas laikā ar zālēm, kad var sagaidīt aizkavētu uzturvielu uzsūkšanos.

Blakus saslimšanas, īpaši infekcijas un drudzis, parasti palielina pacienta nepieciešamību pēc insulīna. Nieru, aknu blakusslimība vai blakusslimība, kas skar virsnieru dziedzeri, hipofīzi vai vairogdziedzeri, var radīt nepieciešamību mainīt insulīna devu.

Pacientiem pēc insulīna tipa nomaiņas, hipoglikēmijas agrīnie brīdinājuma simptomi var mainīties vai kļūt vājāk izteikti, nekā lietojot iepriekšējo insulīnu.

Pāreja no citiem insulīna preparātiem

Pacienta pāreja uz citu insulīna tipu vai cita zīmola insulīnu jāveic stingrā mediķu uzraudzībā. Mainot lietojamā insulīna koncentrāciju, zīmolu (ražotāju), tipu, izcelsmi (dzīvnieku, cilvēka insulīns vai insulīna analogs) un/vai ražošanas metodi (rekombinantas DNS tehnoloģijas pret dzīvnieku izcelsmes insulīnu), var rasties vajadzība mainīt tā devu. Pacientiem, kuri pārgājuši uz NovoMix 30 no cita tipa insulīna, var būt nepieciešama vēl kāda injekcija dienas laikā vai devas maiņa, salīdzinot ar iepriekš lietotajiem insulīniem. Nepieciešamība pielāgot devu var rasties pirmajā lietošanas reizē vai dažu pirmo nedēļu vai mēnešu laikā.

Reakcijas injekcijas vietā

Tāpat kā pie jebkuras insulīna terapijas, injekcijas vietā var būt reakcijas, ieskaitot sāpes, apsārtumu, nātreni, iekaisumu, zilumu, pietūkumu un niezi. Pastāvīga injekcijas vietas rotācija norādītajā apvidū mazina šādu reakciju rašanās risku. Reakcijas parasti izzūd dažu dienu vai nedēļu laikā. Retos gadījumos reakcijas injekcijas vietā var prasīt NovoMix 30 terapijas pārtraukšanu.

NovoMix kombinācija ar pioglitazonu

Pioglitazonu lietojot kombinācijā ar insulīnu, īpaši pacientiem ar sirds mazspējas riska faktoriem, saņemti ziņojumi par sirds mazspējas gadījumiem. Tas jāņem vērā, ja tiek apsvērta NovoMix lietošana kombinācijā ar pioglitazonu. Ja tiek lietota šī kombinācija, jānovēro vai pacientiem nerodas sirds mazspējas pazīmes vai simptomi, ķermeņa masas pieaugums un tūska. Pioglitazona lietošana jāpārtrauc, ja rodas jebkāda sirds simptomu pasliktināšanās.

Izvairīšanās no nejaušas sajaukšanas/ zāļu lietošanas kļūdām

Pacienti ir jāinformē, ka pirms katras injekcijas vienmēr ir jāpārbauda insulīna etiķete, lai izvairītos no nejaušas NovoMix sajaukšanas ar citu insulīna preparātu.

Insulīna antivielas

Insulīna ievadīšana var izraisīt antivielu veidošanos pret insulīnu. Retos gadījumos šādu antivielu esamība var būt saistīta ar nepieciešamību pielāgot insulīna devu, lai koriģētu tieksmi uz hiperglikēmiju vai hipoglikēmiju.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Zināmi daudzi medikamenti, kas mijiedarbojas ar glikozes vielmaiņu.

Pacienta nepieciešamību pēc insulīna var mazināt šādas vielas:

perorālie pretdiabēta līdzekļi, monoamīnoksidāzes inhibitori (MAOI), bēta-blokatori, angiotensīna konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori, salicilāti, anabolie steroīdi un sulfanilamīdi.

Pacienta nepieciešamību pēc insulīna var palielināt šādas vielas:

perorālie pretapaugļošanās līdzekļi, tiazīdi, glikokortikoīdi, vairogdziedzera hormoni, simpatomimētiskie līdzekļi, augšanas hormons un danazols.

Bēta-blokatori var maskēt hipoglikēmijas simptomus.

Oktreotīds/lanreotīds var gan samazināt, gan palielināt nepieciešamību pēc insulīna.

Alkohols var pastiprināt vai samazināt insulīna hipoglikēmisko darbību.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīniskā pieredze par NovoMix 30 lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežota.

Dzīvnieku reprodukcijas pētījumi attiecībā uz embriotoksicitāti vai teratogenitāti neliecināja par jebkādu asparta insulīna un cilvēka insulīna atšķirību.

Kopumā ņemot, sievietēm ieteicama pastiprināta cukura diabēta terapijas kontrole visu grūtniecības laiku un tad, ja plāno grūtniecību. Nepieciešamība pēc insulīna parasti mazinās pirmajā trimestrī un pēc tam palielinās otrajā un trešajā trimestrī. Pēc dzemdībām, nepieciešamība pēc insulīna ātri atjaunojas līmenī, kāds tas bijis pirms grūtniecības.

Barošana ar krūti

Nav ierobežojumu ārstēšanai ar NovoMix 30 barošanas ar krūti laikā. Mātes ārstēšana ar insulīnu nerada risku bērnam, kuru baro ar mātes pienu. Tomēr var būt nepieciešams pielāgot NovoMix 30 devu.

Fertilitāte

Dzīvnieku reprodukcijas pētījumi attiecībā uz fertlitāti neliecināja par jebkādu asparta insulīna un cilvēka insulīna atšķirību.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Hipoglikēmijas dēļ var pavājināties pacienta koncentrēšanās un reakcijas spēja. Tas var radīt risku situācijās, kad šīs spējas ir īpaši svarīgas (piemēram, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus).

Pacientiem jāiesaka ievērot piesardzību, lai izvairītos no hipoglikēmijas transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas laikā. Īpaši svarīgi tas ir pacientiem, kuriem ir samazināta vai zudusi spēja sajust hipoglikēmijas brīdinājuma simptomus vai kuriem bieži rodas hipoglikēmija. Jāizlemj, vai šādos apstākļos būtu vēlams vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Pacientiem, kuri lieto NovoMix, novērotās nevēlamās blakusparādības galvenokārt ir asparta insulīna farmakoloģiskā efekta izraisītas.

Visbiežāk sastopamā nevēlamā blakusparādība ir hipoglikēmija. Hipoglikēmiju biežums variē starp pacientu grupām, dozēšanas režīmiem un glikēmiskās kontroles līmeni, skatīt zemāk Atsevišķu blakusparādību apraksts.

Uzsākot insulīnterapiju iespējami refrakcijas traucējumi, tūska un reakcijas injekcijas vietā (sāpes, apsārtums, nātrene, iekaisums, zilums, pietūkums un nieze injekcijas vietā). Parasti šīs reakcijas ir pārejošas. Ātra glikozes līmeņa asinīs kontroles uzlabošanās var apvienoties ar akūtu sāpju neiropātiju, kas parasti ir pārejoša. Insulīnterapijas intensifikācija ar pēkšņu glikēmijas kontroles uzlabošanos var izraisīt īslaicīgu diabētiskās retinopātijas pasliktināšanos, lai gan ilgstoši uzlabota glikēmiskā kontrole samazina diabētiskās retinopātijas progresēšanas risku.

Blakusparādību saraksts tabulas veidā

Zāļu nevēlamās blakusparādības, kas uzskaitītas zemāk, pamatojas uz klīnisko pētījumu datiem un ir klasificētas pēc MedDRA biežuma un orgānu sistēmu klases.

Biežums tiek definēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz ≤ 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz ≤ 1/1000), ļoti reti (≤ 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk - nātrene, izsitumi

 

 

 

Ļoti reti - anafilaktiskas reakcijas*

 

 

Vielmaiņas un uztures

Ļoti bieži – hipoglikēmija*

traucējumi

 

Nervu sistēmas traucējumi

Reti - perifērā neiropātija (sāpju neiropātija)

 

 

Acu bojājumi

Retāk - refrakcijas traucējumi

 

 

 

Retāk - diabētiskā retinopātija

 

 

Ādas un zemādas audu

Retāk – lipodistrofija*

bojājumi

 

Vispārēji traucējumi un

Retāk – tūska

reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

Retāk – reakcijas injekcijas vietā

* skatīt Atsevišķu blakusparādību apraksts

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Anafilaktiskas reakcijas

Vispārējas paaugstinātas jutības reakcijas (ģeneralizēti ādas izsitumi, nieze, svīšana, gastrointestināli traucējumi, angioedēma, apgrūtināta elpošana, paātrināta sirdsdarbība un asinsspiediena pazemināšanās) ir ļoti retas, bet var būt dzīvībai bīstamas.

Hipoglikēmija

Visbiežāk ziņotā blakusparādība ir hipoglikēmija. Tā var rasties, ja insulīna deva ir pārāk liela salīdzinot ar insulīna nepieciešamību. Smaga hipoglikēmija var radīt bezsamaņu un/vai krampjus, kā arī pārejošus vai pastāvīgus smadzeņu darbības traucējumus vai pat nāvi. Hipoglikēmijas simptomi parasti rodas pēkšņi. Tie var būt auksti sviedri, vēsa, bāla āda, vājums, nervozitāte vai trīce, nemiers, neparasts nogurums vai nespēks, apmulsums, apgrūtināta spēja koncentrēties, miegainība, pārmērīgs izsalkums, redzes izmaiņas, galvassāpes, slikta dūša un paātrināta sirdsdarbība.

Klīniskos pētījumos hipoglikēmijas biežums variē starp pacientu grupām un dozēšanas režīmiem un glikēmiskās kontroles līmeni. Klīnisko pētījumu laikā hipoglikēmijas vispārējais biežums neatšķīrās pacientiem, kuri tika ārstēti ar asparta insulīnu un cilvēka insulīnu.

Lipodistrofija

Injekcijas vietā var rasties lipodistrofija (ieskaitot lipohipertrofiju un lipoatrofiju). Pastāvīgi mainot

injekcijas vietu noteiktā injicēšanas apvidū, var mazināt šādu reakciju rašanās risku.

Pediatriskā populācija

Pamatojoties uz pēcreģistrācijas pieredzi un klīniskajiem pētījumiem pediatriskajā populācijā novēroto blakusparādību biežums, tips un smagums neuzrāda nekādas atšķirības no līdzīgas pieredzes vispārējā populācijā.

Citas īpašas pacientu grupas

Pamatojoties uz pēcreģistrācijas pieredzi un klīniskajiem pētījumiem gados vecākiem pacientiem un pacientiem ar nieru un aknu funkcijas traucējumiem novēroto blakusparādību biežums, tips un smagums neuzrāda nekādas atšķirības no līdzīgas pieredzes vispārējā populācijā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Insulīna pārdozēšana netiek specifiski definēta. Tomēr hipoglikēmijai var būt vairākas pakāpes, ja tiek ievadītas lielākas devas nekā pacientam nepieciešams:

Vieglu hipoglikēmiju var ārstēt, perorāli lietojot glikozi vai produktus, kuru sastāvā ir cukurs. Tādēļ cukura diabēta pacientiem iesaka vienmēr nēsāt līdzi cukuru saturošus produktus.

Smagu hipoglikēmiju, kad pacients zaudē samaņu, var ārstēt ar glikagonu (0,5 līdz 1 mg), ko apmācīta persona ievada intramuskulāri vai subkutāni, vai ar glikozi, ko veselības aprūpes speciālists ievada intravenozi. Glikoze intravenozi jāievada tad, ja 10 līdz 15 minūšu laikā nav atbildes reakcijas uz glikagonu. Atgūstot samaņu, pacientam ieteicams perorāli lietot ogļhidrātus, lai izvairītos no atkārtotas hipoglikēmijas.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: zāles diabēta ārstēšanai; vidēji ātras vai ilgstošas darbības insulīnu kombinācija ar ātras darbības insulīniem un to analogi injekcijām. ATĶ kods: A10AD05.

NovoMix 30 ir 30% šķīstoša asparta insulīna (ātras darbības cilvēka insulīna analoga) un 70% kristalizēta protamīna asparta insulīna (vidēji ilgas darbības cilvēka insulīna analoga) divfāzu suspensija.

Darbības mehānisms un farmakodinamiskā iedarbība

Asparta insulīna glikozes līmeni asinīs pazeminošā darbība ir saistīta ar uzlabotu glikozes saistīšanu pēc insulīna saistīšanās ar receptoriem muskuļos un tauku šūnās un vienlaicīgu glikozes izdalīšanās no aknām inhibēšanu.

NovoMix 30 ir divfāzu insulīns, kas satur 30% šķīstoša asparta insulīna. Tam ir straujš darbības sākums, kas ļauj to lietot tuvāk ēdienreizei (0 līdz 10 minūtes pirms vai pēc ēdienreizes uzsākšanas), salīdzinot ar šķīstošo cilvēka insulīnu. Kristāliskā fāze (70%) sastāv no kristalizēta protamīna asparta insulīna, kam ir cilvēka NPH insulīnam līdzīgs darbības profils.

Ja NovoMix 30 tiek injicēts subkutāni, darbība sākas 10 līdz 20 minūšu laikā pēc injekcijas.

Maksimālā iedarbība tiek sasniegta starp 1. un 4. stundu pēc injekcijas. Darbības ilgums ir līdz 24 stundām (1. att.).

Glikozes infūzijas ātrums

Stundas

1. att.: NovoMix 30 (____) un divfāzu cilvēka insulīna 30 (_ _ _) darbības profils veselam cilvēkam.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Trīs mēnešus ilgā pētījumā ar NovoMix 30 1. tipa un 2. tipa cukura diabēta pacientiem, tika uzrādīta tikpat liela efektivitāte glikozētā hemoglobīna līmeņa kontrolē kā ārstējot ar divfāzu cilvēka insulīnu 30. Asparta insulīna molaritāte ir identiska cilvēka insulīna molaritātei. Salīdzinot ar divfāzu cilvēka insulīnu 30, ievadot NovoMix 30 pirms brokastīm un vakariņām, tiek sasniegts zemāks postprandiālais glikozes līmenis asinīs pēc abām ēdienreizēm (brokastīm un vakariņām).

Meta-analīze par 9 pētījumiem pacientiem ar 1. un 2. tipa cukura diabētu uzrādīja, ka glikozes līmenis asinīs tukšā dūša bija augstāks pacientiem, kuri ārstēti ar NovoMix 30, nekā pacientiem, kuri ārstēti ar divfāzu cilvēka insulīnu 30.

Vienā pētījumā 341 pacients ar 2. tipa cukura diabētu tika randomizēts ārstēšanai ar NovoMix 30 monoterapijā vai kombinācijā ar metformīnu vai ārstēšanai ar metformīnu kombinācijā ar sulfanilurīnvielas preparātu. Primārais efektivitātes mainīgais raksturlielums – HbA1c pēc

16 ārstēšanas nedēļām – neatšķīrās starp pacientiem, kuri tika ārstēti ar NovoMix 30 kombinācijā ar metformīnu, un pacientiem, kuri lietoja metformīnu un sulfanilurīnvielas preparātu. Šai pētījumā 57% pacientu sākotnējais HbA1c līmenis bija virs 9%; šiem pacientiem ārstēšana ar NovoMix 30 kombinācijā ar metformīnu deva nozīmīgi zemāku HbA1c līmeni nekā metformīns kombinācijā ar sulfanilurīnvielas preparātu.

Vienā pētījumā pacienti ar 2. tipa cukura diabētu, kuriem kontrole ar tikai perorāliem hipoglikemizējošiem līdzekļiem bija nepietiekama, tika randomizēti ārstēšanai ar NovoMix 30 divreiz dienā (117 pacienti) vai glargīna insulīnu vienreiz dienā (116 pacienti). Pēc 28 nedēļu ārstēšanas, sekojot 4.2. apakšpunktā aprakstītajiem dozēšanas norādījumiem, vidējā HbA1c samazināšanās ar NovoMix 30 bija 2,8% (vidēji uz bāzlīnijas = 9,7%). Ar NovoMix 30 66% un 42% pacientu sasniedza HbA1c līmeni attiecīgi zem 7% un 6,5%, un vidējā tukšas dūšas glikēmija bija samazināta par apmēram 7 mmol/l (no 14,0 mmol/l uz bāzlīnijas uz 7,1 mmol/l).

Pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu meta-analīze uzrādīja samazinātu kopējo nakts hipoglikēmiju epizožu un smagas hipoglikēmijas risku lietojot NovoMix 30, salīdzinot ar divfāzu cilvēka insulīnu 30. Pacientiem, kurus ārstēja ar NovoMix 30, bija palielināts kopējais dienas hipoglikēmijas epizožu risks.

Pediatriskā populācija

16 nedēļas ilgs klīniskais pētījums, kurā salīdzināja postprandiālo glikēmijas kontroli, lietojot NovoMix 30 ēdienreizes laikā vai cilvēka insulīnu/divfāzu cilvēka insulīnu ēdienreizes laikā un NPH insulīnu pirms gulētiešanas, tika veikts 167 pacientiem 10 – 18 gadu vecumā. Vidējā HbA1c vērtība visu pētījuma laiku saglabājās līdzīga kā pētījuma sākumā abās terapijas grupās, un, salīdzinot NovoMix 30 un divfāzu cilvēka insulīna 30 lietošanu, hipoglikēmijas biežuma atšķirības nekonstatēja. Mazākā (54 pacienti) un jaunākā (6 – 12 g.v.) populācijā, kas tika ārstēta dubultmaskētā, krustotā pētījumā (12 nedēļas saņemot katru terapijas veidu), hipoglikēmijas gadījumu biežums un postprandiālās glikozes līmeņa palielināšanās, lietojot NovoMix 30, bija daudz mazāka nekā lietojot divfāzu cilvēka insulīnu 30. Beigu HbA1c vērtība ar divfāzu cilvēka insulīnu 30 ārstēto pacientu grupā bija nozīmīgi mazāka nekā ar NovoMix 30 ārstēto pacientu grupā.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās, izkliede un eliminācija

Asparta insulīna B28 pozīcijā aminoskābi prolīnu aizvietojot ar asparagīnskābi samazinās tendence veidoties heksamēriem, kā tas ir ar šķīstošo cilvēka insulīnu. Asparta insulīns NovoMix 30 šķīstošajā fāzē veido 30% no kopējā insulīna: no zemādas tas uzsūcas daudz ātrāk nekā divfāzu cilvēka insulīna sastāvā esošā šķīstošā insulīna daļa. Atlikušie 70% ir kristāliskā formā kā kristalizēts protamīna asparta insulīns; tas uzsūcas lēnāk, līdzīgi kā cilvēka NPH insulīns.

Salīdzinot ar divfāzu cilvēka insulīnu 30, insulīna maksimālā koncentrācija serumā ar NovoMix 30 ir vidēji par 50% augstāka. Maksimālās koncentrācijas sasniegšanas laiks vidēji ir uz pusi īsāks nekā divfāzu cilvēka insulīnam 30. Veseliem brīvprātīgajiem vidēji maksimālā koncentrācija serumā 140 ± 32 pmol/l tika sasniegta apmēram 60 minūšu laikā pēc 0,20 vienības/kg ķermeņa masas devas ievadīšanas subkutāni. NovoMix 30 vidējais pusperiods (t1/2), kas raksturo protamīna saistītās frakcijas uzsūkšanās ātrumu, bija apmēram 8 līdz 9 stundas. Insulīna sākotnējais līmenis serumā atjaunojās 15 līdz 18 stundu laikā pēc devas ievadīšanas subkutāni. 2. tipa cukura diabēta pacientiem maksimālā koncentrācija tika sasniegta apmēram 95 minūšu laikā pēc devas ievadīšanas, un koncentrāciju, kas ievērojami lielāka par nulli, vēl varēja konstatēt ne mazāk kā 14 stundas pēc devas ievadīšanas.

Īpašas pacientu grupas

NovoMix 30 farmakokinētika nav pētīta gados vecākiem cilvēkiem vai pacientiem ar pavājinātu nieru vai aknu funkciju.

Pediatriskā populācija

NovoMix 30 farmakokinētika bērniem un pusaudžiem nav pētīta. Taču šķīstošā asparta insulīna farmakokinētiskās un farmakodinamiskās īpašības ir pētītas bērniem (6 – 12 g.v.) un pusaudžiem (13 – 17 g.v.) ar 1. tipa cukura diabētu. Asparta insulīna uzsūkšanās abu vecuma grupu pārstāvjiem notika ātri, tmax bija līdzīgs kā pieaugušajiem. Taču Cmax abās vecuma grupās bija atšķirīga, kas akcentē individuālas asparta insulīna titrēšanas nozīmību.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Testos in vitro, ieskaitot insulīna saistīšanos ar IGF-1 receptoru vietām un ietekmi uz šūnu augšanu, asparta insulīns darbojas līdzvērtīgi cilvēka insulīnam. Pētījumi arī parādījuši, ka asparta insulīna saistīšanās pārtraukšana ar insulīna receptoru ir ekvivalenta cilvēka insulīnam.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Glicerīns

Fenols Metakrezols Cinka hlorīds

Nātrija hidrogenfosfāta dihidrāts Nātrija hlorīds

Protamīna sulfāts Sālsskābe (pH korekcijai)

Nātrija hidroksīds (pH korekcijai) Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem produktiem.

6.3.Uzglabāšanas laiks

Pirms atvēršanas: 2 gadi.

Lietošanas laikā vai nēsājot līdzi rezervei: zāles var uzglabāt ne ilgāk kā 4 nedēļas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C) atstatus no saldētavas nodalījuma. Nesasaldēt.

NovoMix 30 Penfill

Lietošanas laikā vai nēsājot līdzi rezervei: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzesēt. Nesasaldēt. Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

NovoMix 30 FlexPen

Lietošanas laikā vai nēsājot līdzi rezervei: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzesēt. Nesasaldēt. FlexPen uzglabāt ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

NovoMix 30 Penfill

Kārtridžs (1. klases stikls) satur 3 ml suspensijas, virzuli (brombutila) un gumijas aizbāzni (brombutila/poliizoprēna). Kārtridžā ir stikla lodīte, lai varētu veikt saskalošanu.

Iepakojuma lielumi: 5 vai 10 kārtridži. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

NovoMix 30 FlexPen

Kārtridžs (1. klases stikls), kas satur 3 ml suspensijas, virzuli (brombutila) un gumijas aizbāzni (brombutila/poliizoprēna), ievietots vairākdevu vienreiz lietojamā pildspalvveida pilnšļircē, kas izgatavota no polipropilēna. Kārtridžā ir stikla lodīte, lai varētu veikt saskalošanu.

Iepakojuma lielumi: 1 (ar vai bez adatām), 5 (bez adatām) un 10 (bez adatām) pildspalvveida pilnšļirces. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pēc NovoMix 30 Penfill vai NovoMix 30 FlexPen izņemšanas no ledusskapja, ir ieteicams ļaut NovoMix 30 Penfill vai NovoMix 30 FlexPen sasniegt istabas temperatūru pirms insulīna saskalošanas, kā norādīts pirmo reizi lietojot.

Šīs zāles nedrīkst lietot, ja pamanāt, ka pēc saskalošanas šķidrums nav vienmērīgi balta un duļķaina ūdens suspensija.

Pacients īpaši jāinformē par nepieciešamību saskalot NovoMix 30 suspensiju tieši pirms lietošanas.

NovoMix 30, kas ir bijis sasalis, nedrīkst lietot.

Pacientam jāiesaka pēc katras injekcijas izmest lietoto adatu.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Adatas, kārtridži un pildspalvveida pilnšļirces ir paredzētas tikai individuālai lietošanai. Kārtridžu nedrīkst atkārtoti uzpildīt.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

NovoMix 30 Penfill

EU/1/00/142/004

EU/1/00/142/005

NovoMix 30 FlexPen

EU/1/00/142/009

EU/1/00/142/010

EU/1/00/142/023

EU/1/00/142/024

EU/1/00/142/025

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2000. gada 1. augusts

Pārreģistrācijas datums: 2010. gada 2. jūlijs

10.TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoMix 50 Penfill 100 vienības/ml suspensija injekcijām kārtridžā.

NovoMix 50 FlexPen 100 vienības/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē.

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

NovoMix 50 Penfill

1 ml suspensijas satur 100 vienības šķīstoša asparta insulīna (insulinum aspartum)*/kristalizēta protamīna asparta insulīna* attiecībā 50/50 (atbilst 3,5 mg). 1 kārtridžs satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām.

NovoMix 50 FlexPen

1 ml suspensijas satur 100 vienības šķīstoša asparta insulīna (insulinum aspartum)*/kristalizēta protamīna asparta insulīna* attiecībā 50/50 (atbilst 3,5 mg). 1 pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām.

*Asparta insulīns ir iegūts ar rekombinantas DNS tehnoloģijas palīdzību no Saccharomyces cerevisiae.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

Duļķaina, balta ūdens suspensija.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

NovoMix 50 lieto cukura diabēta ārstēšanai pieaugušajiem.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Insulīna analogu, arī asparta insulīna, stiprums ir izteikts vienībās, turpretim, cilvēka insulīna stiprums ir izteikts starptautiskajās vienībās.

NovoMix 50 devas ir individuālas un tiek noteiktas, ņemot vērā pacienta nepieciešamību. Lai sasniegtu optimālu glikēmijas kontroli, ir ieteicama glikozes līmeņa asinīs kontrole un insulīna devas pielāgošana.

Individuālā nepieciešamība pēc insulīna pieaugušajiem parasti ir robežās no 0,5 līdz 1,0 vienībai/kg dienā un ar NovoMix 50 to var nodrošināt pilnīgi vai daļēji.

2. tipa cukura diabēta pacientiem NovoMix 50 var lietot monoterapijā vai kombinācijā ar metformīnu, ja glikozes līmeņa asinīs kontrole ir nepietiekama lietojot tikai metformīnu.

Devas pielāgošana var būt nepieciešama, ja pacienti uzsāk palielinātu fizisko aktivitāti, maina ierasto diētu vai blakusslimības laikā.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecākiem pacientiem (≥ 65 gadus veciem) un pacientiem ar pavājinātu aknu vai nieru darbību, glikozes līmeņa novērošana ir jāpastiprina un asparta insulīna deva jāpielāgo, ņemot vērā individuālo nepieciešamību.

Pavājināta aknu vai nieru darbība var samazināt pacienta nepieciešamību pēc insulīna.

Pediatriskā populācija

NovoMix 50 drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Pāreja no citiem insulīna preparātiem

Pārejot no citiem insulīna preparātiem uz NovoMix 50, var būt nepieciešama devas un ievadīšanas laika pielāgošana. Pārejas periodā un dažas nedēļas pēc tā ir ieteicama rūpīga glikozes līmeņa kontrole (skatīt 4.4. apakšpunktu ).

Lietošanas veids

NovoMix 50 ir divfāzu insulīna analoga – asparta insulīna suspensija. Suspensija satur ārtas darbības un vidēji ātras darbības asparta insulīnu, attiecībā 50/50.

NovoMix 50 ir tikai subkutānai lietošanai.

NovoMix 50 ievada subkutānas injekcijas veidā augšstilbā vai vēdera priekšējā sienā. Ja ir ērti, var injicēt arī sēžas vai deltveida muskuļa apvidū. Injekcijas vietas viena anatomiskā apvidus robežās vienmēr jāmaina, lai mazinātu lipodistrofijas risku. Nav pētīts, kā NovoMix 50 uzsūkšanos ietekmē injekciju izdarīšana atšķirīgās vietās. Darbības ilgums būs atšķirīgs atkarībā no devas, injekcijas vietas, asinsrites, temperatūras un fiziskās aktivitātes līmeņa.

NovoMix 50 ir ātrāks darbības sākums nekā divfāzu cilvēka insulīnam un tas parasti jāievada tieši pirms ēdienreizes. Ja nepieciešams, NovoMix 50 var ievadīt tūlīt pēc ēdienreizes.

Detalizētus norādījumus par lietošanu, lūdzu, skatīt lietošanas instrukcijā.

NovoMix 50 Penfill

Ievadīšana ar insulīna ievadīšanas ierīci

NovoMix 50 Penfill ir paredzēts lietošanai ar Novo Nordisk insulīna ievadīšanas ierīcēm un NovoFine vai NovoTwist adatām.

NovoMix 50 FlexPen

Ievadīšana ar FlexPen

NovoMix 50 FlexPen pildspalvveida pilnšļirce (ar krāsu kodēta) ir paredzēta lietošanai kopā ar NovoFine vai NovoTwist adatām. Ar FlexPen var ievadīt 1-60 vienības ar soli 1 vienība.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

NovoMix 50 nedrīkst ievadīt intravenozi, jo tas var izraisīt smagu hipoglikēmiju. Jāizvairās arī no intramuskulāras ievadīšanas. NovoMix 50 nav paredzēts lietošanai insulīna infūzijas sūkņos.

Pirms ceļošanas pacientam vēlams konsultēties ar ārstu, jo laika zonu starpība dažādās valstīs ietekmēs insulīna ievadīšanas un ēdienreižu laiku.

Hiperglikēmija

Neatbilstošu devu lietošana vai terapijas pārtraukšana, īpaši 1. tipa cukura diabēta pacientiem, var izraisīt hiperglikēmiju un diabētisko ketoacidozi. Pirmie hiperglikēmijas simptomi parasti rodas pakāpeniski vairāku stundu vai dienu laikā. Tie ir: slāpes, biežāka urinācija, slikta dūša, vemšana, miegainība, piesārtusi, sausa āda, sausa mute, ēstgribas zudums, kā arī acetona smarža elpā. 1. tipa cukura diabēta gadījumā neārstēta hiperglikēmija var izraisīt diabētisko ketoacidozi, kas var beigties letāli.

Hipoglikēmija

Ēdienreizes izlaišana vai neplānota, liela fiziska slodze var izraisīt hipoglikēmiju.

Hipoglikēmija var rasties, ja insulīna deva ir pārāk liela salīdzinājumā ar nepieciešamību pēc insulīna. Gadījumā, ja ir hipoglikēmija vai ir aizdomas par to, NovoMix nedrīkst injicēt. Pēc pacienta glikozes līmeņa asinīs stabilizēšanās, ir jāapsver devas pielāgošana (skatīt 4.2., 4.8. un 4.9. apakšpunktu ).

Pacientiem, kuru glikozes līmeņa kontrole asinīs ir stipri uzlabojusies, piemēram, intensificētas insulīnterapijas dēļ, var mainīties hipoglikēmijas parastie brīdinājuma simptomi un pacienti par to jābrīdina. Pacientiem ar ilgstošu cukura diabētu parastie brīdinājuma simptomi var izzust.

Tā kā NovoMix 50 jāievada tiešā saistībā ar ēdienreizi, straujš darbības sākums jāparedz pacientiem ar blakus slimībām vai ārstēšanas laikā ar zālēm, kad var sagaidīt aizkavētu uzturvielu uzsūkšanos.

Blakus saslimšanas, īpaši infekcijas un drudzis, parasti palielina pacienta nepieciešamību pēc insulīna. Nieru, aknu blakusslimība vai blakusslimība, kas skar virsnieru dziedzeri, hipofīzi vai vairogdziedzeri, var radīt nepieciešamību mainīt insulīna devu.

Pacientiem pēc insulīna tipa nomaiņas, hipoglikēmijas agrīnie brīdinājuma simptomi var mainīties vai kļūt vājāk izteikti, nekā lietojot iepriekšējo insulīnu.

Pāreja no citiem insulīna preparātiem

Pacienta pāreja uz citu insulīna tipu vai cita zīmola insulīnu jāveic stingrā mediķu uzraudzībā. Mainot lietojamā insulīna koncentrāciju, zīmolu (ražotāju), tipu, izcelsmi (dzīvnieku, cilvēka insulīns vai insulīna analogs) un/vai ražošanas metodi (rekombinantas DNS tehnoloģijas pret dzīvnieku izcelsmes insulīnu), var rasties vajadzība mainīt tā devu. Pacientiem, kuri pārgājuši uz NovoMix 50 no cita tipa insulīna, var būt nepieciešama vēl kāda injekcija dienas laikā vai devas maiņa, salīdzinot ar iepriekš lietotajiem insulīniem. Nepieciešamība pielāgot devu var rasties pirmajā lietošanas reizē vai dažu pirmo nedēļu vai mēnešu laikā.

Reakcijas injekcijas vietā

Tāpat kā pie jebkuras insulīna terapijas, injekcijas vietā var būt reakcijas, ieskaitot sāpes, apsārtumu, nātreni, iekaisumu, zilums, pietūkumu un niezi. Pastāvīga injekcijas vietas rotācija norādītajā apvidū mazina šādu reakciju rašanās risku. Reakcijas parasti izzūd dažu dienu vai nedēļu laikā. Retos gadījumos reakcijas injekcijas vietā var prasīt NovoMix 50 terapijas pārtraukšanu.

NovoMix kombinācija ar pioglitazonu

Pioglitazonu lietojot kombinācijā ar insulīnu, īpaši pacientiem ar sirds mazspējas riska faktoriem, saņemti ziņojumi par sirds mazspējas gadījumiem. Tas jāņem vērā, ja tiek apsvērta NovoMix lietošana kombinācijā ar pioglitazonu. Ja tiek lietota šī kombinācija, jānovēro vai pacientiem nerodas sirds mazspējas pazīmes vai simptomi, ķermeņa masas pieaugums un tūska. Pioglitazona lietošana jāpārtrauc, ja rodas jebkāda sirds simptomu pasliktināšanās.

Izvairīšanās no nejaušas sajaukšanas/ zāļu lietošanas kļūdām

Pacienti ir jāinformē, ka pirms katras injekcijas vienmēr ir jāpārbauda insulīna etiķete, lai izvairītos no nejaušas NovoMix sajaukšanas ar citu insulīna preparātu.

Insulīna antivielas

Insulīna ievadīšana var izraisīt antivielu veidošanos pret insulīnu. Retos gadījumos šādu antivielu esamība var būt saistīta ar nepieciešamību pielāgot insulīna devu, lai koriģētu tieksmi uz hiperglikēmiju vai hipoglikēmiju.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Zināmi daudzi medikamenti, kas mijiedarbojas ar glikozes vielmaiņu.

Pacienta nepieciešamību pēc insulīna var mazināt šādas vielas:

perorālie pretdiabēta līdzekļi, monoamīnoksidāzes inhibitori (MAOI), bēta-blokatori, angiotensīna konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori, salicilāti, anabolie steroīdi un sulfanilamīdi.

Pacienta nepieciešamību pēc insulīna var palielināt šādas vielas:

perorālie pretapaugļošanās līdzekļi, tiazīdi, glikokortikoīdi, vairogdziedzera hormoni, simpatomimētiskie līdzekļi, augšanas hormons un danazols.

Bēta-blokatori var maskēt hipoglikēmijas simptomus.

Oktreotīds/lanreotīds var gan samazināt, gan palielināt nepieciešamību pēc insulīna.

Alkohols var pastiprināt vai samazināt insulīna hipoglikēmisko darbību.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīniskā pieredze par NovoMix 50 lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežota.

Dzīvnieku reprodukcijas pētījumi attiecībā uz embriotoksicitāti vai teratogenitāti neliecināja par jebkādu asparta insulīna un cilvēka insulīna atšķirību.

Kopumā ņemot, sievietēm ieteicama pastiprināta cukura diabēta terapijas kontrole visu grūtniecības laiku un tad, ja plāno grūtniecību. Nepieciešamība pēc insulīna parasti mazinās pirmajā trimestrī un pēc tam palielinās otrajā un trešajā trimestrī. Pēc dzemdībām, nepieciešamība pēc insulīna ātri atjaunojas līmenī, kāds tas bijis pirms grūtniecības.

Barošana ar krūti

Nav ierobežojumu ārstēšanai ar NovoMix 50 barošanas ar krūti laikā. Mātes ārstēšana ar insulīnu nerada risku bērnam, kuru baro ar mātes pienu. Tomēr var būt nepieciešams pielāgot NovoMix 50 devu.

Fertilitāte

Dzīvnieku reprodukcijas pētījumi attiecībā uz fertlitāti neliecināja par jebkādu asparta insulīna un cilvēka insulīna atšķirību.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Hipoglikēmijas dēļ var pavājināties pacienta koncentrēšanās un reakcijas spēja. Tas var radīt risku

situācijās, kad šīs spējas ir īpaši svarīgas (piemēram, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus).

Pacientiem jāiesaka ievērot piesardzību, lai izvairītos no hipoglikēmijas transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas laikā. Īpaši svarīgi tas ir pacientiem, kuriem ir samazināta vai zudusi spēja sajust hipoglikēmijas brīdinājuma simptomus vai kuriem bieži rodas hipoglikēmija. Jāizlemj, vai šādos apstākļos būtu vēlams vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Pacientiem, kuri lieto NovoMix, novērotās nevēlamās blakusparādības galvenokārt ir asparta insulīna farmakoloģiskā efekta izraisītas.

Visbiežāk sastopamā nevēlamā blakusparādība ir hipoglikēmija. Hipoglikēmiju biežums variē starp pacientu grupām, dozēšanas režīmiem un glikēmiskās kontroles līmeni, skatīt zemāk Atsevišķu blakusparādību apraksts.

Uzsākot insulīnterapiju iespējami refrakcijas traucējumi, tūska un reakcijas injekcijas vietā (sāpes, apsārtums, nātrene, iekaisums, zilums, pietūkums un nieze injekcijas vietā). Parasti šīs reakcijas ir pārejošas. Ātra glikozes līmeņa asinīs kontroles uzlabošanās var apvienoties ar akūtu sāpju neiropātiju, kas parasti ir pārejoša. Insulīnterapijas intensifikācija ar pēkšņu glikēmijas kontroles uzlabošanos var izraisīt īslaicīgu diabētiskās retinopātijas pasliktināšanos, lai gan ilgstoši uzlabota glikēmiskā kontrole samazina diabētiskās retinopātijas progresēšanas risku.

Blakusparādību saraksts tabulas veidā

Zāļu nevēlamās blakusparādības, kas uzskaitītas zemāk, pamatojas uz klīnisko pētījumu datiem un ir klasificētas pēc MedDRA biežuma un orgānu sistēmu klases.

Biežums tiek definēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz ≤ 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz ≤ 1/1000), ļoti reti (≤ 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk - nātrene, izsitumi

 

 

 

Ļoti reti - anafilaktiskas reakcijas*

 

 

Vielmaiņas un uztures

Ļoti bieži – hipoglikēmija*

traucējumi

 

Nervu sistēmas traucējumi

Reti - perifērā neiropātija (sāpju neiropātija)

 

 

Acu bojājumi

Retāk - refrakcijas traucējumi

 

 

 

Retāk - diabētiskā retinopātija

 

 

Ādas un zemādas audu

Retāk – lipodistrofija*

bojājumi

 

Vispārēji traucējumi un

Retāk – tūska

reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

Retāk – reakcijas injekcijas vietā

* skatīt Atsevišķu blakusparādību apraksts

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Anafilaktiskas reakcijas

Vispārējas paaugstinātas jutības reakcijas (ģeneralizēti ādas izsitumi, nieze, svīšana, gastrointestināli traucējumi, angioedēma tūska, apgrūtināta elpošana, paātrināta sirdsdarbība un asinsspiediena pazemināšanās) ir ļoti retas, bet var būt dzīvībai bīstamas.

Hipoglikēmija

Visbiežāk ziņotā blakusparādība ir hipoglikēmija. Tā var rasties, ja insulīna deva ir pārāk liela salīdzinot ar insulīna nepieciešamību. Smaga hipoglikēmija var radīt bezsamaņu un/vai krampjus, kā arī pārejošus vai pastāvīgus smadzeņu darbības traucējumus vai pat nāvi. Hipoglikēmijas simptomi parasti rodas pēkšņi. Tie var būt auksti sviedri, vēsa, bāla āda, vājums, nervozitāte vai trīce, nemiers, neparasts nogurums vai nespēks, apmulsums, apgrūtināta spēja koncentrēties, miegainība, pārmērīgs izsalkums, redzes izmaiņas, galvassāpes, slikta dūša un paātrināta sirdsdarbība.

Klīniskos pētījumos hipoglikēmijas biežums variē starp pacientu grupām un dozēšanas režīmiem un glikēmiskās kontroles līmeni. Klīnisko pētījumu laikā hipoglikēmijas vispārējais biežums neatšķīrās pacientiem, kuri tika ārstēti ar asparta insulīnu un cilvēka insulīnu.

Lipodistrofija

Injekcijas vietā var rasties lipodistrofija (ieskaitot lipohipertrofiju un lipoatrofiju). Pastāvīgi mainot injekcijas vietu noteiktā injicēšanas apvidū, var mazināt šādu reakciju rašanās risku.

Pediatriskā populācija

NovoMix 50 drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Citas īpašas pacientu grupas

Pamatojoties uz pēcreģistrācijas pieredzi un klīniskajiem pētījumiem gados vecākiem pacientiem un pacientiem ar nieru un aknu funkcijas traucējumiem novēroto blakusparādību biežums, tips un smagums neuzrāda nekādas atšķirības no līdzīgas pieredzes vispārējā populācijā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Insulīna pārdozēšana netiek specifiski definēta. Tomēr hipoglikēmijai var būt vairākas pakāpes, ja tiek ievadītas lielākas devas nekā pacientam nepieciešams:

Vieglu hipoglikēmiju var ārstēt, perorāli lietojot glikozi vai produktus, kuru sastāvā ir cukurs. Tādēļ cukura diabēta pacientiem iesaka vienmēr nēsāt līdzi cukuru saturošus produktus.

Smagu hipoglikēmiju, kad pacients zaudē samaņu, var ārstēt ar glikagonu (0,5 līdz 1 mg), ko apmācīta persona ievada intramuskulāri vai subkutāni, vai ar glikozi, ko veselības aprūpes speciālists ievada intravenozi. Glikoze intravenozi jāievada tad, ja 10 līdz 15 minūšu laikā nav atbildes reakcijas uz glikagonu. Atgūstot samaņu, pacientam ieteicams perorāli lietot ogļhidrātus, lai izvairītos no atkārtotas hipoglikēmijas.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: zāles diabēta ārstēšanai; vidēji ātras vai ilgstošas darbības insulīnu kombinācija ar ātras darbības insulīniem un to analogi injekcijām. ATĶ kods: A10AD05.

NovoMix 50 ir divfāzu suspensija, kas sastāv no 50% šķīstoša asparta insulīna (ātras darbības cilvēka insulīna analoga) un 50% kristalizēta protamīna asparta insulīna (vidēji ilgas darbības cilvēka insulīna analoga).

Darbības mehānisms un farmakodinamiskā iedarbība

Asparta insulīna glikozes līmeni asinīs pazeminošā darbība ir saistīta ar uzlabotu glikozes saistīšanu pēc insulīna saistīšanās ar receptoriem muskuļos un tauku šūnās un vienlaicīgu glikozes izdalīšanās no aknām inhibēšanu.

NovoMix 50 ir divfāzu insulīns, kas satur 50% šķīstoša asparta insulīna. Tam ir straujš darbības sākums, kas ļauj to lietot tuvāk ēdienreizei (0 līdz 10 minūtes pirms vai pēc ēdienreizes uzsākšanas), salīdzinot ar šķīstošo cilvēka insulīnu. Kristālisko fāzi (50%) veido kristalizēts protamīna asparta insulīns, kam ir cilvēka NPH insulīnam līdzīgs darbības profils.

Ja NovoMix 50 tiek injicēts subkutāni, darbība sākas 10 līdz 20 minūšu laikā pēc injekcijas. Maksimālā iedarbība tiek sasniegta starp 1. un 4. stundu pēc injekcijas. Darbības ilgums ir 14 līdz 24 stundas (1. att.).

Glikozes infūzijas ātrums

Stundas

NovoMix 50

1. att.: NovoMix 50 darbības profils veseliem kaukāziešu rases pārstāvjiem.

Asparta insulīna molaritāte ir identiska cilvēka insulīna molaritātei.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās, izkliede un eliminācija

Asparta insulīna B28 pozīcijā aminoskābi prolīnu aizvietojot ar asparagīnskābi, samazinās tendence veidoties heksamēriem, kā tas ir ar šķīstošo cilvēka insulīnu. Asparta insulīns NovoMix 50 šķīstošajā fāzē veido 50% no kopējā insulīna: no zemādas tas uzsūcas daudz ātrāk nekā divfāzu cilvēka insulīna sastāvā esošā šķīstošā insulīna daļa. Atlikušie 50% ir kristāliskā formā kā kristalizēts protamīna asparta insulīns; tas uzsūcas lēnāk, līdzīgi kā cilvēka NPH insulīns.

Veseliem brīvprātīgajiem vidēji maksimālā koncentrācija serumā 445 ± 135 pmol/l tika sasniegta apmēram 60 minūšu laikā pēc 0,30 vienības/kg ķermeņa masas devas ievadīšanas subkutāni. 2. tipa cukura diabēta pacientiem maksimālā koncentrācija tika sasniegta apmēram 95 minūšu laikā pēc devas ievadīšanas.

Īpašas pacientu grupas

NovoMix 50 farmakokinētika nav pētīta pediatriskiem pacientiem, gados vecākiem cilvēkiem vai pacientiem ar pavājinātu nieru vai aknu funkciju.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Testos in vitro, ieskaitot insulīna saistīšanos ar IGF-1 receptoru vietām un ietekmi uz šūnu augšanu, asparta insulīns darbojas līdzvērtīgi cilvēka insulīnam. Pētījumi arī parādījuši, ka asparta insulīna saistīšanās pārtraukšana ar insulīna receptoru ir ekvivalenta cilvēka insulīnam.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Glicerīns

Fenols Metakrezols Cinka hlorīds

Nātrija hidrogenfosfāta dihidrāts Nātrija hlorīds

Protamīna sulfāts Sālsskābe (pH korekcijai)

Nātrija hidroksīds (pH korekcijai) Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem produktiem.

6.3.Uzglabāšanas laiks

Pirms atvēršanas: 2 gadi.

Lietošanas laikā vai nēsājot līdzi rezervei: zāles var uzglabāt ne ilgāk kā 4 nedēļas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C) atstatus no saldētavas nodalījuma. Nesasaldēt.

NovoMix 50 Penfill

Lietošanas laikā vai nēsājot līdzi rezervei: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.Neatdzesēt. Nesasaldēt. Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

NovoMix 50 FlexPen

Lietošanas laikā vai nēsājot līdzi rezervei: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.Neatdzesēt. Nesasaldēt. FlexPen uzglabāt ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

NovoMix 50 Penfill

Kārtridžs (1. klases stikls) satur 3 ml suspensijas, virzuli (brombutila) un gumijas aizbāzni (brombutila/poliizoprēna). Kārtridžā ir stikla lodīte, lai varētu veikt saskalošanu.

Iepakojuma lielumi ir 1 vai 5, vai 10 kārtridži. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

NovoMix 50 FlexPen

Kārtridžs (1. klases stikls), kas satur 3 ml suspensijas, virzuli (brombutila) un gumijas aizbāzni (brombutila/poliizoprēna), ievietots vairākdevu vienreiz lietojamā pildspalvveida pilnšļircē, kas izgatavota no polipropilēna. Kārtridžā ir stikla lodīte, lai varētu veikt saskalošanu.

Iepakojuma lielumi: 1, 5 un 10 pildspalvveida pilnšļirces. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pēc NovoMix 50 Penfill vai NovoMix 50 FlexPen izņemšanas no ledusskapja, ir ieteicams ļaut NovoMix 50 Penfill vai NovoMix 50 FlexPen sasniegt istabas temperatūru pirms insulīna saskalošanas, kā norādīts pirmo reizi lietojot.

Šīs zāles nedrīkst lietot, ja pamanāt, ka pēc saskalošanas šķidrums nav vienmērīgi balta un duļķaina ūdens suspensija.

Pacients īpaši jāinformē par nepieciešamību saskalot NovoMix 50 suspensiju tieši pirms lietošanas.

NovoMix 50, kas ir bijis sasalis, nedrīkst lietot.

Pacientam jāiesaka pēc katras injekcijas izmest lietoto adatu.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Adatas, kārtridži un pildspavveida pilnšļirces ir paredzētas tikai individuālai lietošanai. Kārtridžu nedrīkst atkārtoti uzpildīt.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

NovoMix 50 Penfill

EU/1/00/142/011

EU/1/00/142/012

EU/1/00/142/013

NovoMix 50 FlexPen

EU/1/00/142/014

EU/1/00/142/015

EU/1/00/142/016

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2000. gada 1. augusts

Pārreģistrācijas datums: 2010. gada 2. jūlijs

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoMix 70 Penfill 100 vienības/ml suspensija injekcijām kārtridžā.

NovoMix 70 FlexPen 100 vienības/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē.

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

NovoMix 70 Penfill

1 ml suspensijas satur 100 vienības šķīstoša asparta insulīna (insulinum aspartum)*/kristalizēta protamīna asparta insulīna* attiecībā 70/30 (atbilst 3,5 mg). 1 kārtridžs satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām.

NovoMix 70 FlexPen

1 ml suspensijas satur 100 vienības šķīstoša asparta insulīna (insulinum aspartum)*/kristalizēta protamīna asparta insulīna* attiecībā 70/30 (atbilst 3,5 mg). 1 pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām.

*Asparta insulīns ir iegūts ar rekombinantas DNS tehnoloģijas palīdzību no Saccharomyces cerevisiae.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā .

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

Duļķaina, balta ūdens suspensija.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

NovoMix 70 lieto cukura diabēta ārstēšanai pieaugušajiem.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Insulīna analogu, arī asparta insulīna, stiprums ir izteikts vienībās, turpretim, cilvēka insulīna stiprums ir izteikts starptautiskajās vienībās.

NovoMix 70 devas ir individuālas un tiek noteiktas, ņemot vērā pacienta nepieciešamību. Lai sasniegtu optimālu glikēmijas kontroli, ir ieteicama glikozes līmeņa asinīs kontrole un insulīna devas pielāgošana.

Individuālā nepieciešamība pēc insulīna pieaugušajiem parasti ir robežās no 0,5 līdz 1,0 vienības/kg dienā. NovoMix 70 to var nodrošināt pilnīgi vai daļēji.

2. tipa cukura diabēta pacientiem NovoMix 70 var lietot monoterapijā vai kombinācijā ar metformīnu, ja glikozes līmeņa asinīs kontrole ir nepietiekama lietojot tikai metformīnu.

Devas pielāgošana var būt nepieciešama, ja pacienti uzsāk palielinātu fizisko aktivitāti, maina ierasto diētu vai blakusslimības laikā.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecākiem pacientiem (≥ 65 gadus veciem) un pacientiem ar pavājinātu aknu vai nieru darbību, glikozes līmeņa novērošana ir jāintensificē un asparta insulīna deva jāpielāgo, ņemot vērā individuālo nepieciešamību.

Pavājināta aknu vai nieru darbība var samazināt pacienta nepieciešamību pēc insulīna.

Pediatriskā populācija

NovoMix 70 drošums un efektivitāte, lietojot bērniem līdz 18 gadu vecumam, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Pāreja no citiem insulīna preparātiem

Pārejot no citiem insulīna preparātiem uz NovoMix 70, var būt nepieciešama devas un ievadīšanas laika pielāgošana. Pārejas periodā un dažas nedēļas pēc tā ir ieteicama rūpīga glikozes līmeņa kontrole (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids

NovoMix 70 ir divfāzu insulīna analoga – asparta insulīna suspensija. Suspensija satur ārtas darbības un vidēji ātras darbības asparta insulīnu, attiecībā 70/30.

NovoMix 70 ir tikai subkutānai lietošanai.

NovoMix 70 ievada subkutānas injekcijas veidā augšstilbā vai vēdera priekšējā sienā. Ja ir ērti, var injicēt arī sēžas vai deltveida muskuļa apvidū. Injekcijas vietas viena anatomiskā apvidus robežās vienmēr jāmaina, lai mazinātu lipodistrofijas risku. Nav pētīts, kā NovoMix 70 uzsūkšanos ietekmē injekciju izdarīšana atšķirīgās vietās. Darbības ilgums var variēt atkarībā no devas, injekcijas vietas, asinsrites, temperatūras un fiziskās aktivitātes līmeņa.

NovoMix 70 ir ātrāks darbības sākums nekā divfāzu cilvēka insulīnam, un tas parasti jāievada tieši pirms ēdienreizes. Ja nepieciešams, NovoMix 70 var ievadīt tūlīt pēc ēdienreizes.

Detalizētus norādījumus par lietošanu, lūdzu, skatīt lietošanas instrukcijā.

NovoMix 70 Penfill

Ievadīšana ar insulīna ievadīšanas ierīci

NovoMix 70 Penfill ir paredzēts lietošanai ar Novo Nordisk insulīna ievadīšanas ierīcēm un NovoFine vai NovoTwist adatām.

NovoMix 70 FlexPen

Ievadīšana ar FlexPen

NovoMix 70 FlexPen pildspalvveida pilnšļirce (ar krāsu kodēta) ir paredzēta lietošanai kopā ar NovoFine vai NovoTwist adatām. Ar FlexPen var ievadīt 1-60 vienības ar soli 1 vienība.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

NovoMix 70 nedrīkst ievadīt intravenozi, jo tas var izraisīt smagu hipoglikēmiju. Jāizvairās arī no intramuskulāras ievadīšanas. NovoMix 70 nav paredzēts lietošanai insulīna infūzijas sūkņos.

Pirms ceļošanas pacientam vēlams konsultēties ar ārstu, jo laika zonu starpība dažādās valstīs ietekmēs insulīna ievadīšanas un ēdienreižu laiku.

Hiperglikēmija

Neatbilstošu devu lietošana vai terapijas pārtraukšana, īpaši 1. tipa cukura diabēta pacientiem, var izraisīt hiperglikēmiju un diabētisko ketoacidozi.

Pirmie hiperglikēmijas simptomi parasti rodas pakāpeniski vairāku stundu vai dienu laikā. Tie ir: slāpes, biežāka urinācija, slikta dūša, vemšana, miegainība, piesārtusi, sausa āda, sausa mute, ēstgribas zudums, kā arī acetona smarža elpā. 1. tipa cukura diabēta gadījumā neārstēta hiperglikēmija var izraisīt diabētisko ketoacidozi, kas var beigties letāli.

Hipoglikēmija

Ēdienreizes izlaišana vai neplānota, liela fiziska slodze var izraisīt hipoglikēmiju.

Hipoglikēmija var rasties, ja insulīna deva ir pārāk liela salīdzinājumā ar nepieciešamību pēc insulīna. Gadījumā, ja ir hipoglikēmija vai ir aizdomas par to, NovoMix nedrīkst injicēt. Pēc pacienta glikozes līmeņa asinīs stabilizēšanās ir jāapsver devas pielāgošana (skatīt 4.2., 4.8. un 4.9. apakšpunktu).

Pacientiem, kuru glikozes līmeņa kontrole asinīs ir stipri uzlabojusies, piemēram, intensificētas insulīnterapijas dēļ, var mainīties hipoglikēmijas parastie brīdinājuma simptomi un pacienti par to jābrīdina. Pacientiem ar ilgstošu cukura diabētu parastie brīdinājuma simptomi var izzust.

Tā kā NovoMix 70 jāievada tiešā saistībā ar ēdienreizi, straujš darbības sākums jāparedz pacientiem ar blakus slimībām vai ārstēšanas laikā ar zālēm, kad var sagaidīt aizkavētu uzturvielu uzsūkšanos.

Blakus saslimšanas, īpaši infekcijas un drudzis, parasti palielina pacienta nepieciešamību pēc insulīna. Nieru, aknu blakusslimība vai blakusslimība, kas skar virsnieru dziedzeri, hipofīzi vai vairogdziedzeri, var radīt nepieciešamību mainīt insulīna devu.

Pacientiem pēc insulīna tipa nomaiņas, hipoglikēmijas agrīnie brīdinājuma simptomi var mainīties vai kļūt vājāk izteikti, nekā lietojot iepriekšējo insulīnu.

Pāreja no citiem insulīna preparātiem

Pacienta pāreja uz citu insulīna tipu vai cita zīmola insulīnu jāveic stingrā mediķu uzraudzībā. Mainot lietojamā insulīna koncentrāciju, zīmolu (ražotāju), tipu, izcelsmi (dzīvnieku, cilvēka insulīns vai insulīna analogs) un/vai ražošanas metodi (rekombinantas DNS tehnoloģijas pret dzīvnieku izcelsmes insulīnu), var rasties vajadzība mainīt tā devu. Pacientiem, kuri pārgājuši uz NovoMix 70 no cita tipa insulīna, var būt nepieciešama vēl kāda injekcija dienas laikā vai devas maiņa, salīdzinot ar iepriekš lietotajiem insulīniem. Nepieciešamība pielāgot devu var rasties pirmajā lietošanas reizē vai dažu pirmo nedēļu vai mēnešu laikā.

Reakcijas injekcijas vietā

Tāpat kā pie jebkuras insulīna terapijas, injekcijas vietā var būt reakcijas, ieskaitot sāpes, apsārtumu, nātreni, iekaisumu, zilumu, pietūkumu un niezi. Pastāvīga injekcijas vietas rotācija norādītajā apvidū mazina šādu reakciju rašanās risku. Reakcijas parasti izzūd dažu dienu vai nedēļu laikā. Retos gadījumos reakcijas injekcijas vietā var prasīt NovoMix 70 terapijas pārtraukšanu.

NovoMix kombinācija ar pioglitazonu

Pioglitazonu lietojot kombinācijā ar insulīnu, īpaši pacientiem ar sirds mazspējas riska faktoriem, saņemti ziņojumi par sirds mazspējas gadījumiem. Tas jāņem vērā, ja tiek apsvērta NovoMix lietošana kombinācijā ar pioglitazonu. Ja tiek lietota šī kombinācija, jānovēro vai pacientiem nerodas sirds mazspējas pazīmes vai simptomi, ķermeņa masas pieaugums un tūska. Pioglitazona lietošana jāpārtrauc, ja rodas jebkāda sirds simptomu pasliktināšanās.

Izvairīšanās no nejaušas sajaukšanas/ zāļu lietošanas kļūdām

Pacienti ir jāinformē, ka pirms katras injekcijas vienmēr ir jāpārbauda insulīna etiķete, lai izvairītos no nejaušas NovoMix sajaukšanas ar citu insulīna preparātu.

Insulīna antivielas

Insulīna ievadīšana var izraisīt antivielu veidošanos pret insulīnu. Retos gadījumos šādu antivielu esamība var būt saistīta ar nepieciešamību pielāgot insulīna devu, lai koriģētu tieksmi uz hiperglikēmiju vai hipoglikēmiju.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Zināmi daudzi medikamenti, kas mijiedarbojas ar glikozes vielmaiņu.

Pacienta nepieciešamību pēc insulīna var mazināt šādas vielas:

perorālie pretdiabēta līdzekļi, monoamīnoksidāzes inhibitori (MAOI), bēta-blokatori, angiotensīna konvertējošā enzīma (AKE) inhibitori, salicilāti, anabolie steroīdi un sulfanilamīdi.

Pacienta nepieciešamību pēc insulīna var palielināt šādas vielas:

perorālie pretapaugļošanās līdzekļi, tiazīdi, glikokortikoīdi, vairogdziedzera hormoni, simpatomimētiskie līdzekļi, augšanas hormons un danazols.

Bēta-blokatori var maskēt hipoglikēmijas simptomus.

Oktreotīds/lanreotīds var gan samazināt, gan palielināt nepieciešamību pēc insulīna.

Alkohols var pastiprināt vai samazināt insulīna hipoglikēmisko darbību.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīniskā pieredze par NovoMix 70 lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežota.

Dzīvnieku reprodukcijas pētījumi attiecībā uz embriotoksicitāti vai teratogenitāti neliecināja par jebkādu asparta insulīna un cilvēka insulīna atšķirību.

Kopumā ņemot, sievietēm ieteicama pastiprināta cukura diabēta terapijas kontrole visu grūtniecības laiku un tad, ja plāno grūtniecību. Nepieciešamība pēc insulīna parasti mazinās pirmajā trimestrī un pēc tam palielinās otrajā un trešajā trimestrī. Pēc dzemdībām, nepieciešamība pēc insulīna ātri atjaunojas līmenī, kāds tas bijis pirms grūtniecības.

Barošana ar krūti

Nav ierobežojumu ārstēšanai ar NovoMix 70 barošanas ar krūti laikā. Mātes ārstēšana ar insulīnu nerada risku bērnam, kuru baro ar mātes pienu. Tomēr var būt nepieciešams pielāgot NovoMix 70 devu.

Fertilitāte

Dzīvnieku reprodukcijas pētījumi attiecībā uz fertlitāti neliecināja par jebkādu asparta insulīna un cilvēka insulīna atšķirību.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Hipoglikēmijas dēļ var pavājināties pacienta koncentrēšanās un reakcijas spēja. Tas var radīt risku situācijās, kad šīs spējas ir īpaši svarīgas (piemēram, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot

mehānismus).

Pacientiem jāiesaka ievērot piesardzību, lai izvairītos no hipoglikēmijas transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas laikā. Īpaši svarīgi tas ir pacientiem, kuriem ir samazināta vai zudusi spēja sajust hipoglikēmijas brīdinājuma simptomus vai kuriem bieži rodas hipoglikēmija. Jāizlemj, vai šādos apstākļos būtu vēlams vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Pacientiem, kuri lieto NovoMix, novērotās nevēlamās blakusparādības galvenokārt ir asparta insulīna farmakoloģiskā efekta izraisītas.

Visbiežāk sastopamā nevēlamā blakusparādība ir hipoglikēmija. Hipoglikēmiju biežums variē starp pacientu grupām, dozēšanas režīmiem un glikēmiskās kontroles līmeni, skatīt zemāk Atsevišķu blakusparādību apraksts.

Uzsākot insulīnterapiju iespējami refrakcijas traucējumi, tūska un reakcijas injekcijas vietā (sāpes, apsārtums, nātrene, iekaisums, zilums, pietūkums un nieze injekcijas vietā). Parasti šīs reakcijas ir pārejošas. Ātra glikozes līmeņa asinīs kontroles uzlabošanās var apvienoties ar akūtu sāpju neiropātiju, kas parasti ir pārejoša. Insulīnterapijas intensifikācija ar pēkšņu glikēmijas kontroles uzlabošanos var izraisīt īslaicīgu diabētiskās retinopātijas pasliktināšanos, lai gan ilgstoši uzlabota glikēmiskā kontrole samazina diabētiskās retinopātijas progresēšanas risku.

Blakusparādību saraksts tabulas veidā

Zāļu nevēlamās blakusparādības, kas uzskaitītas zemāk, pamatojas uz klīnisko pētījumu datiem un ir klasificētas pēc MedDRA biežuma un orgānu sistēmu klases.

Biežums tiek definēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz ≤ 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz ≤ 1/1000), ļoti reti (≤ 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk - nātrene, izsitumi

 

 

 

Ļoti reti - anafilaktiskas reakcijas*

 

 

Vielmaiņas un uztures

Ļoti bieži – hipoglikēmija*

traucējumi

 

Nervu sistēmas traucējumi

Reti - perifērā neiropātija (sāpju neiropātija)

 

 

Acu bojājumi

Retāk - refrakcijas traucējumi

 

 

 

Retāk - diabētiskā retinopātija

 

 

Ādas un zemādas audu

Retāk – lipodistrofija*

bojājumi

 

Vispārēji traucējumi un

Retāk – tūska

reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk – reakcijas injekcijas vietā

* skatīt Atsevišķu blakusparādību apraksts

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Anafilaktiskas reakcijas

Vispārējas paaugstinātas jutības reakcijas (ģeneralizēti ādas izsitumi, nieze, svīšana, gastrointestināli traucējumi, angioedēma tūska, apgrūtināta elpošana, paātrināta sirdsdarbība un asinsspiediena

pazemināšanās) ir ļoti retas, bet var būt dzīvībai bīstamas.

Hipoglikēmija

Visbiežāk ziņotā blakusparādība ir hipoglikēmija. Tā var rasties, ja insulīna deva ir pārāk liela salīdzinot ar insulīna nepieciešamību. Smaga hipoglikēmija var radīt bezsamaņu un/vai krampjus, kā arī pārejošus vai pastāvīgus smadzeņu darbības traucējumus vai pat nāvi. Hipoglikēmijas simptomi parasti rodas pēkšņi. Tie var būt auksti sviedri, vēsa, bāla āda, vājums, nervozitāte vai trīce, nemiers, neparasts nogurums vai nespēks, apmulsums, apgrūtināta spēja koncentrēties, miegainība, pārmērīgs izsalkums, redzes izmaiņas, galvassāpes, slikta dūša un paātrināta sirdsdarbība.

Klīniskos pētījumos hipoglikēmijas biežums variē starp pacientu grupām un dozēšanas režīmiem un glikēmiskās kontroles līmeni. Klīnisko pētījumu laikā hipoglikēmijas vispārējais biežums neatšķīrās pacientiem, kuri tika ārstēti ar asparta insulīnu un cilvēka insulīnu.

Lipodistrofija

Injekcijas vietā var rasties lipodistrofija (ieskaitot lipohipertrofiju un lipoatrofiju). Pastāvīgi mainot injekcijas vietu noteiktā injicēšanas apvidū, var mazināt šādu reakciju rašanās risku.

Pediatriskā populācija

NovoMix 70 drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Citas īpašas pacientu grupas

Pamatojoties uz pēcreģistrācijas pieredzi un klīniskajiem pētījumiem gados vecākiem pacientiem un pacientiem ar nieru un aknu funkcijas traucējumiem novēroto blakusparādību biežums, tips un smagums neuzrāda nekādas atšķirības no līdzīgas pieredzes vispārējā populācijā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Insulīna pārdozēšana netiek specifiski definēta. Tomēr hipoglikēmijai var būt vairākas pakāpes, ja tiek ievadītas lielākas devas nekā pacientam nepieciešams:

Vieglu hipoglikēmiju var ārstēt, perorāli lietojot glikozi vai produktus, kuru sastāvā ir cukurs. Tādēļ cukura diabēta pacientiem iesaka vienmēr nēsāt līdzi cukuru saturošus produktus.

Smagu hipoglikēmiju, kad pacients zaudē samaņu, var ārstēt ar glikagonu (0,5 līdz 1 mg), ko apmācīta persona ievada intramuskulāri vai subkutāni, vai ar glikozi, ko veselības aprūpes speciālists ievada intravenozi. Glikoze intravenozi jāievada tad, ja 10 līdz 15 minūšu laikā nav atbildes reakcijas uz glikagonu. Atgūstot samaņu, pacientam ieteicams perorāli lietot ogļhidrātus, lai izvairītos no atkārtotas hipoglikēmijas.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: zāles diabēta ārstēšanai; vidēji ātras vai ilgstošas darbības insulīnu kombinācija ar ātras darbības insulīniem un to analogi injekcijām. ATĶ kods: A10A D05.

NovoMix 70 ir divfāzu suspensija, kas sastāv no 70% šķīstoša asparta insulīna (ātras darbības cilvēka

insulīna analoga) un 30% kristalizēta protamīna asparta insulīna (vidēji ilgas darbības cilvēka insulīna analoga).

Darbības mehānisms un farmakodinamiskā iedarbība

Asparta insulīna glikozes līmeni asinīs pazeminošā darbība ir saistīta ar uzlabotu glikozes saistīšanu pēc insulīna saistīšanās ar receptoriem muskuļos un tauku šūnās un vienlaicīgu glikozes izdalīšanās no aknām inhibēšanu.

NovoMix 70 ir divfāzu insulīns, kas satur 70% šķīstoša asparta insulīna. Tam ir straujš darbības sākums, kas ļauj to lietot tuvāk ēdienreizei (0 līdz 10 minūtes pirms vai pēc ēdienreizes uzsākšanas), salīdzinot ar šķīstošo cilvēka insulīnu. Kristālisko fāzi (30%) veido kristalizēts protamīna asparta insulīns, kam ir cilvēka NPH insulīnam līdzīgs darbības profils.

Ja NovoMix 70 tiek injicēts subkutāni, darbība sākas 10 līdz 20 minūšu laikā pēc injekcijas. Maksimālā iedarbība tiek sasniegta starp 1. un 4. stundu pēc injekcijas. Darbības ilgums ir 14 līdz 24 stundas (1. att.).

Glikozes infūzijas ātrums

Stundas

NovoMix 70

1. att.: NovoMix 70 darbības profils veseliem kaukāziešu rases pārstāvjiem.

Asparta insulīna molaritāte ir identiska cilvēka insulīna molaritātei.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās, izkliede un eliminācija

Asparta insulīna B28 pozīcijā aminoskābi prolīnu aizvietojot ar asparagīnskābi, samazinās tendence veidoties heksamēriem, kā tas ir ar šķīstošo cilvēka insulīnu. Asparta insulīns NovoMix 70 šķīstošajā fāzē veido 70% no kopējā insulīna: no zemādas tas uzsūcas daudz ātrāk nekā divfāzu cilvēka insulīna sastāvā esošā šķīstošā insulīna daļa. Atlikušie 30% ir kristāliskā formā kā kristalizēts protamīna asparta insulīns; tas uzsūcas lēnāk, līdzīgi kā cilvēka NPH insulīns.

Veseliem brīvprātīgajiem vidēji maksimālā koncentrācija serumā 645 ± 185 pmol/l tika sasniegta apmēram 60 minūšu laikā pēc 0,30 vienības/kg ķermeņa masas devas ievadīšanas subkutāni. 2. tipa

cukura diabēta pacientiem maksimālā koncentrācija tika sasniegta apmēram 75 minūšu laikā pēc devas ievadīšanas. 1. tipa cukura diabēta pacientiem maksimālā koncentrācija serumā 721 ± 184 pmol/l tika sasniegta apmēram 60 minūšu laikā pēc 0,30 vienības/kg ķermeņa masas devas ievadīšanas subkutāni.

Īpašas pacientu grupas

NovoMix 70 farmakokinētika nav pētīta pediatriskiem pacientiem, gados vecākiem cilvēkiem vai pacientiem ar pavājinātu nieru vai aknu funkciju.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Testos in vitro, ieskaitot insulīna saistīšanos ar IGF-1 receptoru vietām un ietekmi uz šūnu augšanu, asparta insulīns darbojas līdzvērtīgi cilvēka insulīnam. Pētījumi arī parādījuši, ka asparta insulīna saistīšanās pārtraukšana ar insulīna receptoru ir ekvivalenta cilvēka insulīnam.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Glicerīns

Fenols Metakrezols Cinka hlorīds

Nātrija hidrogenfosfāta dihidrāts Nātrija hlorīds

Protamīna sulfāts Sālsskābe (pH korekcijai)

Nātrija hidroksīds (pH korekcijai) Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem produktiem.

6.3.Uzglabāšanas laiks

Pirms atvēršanas: 2 gadi.

Lietošanas laikā vai nēsājot līdzi rezervei: zāles var uzglabāt ne ilgāk kā 4 nedēļas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C) atstatus no saldētavas nodalījuma. Nesasaldēt.

NovoMix 70 Penfill

Lietošanas laikā vai vai nēsājot līdzi rezervei: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzesēt. Nesasaldēt. Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

NovoMix 70 FlexPen

Lietošanas laikā vai vai nēsājot līdzi rezervei: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzesēt. Nesasaldēt. FlexPen uzglabāt ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

NovoMix 70 Penfill

Kārtridžs (1. klases stikls) ar 3 ml suspensijas, virzuli (brombutila) un gumijas aizbāzni (brombutila/poliizoprēna). Kārtridžā ir stikla lodīte, lai varētu veikt saskalošanu.

Iepakojuma lielumi ir 1 vai 5, vai 10 kārtridži. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

NovoMix 70 FlexPen

Kārtridžs (1. klases stikls), kas satur 3 ml suspensijas, virzuli (brombutila) un gumijas aizbāzni (brombutila/poliizoprēna), ievietots vairākdevu vienreiz lietojamā pildspalvveida pilnšļircē, kas izgatavota no polipropilēna. Kārtridžā ir stikla lodīte, lai varētu veikt saskalošanu.

Iepakojuma lielumi: 1, 5 un 10 pildspalvveida pilnšļirces. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pēc NovoMix 70 Penfill vai NovoMix 70 FlexPen izņemšanas no ledusskapja, ir ieteicams ļaut NovoMix 70 Penfill vai NovoMix 70 FlexPen sasniegt istabas temperatūru pirms insulīna saskalošanas, kā norādīts pirmo reizi lietojot.

Šīs zāles nedrīkst lietot, ja pamanāt, ka pēc saskalošanas šķidrums nav vienmērīgi balta un duļķaina ūdens suspensija.

Pacients īpaši jāinformē par nepieciešamību saskalot NovoMix 70 suspensiju tieši pirms lietošanas.

NovoMix 70, kas ir bijis sasalis, nedrīkst lietot.

Pacientam jāiesaka pēc katras injekcijas izmest lietoto adatu.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Adatas, kārtridži un pildspalvveida pilnšļirces ir paredzētas tikai individuālai lietošanai. Kārtridžu nedrīkst atkārtoti uzpildīt.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

NovoMix 70 Penfill

EU/1/00/142/017

EU/1/00/142/018

EU/1/00/142/019

NovoMix 70 FlexPen

EU/1/00/142/020

EU/1/00/142/021

EU/1/00/142/022

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2000. gada 1. augusts

Pārreģistrācijas datums: 2010. gada 2. jūlijs

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas