Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoMix (insulin aspart) – Marķējuma teksts - A10AD05

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNovoMix
ATĶ kodsA10AD05
Vielainsulin aspart
RažotājsNovo Nordisk A/S

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (PENFILL KĀRTRIDŽAM)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoMix 30 Penfill 100 vienības/ml

Suspensija injekcijām kārtridžā

30% šķīstoša asparta insulīna un 70% kristalizēta protamīna asparta insulīna

Insulinum aspartum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 kārtridžs satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml suspensijas satur 100 vienības šķīstoša asparta insulīna/kristalizēta protamīna asparta insulīna attiecībā 30/70 (atbilst 3,5 mg),

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogenfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, protamīna sulfātu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu (pH korekcijai), un ūdeni injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām.

5 x 3 ml kārtridži

10 x 3 ml kārtridži

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Saskalot, ievērojot norādījumus.

Pirms lietošanas šķidrumam jābūt vienmērīgi baltai un duļķainai ūdens suspensijai. Tikai individuālai lietošanai.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 4 nedēļu laikā.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Lietošanas laikā: neatdzesēt, uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nesasaldēt.

Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet lietoto adatu.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S, Novo Alle, DK-2880 Bagsværd, Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/00/142/004 5 kārtridži pa 3 ml

EU/1/00/142/005 10 kārtridži pa 3 ml

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoMix 30 Penfill

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (PENFILL KĀRTRIDŽAM)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoMix 30 Penfill 100 vienības/ml

Suspensija injekcijām

30% šķīstoša asparta insulīna un 70% kristalizēta protamīna asparta insulīna

Insulinum aspartum s.c.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Saskalot, ievērojot norādījumus.

Penfill

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6.CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (FLEXPEN PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCEI)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoMix 30 FlexPen 100 vienības/ml

Suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

30% šķīstoša asparta insulīna un 70% kristalizēta protamīna asparta insulīna

Insulinum aspartum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml suspensijas satur 100 vienības šķīstoša asparta insulīna/kristalizēta protamīna asparta insulīna attiecībā 30/70 (atbilst 3,5 mg),

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogenfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, protamīna sulfātu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu (pH korekcijai) un ūdeni injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām.

1 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirce

5 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirces

10 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirces

1 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirce + 7 NovoFine adatas 1 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirce + 7 NovoTwist adatas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

Adatas nav pievienotas.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Saskalot, ievērojot norādījumus.

Pirms lietošanas šķidrumam jābūt vienmērīgi baltai un duļķainai ūdens suspensijai. Tikai individuālai lietošanai.

Paredzēta lietošanai ar NovoFine vai NovoTwist vienreizējas lietošanas adatām, kas nav garākas par 8 mm.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 4 nedēļu laikā.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Lietošanas laikā: neatdzesēt, uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nesasaldēt.

Pilnšļirci uzglabājiet ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet lietoto adatu.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/00/142/023 1 pilnšļirce pa 3 ml

EU/1/00/142/009 5 pilnšļirces pa 3 ml

EU/1/00/142/010 10 pilnšļirces pa 3 ml

EU/1/00/142/024 1 pilnšļirce pa 3 ml un 7 NovoFine adatas

EU/1/00/142/025 1 pilnšļirce pa 3 ml un 7 NovoTwist adatas

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoMix 30 FlexPen

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (FLEXPEN PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCEI)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoMix 30 FlexPen 100 vienības/ml

Suspensija injekcijām

30% šķīstoša asparta insulīna un 70% kristalizēta protamīna asparta insulīna

Insulinum aspartum s.c.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Saskalot, ievērojot norādījumus.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6.CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (PENFILL KĀRTRIDŽAM)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoMix 50 Penfill 100 vienības/ml Suspensija injekcijām kārtridžā

50% šķīstoša asparta insulīna un 50% kristalizēta protamīna asparta insulīna

Insulinum aspartum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 kārtridžs satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml suspensijas satur 100 vienības šķīstoša asparta insulīna/kristalizēta protamīna asparta insulīna attiecībā 50/50 (atbilst 3,5 mg),

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogenfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, protamīna sulfātu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu (pH korekcijai), un ūdeni injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām. 1 x 3 ml kārtridžs

5 x 3 ml kārtridži

10 x 3 ml kārtridži

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Saskalot, ievērojot norādījumus.

Pirms lietošanas šķidrumam jābūt vienmērīgi baltai un duļķainai ūdens suspensijai. Tikai individuālai lietošanai.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 4 nedēļu laikā.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Lietošanas laikā: neatdzesēt, uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nesasaldēt.

Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet lietoto adatu.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/00/142/011 1 kārtridžs pa 3 ml

EU/1/00/142/012 5 kārtridži pa 3 ml

EU/1/00/142/013 10 kārtridži pa 3 ml

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoMix 50 Penfill

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (PENFILL KĀRTRIDŽAM)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoMix 50 Penfill 100 vienības/ml Suspensija injekcijām

50% šķīstoša asparta insulīna un 50% kristalizēta protamīna asparta insulīna

Insulinum aspartum s.c.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Saskalot, ievērojot norādījumus.

Penfill

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6.CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (FLEXPEN PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCEI)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoMix 50 FlexPen 100 vienības/ml Suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

50% šķīstoša asparta insulīna un 50% kristalizēta protamīna asparta insulīna

Insulinum aspartum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml suspensijas satur 100 vienības šķīstoša asparta insulīna/kristalizēta protamīna asparta insulīna attiecībā 50/50 (atbilst 3,5 mg),

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogenfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, protamīna sulfātu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu (pH korekcijai), un ūdeni injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām.

1 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirce

5 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirces

10 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirces

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

Adatas nav pievienotas.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Saskalot, ievērojot norādījumus.

Pirms lietošanas šķidrumam jābūt vienmērīgi baltai un duļķainai ūdens suspensijai. Tikai individuālai lietošanai.

Paredzēta lietošanai ar NovoFine vai NovoTwist vienreizējas lietošanas adatām, kas nav garākas par 8 mm.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 4 nedēļu laikā.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Lietošanas laikā: neatdzesēt, uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nesasaldēt.

Pilnšļirci uzglabājiet ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet lietoto adatu.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/00/142/014 1 pilnšļirce pa 3 ml

EU/1/00/142/015 5 pilnšļirces pa 3 ml

EU/1/00/142/016 10 pilnšļirces pa 3 ml

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoMix 50 FlexPen

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (FLEXPEN PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCEI)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoMix 50 FlexPen 100 vienības/ml

Suspensija injekcijām

50% šķīstoša asparta insulīna un 50% kristalizēta protamīna asparta insulīna

Insulinum aspartum s.c.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Saskalot, ievērojot norādījumus.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6.CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (PENFILL KĀRTRIDŽAM)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoMix 70 Penfill 100 vienības/ml Suspensija injekcijām kārtridžā

70% šķīstoša asparta insulīna un 30% kristalizēta protamīna asparta insulīna

Insulinum aspartum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 kārtridžs satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml suspensijas satur 100 vienības šķīstoša asparta insulīna/kristalizēta protamīna asparta insulīna attiecībā 70/30 (atbilst 3,5 mg),

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogenfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, protamīna sulfātu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu (pH korekcijai), un ūdeni injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām. 1 x 3 ml kārtridžs

5 x 3 ml kārtridži

10 x 3 ml kārtridži

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Saskalot, ievērojot norādījumus.

Pirms lietošanas šķidrumam jābūt vienmērīgi baltai un duļķainai ūdens suspensijai. Tikai individuālai lietošanai.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 4 nedēļu laikā.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Lietošanas laikā: neatdzesēt, uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nesasaldēt.

Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet lietoto adatu.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/00/142/017 1 kārtridžs pa 3 ml

EU/1/00/142/018 5 kārtridži pa 3 ml

EU/1/00/142/019 10 kārtridži pa 3 ml

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoMix 70 Penfill

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (PENFILL KĀRTRIDŽAM)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoMix 70 Penfill 100 vienības/ml

Suspensija injekcijām

70% šķīstoša asparta insulīna un 30% kristalizēta protamīna asparta insulīna

Insulinum aspartum s.c.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Saskalot, ievērojot norādījumus.

Penfill

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6.CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (FLEXPEN PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCEI)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoMix 70 FlexPen 100 vienības/ml Suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

70% šķīstoša asparta insulīna un 30% kristalizēta protamīna asparta insulīna

Insulinum aspartum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml suspensijas satur 100 vienības šķīstoša asparta insulīna/kristalizēta protamīna asparta insulīna attiecībā 70/30 (atbilst 3,5 mg),

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogenfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, protamīna sulfātu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu (pH korekcijai) un ūdeni injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām.

1 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirce

5 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirces

10 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirces

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

Adatas nav pievienotas.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Saskalot, ievērojot norādījumus.

Pirms lietošanas šķidrumam jābūt vienmērīgi baltai un duļķainai ūdens suspensijai. Tikai individuālai lietošanai.

Paredzēta lietošanai ar NovoFine vai NovoTwist vienreizējas lietošanas adatām, kas nav garākas par 8 mm.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 4 nedēļu laikā.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Lietošanas laikā: neatdzesēt, uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nesasaldēt.

Pilnšļirci uzglabājiet ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet lietoto adatu.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/00/142/020 1 pilnšļirce pa 3 ml

EU/1/00/142/021 5 pilnšļirces pa 3 ml

EU/1/00/142/022 10 pilnšļirces pa 3 ml

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoMix 70 FlexPen

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (FLEXPEN PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCEI)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoMix 70 FlexPen 100 vienības/ml Suspensija injekcijām

70% šķīstoša asparta insulīna un 30% kristalizēta protamīna asparta insulīna

Insulinum aspartum s.c.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Saskalot, ievērojot norādījumus.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6.CITA

Novo Nordisk A/S

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas