Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoRapid (insulin aspart) – Marķējuma teksts - A10AB05

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNovoRapid
ATĶ kodsA10AB05
Vielainsulin aspart
RažotājsNovo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (FLAKONS)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoRapid 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum aspartum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 flakons satur 10 ml, kas atbilst 1000 vienībām. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg),

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

1 flakons x 10 ml

5 flakoni x 10 ml

Daudzdevu iepakojums: 5 iepakojumi ar 1 x 10 ml flakonu

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 4 nedēļu laikā.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Lietošanas laikā: neatdzesēt, uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nesasaldēt.

Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/99/119/001 1 flakons x 10 ml EU/1/99/119/008 5flakoni x 10 ml

EU/1/99/119/015 Daudzdevu iepakojums: 5 iepakojumi ar 1 x 10 ml flakonu

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoRapid

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ APVILKTĀ ETIĶETE DAUDZDEVU IEPAKOJUMAM (FLAKONS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoRapid 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum aspartum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 flakons satur 10 ml, kas atbilst 1000 vienībām. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

1 x 10 ml flakons. Šis ir daudzdevu 5 flakonu iepakojums un nav paredzēts pārdošanai pa atsevišķiem flakoniem.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 4 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Lietošanas laikā: neatdzesēt, uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nesasaldēt.

Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/99/119/015

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ ETIĶETE (FLAKONS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoRapid 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum aspartum s.c., i.v.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml

Viens 10 ml flakons satur 1000 vienības

6.CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (PENFILL KĀRTRIDŽS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoRapid Penfill 100 vienības/ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Insulinum aspartum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 kārtridžs satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

5 kārtridži x 3 ml

10 kārtridži x 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Paredzēts tikai individuālai lietošanai.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 4 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Lietošanas laikā: neatdzesēt, uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nesasaldēt.

Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/99/119/003 5 x 3 ml

EU/1/99/119/006 10 x 3 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoRapid Penfill

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ ETIĶETE (PENFILL KĀRTRIDŽS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoRapid Penfill 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum aspartum s.c., i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Penfill

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (FLEXPEN PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCE)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoRapid FlexPen 100 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum aspartum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

1 pildspalvveida pilnšļirce x 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces x 3 ml

10 pildspalvveida pilnšļirces x 3 ml

1 pildspalvveida pilnšļirce x 3 ml + 7 NovoFine adatas 1 pildspalvveida pilnšļirce x 3 ml + 7 NovoTwist adatas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Adatas nav pievienotas.

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu. Paredzēta tikai individuālai lietošanai.

Paredzēta lietošanai ar NovoFine vai NovoTwist vienreiz lietojamām adatām, kas nav garākas par 8 mm.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 4 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Lietošanas laikā: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Var uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/99/119/011 1 x 3 ml

EU/1/99/119/009 5 x 3 ml

EU/1/99/119/010 10 x 3 ml

EU/1/99/119/017 1 x 3 ml un 7 NovoFine adatas

EU/1/99/119/018 1 x 3 ml un 7 NovoTwist adatas

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoRapid FlexPen

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ ETIĶETE (FLEXPEN PILDSPALVEIDA PILNŠĻIRCE)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoRapid FlexPen 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum aspartum s.c., i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

FlexPen

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (INNOLET PILDSPALVEIDA PILNŠĻIRCE)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoRapid InnoLet 100 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum aspartum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml šķīduma satur 100 V asparta insulīna (atbilst 3,5 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

1 pildspalvveida pilnšļirce x 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces x 3 ml

10pildspalvveida pilnšļirces x 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Adatas nav pievienotas.

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu. Paredzēta tikai individuālai lietošanai.

Paredzēta lietošanai ar NovoFine vai NovoTwist vienreiz lietojamām adatām, kas nav garākas par 8 mm.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 4 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Lietošanas laikā: neatdzesēt, uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nesasaldēt.

Uzglabātt ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/99/119/012 1 x 3 ml

EU/1/99/119/013 5 x 3 ml

EU/1/99/119/014 10 x 3 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoRapid InnoLet

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ ETIĶETE (INNOLET PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCE)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoRapid InnoLet 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum aspartum s.c., i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

InnoLet

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (FLEXTOUCH PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCE)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoRapid FlexTouch 100 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum aspartum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

1 pildspalvveida pilnšļirce x 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces x 3 ml

2 x (5 pildspalvveida pilnšļirces x 3 ml)

1 pildspalvveida pilnšļirce x 3 ml + 7 NovoFine adatas 1 pildspalvveida pilnšļirce x 3 ml + 7 NovoTwist adatas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Adatas nav pievienotas.

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu. Paredzēta tikai individuālai lietošanai.

Paredzēta lietošanai ar NovoFine vai NovoTwist vienreiz lietojamām adatām, kas nav garākas par 8 mm.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 4 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Lietošanas laikā: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Var uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS UN ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/99/119/019 1 pildspalvveida pilnšļirce 3 ml

 

 

 

EU/1/99/119/020

5 pildspalvveida pilnšļirces 3 ml

Šī ir daļa no daudzdevu iepakojuma, kurā ir

EU/1/99/119/021

5 pildspalvveida pilnšļirces 3 ml.

10 pildspalvveida pilnšļirces un nav paredzēta pārdošanai pa atsevišķām pildspalvveida pilnšļircēm

 

 

 

 

 

EU/1/99/119/022

1 pildspalvveida pilnšļirce 3 ml un 7

NovoFine adatas

EU/1/99/119/023

1 pildspalvveida pilnšļirce

3 ml un 7

NovoTwist adatas

 

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoRapid FlexTouch

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ APVILKTĀ ETIĶETE DAUDZDEVU IEPAKOJUMAM (FlexTouch pildspalvveida pilnšļirce)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoRapid FlexTouch 100 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum aspartum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg) ,

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

2 x (5 x 3 ml). Šis ir daudzdevu 10 pildspalvveida pilnšļirču iepakojums un nav paredzēts pārdošanai pa atsevišķām pilnšļircēm.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Adatas nav pievienotas.

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu. Paredzēta tikai individuālai lietošanai.

Paredzēta lietošanai ar NovoFine vai NovoTwist vienreiz lietojamām adatām, kas nav garākas par 8 mm.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 4 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Lietošanas laikā: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Var uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS UN ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/99/119/021

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE (FlexTouch pildspalvveida pilnšļirce)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoRapid FlexTouch 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum aspartum s.c., i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

FlexTouch

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE (PUMPCART KĀRTRIDŽS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoRapid PumpCart 100 vienības/ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Insulinum aspartum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 kārtridžs satur 1,6 ml, kas atbilst 160 vienībām. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

5 kārtridži x 1,6 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Paredzēts tikai individuālai lietošanai.

Lietot tikai sūkņos, kas paredzēti NovoRapid PumpCart lietošanai.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā sūknī: izlietot 7 dienu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Nēsājot līdzi rezervei: var uzglabāt temperatūrā līdz 30°C ne ilgāk kā 2 nedēļas.

Lietošanas laikā: neatdzesēt, uzglabāt temperatūrā līdz 37°C. Nesasaldēt.

Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/99/119/024 5 kārtridži x 1,6 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoRapid PumpCart

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ ETIĶETE (PENFILL KĀRTRIDŽS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

NovoRapid PumpCart 100 vienības/ml Šķīdums injekcijām

Insulinum aspartum s.c., i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1,6 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE DAUDZDEVU IEPAKOJUMAM (KĀRTRIDŽS, PumpCart ar blue box)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoRapid PumpCart 100 vienības/ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Insulinum aspartum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 kārtridžs satur 1,6 ml, kas atbilst 160 vienībām. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

Daudzdevu iepakojums: 25 (5 iepakojumi ar 5) kārtridži.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Paredzēts tikai individuālai lietošanai.

Lietot tikai sūkņos, kas paredzēti NovoRapid PumpCart lietošanai.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā sūknī: izlietot 7 dienu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Nēsājot līdzi rezervei: var uzglabāt temperatūrā līdz 30°C ne ilgāk kā 2 nedēļas. Lietošanas laikā: neatdzesēt, uzglabāt temperatūrā līdz 37°C.

Nesasaldēt.

Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/99/119/025 25 (5 iepakojumi ar 5) kārtridži

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoRapid PumpCart

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ IEKŠĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE DAUDZDEVU IEPAKOJUMAM (KĀRTRIDŽS, PumpCart bez blue box)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

NovoRapid PumpCart 100 vienības/ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Insulinum aspartum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 kārtridžs satur 1,6 ml, kas atbilst 160 vienībām. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka hlorīdu, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

5 kārtridži x 1,6 ml. Daudzdevu iepakojums nav paredzēts pārdošanai pa atsevišķiem iepakojumiem.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Paredzēts tikai individuālai lietošanai.

Lietot tikai sūkņos, kas paredzēti NovoRapid PumpCart lietošanai.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā sūknī: izlietot 7 dienu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Nēsājot līdzi rezervei: var uzglabāt temperatūrā līdz 30°C ne ilgāk kā 2 nedēļas.

Lietošanas laikā: neatdzesēt, uzglabāt temperatūrā līdz 37°C. Nesasaldēt.

Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/99/119/025 25 (5 iepakojumi ar 5) kārtridži

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

NovoRapid PumpCart

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas